В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник - страница 35

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 

 

СТРЕС АКУЛЬТУРАЦІЙНИЙ - такого типу стрес, під час

якого стресогенні фактори з'являються у процесі акультурації й супроводжується погіршенням стану душевного здоров'я (тривожність, депресія), відчуттям маргінальності й відчудження тощо. Акультураційний стрес може бути вислідом неуспішної адаптації індивіда (етнофора) у новому етнокультурному довкіллі, відторгнення його приймаючим суспільством. Досить часто він виявляється у процесі міжетнічної, міжкультурної взаємодії, коли соціальна, етнокультурна, етнопсихологічна дистанція між контактуючими індивідами - носіями різних традицій є надто відчутною.

 

 

СТРУКТУРА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА (від латин. structura -взаєморозміщення, устрій) це сукупність етнічних спільнот, які перебувають у стійких й упорядкованих зв'язках між собою та представляють усталені компоненти населення країни, для котрих властиві своєрідні етнокультурні характеристики.

 

 

СТРУКТУРА ЕТНОРЕГІОНАЛЬНА структура розселення етнічних спільнот на території певної поліетнічної країни. Зазвичай, на їх території утворюються етнічні ареали з відчутною, або домінуючою присутністю однієї чи то кількох етнічних спільнот. Така ситуація характерна для сучасної України: тут вирізняються три групи регіонів, де частка тих чи тих етнічних спільнот становить від 0,2 відсотка у населенні тієї чи тієї області. Перша з них - це області Сходу (Донецька, Луганська, Харківська), області Півдня (Миколаївська, Одеська, Херсонська) та дві області Центральної України - Дніпропетровська, Запорізька. Друга - західні області (Закарпатська, Чернівецька), області Центральної України (Кіровоградська, Полтавська, Черкаська), північні області (Житомирська, Київська). Третю групу утворюють: західніобласті (Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська), Сумська та Чернігівська (Північний Схід України). У першій групі кількість етнічних спільнот варіюється від 12 до 18, у другій - від 6 до 9, у третій - від з до 5. Звернемо увагу на кілька характерних особливостей кожної із визначених груп: і) в усіх групах найчисельнішими є українці (за винятком Автономної Республіки Крим, де частка етнічних українців становить 24,3%) до 97,8% (Тернопільська область); 2) у першій групі фіксується висока питома вага представників російської етнічної меншини - (від 14,1% (Миколаївська та Херсонська області) до 58,3% (Автономна Республіка Крим), а українці становлять тут, відповідно, від 24,3% (АРК) до 82% (Херсонська область);

3)   частка росіян у другій групі значно нижча - від 2,5% (Закарпатська область) до 7,5% (Кіровоградська), натомість українців - вагомо вища - (від 80,5% (Закарпатська область) до 93,1% (Черкаська область);

4)   третя група відзначається найвищим рівнем концентрації українців - від 97,8% (Тернопільська область) до 88,8% (Сумська область) та помітно меншою кількістю росіян - від 1,2% (Тернопільська) до 9,4% (Сумська область).

 

СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА ЕТНІЧНА наявність у

суспільстві різних етнічних організованих спільнот, які проживають на спільній території й перебувають у постійній взаємодії одна з одною. Етнічна структура суспільства - значно ширше поняття, ніж етнонаціональна структура, яка включає у себе не лише етнонацію, національні меншини (етнічного й іммігрантського походження), але і субетноси, малочисельні етнічні групи.

 

 

СУБКУЛЬТУРА (від латин. sub - під, cultura - культура)сукупність норм, цінностей, символів групи людей, об'єднаних (у нашому випадку) за етнічними ознаками, яка існує незалежно (дещо відокремлено) від культури суспільства проживання.СУБПАСІОНАРІЙ    особа,  пасіонарний  імпульс котрої менше ніж імпульс інстинкту самозбереження.

 

СУБСИСТЕМА ЕТНОКУЛЬТУРНА (від латин. subsistema -сукупність підоб'єктів) низка невеликих етнічних спільнот, які існують у рамках більшої (інколи етнічних мегасистем), котрі зберігають свою культурну самобутність, не вступаючи у конфліктну взаємодію з цими більшими, мегасистемами.

 

 

СУБСТРАТА (від латин. sub - під; stratum - шар, пласт, матеріальна основа) - вплив мови корінного населення на "чужу" мову, який відбувається, зазвичай, у результаті підкорення чи то етнічної асиміляції й веде до втрати місцевої мовної традиції; у новоутворенні залишаються лише поодинокі її елементи. Цей процес подібний до того, який має місце у такому типові міжетнічної взаємодії, в основі котрої лежить парадигма "домінантності - підлеглості".

 

СУБСТРАТ ЕТНІЧНИЙ (за Л. Гумільовим) сукупність етносів, на основі якої утворюється новий етнос.

 

 

СУВЕРЕННІСТЬ (від франц. souverain - вищий, верховний)умови реалізації найвищої влади. Сувереном може виступати як особа, так і колективна ідентичність. В сучасну епоху цей термін, зазвичай, застосовується до держави і означає правову й політичну свободу від зовнішнього контролю.

 

 

СУРЖИК (від старорусь. "сурожь" - суміш різних зерен з житом) - мова, яка є сумішшю кількох мов і не є літературним варіантом мови. Синонімами суржику виступають такі форми мов (переважно в усному мовленні): арго, жаргон, креол, лінгва франка. Побутове мовлення, в якому об'єднані лексичні та граматичні елементи різних мов. Поширеним варіантом суржику в Україні є українсько-російський суржик.СУПЕРСТРАТА - вплив мови "прийшлого" населення на мову місцевого населення у результаті його підкорення, культурного панування певної етнічної меншості, яке неповністю було асимільовано "прийшлими". При цьому мова місцевого населення не втрачається, однак іншомовні елементи глибоко проникають у його мову. Подібні процеси мають місце і у більш широкому етнічному контексті: у висліді міжетнічної взаємодії етнокультурницькі традиції формуються нові компоненти ("насаджені"), котрі стають складовою етнічності місцевого населення. Приклади такої ситуації можна фіксувати у західних регіонах України, які свого часу входили до складу різних етнополітичний організмів (держав).

 

СУСОКОЛОВ Олександр Олександрович (Сусоколов Александр Александрович) російський соціолог, етносоціолог, етнолог (1948 р.); кандидат історичних наук; заступник завідувача кафедри економічної соціології Державного університету "Вища школа економіки" (м. Москва); закінчив Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова, філософський факультет. Поле професійної діяльності: етносоціологія, соціологія освіти, методи соціологічних досліджень, соціальна антропологія.

Вибрані праці: Этносоциология: цели, методы и некоторые результаты исследования. - М., 1984 (у співавт.); Межнациональные браки в СССР. - М., 1987; Национально-смешанные браки и семьи в СССР. - М., 1990; Устойчивость этноса и концепции развития национальной школы России. -М., 1994; Культура и обмен: Введение в экономическую антропологию. - М., 2006; Ислам и экономика в России //Журнал социологии и социальной антропологии. - 2009. - № 1.

 

 

СФЕРА ЕТНІЧНА сфера життєдіяльності людини, людських спільнот, пов'язана з практикуванням етнічності, підтриманням й розвоєм рис, властивих цій людині чи спільноти.

 

 

СЮРВАЙВЕЛІЗМ (від англ. survive - виживати) термін, який в етнології та етносоціології використовується для фіксації збереження маркерів етнокультурної своєрідності вихідців із різних країн у поліетнічному суспільстві в умовах їх цілеспрямованої асиміляції приймаючим суспільством, у якому вони поселяються.Т

 

 

ТАБОРИ ДЛЯ ІНТЕРНОВАНИХ ЯПОНЦІВ - табори, у яких певний час утримувалися японці, котрі проживали у Канаді у період Другої світової війни як такі, що несли загрозу канадському суспільному ладу.

 

ТЕМПЕРАМЕНТ ЕТНІЧНИЙ (від латин. temperans -помірний) - зовнішній вияв елементів національного характеру (темп мовлення, рухи, жести тощо), який реалізується у процесі міжетнічного спілкування.

 

ТЕРМІН ЕТНІЧНИЙ - термін, яким визначається етнічно марковане явище, процес, подія.

 

 

ТЕОРІЯ КУЛЬТУРНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ - запропонована американським етносоціологом М. Хехтером. Згідно з нею представники тих чи тих етнічних спільнот мають схильність до певного виду розумової чи фізичної діяльності й, займаючись саме нею, досягають помітних успіхів. Останній пов'язаний з етнокультурними та етнопсихологічними характеристикам груп чи індивідів. Характерні приклади культурного поділу праці: овочевий бізнес у Нью-Йорку зосереджений у корейських іммігрантів, вихідці із Японії найчастіше зустрічаються у банковому секторі, кримські татари України найбільш успішні у сфері обслуговування.

 

ТЕОРІЯ ПРЯМОЛІНІЙНОСТІ - теорія, яка стверджує, що

усі етнічні американці повинні позбутися своєї етнічності й інтегруватися та асимілюватися в американське суспільство, в американську культуру. Ця теорія лягла в основу екзоетнічної політики, яка формує позиції етнічної акультурації.ТЕОРІЯ ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ теорія (запропонована

американським етнологом Л. Хансеном), згідно з якою іммігранти першого покоління (на прикладі Сполучених Штатів Америки) намагаються зберегти й розвивати етнокультурні цінності, звичаї, котрі вони привезли з собою на нове місце поселення; іммігранти другого покоління, прагнучи інтегруватися у суспільство проживання, соціально мобілізуватися й зайняти більш престижне, ніж їх попередники соціальне становище, відмовляються від цінностей своїх батьків, принаймні не маніфестують їх відверто; представники третього покоління, певною мірою просунувшись по соціальній драбині, знову повертаються до свого етнічного коріння й етнокультурні цінності їх предків стають важливим атрибутом їх життя.

 

ТЕРИТОРІЯ ЕТНІЧНА - територія переважного розміщення того чи того етносу (етнічної спільноти). Зазвичай, вона включає ареал його формування і компактного розселення, а також і ті місцини, де відбувається його змішання з представниками інших етносів. Доведено, що особливості розміщення етносу та природні умови, передусім ландшафт, впливають на його життєдіяльність, зокрема його культуру, побут, традиції, звичаї.

 

ТЕРОРИЗМ ЕТНІЧНИЙ (від латин. terror - страх, боязнь, силова дія) - агресивні дії, які скоюються носієм тієї чи іншої етнічності й умотивовані впливом етнічного чинника та наносять фізичну шкоду (часто-густо зі смертельними випадками).

 

ТЕСТ "КУНА-МАКПАРТЛЕНДА" - метод, який застосовується у етносоціології для з'ясування рівня етнічної ідентичності і полягає у максимальній нейтральності питання, що ставиться респонденту з метою забезпечення адекватної відповіді, яка не нав'язується через оціночну позицію, що міститься у питанні, а визначається самим респондентом.

 

 

"ТЕСТ   НА   ІНТЕГРАЦІЮ"    -    перевірка адаптивних можливостей іммігрантів та рівня опанування нимивимогами, які висуває до іммігрантів суспільство, що їх приймає.

 

ТЕСТУВАННЯ ЕТНОПСИХОЛОГІЧНЕ - форма виміру схильності індивіда до сприйняття й практикування своєї етнічності та змісту ставлення до інших етнічностей.

 

ТОЛЕРАНТНІСТЬ МІЖЕТНІЧНА (від латин. tolerare -терпіти) - терпиме ставлення представників однієї етнічної спільноти до представників іншої спільноти, до відмінних культурницьких традицій, готовність до позитивної взаємодії з носіями різноманітних етнічностей. Поява й функціонування поняття "міжетнічна толерантність" пов'язані з поліетнічним, полікультурним довкіллям, структуризація якого визначається наявністю різноманітних етнокультурних спільнот та політикою владних органів щодо цього феномену. Парасольковим терміном й поняттям, від яких походить "міжетнічна толерантність", безумовно, виступає багатогранне поняття "толерантність", а поштовх поширенню цього терміну в теорії і практиці дало прийняття Генеральною асамблеєю ЮНЕСКО Декларації принципів толерантності 16 листопада 1995 р. Високий рівень міжетнічної толерантності - шлях до безконфліктного типу етнонаціонального розвитку поліетнічного суспільства.

 

ТІШКОВ Валерій Олександрович (Тишков Валерий Александрович) - російський етнолог, соціальний антрополог (1941 р.). Академік РАН (2008 р.), віце-президент Міжнародного союзу антропологічних та етнологічних наук. Закінчив Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова аспірантуру Московського державного інституту ім. В. І. Леніна; кандидат історичних наук (1969 р.); доктор історичних наук (1979 р.); працював викладачем доцентом, деканом Магаданського державного педагогічного інституту; науковим співробітником Інституту Загальної історії АН СРСР; завідувач сектором Америки Інституту заступник директора Інституту етнографії АН СРСР; з 1989 р. -директор Інституту етнографія АН СРСР (нині Інститутетнології та антропології РАН). Міністр у справах національностей Російської Федерації (1992 р.). Поле професійної діяльності: теорія етносу; міжнаціональні відносини в Росії; етнонаціональні процеси в Росії та у світі; національно-державне будівництво в Росії.

Вибрані праці: Освободительное движение в колониальной Канаде. - М., 1978; История Канады. - М., 1982; История и историки. - М., 1985; Очерки теории и политики этничности в России. - М., 1997; Политическая антропология : курс лекций. - Нью-Йорк, 2000; Этническое и религиозное многообразие -основа стабильности развития российского общества. - М., 2008; Этнология и политика. Научная публицистика. - М., 2001; Общество в вооруженном конфликте. Этнография чеченской войны. - М., 2001; Реквием по етносу: исследование по социально-культурной антропологии. - М., 2003; Ethnicity, Nationalism and Conflict in and After the Soviet Union: The Mind Aflame. - London, 1997; Chechnya: Life in a War-Tom Society. - Berkley-LA-London, 2004.

 

 

ТОМАС   Вільям   Ісаак   (William   Isaac   Thomas) -

американський соціолог, етносоціолог, іммігранто-знавець (1863-1947 рр.); доктор філософії; вивчав класичні та модерні мови, а також соціологію та етнологію; здобув ступінь бакалавра з літератури та класичних мов в Університеті штату Теннессі; працював ад'юнкт-професором англійської та модерних мов у цьому ж університеті; викладав грецьку, латинську, німецьку та французьку мови; був професором англійської мови, професором соціології в Оберлінському коледжі (штат Огайо); викладав у Новій школі соціальних досліджень (Нью-Йорк), у Гарварді. Поле професійної діяльності: соціологія міграції; соціолінгвістика, автобіографічний метод у соціальних дослідженнях та іммігрантознавстві; символічний інтеракціонізм.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 


Похожие статьи

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Взаємодія україни з європейськими та трансатлантичними структурами у контекстіідентичностей

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник

В Б Євтух - Матеріали наукової етносоціологічної школи професора володимира євтуха