В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник - страница 32

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 

 

 

РЕАЛЬНІСТЬ ЕТНІЧНА (від латин. realitas (від res) - річ)в марксистсько-ленінській концепції етнічно марковане довкілля.

 

РЕГІОНАЛІЗМ (від латин. regio - країна, область)концепція, яка обґрунтовує формування нового рівня територіальної організації держави, що передбачає досить широку самостійність регіональних інститутів у вирішенні питань суспільного розвитку, зокрема етнонаціонального. Регіоналізм з'являється у середині

XIX      ст. й набирає свого поширення у другій половині

ст. Проблема регіоналізму є важливою для багатьох країн світу, особливо для поліетнічних, і до того ж для тих, на території яких етнічні спільноти мають компактні поселення, зокрема для Іспанії (Каталонія), Україна (Крим), Великобританія (Уельс, Шотландія). У таких країнах час від часу постає питання не лише про надання регіонам більшої самостійності, але й їх автономізації, автаркізації, сепарації. У сучасній інтерпретації йдеться про так званий конституційний регіоналізм, який уособлює модель політичної і адміністративної децентралізації влади. Це означає доповнення традиційної адміністративно-територіальної структури унітарної держави автономним регіональним рівнем управління.РЕГІОН ЕТНІЧНИЙ (ЕТНОРЕГІОН) місцевість, частина території країни, яка населена переважно або досить відчутно представниками тієї чи тієї етнічної спільноти, можливо, кількох таких спільнот; етнічний чинник у такій місцевості відчутно впливає на специфіку її розвитку.

 

 

РЕЗЕРВАЦІЯ (від латин. reservo - зберігаю, а пізніше від англ. reservation - наперед визначена незаселена територія). Термін "резервація" вживається у двох значеннях: і) територія-заповідник для збереження від вимирання та асиміляції корінних народів, для збереження самобутності їх етносів, мови, культурницьких традицій, звичаїв, обрядовості; 2) територія, яка відводиться для насильницького поселення корінних мешканців країни, або ж інших груп населення. Резервації існують сьогодні у Бразилії, Канаді, США, де мешкають індіанці, в Австралії - для аборигенів; у ПАР резервації існували для африканців до 1994 р., а після відміни апартеїда вони були ліквідовані. Сьогодні резервації - це адміністративно-територіальні утворення з певним ступенем самоуправління.

 

РЕЙТИНГОВА ШКАЛА - це набір категорій, вибудованих таким чином, щоб можна було отримати інформацію про кількісне й якісне ставлення опитуваного до того чи того явища. Із десяти (1-10) запропонованих тверджень особа обирає одне під тим чи тим номером, що відтворює, на її думку, її ставлення до якості продукту (явища): однозначно не погоджуюсь; не погоджуюсь; погоджуюсь; однозначно не погоджуюсь.

 

 

РЕКРУТУВАННЯ ЕТНІЧНЕ (від франц. recruiter - набирати військо) — процес приєднання до своєї етнічної спільноти інших при одночасному обмеженні включення у свій склад чітко визначених спільнот.

 

РЕНЕСАНС ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ (франц. renaissance; італ. renascimento - відродження) процес відновлення, зміцнення й розвою етнічності людської спільноти, яка претендує на вагомі ролі у політичному й соціальномужитті суспільства, а у випадку з титульними спільнотами - на створення (якщо вона відсутня) своєї державності.

 

РЕПАТРІАНТ (від латин. repatriare - повернення на батьківщину) — особа, яка після певного часу перебування за межами країни громадянства, постійного проживання чи походження повертається до неї. В Україні репатріантами є частини кримських татар, вірменів, болгар, поодинокі українці, котрі після отримання Україною незалежності повернулися на свою батьківщину.

 

 

РЕПРОДУКЦІЯ ЕТНОКУЛЬТУРНА (від англ. reproduction - відтворення, розмноження) засоби, завдяки яким етнічна спільнота забезпечує тяглість своєї культури, самоутвердження та визнання іншими. Інструментами етнокультурної репродукції виступають розмовна й писемна мова, символи, міфи, пам'ять, релігійні практики, ритуали, усна й писемна історія.

 

РЕСУРС ЕТНІЧНИЙ (від франц. ressource - засіб, джерело) — база для організаторів етнічних рухів (особи, які усвідомлюють й маніфестують своє етнічне походження); чинник етнополітичної підтримки, який за певних обставин мобілізується лідерами.

 

РЕСУРСИ ЕТНІЧНІ - у контексті концепції етнічної економіки такими виступають можливості забезпечити представників меншості, зазвичай іммігрантської, місцем роботи, підібрати житло, облаштуватися на новому місці, визначитися з тактикою та стратегією дій в іноетнічному довкіллі.

 

 

РИЗИКИ ЕТНІЧНІ (від грецьк. risikon - скала, небезпека)ризики, пов'язані з негативним впливом етнічного фактора на політичний, соціальний та культурний розвиток поліетнічного суспільства.

 

РИТУАЛ ЕТНІЧНИЙ (від латин. ritualis - обрядовий) — сукупність  звичаєвих дій,  які у  символічній формівідтворюють зв'язок індивіда, етнічних спільнот з найбільш вагомими для них явищами, цінностями, довкіллям, зазвичай, усталеними й такими, що мають давні традиції, укорінені у древній історії етнічних спільнот (племен, етносів, субетносів тощо). Західні дослідники, передусім психологи та психотерапевти, звертають увагу на лікувальні властивості етнічного ритуалу. Серед тих народів, які активно використовують етнічний ритуал саме у таких цілях, - це народи традиційних суспільств (аборигени, корінні народи), японці (у них ця процедура прибрала назву "японська тиха терапія") та деякі інші народи. Сутність лікувальних можливостей етнічного ритуалу пов'язується зі "зміною стану свідомості", що можна досягнути завдяки етнічному ритуалу.

 

РІВНІСТЬ ЕТНІЧНА однакові можливості доступу до соціальних, культурних надбань суспільства проживання, соціальної мобільності, участі представників різних етнічних спільнот у прийнятті рішень.

 

 

РІГГС Фред Уоррен (Riggs Fred Warren) американський етнолог, етнополітолог (1917-2008 рр.); доктор філософії; навчався у Нанкінкському університеті (міжнародні відносини та філософія); бакалаврську ступінь отримав в університеті штату Іллінойс, магістерську - в Школі Флетчера права та дипломатії; працював професором в університеті штату Індіана; в університеті штату Гавайї; викладав в університетах Єгипта, Ефіопії, Саудівської Аравії, Судану, Танзанії; активно працював у Комітеті концептуального й термінологічного аналізу (COCTA). Поле професійної діяльності: компаративна публічна адміністрація; проблеми термінології у соціальних науках; глобалізаційні процеси; підготовка словників з соціальних наук; вперше підготовив глосарій з етнічності.

Вибрані праці: Ethnicity, Nationalism, Race, Minority: A Semantic // Onomantic Exercise/International Sociology (Part One). 6:3. Part Two IS 6:4. July 4-7, 1990; Ethnicity: INTERCOCTA Glossary - Concepts and Terms Used in Ethnicity Research. - Paris, 1985; Modes of Ethnicity // Europa Ethnica. - Vienna, 1988. -№ 4; The Para-Modern Context of Ethnic Nationalism // Of Fears and Foes, edited by Jose V. Ciprut. - Westport, 1994; Turmoil among Nations. A Conceptual Essay: Ethnonationalism, Authoritarianism, Anarchy and Democracy // Paper presented at the International Studies Association Conference in Chicago, Feb. 22-25, 1995;Migration and Ethnonationalism. Presented at a panel of the section for "Ethnicity, Nationalism and Migration" at the ISA conference in San Diego, April 1996; The Modernity of Ethnic Identity and Conflict // International Political Science Review. -1998. - Vol. 19. - № 3; Diasporas and Globalization for use at the International Studies Association Conference, March, 2000.

 

РІД група родичів по крові, які ведуть своє походження по одній лінії й дотримуються чіткої екзогамії.

 

"РІЗНОМАНІТНІСТЬ У ЄДНОСТІ" варіант концепції культурного плюралізму розвитку поліетнічного (полікультурного) суспільства, згідно з якою розмаїття етнічностей та культур не заважає зміцнювати єдність суспільства й вибудовувати безконфліктні міжетнічні відносини. Поширена у Канаді та деяких поліетнічних країнах Європи.

 

РОЗВИТОК ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ процес, який спонукає формування нових кількісних й якісних характеристик (елементів) самобутньої культури етнічних спільнот.

 

РОЗВИТОК ЕТНОСОЦІАЛЬНИЙ зміни, які відбуваються

у середині людської спільноти (передусім у їх соціальних аспектах) під значним впливом етнічних чинників, що веде до трансформації спільноти.

 

РОЗМАЇТТЯ ЕТНІЧНЕ наявність у рамках одного етнополітичного організму або структурованої людської спільноти з окресленими географічним межами груп населення чи окремих осіб, які є носіями різних етнічностей.

 

 

РОЗМЕЖУВАННЯ ЕТНІЧНЕ рівень встановлення парасольковою етнічною спільнотою етнічних кордонів для своєї спільноти.

 

РОЗМИТА ЗОНА ареал, де перехрещуються (зливаються) дві або більше батьківщин етнічних спільнот.РОЗСЕЛЕННЯ ЕТНОСУ особливості територіального розміщення етносу як в ареалах його компактного проживання, так і поза їх межами, а також у районах змішаного поселення.

 

 

РОЗЧЕПЛЕННЯ ЕТНІЧНЕ втрата чітко окресленої цілісності етнічної спільноти у результаті послаблення під тиском цілеспрямованих дій (політики) етнічної згуртованості, стимулювання сепаратистських рухів; найбільш очевидно виявляється у поліетнічних країнах Південно-Східної Азії.

 

"РОСІЙСЬКОМОВНЕ НАСЕЛЕННЯ" умовна (збірна) назва осіб неросійської національності (етнічності), котрі проживають на території Російської Федерації та у "ближньому зарубіжжі" й для яких російська мова стала рідною, або ж вони вживають її частіше, ніж іншу.

 

"РУМУНІЗАЦІЯ" процес насаджування румунської культури та мови, румунського способу життєдіяльності, стимулювання асиміляції місцевого населення на територіях, які перебували під юрисдикцією Румунії. Передусім це стосувалося українських земель, що входили до складу Румунії (до 1940 р.): тут закривалися українські школи, на навчання румунською мовою перейшов Чернівецький університет. Певні рецидиви "румунізації" мали місце і у пізніші часи - під тиском обставин українці змушені були "румунізувати" свої прізвища, щоби не зазнавати дискримінації за національною ознакою, наприклад, при вступові до вищих навчальних закладів, при намаганні обійняти державні посади; була заборонена Українська греко-католицька церква; на офіційному рівні стимулювалася асиміляція українців.

 

 

"РУСИФІКАЦІЯ" процес опанування російською мовою (російською ідеологією) носіями інших мов (культур) під тиском цілеспрямованої політики витіснення інших мов (культур) й зміцнення російської мови (російської ідеології).РУХИ ЕТНІЧНІ рухи, метою яких є завоювання престижних ніш у суспільному житті країни проживання для етнічних спільнот й учасниками яких є вихідці з тих чи тих спільнот.

 

"РУХ НЕЗНАЙОК" цей рух був властивий для США кінця 1850-х рр., який сформувався на базі шовіністичних організацій 1830 р., котрі виступали проти допуску іммігрантів у країну й не надавали їм жодної допомоги у їх адаптації до нових умов життя; тим, хто звертався до них за допомогою з тим чи тим питанням, учасники цього руху відповідали "не знаю".

 

РУЧКА Анатолій Олександрович український філософ, соціолог, етносоціолог (1940 р.); закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка), аспірантуру Інституту філософії АН УРСР; захистив кандидатську дисертацію у 1971 р., докторську дисертацію у 1990 р.; працював науковим співробітником у тому ж Інституті; з 1991 р. працює в Інституті соціології НАН України - завідувач відділу соціології культури та масової комунікації, заступник директора з наукової роботи, головний науковий співробітник; професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного університету культури і мистецтв. Поле професійної діяльності: соціологія як наукова дисципліна; соціологія культури; соціологія етнічності; соціокультурні ідентичності; методологія дослідження етнокультурних феноменів.

Вибрані праці: Досвід вивчення морально-ціннісних орієнтацій // Філософська думка. - 1972. - № 2 (у співав.); Очерки истории социологической мысли. - К., 1992 (у співавт.); Культурно-комунікаційні орієнтації населення України //Ефір і закон. - К., 1996; Динаміка ціннісних пріоритетів населення України: 1991-2000 роки //Політичний портрет України. - 2001. - № 23; Соціальний моніторинг культурних практик населення України за період 1994-2000 рр. // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. - Вип. 10. -К., 2001; Проблеми ідентичності в етнонаціональному просторі сучасного суспільства // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. -Вип. 13. - Київ-Запоріжжя-Одеса, 2002; Соціокультурні ідентичності в контексті глоболізаційних перетворень // Культура - суспільство -особистість. - К., 2006; Інкультурація як процес трансмісії культури // Українське суспільство. Динаміка соціальних змін. - К., 2007; Ціннісна ментальність українського соціуму в першій декаді нового століття // Українське суспільство 1992-2009. Динаміка соціальних змін. - К., 2009.С

 

 

САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕТНІЧНА - свідомий акт етнічного самовизначення людини, процес ототожнення, уподібнення себе особою з певною етнічною спільнотою. Етнічна самоідентифікація має зовнішню і внутрішню спрямованість. У першому випадку йдеться про з'ясування сутності особи, свого місця у суспільно-громадських стосунках через ставлення до минулого, сучасного і майбутнього. У другому випадку вона відбиває почуття послідовності, тяглості, належності до єдиної психологічної цілісності. У цьому когнітивному процесі особою усвідомлюються деякі її власні риси, властивості, та якості, які повторюються у людях тієї чи тієї спільноти. Це може бути мова, особливості поведінки, риси способу життя, традиції та звичаї, антропологічний тип, іноді релігійні вірування тощо. Процес етнічної самоідентифікації на особистісному рівні протікає не у "чистому" вигляді, а разом з іншими процесами: трудової, громадської, політичної діяльності, спілкування, побутової поведінки тощо. Почуття етнічної належності в сучасних індустріальних суспільствах виконує компенсаторну функцію. Воно відшкодовує ті втрати у сфері особистісно-психологічного комфорту, які створюються у результаті виконання соціальних ролей.

 

 

САМОНАЗВА ЕТНІЧНА - термін, яким називає себе та чи та етнічна спільнота.

 

САМОСВІДОМІСТЬ ЕТНІЧНА - усвідомлення індивідом

належним себе до певної етнічної спільноти та своєї відмінності й спорідненості у процесі порівнянні себе з іншими етнічними спільнотами. Етнічна самосвідомість формується на основі засвоєння елементів культури, звичаїв, традицій, котрі є якісними характеристиками етнічних спільнот; вона складає основу їх формування й великою мірою нею визначається рівень стійкості тієї чи тієї етнічної спільноти. Головними ознаками етнічноїсамосвідомості є усвідомлення спільного етнічного походження, спільних етнопсихологічних рис, спільності етнічної культури. Етнічна самосвідомість є одним із основних критеріїв виокремлення тієї чи тієї етнічної спільноти у поліетнічному суспільстві. Етнічну самосвідомість можна розглядати на психологічному й ідеологічному рівнях: перший - це складова повсякденної свідомості, яка включає у себе когнітивні уявлення, стереотипи, установки тощо; другий - це ідеологеми, які формуються й пропагуються цілеспрямовано, передусім інтелігенцією.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 


Похожие статьи

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Взаємодія україни з європейськими та трансатлантичними структурами у контекстіідентичностей

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник

В Б Євтух - Матеріали наукової етносоціологічної школи професора володимира євтуха