В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник - страница 12

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 

післяреволюційних гаванських сигар, Ісламська енциклопедія, Коротка єврейська енциклопедія, Ля Рус -Гастрономія, Оксфордський довідник їжі, Реальний лексикон германських старожитностей, Суданська енциклопедія племен і генеалогії, Урду-Енциклопедія ісламу. Власне, тут перераховані довідкові видання, що містять етнічну або дотичну до неї інформацію, відомі широкому загалу по усьому світові. Останнім часом з'являється чимало локальних (в окремих країнах, зокрема і в Україні) енциклопедичних, довідкових видань, які можуть бути внесені до цього переліку і складають добротну базу дослідження етнічності у різних її виявах.

 

ЕПІТЕТ ЕТНІЧНИЙ (від грецьк. epitheton - прикладка)спосіб (зазвичай емоційно забарвлений) підкреслення характерної (етнічної) риси явища, події, властивостей індивіда.

 

ЕПІТЕТ ЕТНОРОЛЬОВИЙ слово, словосполучення, які приписують ту чи ту роль носієві певної етнічності, або ж відтворюють значення цього носія у певному етнічному контексті.

 

 

ЕРГОЛОГІЯ (англ. ergology) - розділ етнології, етнографо-історична дисципліна, що вивчає як конкретну матеріальну культуру народів, етнічних спільнот, так і історію культури. Вона досліджує нові відкриття у даній культурі й займається вивченням запозичень із інших культур, тобто ергологія - це галузь етнологічної науки, об'єктом якої є історичне й етнографічне матеріалознавство. Зазвичай, це стосується неєвропейських традиційних народів.

 

 

ЕРІКСЕН Томас (Thomas Hylland Eriksen) - норвезький соціальний антрополог (1962 р.); доктор філософії; закінчив Університет Осло; професор соціальної антропології в Університеті Осло. Поле професійноїдіяльності: ідентичність, етнічність, націоналізм, глобалізація;

Вибрані праці: Ethnicity and Nationalism - Oslo, 1993; Common Denominators: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Compromise in Mauritus. - Oslo, 1998; Flag, Nation in Europe and America, 2007; Globalization. The Key Concepts. -Oslo, 2007.

 

ЕСЕНЦІАЛІЗАЦІЯ      ЕТНІЧНОЇ      НАЛЕЖНОСТІ -

характерне для зарубіжних дослідників сприйняття суспільства як суми етнічних (расових) категорій, які представляють собою соціальні цілісності й діють у якості самостійних акторів.

 

ЕТИКЕТ ЕТНІЧНИЙ (від франц. etiquette - манера поведінки) - набір правил, який склався історично на певній культурній базі і визначає поведінку членів тієї чи тієї етнічної спільноти.

 

ЕТИКЕТ НАЦІОНАЛЬНИЙ - це встановлений порядок,

набір правил, які належать до конкретної людської спільноти, зазвичай нації. Національний етикет тісно пов'язаний з національними традиціями, обрядами, звичаями. Національний етикет є своєрідною формою суспільного контролю за поведінкою кожної людини у тих чи тих ситуаціях. Національний етикет визначає правила, які регулюють порядок знайомств, вітання, прощання, правила ведення бесіди тощо.

 

 

ЕТІКОН важливі моменти у структурі стосунків між етнічними спільнотами, які не лежать на поверхні, але формують основи міцного фундаменту цих стосунків.

 

 

ЕТНАРКІЯ (гегемонічна етнодержава) етнічно плюралістична держава, у якій домінантною нацією є лише частина її населення.

 

ЕТНАРХІЯ (від назви давньогрецької провінції) - принцип самоуправління етнічних спільнот, передусім етносів, на основі своїх власних традиціях та звичаях, переважно конфесіонального характеру.ЕТНІЗМ - термін, який може використовуватися для відтворення сучасних етнічно маркованих соціальних процесів й яким пропонується позначати підвищену чутливість населення до проблем рідної мови, своєї культури, стурбованість престижем своєї нації (етнічної спільноти). Щоправда тут не йдеться про створення своєї держави на етнічному грунті; етнізм базується на тверезому врахуванні реалій, виключає спроби домінування однієї етнічної спільноти над іншою.

 

ЕТНІКОН  —  назва місцевих жителів,  яка  походить від топонімів (наприклад, киянин, одесит тощо).

 

ЕТНІКОС (від грецьк. ethnos - народ) - термін, який вживається для визначення особливої спільноти осіб одного й того ж етнічного походження та однієї й тієї ж етнічної належності, що сформувалася у результаті об'єктивного історичного процесу незалежно від волі людей, основними маркерами якої є елементи культури, мова, усвідомлення своєї єдності та відмінності від інших подібних спільнот. Етнікос є більш вужчим поняттям ніж етнос.

 

ЕТНІЦИЗАЦІЯ процес набуття індивідом етнічних маркерів, які дають підстави співвідносити його з тією чи тією етнічністю (етнічною спільнотою) у двох випадках: примушення (внаслідок колонізації, завоювання одних народів іншим) та доброї волі людини (скажімо, з метою просування по соціальній драбині та зайняття більш престижних ніш у суспільному житті країни проживання, або у результаті тривалого перебування в іноетнічному довкіллі). Досить часто цей процес супроводжується втратою етнічності індивіда, пов'язаної з його походженням. Однак, за сприятливих умов для цього, індивід може повертатися до своєї оригінальної етнічності, що у науковій літературі називається етнічним відродженням; у цьому контексті активізується процес етніцизації.

 

ЕТНІЦИЗМ (від грецьк. ethnos - народ) - ідеологія, яка вибудовує  систему  заходів,   спрямованих  на захист,підтримку, збереження й розвиток тієї чи тієї етнічності (етнічної спільноти). Етніцизм властивий для діяльності лідерів громадських організацій національних меншин, представникам етнічних спільнот у виборних органах, органах державного управління і місцевого самоврядування. З особливою силою етніцизм виявляється під час активізації етнічних рухів; "реактивний етніцизм" спонтанні дії та вчинки представників тієї чи тієї етнічної спільноти (зазвичай вони виявляються у войовничій формі), які незадоволені своїм статусом або ж діями властей, що викликали їх незадоволення.

 

 

ЕТНІЦИСТ член тієї чи іншої етнічної спільноти, який є переконаним (палким) захисником й провідником інтересів своєї етнічності (спільноти).

 

ЕТНІЧНА ДЕМОГРАФІЯ (від дав. грецьк. thimos - народ; латин. graphe - пишу) - наукова дисципліна, яка сформувалася на стиці етнографії та демографії. Вона вивчає народи інші етнічні спільноти, особливості їх відтворення та динаміку чисельності. У своїх дослідженнях етнічна демографія спирається на етнічну статистику, матеріали переписів населення, результатах спеціальних етнографічних обстежень, на даних про переміщення представників етнічних спільнот (як у межах етнічної території, так і за її межами - у рамках розміщення спільноти в одному етнополітичному організмові, так і поза ним).

 

ЕТНІЧНА СТАТИСТИКА (від латин. status - стан справ) —

розділ демографічної статистики, що зосереджується на зборові й опрацюванні даних про етнонаціональний склад населення, країни, регіону, конкретної місцевості. Базовими у цьому контексті є дані переписів населення.

 

 

ЕТНІЧНЕ (від грецьк. ethnos - народ) — специфічні елементи матеріальної та духовної культури людських спільнот, які виконують функції об'єднання та розмежування етносів; такими елементами (носіями етнічного) є мова, культура (передовсім, звичаї, обряди, народне мистецтво), психіка.ЕТНІЧНІСТЬ (від грецьк. ethnos - народ, плем'я) термін, який відтворює якісні характеристики людини або групи людей, пов'язані з їх етнічним походженням і які виявляються у побуті, культурі, поведінці, й в цілому, у ментальності, підтверджуючи це походження та вирізняючи їх з-поміж інших. Часто-густо термін вживається також для означення етнічної спільноти, мовної й культурної самобутності групи людей; аморфна етнічність неструктурована, розмита етнічність; біологічна природа етнічності -природжені якості, що визначають етнічність. Згідно з цією теорією, етнічні спільноти об'єднуються/відрізня­ються генними частотами і біологічними поліморфізмами, морфологічними характеристиками, а також відбитками пальців та дерматологічними малюнками долоней і ступнів , низкою інших біологічних параметрів. Комплексне використання цих ознак дозволяє з високим рівнем впевненості віднести індивіда до тієї чи іншої етнічної спільноти; вертикальна етнічність — структурування груп носіїв тієї чи іншої етнічності від малого до великого (локальний -регіональний - національний - європейський -міжнародний рівні); віртуальна етнічність етнічність, існування якої не підтверджується реальною дійсністю; "випукла етнічність" етнічність, маркери якої очевидні навіть при нетривалому контакті; войовнича етнічність — вияв агресивних настроїв, агресивні дії носіїв однієї етнічності до таких іншої; горизонтальна етнічність — стратегії ідеологічних обґрунтувань ресурсів, претензій та прав; формування умов соціальних дій щодо компонентів етнонаціональної структури поліетнічного суспільства; динаміка етнічності — процес змін (кількісних та якісних), властивих для тієї чи іншої етнічної спільноти; домінантна етнічність — етнічність, яка домінує у міжетнічній взаємодії, й підкоряє собі іншу етнічність й змушує її функціонувати за правилами, котрі вона встановлює; ефемерна етнічність — етнічність, яка не має чітко визначених меж й яку не можна однозначно співвіднести з тією чи іншою етнонаціональною спільнотою та яка, зазвичай, формується з елементів різних етнічностей; зконструйова етнічність — етнічність, яка вибудувана у пам'яті й переноситься нареальну дійсність й на цій основі формуються ті чи ті етнічні структури; "класична етнічність"етнічність, якій властива абсолютна статусна узгодженість етнодиференціюючих ознак з етнічною ідентичністю; коетнічність — стан, коли особа поділяє ту ж саму етнічність (виявляє ту ж саму ідентичність), що й інші індивіди; мобілізуюча етнічність якісні характеристики, пов'язані з етнічним походженням осіб, які складають групи, й стимулюють їх до згуртованих дій з метою утвердження своєї етнічності у поліетнічному суспільстві; модерна етнічність — складно структурована етнічність, властива сучасному розвитку поліетнічних країн; її складність - результат міжетнічної взаємодії, а характерними її рисами є поліваріантність, богатоконфесійність, ситуативність, що пов'язано з етнічною строкатістю сучасних країн, котра, до речі, посилюється; моральна етнічність — етнічність, зміст якої не спрямований проти будь-якої іншої етнічності (носія тієї чи тієї етнічності) й елементи якої не провокують руйнівних, деструктивних дій; національна етнічність - етнічність, яка реально стала основою формування тієї чи тієї нації; неоетнічність — етнічність, яка формується у період, що наступає після етнічної демобілізації, й пов'язана з процесом відродження етнічної самосвідомості; організована етнічність — стан, коли носіям тієї чи іншої етнічності властиве активне включення у спільні організовані етнічні дії; очевидна етнічність — етнічні ознаки особи, які візуально сприймаються представниками інших етнічних спільнот; підлегла етнічність — етнічність, що властива групі (спільноті), яка, перебуваючи у взаємодії з іншою групою (спільнотою), визначально не впливає на зміст цієї взаємодії; "плаваюча етнічність" — етнічність, яка немає міцного підґрунтя й змінюється під впливом обставин; подвійна (потрійна...) етнічність якісні характеристики двох (трьох...) етнічних спільнот, носіями яких є одна й та ж особа й які набуваються у висліді міжетнічної взаємодії; політизована етнічність — агрегація (акцентування) зусиль тієї чи іншої етнічної спільноти на досягненні політичних цілей, наприклад, свого представництва в органах законодавчої чи то виконавчої влади; політична етнічність — термін,який властивий політичній економії й означає групову дію, спрямовану на досягнення економічної чи то політичної користі та переваг над іншими; психологічна етнічність багатошарова етнічність, яка базується на психологічних цінностях або ж на цінностях, які сформувалися у результаті акультурації; символічна етнічність — якісні характеристики людини або групи людей, пов'язані з їх етнічним походженням, що втратили або ж не набули функціональних властивостей етнічного маркеру у повсякденному житті, однак вони тією чи іншої мірою присутні у їх свідомості. Символічна етнічність характерна, передовсім, представникам другого і наступних поколінь етнічних спільнот, які мешкають в іноетнічному довкіллі й поступово втрачають такі етнічні маркери, як мова, звичаї, традиції; ситуативна етнічність — етнічність, яку її носії маніфестують залежно від тієї чи іншої ситуації та від цілей, які вони переслідують, демонструючи свою етнічність; "спляча етнічність" — етнічність, яка перебуває у такому стані, що її практично не можна розпізнати й її сутність виявляється лише за певних обставин й у певному силовому полі; статусна етнічність — сукупність маркерів етнічних спільнот, які визначають статус тієї чи іншої спільноти у взаємодії однієї з іншою; стигматизована етнічність (від дав.-грецьк. stigma - знак, клеймо, татуювання, відмітка) — етнічність, властива депортованим народам, яка надзвичайно вразлива   щодо   оцінок   і   дій   стосовно   її носіїв;

територіально     визначена     етнічність

етнічність, яка прив'язана до певної території й практикується виключно на цій території, а базою етнічності є її постійні мешканці; транспарентна етнічність — перебільшення значення етнічності, яке властиве усім аспектам соціальних контактів; такий тип етнічності характерний для мігрантів; "етнічність за вибором" ("optinal ethnicity") - етнічність, котру обирає собі той чи той індивід у залежності від обставин, у яких він перебуває. Зазвичай це стосується можливостей визначатися зі своєю етнічністю, спираючись на своє походження, чи походження членів родини. Декларування "етнічності за вибором" допомагає уникнути дискримінації, зменшити соціальну дистанціюй швидше інтегруватися у суспільство проживання; реіфікаційна етнічність - пояснення будь-якої поведінки та дій індивідуума через призму етнічності.

 

ЕТНОБАРБИ (скорочений варіант від англ. suburbs -приміська зона) - приміські ареали (у Північній Америці) розміщення населення і ведення бізнесу, де відчутний кластер формують представники певної етнічної меншини. Етнобарби зустрічаються навколо таких міст, як Ванкувер, Торонто (Канада), Вашингтон, Лос Анджелес, Нью-Йорк, Філадельфія (США). Ці етнічні громади мають розгалужені й щільні стосунки з подібними утвореннями поза своїми межами, як також з глобалізованими економічними організаціями, що сприяє підвищенню соціоекономічного розвитку у самих етнобарбах. Останні функціонують як соціальні мережі, у межах яких іммігранти можуть працювати і практикувати свій бізнес. Деколи етнобарби порівнюють з етнічними анклавами, скажімо, "чайна-таун"; однак між ними існує різниця, яка визначається місцем розміщення, а отже, і характером функціонування. "Тауни" - утворення у межах мегаполісів, а етнобарби - за їх межами.

 

 

ЕТНОГЕНЕЗ (від грецьк. Gthnos - плем'я, народ; yenethis -народження) - процес формування етнічної спільноти (етносу) на базі різних етнічних елементів; етногенез -початковий етап етнічної історії. У результаті його завершення може відбуватися включення в етнос інших груп, що асимілюються, а також подрібнення і виокремлення нових етнічних груп; активний етногенез — накопичення самосвідомості групи людей з культурними і релігійними відмінностями про свою ідентичність, яка відтворюється через взаємодію з довкіллям; однак цей процес не завжди веде до єдиного етнічного утворення; пасивний етногенез — процес, у результаті якого особи свідомо беруть участь у конструюванні етнічного утворення; первинний етногенез — початковий етап формування етнічної спільноти, на якому закладаються її базові ознаки; вторинний етногенез — процес перетворення етнографічної спільноти у спільноту етнічну; модуси етногенезу — головні чинники формування етнічнихспільнот (вчені нараховують чотири): міграція, розселення, автохтонний розвиток та етнічна тяглість (безперервність).

 

ЕТНОГЕНЕТИЧНА МІКСАЦІЯ злиття народів, які, зазвичай, не зв'язані родинними зв'язками.

 

ЕТНОГЕНЕТИЧНА СПІЛЬНІСТЬ спільність, яку складають індивіди на основі їх спільної спорідненості (родинних зв'язків).

 

 

"ЕТНОГЕНЕТИЧНЕ ДЕРЕВО" утворення, яке складається із сукупності людей (народів), котрі об'єднані походженням, але їх генетичне споріднення між ними (як, до речі, і у середині того чи того народу) -неоднакове: одні народи у шкалі об'єднання знаходяться близько один від одного, дистанція ж між іншими -досить таки відчутна. Таким же чином вибудовується і ієрархічна драбина генетичної близькості у середині певного народу.

 

"ЕТНОГЕНЕТИЧНИЙ КУЩ" це безструктурне утворення, не сукупності, а арифметичні суми народів, зв'язаних спільним походженням; їх особливістю є те, що вони у середині не роздрібнюються на близькі та більш віддалені підгрупи. У збереженні такого стану вирішальну роль відіграє етнічна тяглість, котра й посилює перспективу існування етнічної спільноти.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 


Похожие статьи

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Взаємодія україни з європейськими та трансатлантичними структурами у контекстіідентичностей

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник

В Б Євтух - Матеріали наукової етносоціологічної школи професора володимира євтуха