В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник - страница 37

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 

 

ФАВОРИТИЗМ ЕТНІЧНИЙ (від грецьк. favere - сприяти) -прихильне, доброзичливе ставлення ззовні до тієї чи іншої етнічної спільноти чи окремого її представника; створення умов просування вихідців із етнічних спільнот у соціальній, політичній, культурних сферах суспільного розвитку.

 

ФАКТОР (чинник) ЕТНІЧНИЙ (латин. factor - виробник; той, що робить) - будь-яке явище суспільного життя, що має вплив на ту чи іншу галузь суспільного розвитку під тиском етнічних характеристик.

 

ФАНАТИЗМ ЕТНІЧНИЙ (від франц. fanatique - надихнутий богом) - агресивна форма вияву етнічності (почуттів, орієнтацій, дій), яка спрямовується на іншу етнічність.

 

ФЕДЕРАЛІЗМ (від латин. foederato - об'єднання, союз) -державницький устрій, який характеризується конституційним поділом влади між центральним або загальнонаціональним урядом і низкою субнаціональних урядів; федеральний устрій передбачає як існування регіональної різноманітності й самобутності (етнічну, мовну, культурну), так і політичну єдність держави.

 

 

ФЕДЕРАЦІЯ - форма державного облаштування, при якій її частини є державними утвореннями і мають певну юридично визначену політичну самостійність.

 

ФЕНОМЕН ЕТНІЧНИЙ (від грецьк. phenomenon - те, що з'являється, явище) - істота, об'єкт, суб'єкт, процес, явище або якість (якісна характеристика), яким властиві етнічні риси.ФЕСТИВАЛЬ ЕТНІЧНИЙ (від латин. festivus святковий) -масове святкування, показ, перегляд досягнень музичного, театрального, естрадного, циркового, мистецтва, кіномистецтва тієї чи тієї етнічної спільноти. Його можуть представляти як свої етнофори, так і етнофори, вихідці із інших спільнот.

 

ФЕСТИВАЛЬ "КРАЇНА МРІЙ" щорічний міжнародний музичний етнофестиваль, започаткований відомим українським співаком Олегом Скрипкою.

 

ФІЛІЯ (від грецьк. flia -любов, дружба) - система почуттів любові, дружби, яка спирається на тяжіння за принципами подібності, або комбінація таких психотипів, для котрих властива повна тотожність функцій. Скажімо, риси філії щодо росіян великою мірою притаманні грекам, французам ("русофілія").

 

 

ФІРС   Реймонд   (Sir   Raymond   William   Firth)

новозеландський етнолог, етносоціолог (1901-2002 рр.); доктор філософії; студіював науки з народного господарства у Новій Зеландії та у Лондонській школі економіки; проводив польові дослідження на Соломонових островах у полінезійському анклаві; очолював Департамент антропології у Сіднейському університеті (Австралія); працював асистентом у Лондонській школі економіки, доцентом, професором, завідувачем кафедри антропології. Поле професійної діяльності: примітивні суспільства Полінезії; суспільні процеси на островах Тихого океану; моделі соціальної організації суспільств; прихильник соціального структуралізму та теорії дії; соціальна адаптація й мобільність.

Вибрані праці: The Korekore Pa // Journal of the Polynesian Society. - 1925. -1-18; Primitive Economics of the New Zealand Maori. - London, 1929; Elements of Social Organization. - London, 1951; Man and Culture: An Evaluation of the Work of Malinowski. - 1957; An Appraisal of Modern Social Anthropology // Annual Review of Anthropology. - 1975. - № 4; The Creative Contribution of Indigenous People to Their Ethnography //Journal of the Polynesian Society. - 2001. -№ 110(3).ФІШМАН   Джошуа А.   (Joshua   Aaron   Fishman) -

американський соціолінгвіст, етнолог (1926 р.); доктор філософії; навчався у Пенсільванському університеті, отримав ступінь бакалавра з історії та магістра з психології; працював психологом-вихователем у Єврейському комітеті освіти Нью-Йорка; викладав соціологію мови у Міському коледжі Нью-Йорка; був призначений доцентом з предмету "людські стосунки та психологія" у Пенсільванському університеті; згодом став професором психології та соціології в Університеті Єшіва у Нью-Йорку, де він був також деканом Школи соціальних та гуманітарних наук й академічним віце-президентом; був ад'юнкт-професором з багатомовної й багатокультурної освіти в Школі освітніх проблем Університету Нью-Йорка, науковим співробітником Центру поглиблених досліджень з наук, що вивчають поведінку Стенфордського університету, Інституту поглиблених досліджень Прінстонського університету. Поле професійної діяльності: мультилінгвізм; двомовне навчання та освіта меншин; соціологія та історія мови ідіш; мовне планування; мова і націоналізм, мова і релігія, мова та етнічність.

Вибрані праці: Yiddish in America: Socio-Linguistic Description and Analysis. -Bloomington, 1965; Language Loyalty in the United States; the Maintenance and Perpetuation of Non-English Mother Tongues by American Ethnic and Religious Groups. - The Hague, 1966; Sociolinguistics: a Brief Introduction. - Rowley, Mass., 1970; Language in Sociocultural Change. Essays by Joshua A. Fishman. Ed. Anwar S. Dil. - Stanford, 1972; Language and Nationalism: Two Integrative Essays. -Rowley, Mass., 1973; Bilingual Education: an International Sociological Perspective. - Rowley, Mass., 1976; Advances in the Study of Societal Multilingualism. - The Hague, 1978; Bilingual Education for Hispanic Students in the United States. - New-York, 1982; The Rise and Fall of the Ethnic Revival: Perspectives on Language and Ethnicity. - Berlin & New-York, 1985; Language and Ethnicity. - Amsterdam & Philadelphia, 1991; The Multilingual Apple: Languages in New-York (with Ofelia Garcia). - Berlin, 1997.

 

ФЛЕНСБУРЗЬКІ РЕКОМЕНДАЦІЇ - рекомендації, які підготовлені Центром етнічних досліджень у м. Фленсбург (Німеччина) й стосуються реалізації прав національних меншин.

 

ФОБІЯ (від грецьк. fovos - страх) - ірраціональний страх, який не контролюється; патологічний вияв страху на той чи той подразник; ненависне ставлення до носіїв іншоїетнічності. Прикладами фобії у сфері етнічності є "русофобія", "українофобія", "юдофобія" тощо.

 

ФОНД МІЖЕТНІЧНИХ ВІДНОСИН неурядова організація, яка була заснована 1993 року з метою надання спеціалізованої допомоги Верховному комісарові ОБСЄ з питань національних меншин.

 

ФОЛЬКЛОР ЕТНІЧНИЙ (від англ. folklore народна творчість) - творчість представників етнічних спільнот, у якій відтворюються їх життя, ідеали, погляди на довколишній світ (поезія, народна музика, театр, образотворче та декоративно-прикладне мистецтво).

 

ФРАКЦІЯ ЕТНІЧНА - етнічна субсистема, що розглядається як частина етнічної спільноти.

 

ФРАТРІЯ (від грецьк. fratria - братство) - форма соціальної організації в Афінах та інших державах. Термін "фратрія" у науковий обіг був введений американським вченим -істориком і етнографом Л. Морганом для характеристики організованого життя у північноамериканських індіанців. Головною функцією фратрії було регулювання шлюбних відносин. У Росії, наприклад, фратрії існують у малочисельних фіно-угорських народів Сибіру - хантів і манси.

 

ФУНКЦІЯ ЕТНОСОЦІАЛЬНА вияв впливу якостей

(етнічних характеристик) людської спільноти на її соціальний статус у суспільстві.

 

ФУНКЦІЯ МОВИ ЕТНІЧНА - функція, за допомогою якої

ідентифікуються члени тієї чи тієї етнічної спільноти, рівень їх згуртування й відмежування від інших лінгвокультурних спільнот.

 

ФУНКЦІЯ СИГНІФІКАТИВНА (від латин. significatum -значущий) - функція, за допомогою якої визначається (розпізнається) та чи та етнічна спільнота, встановлюються розподільчі межі між етнічними спільнотами.Х

 

 

ХАЙФЕНЕЗАЦІЯ    ЕТНІЧНА    ВЕРТИКАЛЬНА —

мультиетнічна ідентичність, котра базується на основі вибіркових чи всеохоплюючих відносин, у яких передбачається, що членство (партнерство) обох сторін будується синхронно. Носій такої ідентичності може, скажімо, претендувати на субідентичність у рамках більшого соціального колективу (наприклад, "італоамериканець" може входити до групи американців італійського походження).

 

ХАЙФЕНЕЗАЦІЯ   ЕТНІЧНА   ГОРИЗОНТАЛЬНА -

мультиетнічна ідентичність, яка базується на парасолькових категоріях того ж самого ієрархічного рівня: скажімо, особа в один і той же час у результаті міжетнічного шлюбу може бути італійцем, китайцем, протестантом та католиком.

 

ХАРАКТЕР НАЦІОНАЛЬНИЙ (від грецьк. karakter -

властивий; чеканний штемпель, печатка) - сукупність специфічних психологічних рис, особливостей сприйняття довколишнього світу та реакції на його явища, які певною мірою стають властивими тій чи тій етносоціальній спільноті (нація, національна меншина). Термін "національний характер" є описовий і з'явився він у літературі про подорожі, автори якої прагнули показати специфіку способу життя того чи того народу. Виділяються такі маркери: темперамент, соціальні орієнтації, елементи культури, моральні принципи, ставлення до праці тощо. Національний характер формується впродовж тривалого часу. Національний характер кожного народу має свої особливості і набір маркерів, які від народу до народу можуть відрізнятися. Щоб зрозуміти природу національного характеру, його зміст, ватро вивчати історію цього народу, суспільний лад, його культуру, психіку індивідів, які складають групу (народ). Останнє важливо тримати у полі зору тому, щонаціональний характер - набір властивостей не стільки особи, як цілої групи людей (людської спільноти).

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТНІЧНА фіксація властивостей індивіда, речі, явища, пов'язаних з етнічним походженням. Етнічна характеристика включає найбільш усталені властивості, які утримуються впродовж довгого часу й мало піддаються змінам під впливом різного роду факторів. Це, передусім, мова, етнічні символи, етнічні автостереотипи.

 

ХЕСЛІ Вікі Л. (Vicki L. Hesli) американський політолог, етнополітолог (1953 р.); закінчила Університет штату Міннесота, отримавши ступінь бакалавра з політичних наук (1974 р.); наукову ступінь Ph. D. отримала у 1985 р. в Університеті штату Міннесота (політичні науки); викладач Корпусу миру США у Вищій школі математики у Західному Самоа; викладач політичних наук в Аугсбургському коледжі (штат Міннесота); викладач, дослідник в Університеті штату Міннесота; професор Університету штату Кент (політичні науки); директор навчальних програм, директор партнерської програми Університету штату Айова та Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор Університету штату Айова, політичні науки (з 1989 р.). Поле професійної діяльності: політичні процеси в США, Росії, Україні; виборчий процес у країнах пострадянського простору; етнічні спільноти України у суспільних процесах; компаративна політика;

Вибрані праці: Public Opinion and Regime Change. - Boulder, 1993; Research Note: Social Distance from Jews in Russia and Ukraine // Slavic Review. - 1994. -Vol. 53. - № 3; Public Support for the Devolution of Power in Ukraine: Regional Patterns //Europe-Asia Studies. - 1995. - Vol. 47. - № 1; Comparing Citizen and Elite Belief Systems in Post-Soviet Russia and Ukraine // Public Opinion Quarterly. - 1995. - Vol. 59. - № 1; Public Behavior and Political Change in Post-Soviet States // Journal of Politics. - 1995. - Vol. 57. - № 4; The Renaissance of National and the Disintegration of the State // Global Social and Political Changes in the World. -Moscow, 1997; Social Identity in Russia, Ukraine and Lithuania //Post-Soviet Affairs. - 1998. - Vol. 14. - № 3; Government and Politics in the Post-Soviet Region. - Boston, 2007; National Identity: Civic, Ethnic, Hybrid and Atomised Individuals //Europe-Asia Studies. - 2009. - № 1.ХИМЕРА (від грецьк. khimaira - потвора) негативний етнічний контакт, який приводить до зникнення етнічної традиції і у висліді самих етносів (етнічних спільнот).

 

 

ХОЛОКОСТ (від англ. holocaust, із давньогрецьк. olokaustos -всеспалення) систематичне переслідування й винищення німецькими нацистами та їх колабораціоністами з інших країн єврейського народу й представників національних меншин (особливо, під час Другої світової війни).Ц

 

 

ЦЕНТР ЕТНІЧНИЙ - наукове чи то етнокультурологічне об'єднання, яке займається дослідженням етнічних проблем в усіх їх виявах, або ж здійснює діяльність, спрямовану на збереження й розвиток культури, традицій, звичаїв того чи того етносу.

 

ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКА   ІНІЦІАТИВА   (ЦЄІ) -

регіональне об'єднання країн Центральної та Східної Європи, у спектрі діяльності якої перебувають і питання етнічних та національних меншин. Штаб-квартира ЦЄІ знаходиться у м. Трієсті (Італія).

 

 

ЦІННІСТЬ ЕТНІЧНА - комплекс правил, які регламентують поведінку індивіда у суспільстві з врахуванням етнічних традицій й базуються на світовідчутті, властивому тій чи тій етнічній спільноті. Ідеї про облаштування суспільства є головною етнічною цінністю; серед інших етнічних цінностей - виробничі відносини, ставлення до захисту особи й етнічної спільноти в цілому тощо. Основні етнічні цінності часто-густо оформлюються у вигляді законів. Існує шкала етнічних цінностей, яка вибудовується на розумінні піклування про матеріальне благополуччя держави, сім'ї, неухильне дотримання ритуалів, виконання суспільних зобов'язань. Визначальна роль у збереженні етнічних цінностей належить еліті етнічних спільнот.

 

ЦИВІЛЬНО-ЕТНІЧНА ДИХОТОМІЯ (від грецьк. thikhotomia: thikhi - надвоє, навпіл; tomi - поділ) -термін, який, зазвичай, стосується означення сегмента неєврейського походження громадян Ізраїлю, носіїв арабської культури або ж арабської мови (арабського походження).Ч

 

 

ЧЕРНИШ Наталія Йосипівна - український соціолог, націєзнавець, етосоціолог (1948 р.); закінчила історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (нині Львівський національний університет імені Івана Франка); працювала асистентом у Львівському політехнічному інституті; у 1976 р. закінчила аспірантуру кафедри філософії ЛДУ імені І. Франка, у тому ж році захистила кандидатську дисертацію; доцент кафедри філософії, завідувачка соціологічної лабораторії; у 1991 р. захистила докторську дисертацію з соціології; професор кафедри теорії та історії культури, етнології; з 2002 р. завідує кафедрою історії та теорії соціології. Перебувала на стажуванні та читала лекції в Університеті Альберти (Канада), Університеті Мічигану, Канзаському університеті (США). Поле професійної діяльності: історія світової та української соціологічної думки; теоретична соціологія; етносоціологія; етнонаціональні процеси в Україні; регіональні ідентичності.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 


Похожие статьи

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Взаємодія україни з європейськими та трансатлантичними структурами у контекстіідентичностей

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник

В Б Євтух - Матеріали наукової етносоціологічної школи професора володимира євтуха