В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник - страница 3

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 

 

 

АКЦІЯ ЕТНІЧНА (від латин. actio - дія, виступ) - дія, яка генерується етнічним рухом, без прив'язки до ідеологічних передумов й під час якої виявляється сформована позиція етнічної спільноти до тих чи тих суспільних явищ.

 

 

АЛІЯ (за івритом, підйом, сходження) термін, який закріплений у Законі Ізраїлю "Про повернення" (1950 р.) й за яким визначають процедуру повернення євреїв з різних країн світу до Ізраїлю та їх репатріацію. Згідно з законом, кожен єврей має право переселитися із будь-якої країни і відразу отримати громадянство, якщо він не являє загрози здоров'ю та безпеці суспільству. Зворотний процес - еміграція із Ізраїлю називається йєріда, що означає спуск, рух вниз. В історії єврейського народу було кілька хвиль алії. До заснування держави Ізраїль (1948 р.) євреї прибували на території під назвою "Ерец-Ісраель" у древні часи", передовсім, із Єгипту та Вавілонії. Термін "алія" системно стали застосовувати наприкінці XIX ст., коли до зазначеної території почали зростати потоки євреїв. Дослідники розрізняють п'ять потоків алії до появи держави Ізраїль: перший (1882-1903 рр.) складався переважно із вихідців із країн Східної Європи, які заснували перші єврейські поселення на території Палестини; другий (1904-1914 рр.) - це вихідці із тієї ж Східної Європи та Росії. Саме з цим потоком алії пов'язують започаткування так званого кібуцького руху -створення мережі сільськогосподарських поселень-комун, які досить успішно функціонують і сьогодні; третій(1919-1923 рр.) складався в основному із молоді, яка, крім традиційних вже кібуців, засновувала кооперативи; четвертий (1924-1928 рр.) наполовину складали євреї -вихідці із Польщі, серед котрих помітна частка -представники середніх верств та робітники; п'ятий (1929­1939 рр.) - це євреї із Німеччини та інших країн Європи. Характерними рисами чималої кількості із них були достатньо високий рівень освіти та відчутні статки. З кожним потоком кількість євреїв зростала: від 25 до 250 тис.; ще близько 100 тис. прибуло у період з 1940 по 1948 рр.; цей потік деколи називають шостою та сьомою алією. Масові потоки алії були характерними у перші роки після утворення держави Ізраїль, а також у 1970-ті роки із Радянського Союзу та у зв'язку з прибуттям євреїв із Ефіопії (1980-1990-ті рр.).

 

АЛЛОХТОННЕ НАСЕЛЕННЯ (від грецьк. alios - інший, прийшлий) — населення, що у той чи той час прийшло на територію, на якій вже проживали представники інших народів, однак вони та їх нащадки стали структурним компонентом населення нової країни, території.

 

АМБІВАЛЕНТНІСТЬ (від латин. amphi - навкруги, з обох сторін; valentia - сила) - складний, суперечливий стан особистості, який, зазвичай, виявляється у формі внутрішнього конфлікту; культурна амбіва­лентність (ендосприйняття) сприйняття і представлення себе, своєї спільноти, зокрема, і етнічної, як: і) такими, котрими варто пишатися; 2) як рівними серед рівних; в) такими, котрі заслуговують на повагу інших; з) такими, котрі мають переваги над іншими спільнотами; 4) меншовартими; культурна амбіва­лентність (ендосприйняття) сприйняття і представлення себе, тієї чи тієї етнічної спільноти іншими як: і) рівними серед рівних; 2) меншовартими; з) такими, що мають переваги над іншими; 4) відверто з расофобських позицій.

 

"АМЕРИКАНСЬКА МОЗАЇКА" (від латин. musivum -присвячений музам) - термін, який використовувався у США на початку ХХ століття й відтворював полікультурнупалітру американського суспільства й дав однойменну назву ідеологічній концепції етнонаціонального розвитку країни.

 

"АМЕРИКАНСЬКА СИМФОНІЯ" (від латин. simfoniaспівзвучність) концепція етносоціального розвитку США ХХ століття, згідно з якою усі етнічні спільноти й культури мають співіснувати у безконфліктній взаємодії на благо поліетнічної країни.

 

АНАЛІЗ ЕТНОСЕМАНТИЧНИЙ (від грецьк. ethnos - народ; semantikos - той, що позначає) - аналіз мовних одиниць, виразів, мовного ладу, мета якого полягає у з'ясуванні специфіки значень, пов'язаних з етнічним чинником.

 

 

АНГЛОКОНФОРМІЗМ (від латин. conformis - подібний, співвіднесений) - концепція етносоціального розвитку, яка була популярною у Сполучених Штатах Америки у другій половині ХІХ століття і передбачала беззаперечну асиміляцію іммігрантів, що прибували до США, у суспільство, яке тут сформували вихідці з Великобританії.

 

АНЕКДОТ ЕТНІЧНИЙ (від франц. anecdote - байка, небилиця; від грецьк. anecthoto - неопубліковано) -коротка, (зазвичай, смішна) історія, в центрі якої перебуває носій тієї чи іншої етнічності, того чи того етнічного явища. Сьогодні в обігу є чимало етнічних анекдотів про євреїв, українців, росіян.

 

АНКЛАВ ЕТНІЧНИЙ (від латин. inclave - закривати на ключ) - термін, який вживається в етнології та етносоціології для визначення певної невеликої території у поліетнічній країні, яка заселена переважно представниками одного етносу; на цих територіальних утвореннях зберігаються деякі культурні відмінності у порівнянні з більшим довколишнім ареалом. Зазвичай, поява й функціонування анклавів пов'язані з бізнесом, який практикується й управляється членами цих територіальних спільнот; етнічні анклави відзначаються певною        замкненістю,        відокремленістю віддовколишнього середовища й самоорганізацією внутрішніх зв'язків, достатньо високим рівнем автаркії етнокультурного життя.

 

АНТАГОНІЗМ ЕТНІЧНИЙ (від грецьк. antagonisma -суперечка, боротьба) - структурний елемент міжетнічної взаємодії, який відтворює стан найвищої напруги у відносинах на двох рівнях: 1) домінуюча більшість -етнічні (національні) меншини; 2) меншина - меншина. Перша форма етнічного антагонізму є більш поширеною.

 

АНТИПАТІЯ ЕТНІЧНА (від грецьк. antipathia - неприязнь, неприйняття) - неприйняття, зневажливе ставлення представників однієї людської спільноти до представників іншої спільноти, що базується на етнічних ознаках. Зазвичай, етнічна антипатія характерна представникам етнічних спільнот з могутнім силовим полем, власне домінуючим у поліетнічному суспільстві.

 

АНТИСЕМІТИЗМ ("семітичний", від біблейського shem -єврей; араб. - ім'я) - різновидність ксенофобії, ідеологія ворожого ставлення до євреїв як до етнічної чи то релігійної групи, яке виявляється у переслідуванні, приниженні, насильстві, нагнітанні ворожості і неприязні, дискримінації і нанесенні шкоди по відношенні до особистості, суспільної групи, або частини населення за ознакою належності до єврейського народу або ж в силу єврейського етнічного походження та/або релігійної належності до іудаїзму. Як синонім до антисемітизму часто вживається термін "юдофобія". Вперше слово "антисемітизм" вжив німецький публіцист Вільгельм Марр (XIX ст.). Нині розрізняють кілька видів антисемітизму: античний антисемітизм -найбільш давній вид антисемітизму. Його сутність полягає у тому, що євреї звинувачуються у ненависті до усіх народів; християнський антисемітизм (виник у II ст.) уособлює ненависть до євреїв як носіїв іудаїзму; расовий антисемітизм, чи то "класичний", інтерпретує євреїв як природжених носіїв біологічних меншовартних ознак; найбільш очевидними виявами расового антисемітизму є холокост та погроми; підновим антисемітизмом (кінець 1990-х рр.) розуміють ненависть до сіонізму як основної ідеології євреїв та до держави Ізраїль; щодо побутового антисемітизму, то він вільний від ідеології і пов'язаний з повсякденням, у якому поширюються негативні етнічні стереотипи євреїв.

 

АНТИСИСТЕМА ЕТНІЧНА - термін із пасіонарної теорії

етногенезу Л. Гумільова; він означає цілісність людей з негативним світовідчуттям, що виражається у прагненні спрощення систем, тобто зменшення щільності системних зв'язків. Антисистема виробляє для своїх членів спільний світогляд. Для членів існує установка, яка їх об'єднує, - заперечення реального світу як складної й багатоаспектної системи заради тих чи тих абстрактних цілей, реалізація котрих пов'язується з майбутнім. Тому останнє вважається єдино реальним, а минуле таким, що відійшло назавжди; сучасне розглядається як поріг до майбутнього. Ідеологія антисистеми протиставить себе будь-якій етнічній традиції.

 

 

АНТРЕПРИНЕРСТВО ЕТНІЧНЕ (від франц. entrepreneur -
підприємець) - відносно нове явище (передусім,
характерне для західних європейських країн), пов'язане з
просуванням
своєї етнічності й утвердженням її позицій у
соціальній, політичній, культурній сферах
життєдіяльності поліетнічного суспільства. З цією метою
активно використовуються засоби
масової інформації,
організація                       
видовищно-розважальних дійств,

посилюється антрепренерська складова етнічних рухів.

 

АНТРОПОГЕНЕЗ (антропосоціогенез) (від грецьк. anthropos - людина; yenesis - виникнення, народження) - частина біологічної еволюції, яка привела до появи Homo sapien, власне, процес історико-еволюційного формування фізичного типу людини, розвитку її трудової діяльності, мови, а також суспільства в цілому.

 

 

АНТРОПОЛОГІЯ (від грецьк. anthropos - людина; logos -слово) - біологічна наука, об'єктом вивчення якої є тілесна природа людини, її походження та розвиток;еволюція людини й утворення людських рас. Термін "антропологія" з'явився у Древній Греції; сама ж наука сформувалася у XIX ст. Основними напрями антропології є: морфологія людини (за новітніми підходами, соматична антропологія); антропогенез (у нинішній інтерпретації - палеоантропологія). У сучасній науці виділяються чотири основних галузеві антропології: біологічна або фізична антропологія вивчає людське тіло; соціальна або соціокультурна антропологія зосереджується на вивченні культурної організації етносів та суспільств (їх звичаїв, мови, економічних та політичних устроїв, родинних стосунків; їх релігій, міфологій тощо). її засновниками були Франц Боас та Броніслав Маліновський; лінгвістична або мовна антропологія вивчає соціальні комунікації, взаємозв'язок мови та культури. Деколи антропологію трактують як сукупність наук про людину, яка включає етнографію, культурну та соціальну антропологію; етнічна антропологія - наукова дисципліна, яка сформувалася на стиці етнографії (етнології) та антропології; вона займається, передусім, вивченням проблем походження етносів у контексті процесів расогенезу, еволюції расових ознак людських спільнот, міжрасової метисації; ця галузь науки досліджує походження і вияви расових переконань у процесі міжрасових контактів; культурна антропологія - наука про культуру як сукупність матеріальних об'єктів, ідей, цінностей, уявлень та моделей поведінки людини в усіх її формах на різних історичних етапах розвитку людства; в узагальненому вигляді предметом культурної антропології є поведінка людини і результати її діяльності. Культурна антропологія сформувалася наприкінці XIX ст. завдяки науковим пошукам таких видатних вчених, як Франц Боас, Рут Бенедикт, Маргарет Мід, Броніслав Малиновський, Клод Деві-Строс тощо; соціальна антропологія - це міжпредметна наукова дисципліна, що досліджує людину і людське суспільство, закономірності й особливості їх розвитку та культурне розмаїття.

 

АПАРТЕЇД (африканське apartheid - роздільне проживання, роздільна робота) - політика жорсткої дискримінації, сегрегації й пригноблення за расовими ознаками, яканайбільш очевидно проводилася, передусім, Національною партією у Південно-Африканській Республіці та Намібії з 1948 по 1994 рр.; принцип роздільного проживання представників різних етнорасових спільнот. Вперше слово "апартеїд" вжив у своїй промові Ян Христіан у 1917 р., який через два роки став прем'єр-міністром ПАР, хоча практика апартеїду мала місце ще у XIX ст., коли Британська імперія обмежувала права темношкірих африканців у переміщенні зі своїх територій у регіони Капської колонії та Наталя, де мешкало біле населення. Апартеїд застосовувався, зокрема, до народів банту, яких влада ПАР примушувала поселятися у спеціальних резерваціях. Вони називалися бантустанами й займали близько 12 відсотків території країни. Процеси поселення й правила проживання у бантустанах регулювалися майже двома десятками законів та актів, згідно з якими, наприклад, створювалися окремі "урядові" органи для чорношкірих, заборонялося користування для білих та чорних одними й тими ж громадськими місцями, як карні злочини класифікувалися сексуальні контакти між білими і чорними, чорним заборонялося відкривати підприємства у так званій Білій Африці, здійснювалася сегрегація на транспорті тощо. Впродовж 1960-х, 1970-х та у 1980-і рр. здійснювалося примусове переселення чорного населення з визначених районів, де мешкало біле населення. Завдяки зусиллям міжнародної громадськості, руху чорношкірого населення ПАР, чіткій позиції ООН, яка засудила апартеїд, прийнявши Міжнародну конвенцію про припинення апартеїду і покарання за нього (1973 р.), апартеїд вдалося подолати

(1994 р.).

 

 

АРБЄНІНА Віра Леонідівна - український філософ, етносоціолог (1938 р.); кандидат філософських наук; закінчила Харківський бібліотечний інститут; доцент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Поле професійної діяльності: етносо-ціологія, проблеми міжнаціональних відносин, національна, громадянська та етнічна ідентичності; мультикультуралізм.

Вибрані праці: Процесс актуализации этничности в восточных регионах Украины //Харьковские социологические чтения - 97, Ч. II. - Харьков, 1997;Состояние и тенденции развития межнациональных отношений в г. Харькове (по результатам социологических исследований 1989-2000) //Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. - 2000. - № 492; Національна ідентичність як вимір стану інтегративних процесів у поліетнічному суспільстві // Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтеграція та соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій: матеріали V Всеукраїнського науково-практичної конференції. - К., 2009; Росіяни в Україні: соціальний статус, самопочуття, процес інтеграції в українську націю (угорською мовою) // Ukrajne: srine Voltozase: 1991-2008. - Rollidgram Riado, Poznan, 2009.

 

 

АРЕАЛ ЕТНІЧНИЙ (від латин. area - площа, ділянка) -територія, на якій концентрується значна частина представників того чи іншого етносу й які утворилися у результаті формування етнічних спільнот на основі тих чи тих племен, внаслідок компактного розселення того чи іншого етносу, що прибули на постійне місце проживання у висліді появи нових держав і довільного формування їх кордонів.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 


Похожие статьи

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Взаємодія україни з європейськими та трансатлантичними структурами у контекстіідентичностей

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник

В Б Євтух - Матеріали наукової етносоціологічної школи професора володимира євтуха