В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник - страница 20

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 

 

 

КАНАДИЗАЦІЯ асиміляціоністська концепція, поширена у Канаді у першій половині ХХ ст., яка передбачала згуртування вихідців із різних країн навколо ідеї однорідної канадської нації на основі етнічного конгломерату переселенців з Англії; ідеологічний рух за етнічну гомогенізацію Канади. Щоправда, реалізувати цю концепцію не вдалося - Канада фактично залишилася двонаціональною державою, у ній існують дві великі етнічні спільноти: англоканадці та франкоканадці."КАНАДСЬКА МОЗАЇКА" концепція етнокультурного розвитку Канади, яка була популярною у країні наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. й трактувала Канаду як таку, що складається із великої кількості етнокультур, носіями котрих виступали передусім іммігранти.

 

КАРТА ЕТНОЛІНГВІСТИЧНА етнічна карта, на якій відтворено   територіальне   розміщення лінгвістичних

груп.

 

КАРТИНА СВІТУ ЕТНІЧНА —  сукупність етнічного

розмаїття сучасного світу, яке усвідомлюється індивідами й відбивається у їх свідомості, ціннісних орієнтаціях та їх взаємодії з довколишнім світом. Концепцію "картини світу" (world-view) запропонував Р. Редфільд і вона асоціюється насамперед з його іменем. За визначенням Редфільда, "картина світу" - це бачення світобудови, характерне для того чи іншого народу, це уявлення членів суспільства про самих себе і про свої дії. Концепція "картини світу" намагається побачити явища культури передусім зсередини і лише потім прийти до їх "зовнішнього" розуміння, тобто використовується культурно-специфічний підхід, за допомогою якого індивід намагається зрозуміти явища довколишнього середовища.

 

КАТЕГОРИЗАЦІЯ ЕТНІЧНА процес виключення членів

тієї чи іншої меншинної спільноти з претендентів на отримання суттєвих матеріальних та духовних переваг. Суто науковий термін, запропонований американським етнологом Фредом Ріггсом, для відтворення ситуації, яка складається у процесі змагання етнічних спільнот за престижні ніші у суспільному розвитку поліетнічних країн й за якої, зазвичай, домінантна спільнота прагне до отримання привілеїв.

 

 

КАТЕГОРІЯ ЕТНІЧНА - цей термін у науковий обіг ввів відомий англійський етнолог Е. Сміт у своїй книзі "Етнічне відродження у сучасному світі". За його визначенням, етнічною категорією визнаються окремі особи того чи того походження, яким властивий високийступінь асиміляції і які, окрім походження, нічим іншим не пов'язані з відповідним етносом. Прикладом етнічної категорії можуть бути вихідці з України та їхні нащадки, які тривалий час проживали в умовах іноетнічного довкілля та під його впливом, а також такі, які у процесі цілеспрямованої державної політики втрачали риси, що визначали їхню сутність як українців. Така ситуація мала місце у багатьох регіонах розселення представників українського етносу (Росія, США, Канада, Аргентина, Німеччина). За певних умов може відбуватися процес відродження етнічної самосвідомості, у якому представники етнічної категорії активніше залучаються до збереження й розвою своєї етнічної самобутності в іноетнічному середовищі, перебираючи, або ж відроджуючи все більше якостей (у побуті, культурі), через які вони зміцнюють свої зв'язки з ядром українського етносу і більшою мірою усвідомлюють себе українцями.

 

КВЕБЕКСЬКИЙ ЕТНОНАЦІОНАЛІЗМ ідеологічна концепція, яка сформувалася у канадській провінції Квебек, де близько відсотків населення становлять франкомовні мешканці, й яка передбачає концентрацію уваги на франко канадцях, здійснення різноманітних дій, спрямованих на вихід цієї провінції із складу Канади та вибудовування своєї власної держави.

 

КВІЄТИЗМ ЕТНІЧНИЙ (від латин. quies - спокій)відсутність етнічної самосвідомості у представника тієї чи іншої етнічної спільноти (зазвичай, у таких випадках належність до спільноти визначається походженням особи).

 

КВОТА ЕТНІЧНА (від латин, quota - частина) відбір (обрання) членів тієї чи іншої етнічної спільноти для зайняття тих чи тих ніш у соціальній, економічній, політичній чи культурній сфері суспільного розвитку за чітко визначеними правилами. Принцип етнічних квот застосовувався у США під час активізації виступів (починаючи з 196о-х рр.) афроамериканців, латино­американців, представників інших національних меншинза свої права, які вважалися такими, що перебували у занедбаному становищі. На ринку праці, у вищих навчальних закладах тощо виділялася певна частина місць (квота) для національних меншин і роботодавці змушені були приймати на ці місця лише вихідців із національних меншин. При відмові останні свої права відновлювали через суд. Така практика розв'язання проблем етнонаціонального розвитку набула назви "дискримінація навпаки" та "позитивні дії".

 

"КИШЕНЯ ЕТНІЧНА" - емоційно забарвлений термін, який зустрічається у працях зарубіжних дослідників етнічності й означає етнонаціональну спільноту, котра різко вирізняється у поліетнічному довкіллі й практично є закритою етнічною системою та не підтримує активну взаємодію з іншими спільнотами.

 

КІМЛІЧКА Вільям (Will Kymlicka) - канадський філософський політолог, етносоціолог (1962 р.); навчався у Королівському університеті у Кінгстоні; ступінь бакалавра отримав у тому ж університеті за спеціальністю філософія та політичні науки у 1984 р.; ступінь Ph.D. отримав в Оксфордському університеті (1987 р.); працює професором філософії у Королівському університеті у Кінгстоні та професором у Канадському дослідницькому центрі політичної філософії того ж університету; професор на запрошення у Центральному європейському університеті у Будапешті (Угорщина). Поле професійної діяльності: мультикультуралізм; громадянство; нації; соцієтальна культура.

Вибрані праці: Liberalism, Community and Culture. - Oxford, 1989/1991; Contemporary Political Philosophy: An Introduction. - Oxford, 1990/2001; Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. -Oxford, 1995; Finding Our Way: Rethinking Ethnocultural Relations in Canada. -Oxford, 1998; Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, Citizenship. - Oxford, 2001; Immigration, Multiculturalism, and the Welfare State //meEthics & International Affairs. - 2006. - Volume 20. - 3 Fall.

 

 

КІСЛА Ганна Олександрівна - український етносоціолог, філософ (1954 р.), кандидат філософських наук; закінчила історичний факультет Харківського державного університету (нині - Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна); аспірантуру Інститутуфілософії НАН України; у 1989 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Духовні потреби робітників: динаміка та специфіка" (філософія); професор кафедри соціології Інституту соціології, психології та управління Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; Професійне поле діяльності: міжетнічні відносини; етнічні конфлікти; етнічна толерантність; мультикультуралізм.

Вибрані праці: Національна та релігійна толерантність київських студентів.

-      К., 2006; Этническое поведение в Украине: факторы влияния //Етнополітична ситуація в Україні. - Випуск 1. - К., 2006; Русский язык в мультикультурном пространстве Крыма: фактор коммуникации или "яблоко раздора" //Русский язык в современном мире: традиции и инновации в преподавании русского языка как иностранного. Материалы международной научно-практической конференции. - Салоники, 2009; Етносоціальне вимірювання життєвих цінностей особистості //Міжнародний науковий форум. Соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. - 2010. - Випуск 2; Крымские татары как этнокультурное сообщество // Autochtoniczne mniejszosci na pograniczach a ich stosunki z Odserparowanymetnosemaciierzystym.

Bialymstok, 2009.

 

 

КЛАН (від гельськ. clann - сім'я, потомство) - у шотландців -це - група родичів по крові, нащадків одного древнього роду, який носив ім'я передбачуваного родоначальника. Характерною ознакою належності до того чи того клану є кілт - шматок тканини, завернутий навколо талії, зібраний складками і закріплений за допомогою 2-3 пряжками та ремінцями, з властивим для кожного клану малюнком (тартаном). У сучасній етнологічній науці цей термін означає рід, який бере своє походження від міфічного чи легендарного пращура. Простежуючи історію клану, можна встановити визначальні для нього етнічні маркери, скажімо, той же тартан. Сьогодні термін "клан" часто-густо вживають, коли мова йде про мафіозні угрупування, котрі пов'язані тісними зв'язками, подібними до сімейно-родинних.

 

"КЛАСИЧНИЙ ТИП АМЕРИКАНЦЯ" - термін, що був популярним наприкінці ХІХ та на початку ХХ ст. й визначав ті риси, які мали відповідати класичному типу американця, - вони базувалися, переважно, на рисах, притаманних англосаксонцям, котрі на той час складали панівний етнічний сегмент американського суспільства.КЛАС ПОЛІЕТНІЧНИЙ соціальний клас (верства,

прошарок населення), який складається із членів різних етнічних спільнот.

 

КЛІКА ЕТНІЧНА (від франц. clique - шайка, банда)зазвичай, невелика група людей у межах етнічної спільноти, інтереси якої концентруються на вузькоегоїстичних інтересах, що протиставляються інтересам усієї спільноти й перебувають у суперечності з ними. Діяльність етнічної кліки зосереджена на реалізації власних інтересів, у тому числі і за рахунок членів етнічної спільноти, складовою якої є сама кліка.

 

КОДИ ЕТНОКУЛЬТУРНІ (від латин. codex - книга, звід законів) — це символи і системи значень культури чи субкультури, котрі властиві представникам тієї чи тієї етнічної спільноти. Розуміння значення етнокультурних кодів сприяє міжетнічній (міжкультурній) комунікації та взаємодії. І, навпаки, їх несприйняття чи нерозуміння стримує взаємодію й веде до ізоляції одних етнічних спільнот від інших.

 

КОЕВОЛЮЦІЯ (від латин. co - з, разом; evolutio -розгортання, розвиток) термін, під яким у дослідженнях етнічності пропонується розуміти взаємодію людини з довкіллям, яке змінюється у процесі його розвитку під впливом багатьох об'єктивних і суб'єктивних чинників, зокрема і етнічних, й що зумовлює зміни у мисленні й діях людини.

 

КОЗЛОВ Віктор Іванович (Козлов Виктор Иванович) -

російський етнограф, етнодемограф, (1924 р.); закінчив аспірантуру Інституту етнографії АН СРСР; доктор історичних наук; працював у тому ж Інституті науковим співробітником, завідувачем сектору етнічної екології, головним науковим співробітником. Поле професійної діяльності: етнографія, міжетнічні відносини, етнічна демографія, етнічна екологія.

Вибрані праці: Некоторые проблемы теории нации //Вопросы истории. -1967. - № 1; Динамика численности народов. Методология исследования и основные факторы. - М., 1969; Этнос и экономика, этническая и экономическая общности // Советская этнография. - 1970. - № 6; Этнос итерритория // Советская этнография. - 1971. - № 6; Проблема этнического самосознания и ее место в теории этноса // Советская этнография. - 1974. -№ 2; О классификации этнических общностей (состояние вопроса) //Исследования по общей этнографии. - М., 1979; Основные проблемы этнической экологии // Советская этнография. - 1983. - № 1; Пути околоэтнической пассионарности (О концепции этноса и этногенеза, предложенной Л. Н. Гумилевым) // Советская этнография. - 1990. - № 4. -С. 94-110; Жизнеобеспечение этноса: содержание понятия и его этнологические аспекты // Этническая экология: теория и практика. - М., 1991; "Имперская " нация или ущемленная национальность //Москва. - 1991. -

№ 1.

 

 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ (від англ. competence - здатність, вміння) - спроможність індивіда, або групи впоратися з тим чи іншим завданням, опанувати складною ситуацією й прийняти адекватне рішення. Серед різновидів компетентності у дослідженні етнічних проблем велику роль відіграють: етнічна компетентність -психологічна спроможність індивіда чи групи впоратися з певним рівнем успішності з тими чи іншими ситуаціями, які генеруються етнічними чинниками; етно­культурна компетентність - психологічна здатність (готовність), яка дозволяє індивіду або групі з певною мірою ефективності опановувати ситуаціями, пов'язаними з функціонуванням культур етнічних спільнот; етномовна (етнолінгвістична) компетентність - психологічна здатність особи або групи опановувати ситуаціями, пов'язаними з функціонуванням етнічних мов (мов етнічних спільнот);

лінгвокультурологічна     компетентність -

психологічна здатність особи або групи опановувати ситуаціями, пов'язаними з функціонуванням лінгвокультурологічних явищ, які мовними засобами відтворюють народну культуру, етнічну ідентичність особи; міжкультурна компетентність -психологічні здібності, які уможливлюють індивідам чи групам, зокрема членам етнічних спільнот, на рівні (з певним рівнем ефективності) зустрічати виклики, що виникають у складних ситуаціях під час контактів між культурами в умовах нерівноправного розвитку.

 

 

КОМПЕТЕНЦІЯ (від латин. competere - бути здатним)володіння індивідом достатнім рівнем знань для вирішення тих чи тих проблем, які перебувають у полійого фахової відповідальності; етнічна компетенція

-          фахова підготовка, володіння достатнім рівнем знань відповідальних осіб, які дозволяють оцінювати ситуації та вирішувати проблеми, пов'язані з функціонуванням етнічності у поліетнічному суспільстві; коло питань, пов'язаних з етнічним чинником, якими опікується відповідальна особа; етнокультурна компетенція

-          фахова підготовка, володіння достатнім рівнем знань відповідальних осіб, які дозволяють оцінювати ситуації та вирішувати проблеми, пов'язані з функціонуванням культур етнічних спільнот; етномовна (етнолінгвістична) компетенція - рівень повноважень для вирішення проблем, пов'язаних з функціонуванням мов етнічних спільнот; лінгвокультурологічна компетенція - рівень, коло повноважень у вирішенні питань, пов'язаних з функціонуванням мови для відтворення явищ культури; міжкультурна компетенція - коло, обсяг повноважень, необхідних для налагодження міжкультурної взаємодії.

 

КОМПЛЕМЕНТАРНІСТЬ   -   підсвідома  симпатія або

антипатія носіїв тієї чи іншої етнічності, яка лежить в основі поділу індивідів на "своїх" та "чужих".

 

 

КОМПОЗИЦІЯ ЕТНІЧНА (етнічний сплав) (від латин. composito - складання, поєднання, зв'язування)продукт (конкретний чи абстрактний, істота чи річ) міжетнічної взаємодії.

 

 

КОМПОНЕНТИ ЕТНІЧНІ - це маркери етнічних спільнот, зокрема, націй; такими, за Фрідом Ріггсом, є мова, культура, ментальність, етнічна самосвідомість. Саме вони об'єднують сукупність людей у етнічну спільноту -націю, народ, національну меншину тощо.

 

 

КОМУНІКАЦІЯ МІЖЕТНІЧНА (від латин. communis -роблю спільним, повідомляю) - обмін матеріальними й духовними результатами діяльності людини між двома або більше етнічними спільнотами, який здійснюється у різних формах.КОН   Ігор   Семенович   (Кон   Игорь   Семенович) -

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 


Похожие статьи

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Взаємодія україни з європейськими та трансатлантичними структурами у контекстіідентичностей

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник

В Б Євтух - Матеріали наукової етносоціологічної школи професора володимира євтуха