В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник - страница 25

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 

 

 

МЕРЕЖА СЕМІОТИЧНА система символів та знаків (кодів), органічно пов'язаних між собою, передусім у зразках культури, ціннісних орієнтаціях індивідів, за допомогою яких можна відрізнити одну етнічну спільноту від іншої.

 

МЕРЕЖІ ЕТНІЧНІ існування етнічних утворень в одному просторі, що спонукає до формування у групі (принаймні, у її еліти) відчуття колективізму, усвідомлення спільного походження, культурної спорідненості.

 

 

МЕРЕЖІ ЕТНІЧНІ СОЦІАЛЬНІ - мережі, які формуються на основі довіри між членами однієї й тієї ж етнічної спільноти. Вони зазвичай властиві іммігрантському компоненту країни проживання.  Завдяки циркуляціїінформації по цих мережах вдається більш успішно адаптуватися у новому суспільстві, забезпечити адекватні ніші у його соціальному житті.

 

МЕТАЕТНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ метарівень аналізу досліджень етнічності; довідник на базі здійснених досліджень етнічності.

 

 

МЕТАФОРА ЕТНІЧНА (від грецьк. metaphora - перенесення) — спосіб розкриття сутності етнічного явища через слова та словосполучення, які схожі до звичних чи такі, що контрастують з тими, які найчастіше вживаються для характеристики цього явища.

 

МЕТИСИЗАЦІЯ (від франц. metis - змішаний) фізичне змішання різних популяцій, що належать, як до одних і тих же, так і до різних етнічних спільнот. Нащадки від змішаних шлюбів називаються метисами. В Америці метисами називають нащадків від змішаних шлюбів європеоїдів та індіанців, а у Бразилії - від шлюбів між португальцями та індіанцями. Чимала кількість метисів проживає у таких країнах, як Венесуела, Колумбія, Мексика, Нікарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, Чилі, Еквадор.

 

 

МІГРАНТИ (від латин. migrare - пересуватися, переміщатися) — особи, які переміщаються до іншої (нової) країни на різні терміни перебування у ній; законні (визнані законом) мігранти — особи, які переселилися до іншої країни на підставі (не порушуючи) законів країни поселення; нерегулярні (нелегальні) мігранти — особи, які прибувають до іншої країни, обминаючи закони країни поселення; кочівники (номади) — особи, які мігрують з одного місця на інше й живуть в основному за рахунок великої рогатої худоби, інколи за рахунок мисливства або риболовлі; поселені (поселенські) мігранти — особи, які прибули до іншої країни у чітко визначене місце поселення; таємні мігранти — особи, які прибули до іншої країни, обминаючи закони країни поселення, й приховують своє іммігрантське походження; транзитні мігранти особи, які прямують до певної країни й у силу тих чи тих обставин змушені на деякий час зупинятися у третій країні, а згодом перебираються до бажаного місця поселення.

 

 

МІГРАЦІЯ процес переселення, територіального переміщення населення, пов'язане зі зміною місця проживання з обов'язковим перетином адміністративних або державних кордонів. Демографи пропонують вирізняти такі види міграції: вимушена міграція переселення людей з незалежних від них причин; внутрішня міграція переміщення населення в середині країни між адміністративними одиницями (областями, провінціями), населеними пунктами (містами, селами); добровільна міграція переселення людей з доброї волі з метою поліпшення умов свого життя; екологічна міграція переміщення людей, яке відбувається у результаті природних чи техногенних катастроф, опустелювання тощо; економічна міграція переміщення людей під тиском соціально-економічних обставин, які привели до погіршення їх становища, або ж у результаті сформованої ідеї можливостей покращення життя поза межами країни проживання; еміграція виїзд осіб із країни постійного місця проживання в інші країни з різних мотивів; зворотна міграція (рееміграція) процес повернення людей до попереднього місця проживання; зовнішня (міжнародна) міграція переміщення людей через кордони держав; імміграція в'їзд особи у певну країну з метою проживання в ній; інтелектуальна міграція ("brain-drain") переселення висококваліфікованих спеціалістів, учених, митців; "кліматична міграція" переселення людей, пов'язане зі зміною кліматичних умов, у яких вони мешкали; колонізація (від латин. colonia виселки, поселення на чужій території) вид міграції, пов'язаний з розширенням етнічної території за рахунок заселення пустельних земель, або земель, які слабо заселені, з метою їх господарського освоєння та налагодження життєдіяльності; незворотна міграція переселення людей з метою постійного проживання у тій чи тій державі, у тому чи тому населеному пункті; нелегальна(незаконна,     неврегульована)     міграція

переміщення людей з порушенням правил в'їзду в країну, перебування в ній та здійснення економічної діяльності. На Заході надають перевагу вживанню терміну "неврегульована міграція", аргументуючи таку позицію тим, що нелегальну імміграцію зв'язують з криміналітетом, що апріорі є образою гідності людини й роздмухуванням расової та етнічної ворожнечі; постійна (довгострокова) міграція згідно з рекомендаціями ООН, переселення людей з метою проживання на території іншої країни на термін понад один рік; однак, зазвичай, кожна країна цей термін визначає сама; репатріація — повернення мігрантів до країни походження з наступним набуттям її громадянства за спрощеною процедурою; йдеться передовсім про осіб, групи населення, котрі у примусовому порядку були виселені з місць свого постійного проживання; тимчасова міграція — процес переселення людей з терміном перебування на новому місці певний час, після закінчення якого мігранти повертаються до попереднього місця помешкання; трудова міграція (маятникова,     сезонна,     довгострокова)

міжпоселенські переміщення людей з метою працевлаштування.

 

МІД Маргарет (Margaret Mead) американський етнограф (1901-1978 рр.); навчалася в університеті Де По (штат Індіана); ступінь бакалавра та магістра отримала в Колумбійському університеті; ступінь доктора філософії здобула у 1929 р. у тому ж університеті; проводила польові дослідження у Полінезії та на Самоа; працювала в Американському музеї природничої історії. Поле професійної діяльності: культурологія, дитяча психологія з точки зору етнопсихологічної школи, соціалізація дітей у примітивних культурах.

Вибрані праці: Культура и мир детства: Избранные произведения. - М., 1988; The Changing Culture of an Indian Tribe. - New-York, 1932; Mind Self and Society: From the Stundpoint of Social Behaviorist. - New-York, 1934; The School in American Culture. - New-York, 1951; Anthropology: A Human Science. - New-York, 1964; Culture and Commitment. A Study of the Generation Gap. - New-York, 1970.

 

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ З МІГРАЦІЇ (МОМ)

організація,    заснована   у   1951 р.,    яка опікуєтьсяврегулюванням проблем сучасних міграцій та мігрантів. Штаб-квартира МОМ знаходиться у Женеві (Швейцарія).

 

МІЖНАРОДНА    ОРГАНІЗАЦІЯ    ПРАЦІ    (МОП) —

спеціалізована установа ООН (міжнародна організація), яка займається питаннями регулювання трудових відносин, зокрема за участю мігрантів. Штаб-квартира МОП знаходиться у Женеві (Швейцарія).

 

МІЖНАРОДНА РОБОЧА ГРУПА мас-медіа проти расизму та ксенофобії спільний проект Міжнародної федерації журналістів та Європейської федерації журналістів по подоланню виявів расизму у засобах масової інформації.

 

МІЖНАРОДНИЙ ПАКТ про економічні, соціальні і культурні права міжнародно-правовий документ у сфері міжнародного захисту прав людини, зокрема культурних, яка була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН у 1996 р.

 

МІЖПОКОЛІННА                                ТРАНСЛЯЦІЯ ЕТНІЧНОЇ

ІНФОРМАЦІЇ - передача до наступних поколінь етнічної спільноти різними способами (через усну й написану історію, енциклопедії, засоби масової інформації, Інтернет, художню літературу тощо) інформації про події, факти у життєдіяльності своєї спільноти.

 

МІСЦЕРОЗВИТОК (етносу) у пасіонарній теорії етногенезу це - унікальна сукупність ландшафтів, у якому утворився етнос. Дослідники етнічності із різних галузей знань довели, що ландшафт (екогеографічне довкілля) справляє помітний вплив на формування етнічних спільнот, передусім етносів і субетносів. Це з особливою силою виявляється в етнокультурницьких традиціях, звичаєвій обрядовості, менталітеті, чим певною мірою детермінується розвиток самих етнічних спільнот. Етнополітологія (І. О. Кресіна) свого часу запропонувала спеціальний метод для вивчення цього явища - методбіогеографічного та біоенергетичного детермінізму (біогеодетерміністський) метод.

 

МІТЧЕЛ Клайд (J. [James] Clyde Mitchell) британський етнолог, соціальний антрополог й етносоціолог (1918­1995 рр.); працював у Родезійському інституті Лівінгстона; був ректором університету Салісбері (нині Хараре); очолював знамениту Лондонську школу економіки й політичних наук. Поле професійної діяльності: кланові стосунки в районі озера Тонга; танцювальне мистецтво жителів замбійських гірських районів; соціальні процеси в британському суспільстві; соціальні аналітичні мережі.

Вибрані праці: The Kaleda Dance: Aspects of Social Relationships among Urban Africans in Hothern Rhodesia. - Manchester, 1956; The Yao Village: A study in the Social Structure of a Malawian Ttribe. - Manchester, 1971; Social Networks in Urban Situations: Analyses of Personal Relationships in Central African Towns. -Manchester., 1969; Configurational Similarity in Three Class Contexts in British Society // Sociology. - Vol. 19. - 1985.

 

МОБІЛІЗАТОР ЕТНІЧНИЙ (від франц. mobiliser -приводити у рух) дія, яка спричинює й стимулює етнічну мобільність індивіда.

 

МОБІЛІЗАЦІЯ ЕТНІЧНОСТІ діяльність, спрямована на

інтенсифікацію використання етнічного фактора різними політичними силами, зокрема у виборчих кампаніях, у кампаніях тиску на владу для досягнення своїх інтересів, у боротьбі між собою за зайняття більш престижних ніш у політичній ієрархії суспільства, для досягнення своїх групових інтересів. Мобілізація етнічності спільноти відбувається навколо того чи того етнічного маркера, наприклад, мови, звичаїв, елементів етнокультури, кольору шкіри тощо. Мобілізація етнічності найбільш очевидно виявляється під час загострення міжетнічних, міжнаціональних відносин. Приклади інтенсивної мобілізації етнічності можна віднайти у Квебеці (Канада), Шотландії (Великобританія), Ірландії, Каталонії (Іспанія) тощо, що пов'язано передусім з рухами за автономію, чи утворення самостійного етнополітичного організму (держави); в Україні мобілізація етнічності відбувається навколо питання про мови.МОВА система звукових та графічних знаків, що функціонує як засіб людського спілкування. Мова є чи найхарактернішим маркером етнічної належності. Процеси відродження етнічності, зазвичай, починаються з відродження мови, або, принаймні, стимулювання її розвитку. Такий стан був властивий, наприклад, процесам відродження кельтської нації в Уельсі, рухам у Південній Франції у 1970 р., коли реанімувалася окситантська мова, націоналістичним рухам у Країні Басків, утвердженню незалежності Фінляндії у XIX столітті, що було пов'язано з підвищенням статусу фінської мови до рівня офіційної національної мови. Найбільш поширеними різновидами мови є такі: етнічна мова мова, яка є одним із головних маркерів етнічної спільноти й яка є основним засобом спілкування у середині цієї спільноти. Найчастіше її ідентифікують з тим чи тим народом, тією чи тією національністю; державна мова термін, який з'явився з формуванням націй-держав (політичних націй) й яким визначають мову, що закріплена традицією або законодавством тієї чи тієї держави, вживання якої обов'язкове в органах державного управління та діловодства, громадських органах, на підприємствах, у закладах освіти, науки, культури, засобах масової інформації; мажоритарна мова (від латин. major -більший) зазвичай, мова титульної етнічної спільноти, яка за своєю чисельністю (у переважних випадках) переважає усі інші спільноти того ж самого етнополітичного організму (держави); найчастіше саме ця мова є державною мовою; міноритарна мова (від латин. minores - менший) мова малочисельної етнічної спільноти (етнічної, національної меншини); офіційна мова мова, яка використовується державою й її агентами (представниками) у державницьких цілях та у комунікації з громадянами; мова (мови), прийнята для спілкування у міжнародних організаціях; рідна мова мова, яку людина засвоює від раннього дитинства без спеціального навчання, перебуваючи у тому чи тому мовному середовищі. У певних ситуаціях цей термін співпадає з терміном "етнічна мова"; "мова ворожнечі" - самовисловлювання з елементами заперечення; національна мова мова, яка є засобом письмового й усного спілкування національної спільноти;мова міжнаціонального спілкування - мова, яка у багатонаціональній, поліетнічній державі використо­вується у ролі мови-посередника.

 

МОДЕЛЮВАННЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

— вибудовування системи передбачення змін у міжетнічних стосунках та їх впливу на загальну ситуацію у цих стосунках, а також формування відповідних умов для досягнення бажаного результату.

 

 

МОДЕЛЬ Раша (Georg Rasch) застосовується для аналізу даних тверджень, щоби здійснити заміри спроможностей, установок та характеристик особистості. Скажімо, для оцінки спроможностей читання у студентів, базуючись на питаннях щодо тих чи тих тверджень про сам процес читання. Модель найчастіше застосовується у психометрії, пов'язаної з теорією техніки вимірювання у психології та освіті. Модель була розроблена данським математиком і статистиком Георгом Рашем. Модель Раша дозволяє моделювати функції особистості та предмета, власне логістичну функцію різниці між особистістю та предметом. У ході вимірювання можна з'ясувати кількісні характеристики, властиві особистості чи предметові. Скажімо, в освітніх тестах параметри предмета співвідносяться зі складнощами самого предмета, а у випадку з особистістю мова йде про рівень її спроможності, її здібностей. Залежність між параметрами особистості та предмету виражається у формулі: чим вищий рівень спроможності особистості у контексті складнощів предмета, тим вища ймовірність коректної (правильної) відповіді на питання про предмет. За моделлю Раша, якщо розміщення особистості на латентній прямій дорівнює складнощі предмета, то коректність відповіді буде дорівнювати 0,5. Модель Раша, власне, репрезентує структуру, у якій дані повинні вибудуватися у такому порядку, щоби результат вимірювання можна було отримувати із самих даних. Іншими словами, модель забезпечує дослідника критеріями успішного вимірювання. Вона є моделлю для ідеального стандарту. Модель Раша часто застосовується для опису мережі даних. Використання моделі пов'язано передусім зі звичними предметами, які тестуються, томувона часто застосовується у таких освітніх тестах, які включають правильні- неправильні відповіді. Модель Раша у частині оцінювання дихотономічних даних корелює зі Шкалою Торстоуна і останній часто вживав її, оскільки концептуально вона близька до закону компаративного судження (LCJ). Значимість моделі Раша для вимірювання соціальних явищ пов'язана з наступним: Раш застосовував її радше для вимірювання індивіда, аніж властивостей груп, населення; підхід Раша передбачав, що наукова гіпотеза включає у себе судження, які є кількісними і які піддаються вимірюванню, але за умов їх операціоналізації у конкретному експериментальному контексті. Модель застосовується для вимірювання сутності етнічних характеристик особи чи групи осіб.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 


Похожие статьи

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Взаємодія україни з європейськими та трансатлантичними структурами у контекстіідентичностей

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник

В Б Євтух - Матеріали наукової етносоціологічної школи професора володимира євтуха