В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник - страница 34

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 

 

СПАЗМ ЕТНІЧНИЙ (від дав. грецьк. spao - витягувати) -соціально-політичні конвульсивні (алогічні) дії, які породжуються у висліді неврахування правил етнічного представництва.

 

 

СПІВІСНУВАННЯ МІЖЕТНІЧНЕ - наявність у межах одного географічного простору представників різних етнічних спільнот, які можуть вступати у контакти, спілкування, не породжуючи конфліктних ситуацій.

 

 

СПІВРОБІТНИЦТВО ЕТНІЧНЕ - пристосування до нового етнічного середовища й взаємодія з ним, у процесі яких етнічність не виступає детермінантним чинником.

 

 

СПІЛЬНОТА (спільність) (від англ. community - спільність) — термін, яким об'єднують різні сукупності людей, для котрих властиві певні подібні (однакові) риси життєдіяльності, свідомості та поведінки (реакції на довколишнє середовище): етнічна спільнота сукупність людей, об'єднавчим моментом для котрих виступає, передовсім, їх однакове етнічне походження та подібні етнокультурні практики. Термін "етнічна спільнота" походить від слова "етнос" і охоплює етнічні групи вищого рівня етносоціальної ієрархії — субетноси та етноси, вищі етнічні спільності (наприклад, мовні спільності, суперетноси). Тобто поняття "етнічна спільнота" охоплює найбільш вагомі та насичено виражені етнічні одиниці. Можна назвати шість основних атрибутів етнічної спільноти: групова власна назва, міф про спільних предків; спільна історична пам'ять; один абобільше елементів відрізняючої спільної культури; зв'язок з конкретним рідним краєм; чуття солідарності у значної частини населення. В процесі історичного розвитку етнічні спільноти змінюються в етнокультурному та етносоціальному вимірах, проте залишаються здатними до тривалого збереження своїх конституюючих ознак, репродукування своєї самобутності. Етнічні спільноти залежно від історичної долі, чисельності, геополітичного розташування, економічної функції, своєї соціальної структури і місця в інших політичних, етнічних, соціальних, культурних системах здатні в процесі своєї еволюції виступати як об'єкти і суб'єкти асиміляції, брати участь в етнічних міксаціях, мати статус державної і титульної нації або, навпаки, національної меншини; часто усі ці процеси можуть відбуватися з однією і тією ж етнічною спільнотою протягом різних історичних періодів або на теренах різних державних утворень. У соціогуманітарній науці виділяють такі види етнічних спільнот: дисперсна етнічна спільнота спільнота, представники якої проживають на різних територіях й на жодній із них вони не складають більшості у поліетнічному довкіллі; етнічна спільнота з невизначеним статусом спільнота, яка не володіє критеріями віднесення її до певного типу (національна спільнота, етнос тощо); етноконфесійна спільнота — спільнота, яка виникає на основі поєднання (збіг) етнічних та релігійних маркерів; етнолігвістична спільнота — етноспецифічна сукупність людей, яка базується на лінгвістичних маркерах й яка включає носіїв літературної мови, а також діалектів; етнонаціональна спільнота цей термін вживається для означення сукупності людей, у яких маркери належності до тієї чи тієї нації при збереженні суто    етнічних    характеристик    є превалюючими;

етнонаціональна транснаціональна етнічна спільнота — бездержавницька ТЕС, яка має, принаймні, одне автономне утворення (у колишньому Радянському Союзі - українці, вірмени; пуерто-ріканська спільнота); етнорасова спільнота — етноспецифічна спільнота, що базується на расових ознаках, які поділяють її члени; етносектантська спільнота — етноспецифічна, зазвичай малочисельна відокремлена (замкнута) сукупність    людей    ,    яка    базується наприхильниках тієї чи іншої непоширеної у суспільстві віри; етносоціальна спільнота спільнота, усі члени якої проживають в одній і тій же країні й поділяють спільні соціальні цінності; "занедбана етнічна спільнота" спільнота, яка впродовж тривалого часу перебуває у дискримінованому стані, обмежена у доступі до соціальних та культурних надбань; "заплямована спільнота" етнічна спільнота (зазвичай, іммігрантського походження), на яку спрямовано найбільше негативу у процесі адаптації її представників у новому етнокультурному довкіллі, що, зрештою, перешкоджає її інтеграції у суспільство проживання; іммігрантська спільнота — спільнота, що утворилася із іммігрантів, які прибули до іншої країни для реалізації своїх інтересів; інтеркультурна спільнота спільнота, яка інкорпорувала в себе культури чи елементи культур різноманітних етнічних спільнот; історико-культурна спільнота сукупність людей, у яких у результаті спільної історичної долі, соціально-економічного розвитку й взаємодії формуються подібні культурно-побутові особливості; компактна етнічна спільнота — спільнота, представники якої сконцентровано проживають на одній і тій же території й відіграють помітну роль у етнонаціональному розвитку цієї території; контактуючі етнічні спільноти спільноти, які перебувають у постійному контакті у результаті їх суміжного проживання; метаетнічна спільнота — група етносів, які склалися у результаті їх етногенетичної близькості, тривалої взаємодії та політичних зв'язків; метаетнополітична спільнота — вид етносоціальної спільноти, характерною ознакою якої є чітко виражений політичний компонент (прагнення до утвердження себе як політично структурованої одиниці); мігрантська етнічна спільнота — спільнота, яка сформувалася на базі мігрантів, котрі тривалий час проживали на території тієї чи тієї країни і трансформувалися із суто емігрантської у етнічну спільноту; міжетнічна спільнота сукупність вихідців з різних, зазвичай близьких за своїм походженням, спільнот, які виникають у результаті взаємодії у рамках одного етнополітичного організму; оригінальна етнічна спільнота — спільнота, щосформувалася із осіб, які постійно проживають на даній території; резидентська етнічна спільнота спільнота, що сформувалася із осіб, які у різний час і різними шляхами прибули на територію їх сучасного розселення та проживання; розсіяна етнічна спільнота — частини територіально визначеної спільноти, які перебувають у різних країнах поза межами своєї етнічної батьківщини; сегментальна етнічна спільнота етнічна субсистема, яка розглядається як частина етнічної спільноти; субетнічна спільнота етнічне утворення, яке є складовою частиною етнічної спільноти; територіально визначена етнічна спільнота (ТВС) місце розселення й проживання осіб певного етнічного походження, яке обирається самими особами, або надається їм іншими; "чужа спільнота" - спільнота, члени котрої проживають на певній території, на яку прибувають вихідці із інших країн й ця спільнота є чужою для прибульців.

 

СПІЛЬНОТА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ЕТНІЧНА (ТЕС)

сукупність людей, які поділяють одну й ту ж мову й
спілкуються нею незалежно від меж етнонації чи то нації-
держави;
бездержавницька транснаціональна
етнічна спільнота
ТЕС, яка не має жодної
незалежної етнонації (курдська спільнота, ромська
спільнота);
біфуркована транснаціональна
етнічна спільнота
ТЕС, що складається з двох чи
більше етнонацій, які прагнуть до об'єднання (Корея,
Ірландія, Папуа
- Нова Гвінея); державницька
транснаціональна етнічна спільнота
ТЕС, яка
включає у себе принаймні одну незалежну етнонацію
(китайська спільнота, єврейська спільнота, українська
спільнота);
іредентична транснаціональна
етнічна спільнота
спільнота, яка прагне змінити
міжнародні кордони (мусульманська спільнота
Пакистану та Кашміру);
транснаціональна етнічна
спільнота, яка претендує на особливий статус,
- ТЕС, що вимагає зміни існуючих кордонів свого
проживання;
транснаціональна полідержавна
етнолінгвістична спільнота
сукупність людей,
які поділяють одну і ту ж мову, але проживають у різних
державах;    
транснаціональна релігійнаетнолінгвістична спільнота спільнота людей, які поділяють одну і ту ж релігію (євреї, бахаї, сікхи, мормони тощо).

 

СПЛАВ ЕТНІЧНИЙ - продукт (результат) міжетнічної взаємодії, який може бути конкретним, або ж абстрактним, людського характеру (змішання людей різного етнічного походження), або ж пов'язаний з речами.

 

 

СПОРІДНЕНІСТЬ (РОДИННІСТЬ) ЕТНІЧНА близька історична або ж культурна схожість (подібність) між двома чи більше етнічними спільнотами. її можна розпізнати за мовою, усними і письмовими переказами про історію етнічних спільнот, елементами культури, мімікою, жестами, реакцією на ті чи ті явища довколишнього світу. Прикладами спорідненості є спільноти, які складають українці, росіяни, білоруси в Україні.

 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЕТНІЧНА норми, котрі забезпечують

справедливість і рівноправність в етнічних контактах.

 

СПРИЙНЯТТЯ (ВІДЧУТТЯ) ЕТНІЧНЕ рівень, до якого етнічний процес приваблює увагу стороннього (незацікавленого) спостерігача; амбівалентне (суперечливе) ендосприйняття - стан, коли індивіду властиві почуття і гордості, і сорому за свою культуру, а також відчуття і відторгнення, і сприйняття своєї культури іншою культурою; етнічне екзосприйняття (від грецьк. ekso - з-зовні, поза) сприйняття культур носіями культурницьких традицій, які не поділяють одні й ті ж етнічні маркери; етнічне ендосприйняття (від грецьк. endos - усередені, з середини) сприйняття культур носіями культурницьких традицій, які поділяють одні й ті ж етнічні маркери;

ендосприйняття, марковане почуттям переваги (етнічний ендоцентризм) ситуація, коли носій тієї чи іншої культурницької традиції вважає свою культуру універсальною й такою, що переважає інші культури.СПЮРК - термін, яким визначають вірменські спільноти, які існують поза межами своєї етнічної території.

 

СТАРОСОЛЬСЬКИЙ Володимир - український соціолог, правник, громадсько-політичний діяч (1878-1942 рр.); закінчив Ярославську гімназію (Польща); навчався на юридичних факультетах Краківського, Львівського, Віденського університетів; отримав ступінь доктора права у Львівському університеті (1903 р.); навчався у Берлінському, Грацькому (Австрія) та Гайдельберзькому (Німеччина) університетах; професор Українського державного університету у м. Кам'янець-Подільський; дійсний член Наукового Товариства імені Шевченка. Голова Української соціал-демократичної партії (1937­1939 рр.); в.о. Міністра закордонних справ Української Народної Республіки (1919-1920 рр.). Поле професійної діяльності: теорія нації; методологічні проблеми розвитку соціогуманітарних наук; концептуальні засади розвитку української нації.

Вибрані праці: Причинки до теорії соціології // Часопис правнича і економічна. - Львів, 1902. - Т. 4-5; Національний і соціальний момент в українській історії. - Відень, 1915; Теорія націй. - Відень, 1921; Нью-Йорк, 1966; Київ, 1998; Методологічна проблема в науці про державу //Ювілейний збірник в честь проф. Станіслава Дністрянського. - Прага, 1925; Політичне право. - Реґенсбурґ; Новий Ульм, 1950; Das Majorit?tsprinzip. - Wien, Leipzig, 1916; Bohdan Kistiakowskyj und das russische soziologische Denken. - Berlin,

1929.

 

 

СТАТУС (від латин. status - стан) - абстрактний термін, який означає сукупність стабільних значень параметрів об'єкта або суб'єкта, тобто їх стан; становище, позиція, ранг у будь-якій ієрархії, структурі, системі; сукупність прав та обов'язків , якими визначається становище особи, державного органу, міжнародної організації, держави у міжнародних організаціях, що характеризують їх правове становище; етнічний економічний статусетнічний соціальний статус, відтворений в економічних ролях членів тієї чи іншої етнічної спільноти, що дозволяє їм брати активну чи пасивну участь у економічному житті спільноти й суспільства в цілому й тим чи тим чином впливати на їх розвиток; етнічний статус елемент соціального статусу, який визначає місце індивіда, групи, спільноти в структурі міжетнічнихвідносин. Етнічний статус є складовою становища етнічної групи у суспільстві, а індивід має конкретний етнічний статус в силу своєї належності до етнічної спільноти. Зміст етнічного статусу відтворюється в етнічній самосвідомості людини. Етнічний статус сприяє розвитку високої самооцінки; він має спільні риси з соціальним статусом і в той же має час суто етнічні. В останніх відтворюються рівень тяглості етнічної культури, тривалість історичного розвитку, ступінь поширеності національної мови, рівень ідентифікації зі своєю етнічною спільнотою; етнополітичний статус — становище тієї чи іншої етнічної спільноти у суспільстві, яке дозволяє їй відігравати ті чи ті політичні ролі й брати участь на тому чи тому рівні у політичному житті поліетнічного суспільства; етносоціальний статус позиція, яку займає та чи інша етнічна спільнота в соціальній стратифікації того чи іншого поліетнічного суспільства; статус етнічної спільноти стан у взаємодії етнічних спільнот у межах тези "більшість -меншість".

 

СТЕРЕОТИП ЕТНІЧНИЙ (від грецьк. stereos - твердий, просторовий; tipos - "відбиток") спрощений усталений образ носіїв тієї чи тієї етнічності (групи, окремої особи), через який довкілля сприймає їх у процесі взаємодії з ними; схематизований, емоційно забарвлений і надзвичайно стійкий образ етнічної групи спільноти, який легко розповсюджується на всіх її представників; схематизована програма поведінки, яка є типовою для представників будь-якої етнічної спільноти. В етнічному стереотипі, зазвичай, зафіксовані оцінювальні думки про моральні, розумові, фізичні якості представників різноманітних етнічних спільнот. Уперше термін "стереотип" у 1922 р. використав американський журналіст і соціолог У. Ліпман, роблячи наголос на впорядкованій, детермінованій культурою "картинки світу" у голові людини. Етнічний стереотип слід розглядати як невід'ємний компонент буденної свідомості, адже він виконує важливу функцію, визначаючи поведінку людини і допомагаючи орієнтуватися у незвичайній обстановці та зберегти високу    самооцінку.    Етнічний    стереотип    в силуобмеженості інформаційного поля може виявитися хибним і формувати помилкові знання людей про етнічні спільноти. Серед найбільш суттєвих властивостей етнічного стереотипу виділяють: і) їх емоційно-оцінювальний характер; 2) стійкість та ригідність до нової інформації, щоправда, стійкість стереотипів є відносною: при зміні відносин між групами або при надходженні нової інформації їх зміст і навіть спрямованість може змінюватися; 3) узгодженість, тобто висока ступінь єдності уявлень членів групи як про власну етнічну групу (автостереотипи), так і інші етнічні групи (гетеростереотипи); екзоетнічний стереотип етнічний стеоретип, який використовується екзоетніками (носіями тієї чи тієї етнічності) для характеристики етнічних акторів (наприклад, "сепаратист"); етнічний автостереотип уявлення членів етнічної спільноти про самих себе, самооцінка себе у контексті взаємодії з іншими, зазвичай іноетнічним довкіллям; гетеростереотипи - сукупність уявлень про риси і особливості інших етнічних груп. Гетеростереотипи можуть суттєво відрізнятися від власних уявлень іншого етносу про себе.

 

СТЕРЕОТИП ПОВЕДІНКИ ЕТНОСУ система зразків поведінки, яка формувалася впродовж тривалого часу у процесі адаптації етнічної спільноти до довколишнього середовища й передається від покоління до покоління через сигнальну спадковість. Стереотип поведінки етносу має свою структуру: між колективом та індивідом; індивідів між собою; внутрішньоетнічних груп між собою; між етносом та внутрішньоетнічними групами. Стереотип поведінки етносу включає також навички адаптації у ландшафтному середовищі (за пасіонарною теорією етногенезу). У стереотипі поведінки етносу виділяють дві частини: статистичну (унікальна для кожної етнічної системи) та динамічну (залежить від фази розвитку етногенезу).

 

 

СТРАТИФІКАЦІЯ ЕТНІЧНА (від латин. - stratum - шар, прошарок, верства; grafo - пишу) - позиція, яку займає та чи та етнічна спільнота у соціально-економічній ієрархії конкретного суспільства. Етнічна стратифікаціявизначається прибутками, рівнем соціального самопочуття й певною мірою - етнічним походженням. Однією з основних ознак наявності стратифікації у суспільстві є нерівноправність становища етнічних спільнот.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 


Похожие статьи

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Взаємодія україни з європейськими та трансатлантичними структурами у контекстіідентичностей

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник

В Б Євтух - Матеріали наукової етносоціологічної школи професора володимира євтуха