В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник - страница 30

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 

 

 

ПОЛІТИКА ДЖІМА КРОУ названа за словами пісні "Джім Кроу" про мандруючого негра-пісняра. Основним її змістом була етнорасова сегрегація, тобто обмеження соціального статусу та ролі членам етнічних та расових спільнот у США (1890-1964 рр.)

 

ПОЛІТИКУМ ЕТНІЧНИЙ (етнополітикум) сукупність політичних діячів, вихідців із тієї чи тієї етнічної спільноти, яким властиві чітко виражені етнічні характеристики й котрі претендують на презентацію її інтересів в усіх сферах суспільної життєдіяльності, передусім, у політичній. Такого роду претензії з особливою силою виявляються під час президентських, парламентських виборів та виборів до органів місцевого самоуправління."ПОЛОНІЗАЦІЯ" (від польськ. polonizacja) процес запозичення або ж насильницького насадження польської культури, польської мови, польського способу життєдіяльності на територіях, де мешкає непольське населення й які контролюються Польщею. Термін з'явився у XVI ст. Процес "полонізації" мав місце на західноукраїнських землях, які входили до складу Польщі (після підписання Ризького мирного договору, 1921 р.). Він виявлявся передусім у переході на навчання польською мовою у школах, в обмеженні функціонування української мови, у наданні переваг польській культурі над іншими. Великою мірою "полонізація" тут відбувалася у насильницький спосіб, як, до речі, на білоруських та литовських землях: на цих землях створювалися інститути польської адміністрації, культурна політика спрямовувалася на уніфікацію культур з чітко вираженим польським домінуванням; економічна політика також була підпорядкована інтересам польського капіталу, що створювало дискримінаційні умови розвитку місцевого населення.

 

ПОЛЯРИЗАЦІЯ ЕТНІЧНА (від франц. polarisation - перше джерело; від грецьк. polos - вісь, полюс) — процес ескалації напруги між етнічними спільнотами, у результаті чого виникають окремі групи чи спільноти як у територіально-географічному, так і у психологічному плані; зазвичай цей процес спричинюють економічні фактори (змагання за зайняття більш високого соціально-економічного статусу у суспільстві).

 

ПОПОК Андрій Андрійович - український історик, діаспорознавець, етнополітолог (1966 р.); закінчив Київське вище військово-морське політичне училище, аспірантуру в Інституті соціології НАН України, факультет вищих керівних кадрів та докторантуру Національної академії державного управління при Президентові України; захистив кандидатську дисертацію на тему "Українські поселення на Далекому Сході як історичний та етнокультурний феномен (кінець XIX-XX ст.)" у 2002 р. (історичні науки); докторську дисертацію на тему "Формування та реалізація державної політики   щодо   закордонного   українства"   у   2010 р.(державне управління); працював у Державному комітеті України у справах національностей та міграції начальником Управління; заступником Голови Державного комітету України у справах національностей та релігій; доцентом, професором, нині - віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України. Поле професійної діяльності: міжетнічна взаємодія, міграційні процеси, етнополітологія, закордонне українство, державна політика щодо закордонного українства, державне регулювання міжетнічних стосунків.

Вибрані праці: Еміграційний потенціал осіб українського походження та вихідців з України - жителів Республіки Казахстан (у співавт.). - К., 1998; Українці Румунії: сучасний стан та перспективи етнокультурного розвитку (у співавт.). - Київ-Рівне, 1999; Українські поселення на Далекому Сході: історико-соціологічний нарис - К., 2001; Українська діаспора. Соціологічні та історичні студії (у співавт.). - К., 2003; Українці на Далекому Сході: організації, події, персоналії. - К., 2004; Закордонне українство як об'єкт державної політики. - К., 2007; Закордонне українство (у співавт.). - К., 2011;

 

 

ПОПУЛЯЦІЯ (від латин. populus населення, народ) група людей, яка населяє певну територію і пов'язана між собою більш тісними родинними зв'язками, ніж з представниками інших груп.

 

ПОРНОГРАФІЯ ЕТНІЧНА вид порнографії, котра свою увагу фокусує на виконавцях-вихідцях із расових і етнічних груп, експлуатації міжрасових, міжетнічних сексуальних дійств. З цією метою її антрепринерами досить вправно використовуються етнічні і расові стереотипи, які вихідців із тих чи тих етнорасових спільнот представляють такими, котрим властива висока ступінь сексуального драйву. Скажімо, "азіатські жінки завжди бажають сексу й вони у ньому покірні", "чорні чоловіки - це володарі могутніх форм, що підкреслюють їх надсексуальність", тощо.

 

ПОРТЕР Джон (Porter John) - канадський етносоціолог, відомий дослідник соціальної стратифікації (1921­1979 рр.); доктор філософії; навчався у Вищій школі у Ванкувері; закінчив Лондонську школу економіки (1949 р.); працював У Карлтонському університеті: професором, керівником департаменту, деканом, віце­президентом університету з наукової роботи; професор на запрошення Гарвардського університету (США) та Торонтського університету; викладав політичні науки, соціологію; впродовж 15 років очолював проект "Вертикальна мозаїка". Поле професійної діяльності: дослідження класової структури суспільств ХХ-го століття; питання сучасних демократичних суспільств; етнічний чинник у суспільних процесах; іммігранти у соціальній структурі канадського суспільства; проблеми мультикультуралізму.

Вибрані праці: The Vertical Mosaic: An Analysis of Social Class and Power in Canada. - Toronto, 1965; The Measure of Canadian Society: Education, Equality and Opportunity. - Toron^, 1979.

 

 

ПОХОДЖЕННЯ ЕТНІЧНЕ належність до певної етнічної спільноти за народженням. Етнічне походження виступає важливим етнічним маркером особи. Воно не набувається, а встановлюється за народженням, тому, на відміну від інших етнічних маркерів, не втрачається. Щоправда, за певних умов носії цього маркера можуть відмовлятися від нього, або приховувати його. Така ситуація складалася в іммігрантському середовищі в Америці у кінці XIX - на початку XX ст., передусім серед українців, коли заради соціальної мобільності у новому етнічному довкіллі вони приховували своє етнічне походження, чи модифікували свої прізвища, зазвичай на польський лад. В умовах етнічного ренесансу етнічне походження ставало базовою ознакою, яка давала можливість маніфестувати свою належність до тієї чи тієї етнічної спільноти.

 

ПОЧУТТЯ ЕТНІЧНІ емоційне ставлення індивідів до своєї етнічності, до своєї культури, історичного минулого своєї етнічної спільноти.

 

ПОШТОВХ ПАСІОНАРНИЙ (за Л. Гумільовим), мутація, яка виникає під впливом специфічного виду космічного випромінювання і яка призводить до появи пасіонарності та може стимулювати початок етногенезу.ПРАКТИКИ ЕТНІЧНІ (від грецьк. praksis - дія, вчинок) дії та вчинки, спрямовані на підтримку й просування інтересів етнічної організації (етнічної спільноти) без застосування насильницьких методів.

 

ПРЕДСТАВНИК  (ДЕЛЕГАТ,   ОРАТОР)   ЕТНІЧНИЙ

етнічний актор, котрий сприяє утвердженню відчуття спільності етнофорів.

 

ПРЕДСТАВНИЦТВО ЕТНІЧНЕ наявність вихідців із тих

чи тих етнічних спільнот у органах законодавчої та виконавчої влади, управлінських структурах, керівних органах громадських організацій.

 

ПРЕСА ЕТНІЧНА (від стар. нім. pressa; від латин. pressure -машина, за допомогою якої видруковують літери; засіб інформації) це періодичні засоби масової інформації, які у переважній більшості є друкованими органами громадських організацій національних меншин (часто-густо видаються мовами етнічних спільнот), або ж такі, у яких переважає етнічна тематика, інформація про життя етнічних спільнот, проблеми етнонаціонального розвитку поліетнічних країн.

 

ПРИГНІЧУВАЧ ЕТНІЧНИЙ екзоетнічний актор, який є

прихильником і промоутером політики підлеглості одних етнічних спільнот іншим.

 

 

ПРИМИРЕННЯ ЕТНІЧНЕ встановлення безконфліктних відносин між етнічними спільнотами, які в силу різних обставин певний час перебували у стані ворожнечі

 

ПРИМОРДІАЛІЗМ система теоретико-концептуальних підходів у трактуванні таких явищ, як нація, націоналізм, етнос, що базується на твердженні про історичну (природну) даність властивих для етносів та націй характерних рис, які визначають їх сутність.ПРИМУС (ПРИМУШУВАННЯ) ЕТНІЧНИЙ вплив етнічних компонентів, котрі визначають поведінку індивіда в етнічному колективі; серед таких компонентів відчутним чином на поведінку та на особистісний вибір людини впливає релігія.

 

ПРИТУЛОК (ЗАЗВИЧАЙ ПОЛІТИЧНИЙ) дозвіл на проживання у тій чи тій державі особам, котрі у силу різних обставин, зокрема, пов'язаних і з етнічними чинниками, змушені шукати собі прихисток поза межами держави, громадянами якої вони є.

 

 

ПРОБЛЕМА НІКАБІВ ситуація, що останнім часом виникла у кількох європейських країнах навколо питання носіння у школах хусток для жінок (нікабів), які є традиційним елементом культурницької традиції вихідців із мусульманських країн.

 

ПРОБЛЕМИ ЕТНІЧНІ (від грецьк. provlima - те, що потребує свого вирішення) — проблеми, що виникають у суспільстві, яке не забезпечує права етнічних спільнот, зокрема їх етнокультурного розвитку, або ж етнічні спільноти, які зазвичай через своїх лідерів, висувають перед суспільством такі запити, які воно не спроможне задовольнити.

 

ПРОКСЕМА (від англ. proximity - близькість) відстань у спілкуванні між людьми, за якої індивід не відчуває дискомфорту.

 

 

ПРОНИКНЕННЯ ЕТНІЧНЕ процес, за якого одна етнічна спільнота, передусім через культуру, проникає у ментальну царину іншої спільноти, домінує в ній й впливає на її розвиток.

 

 

ПРОСТІР - арена дій, загальний контейнер для об'єктів, які досліджуються, сутність тієї чи тієї системи; трьохвимірна протяжність, у якій з'являються ті чи ті об'єкти, або події, займаючи ті чи ті позиції, розгортаючись у тому чи тому напрямку. Дослідники простору концентрують увагу,передусім, на його якісних характеристиках, згідно з чим, простір у соціогуманітарних науках визначається як: і) суспільство в цілому, яке організоване у соціально-культурному плані (за Е. Дюркгаймом); 2) континум соціальних позицій і каналів мобільності (за П. Сорокіним); з) діючий, визначальний чинник суспільного життя (за представниками географічної школи); 4) спільні уявлення усіх членів суспільства про його структурацію (за соціологією Т. Парсонса); 5) арена культурно-історичної динаміки й водночас елемент світовідчуття та світоуявлення (за концепцією ноосфер -них підходів). Для дослідження етнічності важливими є такі види простору: соціальний простір - фізичний чи то віртуальний простір, місце зібрання й взаємодії людей (парки, вулиці, громадські місця, маркети, спортивно-розважальні заклади тощо); місце практикування соціального життя та дій; етнічний простір - окреслені географічні межі території, на якій розміщена та чи інша етнічна спільнота (етнічна група, етнікос, етнос); етнічно маркований соціальний простір - простір, у якому існують різні групи з різноманітними етнічними характеристиками, що впливають на соціальні відносини; етнокультурний простір - це територія, сфера взаємодії культур різних етносів, які, зазвичай, проживають у межах одного етнополітичного організму; етнолінгвістичний простір (етномовний простір) - територія, на якій існують різні мови, носіями яких є вихідці із різних етнічних спільнот; етнорелігійний простір -територія, на якій існують різні релігії, пов'язані з тими чи тими етнічними спільнотами.

 

ПРОТЕКТИВІЗМ ЕТНІЧНИЙ етнічна ідеологія, яка

стверджує, що кожна етнічна спільнота має право захищати свої права, котрі їй були надані, або завойовані нею у попередні періоди її існування.

 

ПРОТЕКЦІОНІЗМ ЕТНІЧНИЙ (від франц. protectionnisme; від латин. protecto захист, покровительство) — просування владними акторами, вихідцями із тієї чи тієї етнічної спільноти, інтересів своєї етнічної спільноти, зокрема, і за рахунок інших спільнот. Це явище достатньо очевидновиявляється в умовах етнополітичного, етнокультурного відродження, коли активізується діяльність етнічних організацій й посилюється змагання між етнічними спільнотами за престижний статус у суспільному розвитку поліетнічної країни. Останнім часом у науковий обіг входить термін "етнічне антрепренерство", близький за своїм значенням до терміну "етнічний протекціонізм". Формування "антрепренерства (консо­лідації та просування) етнічної ідентичності" як явища у сучасних етнополітичних контекстах почалося нещодавно. Сутність цього феномену можна пояснити таким чином: оскільки етнічність може слугувати у якості культурного капіталу (звичайно за умови, якщо носії етнічності акцентують увагу на її престижності у соціальних контекстах, позиціонують себе хранителями певних традицій, звичаїв, норм, цінностей, професіоналізму й розуміються на шляхах творення на їх основі значимих й корисних для довкілля явищ, процесів, предметів), то такого роду культурний капітал можна вдало використати для доступу до ресурсів, які зміцнюють позиції спільноти у соціально-культурному середовищі, передусім, на регіональному рівні. Цей феномен поки що не освоєний українськими дослідниками етнічності, але він вже починає виявлятися у повсякденних практиках, щоправда, в обмежених сферах (скажімо, "етнічний бізнес", деякі види культурницької та громадської діяльності іммігрантів, репатріантів).

 

ПРОТЕСТ ЕТНІЧНИЙ (від латин. protest) —                                                           етнічні

практики,    які    підтримують,    стимулюють                                             зусилля

етнічних організацій (етнічних спільнот у                                                    цілому)
добиватися нових прав.

 

 

ПРОФАЙЛИНГ ЕТНІЧНИЙ під цим терміном дослідники й практики етнічності, базуючись на визначеннях міжнародних організаціях, діяльність яких пов'язана з вирішенням етнічних та расових проблем, пропонують розуміти: і) будь-яку акцію, ініційовану поліцією, яка ґрунтується передусім на ознаках раси, етнічності, чи то національного походження, а не на поведінці особи, чи інформації, котрі дозволять поліції ідентифікувати особуяк таку, що втягнуту у кримінальну діяльність; 2) расово ненависницькі дії мають місце тоді, коли правосуддя під тиском обставин за расою чи етнічністю неадекватно визначає, з ким і яким чином варто поводитися у надзвичайних ситуаціях); з) використовується расовий чинник у якості головного у рішенні про те, зупиняти чи не зупиняти, затримувати чи не затримувати особу. Власне, у вузькому розумінні терміну "етнічний профайлинг" має місце тоді, коли поліцейський чиновник зупиняє, задає питання, заарештовує особу на підставі її раси чи етнічності; у широкому розумінні феномен "етнічного профайлингу" виникає тоді, коли поліція поряд з іншими фактами постійно й обов'язково використовує чинник етнічності чи раси як чинник, який спонукає до злочину, й на цій основі приймає рішення. Пересічній людині у силу необізнаності з етнічної проблематикою, не легко фіксувати випадки поліцейського профайлингу, скажімо, щодо представників "помітних меншин", тобто кольорового населення. Однак такі випадки наводяться у доповідях Комітету ООН з ліквідації расової дискримінації. У практиці поліцейських Нью-Йорка, наприклад, застосовуються як відкриті, так і приховані форми етнічного профайлингу. Метью Хоган, відслідковуючи такі випадки, у своїх Інтернет публікаціях (наприклад, "Етика етнічного профайлингу"), зазначає, що етнічний профайлинг не завжди погана річ, коли він застосовується справедливо й з врахування чутливості моменту. Однак на практиці з'являється чимало ситуацій, у яких без очевидних на те підстав ображається гідність представників кольорового населення: звернення поліцейського у супермаркеті на кшталт "Вибачте, мем, оскільки серед афроамериканців достатньо високий рівень злочинності, то ми будемо наглядати за Вами досить уважно"; "Вибачте, сер, оскільки афроамериканці, які мандрують країною, дуже часто нелегально перевозять наркотики, то ми будемо їхати за Вами до тих пір, поки Ви зробити щось погане. Щоб ми могли Вас схопити".

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 


Похожие статьи

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Взаємодія україни з європейськими та трансатлантичними структурами у контекстіідентичностей

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник

В Б Євтух - Матеріали наукової етносоціологічної школи професора володимира євтуха