В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник - страница 28

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 

 

 

НОРМА ЕТНІЧНА вимога до особистості та специфічних малих груп (сім'я, рід, община) з боку етносу в цілому, пов'язаної зі зразками етнічних суджень, або пропозицій поведінки, дій, вчинків, які є доцільними і обов'язковими з точки зору етносу.О

 

 

ОБ'ЄКТ ЕТНІЧНИЙ будь-яка одиниця виміру (індивід, колектив чи річ), якій властиві етнічні маркери.

 

ОБЛАСТІ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНІ - території, які заселені сукупністю людей, котрі мають спільні риси, однаковим чином культивують звичаї, обряди, підтримують достатньо усталені історичні, культурні, суспільно-громадські зв'язки. Ці особливості визначаються специфікою природно-географічних умов регіону, його історичним розвитком, взаємозв'язками з іншими народами. Етнографічне районування дозволяє визначити типологічні риси тих або тих явищ культури і генетичні зв'язки між ними. З цього погляду територія України поділяється на ряд основних зон: Середнє Подніпров'я, Полісся, Поділля, Слобожанщина і Полтавщина, Прикарпаття, Волинь, Закарпаття, Південь.

 

ОБЛАСТІ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ території, заселені різними етносами, які, тривалий час перебуваючи у подібних ландшафтно-природних умовах, у постійній взаємодії, прибирають спільні риси господарювання, спільні характеристики життєдіяльності та культури.

 

 

ОБРАЗ СВІТУ ЕТНІЧНИЙ сприйняття та відтворення представниками того чи іншого етносу елементів (частини) довколишнього світу або найбільш загальних уявлень про цей світ; відтворення у масовій свідомості представників певного етносу найбільш загальних уявлень про довколишній світ і соціальну дійсність, усвідомлення своєї ролі у взаємовідносинах з іншими народами, Психологія етнічного образу є конкретно-наукове знання про те, як у процесі своєї діяльності представники певного етносу вибудовують образ світу, у якому вони живуть, діють. Етнічний образ світу стає основою,   підґрунтям   етнічної   картини   світу, якафактично є невербалізованим, імпліцитним вираженням розуміння членами кожного суспільства, зокрема і етнічної спільноти, "правил життя", що диктуються їм соціальними, природними та "надприродними" силами. Етнічний образ світу досліджує когнітивна антропологія, об'єктом вивчення якої є система організації елементів культури, а не самі по собі елементи культури. Відмінності між образами світу у традиційній свідомості різних етносів є тим більшими, чим далі віддалені їх мови одна від одної, оскільки граматична будова мови нав'язує спосіб членування і опису довколишньої дійсності і суджень про неї.

 

 

ОБРАЗА ЕТНІЧНА - психологічний (зазвичай пригнічений) стан індивіда, носія тієї чи іншої етнічності, який зумовлений несправедливими діями щодо нього довкілля, передусім владного.

 

ОБЩИНА в історико-етнологічному значенні господарський і соціально-побутовий колектив у докласовому суспільстві (первісна община) і докапіталістичному класовому суспільстві (сусідська або селянська община).

 

 

ОДЕЖА ЕТНІЧНА - вбрання, яке змайстроване на основі етнічних мотивів, традицій, звичаїв, за котрими можна розпізнати належність вбраної особи до тієї чи тієї спільноти. Сьогодні таке вбрання використовується у різного роду шоу, під час мистецьких фестивалів з тим, щоб відтворити атмосферу, властиву тому чи тому народові, підкреслити етнічне походження особи, наголосити на своєму етнічному походженні.

 

 

ОДИНИЦЯ ЕТНІЧНА індивід, колектив, річ, визначальними характеристиками яких є етнічні маркери. Нейтральний термін, який використовується для фіксації етнічних властивостей індивіда, коллективу, речі.ОЙКУМЕНА ЕТНІЧНА частина суші, території, яка населена представниками тієї чи тієї етнічної спільноти, котрі у межах поселення пов'язані спільною життєдіяльністю.

 

ОМБУДСМЕН ЕТНІЧНИЙ (від швед. ombudsman -представник) - посадова особа, на яку покладені функції контролю за дотримання прав та інтересів представників етнічних спільнот (етнічних меншин).

 

 

ОНОМАСТИКА (від грецьк. onomastiki - мистецтво давати імена) - галузь лінгвістики, яка вивчає власні імена (зокрема, пов'язані з етнічністю), історію їх виникнення, їх трансформацію впродовж тривалого вживання.

 

 

ОПЦІЯ ЕТНІЧНА (вибір етнічний) - термін, який у науковий обіг увела англійський соціолог Мері Вотерс для означення своєї концепції, за якою етнічна ідентичність є явищем флексибільним (рухливим), символічним і достатньо непередбачуваним (мається на увазі залежність від модусів поведінки індивіда - її носія), і не завжди передається у спадок як щось раз і назавжди визначене. Дослідниця стверджує, що з досягненням етнофором статусу середнього класу, особливо у приміських поселеннях, етнічність, а отже і етнічна ідентичність, стає опцією стилю життя.

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕТНІЧНА (від грецьк. organon - інструмент) — добровільне неурядове об'єднання громадян того чи іншого етнічного походження, що формується на приватній основі й передбачає їх об'єднання з метою збереження етнокультурної спадщини, підтримки й розвою своєї етнічності через обмін етнічною інформацією, здійснення різноманітних етнокультурних заходів й участь у них осіб одного й того ж етнічного походження, а також осіб, які поділяють цінності цієї етнічної спільноти. Етнічні організації існують у кожній поліетнічній країні світу. В Україні на початок XX ст. їх налічувалося на різних рівнях (від місцевого до всеукраїнського) понад 1200; етнічно гомогенна (однорідна) організація структуроване об'єднаннялюдей, члени якого належать тільки до однієї (тієї ж самої) етнічної спільноти; етнічно змішана організація — організація, члени якої є вихідцями із більш, ніж однієї етнічної спільноти; етноспецифічна організація — організація, яка формується на основі одного якогось етнічного маркера; етнолінгвістична — об'єднання громадян, які поділяють одну й ту ж мову; етнорелігійна організація об'єднання громадян, які поділяють одну й ту ж релігію; легальна етнічна організація - об'єднання громадян, яке діє у межах національного законодавства й діяльність якого гарантується державою та її конституцією, або ж спеціальними законами, котрі стосуються прав людини у різних сферах суспільного життя; нелегальна етнічна організація — об'єднання на етнічній основі громадян, діяльність якого порушує чинне законодавство й державні регулятивні норми; туземна (місцева) етнічна організація — етнічна організація, що утворена із місцевого населення з метою допомоги постійним мешканцям чітко визначеної території, на якій вони народилися; таємні товариства ультранаціоналістичні — радикальні японські товариства, які діяли у Бразилії у різний час.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ З БЕЗПЕКИ І СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПІ - міжнародна регіональна організація (утворена у серпні 1975 р.), яка зокрема опікується й питаннями національних меншин для чого заснована така інституція як Верховний Комісар ОБСЄ у справах національних меншин.

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТЕСТАРНА (від латин. potestes - влада)термін, який використовується у російській етнології для визначення організації влади у додержавних суспільствах.

 

ОРІЄНТАЦІЯ БІОЛОГО-КУЛЬТУРНА парадигма, яка

підкреслює філогенетичну (ідентифікаційну) базу (природу) етнічності.ОСВІТА МІЖКУЛЬТУРНА освітні заходи, які передбачають ознайомлення представників різних етнічних спільнот з культурами одне одного, виховання можливостей сприйняття відмінних культур та формування до них толерантного ставлення. Поширена у поліетнічних країнах Європи та Північної Америки, останнім часом вибудовується і в Україні.

 

ОСВІТА   МУЛЬТИКУЛЬТУРНА   (багатокультурна)

система заходів, спрямованих на підтримку й поширення культурного плюралізму, утвердження необхідності та потреб формування окремого простору, у рамках якого групи можуть розвивати їх власну культуру, і у цьому зв'язку наголошення на важливості навчання мовами меншин, вивчення їх культури та історії, за можливістю, в окремому довкіллі.

 

ОСЛОВСЬКІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо мовних прав національних меншин і пояснювальна записка (лютий, 1998 р.) - документ, розроблений Фондом міжетнічних відносин, у якому пояснюється зміст мовних прав національних меншин та їх застосування у різних ситуаціях й який певною мірою складає основу для розробки державної політики та законів у частині, що стосується мови.П

 

 

ПАЇН Еміль Абрамович (Паин Эмиль Абрамович) —

російський політолог, етнограф, етносоціолог (1948 р.); закінчив історичний факультет Воронезького державного університету; аспірантуру Московського державного університету імені М. В. Ломоносова; у 1984 р. захистив кандидатську дисертацію (історичні науки); докторську дисертацію - у 2004 р. (політичні науки); працював соціологом у Всеросійському науково-дослідному інституті праці та управління у сільському господарстві; старшим науковим співробітником Центрального науково-дослідного і проектного інституту із забудови сільських населених пунктів; завідувачем сектору соціологічних досліджень Центрального науково-дослідного і проектного інституту по міському будівництву; з 1993 р. - керівник Центру етнополітичних та регіональних досліджень. Поле професійної діяльності: етнополітичні процеси, національна політика, етноконфліктологія, природа етноконфесійного екстремізму.

Вибрані праці: Этносоциальные факторы в развитии сельских населенных пунктов. - М., 1983; Сохранение исторического и культурного наследия в градостроительстве. - М., 1990; Национальная политика России: история и современность. - М., 1997; Этнополитический маятник: динамика и механизмы этнополитических процессов в постсоветской России. - М., 2004; Между империей и нацией: Модернистский проект и его традиционалистская альтернатива в национальной политике России. - М., 2004; The New Russian Diaspora - Russian Minorities in the Former Soviet Republics //M.E.Sharpe. -New-York, London, 1994.

 

 

ПАЛЕОЕТНОГЕНЕЗ (від грецьк. palios - старий, древній; ethnos - плем'я, народ; yenisi - народження)формування етносів різних метаетнічних спільнот (груп етносів), які склалися у результаті їх тривалої взаємодії або ж політичних зв'язків; активний палео-етногенез — процес, у ході якого індивіди свідомо і безпосередньо беруть участь у створенні окремих спільнот з      метою      вирішення      політичних проблем;

етнокультурна    форма   палеоетногенезу процес, у якому наголос робиться на елементах етнічної культури; етномовна форма палеоетногенезу у цій формі палеоетногенезу великого значення набирає мова як критичний фактор для підтвердження етнічної належності індивіда; етнополітична форма палеоетногенезу — форма палеоетногенезу, яка передбачає повстання окремого етнополітичного організму; етнорасова форма палеоетногенезу процес формування етнічних спільнот на основі расових чинників; пасивний палеоетногенез — процес накопичення елементів самосвідомості й переростання її в ідентичність, яка виявляється у ході взаємодії з довколишнім середовищем, й який зазвичай не завершується створенням окремої етнічної спільноти.

 

 

ПАМ'ЯТЬ ЕТНІЧНА - структурована на основі етнічних чинники та про довколишній світ. Важливою функцією етнічної пам'яті є те, що її носії здатні відтворювати минуле через збереження міфів, фольклору, традицій, звичаїв, обрядів. Етнічна пам'ять активізується у періоди етнічного відродження, вона є одним із основних його атрибутів; етносоціальна пам'ять - пам'ять про своє етнічне походження, минуле, про функціонування корпоративних організацій, членом яких був (є) індивід, у тому чи тому етнічному довкіллі; вона є вагомим чинником у консолідації спільноти на мікро- та макрорівнях; сконцентрована етнічна пам'ять пам'ять, яка формується й реалізується в обмеженому етнічному полі, концентруючись на певних об'єктах; розділена етнічна пам'ять пам'ять, яка реалізується у кількох етнічних полях, утворених у результаті поділу етнічної спільноти й перебування її частин у різних етнополітичних організмах.

 

 

ПАНАМЕРИКАНІЗМ ідеологія, яка пропагує ідею історичної, економічної, культурної спільності народів та країн Північної й Південної Америки.

 

ПАНЕТНІЧНИИ прикметник, який вказує на те, що дана організація, рух чи характеристика стосується і об'єднуєкілька етнічних спільнот й розширює межі їх функціонування.

 

ПАНІДІАНІЗМ ідеологія, яка прагне об'єднати індіанців, зазвичай Американського континенту, на основі їх культурницьких та звичаєвих традицій.

 

ПАНІСЛАМІЗМ ідеологія, яка обстоює ідею єдності мусульман усього світу й необхідності їх концентрації на одній території, у межах одного етнополітичного організму.

 

ПАНСЛАВІЗМ ідеологія, яка пропагує ідею єдності й переваг над іншими слов'ян й більш тісної їх взаємодії у всьому світі.

 

 

ПАНЧУК Май Іванович вітчизняний історик, політолог, етнополітолог (1937 р.); закінчив історико-філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка; докторську дисертацію захистив у 1983 р.; навчався в аспірантурі Київського університету і працював в Київському технологічному інституті харчової промисловості, в Інституті історії партії при ЦК Компартії України, Інституті історії АН УРСР, зав. відділом національних меншин та заступником директора з наукової роботи Інституту політології і національних відносин НАНУ, завідувачем відділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (з 1999 р.). Поле професійної діяльності: історія України, політологія, етнополітологія, етнонаціональні меншини.

Вибрані праці: В авангарді боротьби за возз'єднання. - К., 1985 (у співавт.); Хотинське повстання. - К., 1989 (у співавт.); Національні відносини в Україні. - К., 1994 (у співавт.); Національні меншини України в 20-30-х роках ХХст. Історико-картографічний атлас. - К., 1995. (у співавт.); Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект. - К., 2000 (у співавт.); Крим в етнополітичному вимірі. - К., 2005 (у співавт.); Закарпаття в етнополітичному вимірі. - К., 2008 (у співавт.); Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості. - К., 1911.

 

ПАРАДОКС ЕТНІЧНИЙ  (від дав. грецьк. parathoksos -неочікуваний, дивний; від грецьк. parathokeo - здаюсь)результат дії чи процесу, який суперечить логіці їх розвитку й виходить за межі передбачуваності.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 


Похожие статьи

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Взаємодія україни з європейськими та трансатлантичними структурами у контекстіідентичностей

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник

В Б Євтух - Матеріали наукової етносоціологічної школи професора володимира євтуха