В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник - страница 39

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 

Вибрані праці: Личность и этнос. - Киев, 1992; Этническая самоиндефикация личности. - К., 1996; Еміграція євреїв у контексті загальної міграційної ситуації в Україні /М. Шульга, Н. Паніна, Є. Головаха, Й. Зісельс // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2001. - № 2; Соціальний ареал життя особистості /ред. : М. Шульга. - К., 2005; Евристичний потенціал категорії " стиль життя особистості // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2006.

- № 1.Щ

 

 

ЩЕРБА Галина Іванівна - український соціолог, етносоціолог, економіст (1953 р.); кандидат філософських наук; працює доцентом у Львівському національному університеті імені Івана Франка; закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка; аспірантуру Інституту соціології АН СРСР (м. Москва). Професійне поле діяльності: етносоціологія, дослідження Лемківщини, еміграція, українська діаспора, соціологія пограниччя та транскордонного спів­робітництва.

Вибрані праці: Структурна трансформація територіальних суспільних систем. - Львів, 2007; Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління //Зб. наук. праць ДонДУУ. Серія "Спеціальні та галузеві соціології". - Т. ІХ. -Вип. 4(94). - Донецьк, 2008 (у співавт.); Nierownosci spoteczne a wzrost gospodarczy. Spojnosc spoteczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki. - Zeszyt Nr 14. - Rzeszdw,2009, Zeszyt Nr 15. - Rzeszdw, 2009. - Zeszyt Nr 16 . - Rzeszdw, 2010 (у співавт.); Partnerstwo i wspdlpraca a kryzys gospodarczo-spoleczny w Europe srodkowej i wschodniej. - Lublin, 2010 (у співавт.); Mlodzi w spoleczehstwie zmiany - studiapolsko-ukraihskie. - Kielce, 2010.Я

 

 

ЯДРО ЕТНІЧНЕ (від латин. nucleus - концентрація чогось в одному місці) - згуртована самосвідома сукупність людей одного й того ж походження, на базі якої формується та чи та етнічна спільнота, котра складає її основу, як також виступає державотворчим чинником.

 

 

"ЯЗИЧНИЦТВО" (від давньоруської язык - народ) - загальна назва для усіх релігій, міфологічних та світоглядних систем, які формуються у межах одного народу або групи споріднених народів, які з точки зору монотеїстичних релігій (наприклад, християнство, іудаїзм) є "інородними релігіями". Терміном "язичництво" визначають політеїстичні, пантеїстичні, генотеїстичні релігії, вірування. До них, зокрема, відносять: релігійні вірування, обряди та свята первісних народів (анімізм, культ пращурів, тотеїзм, шаманизм); подеколи усі інші нехристиянські релігії (індуїзм, брахманізм, конфуціанство); нові релігійні рухи, які спрямовані на відродження дохристиянських обрядів (асатра, вікка, рідновірство); поклоніння не Богові, а чомусь або комусь іншому - у цьому розумінні синонімом терміну "язичництва" виступає термін "ідолопоклонство". Характерними ознаками язичництва є такі: язичництво -це цілісний спосіб життя; культ героїзму; божественне у язичництва - іманентне, постійно присутнє у способі життя та довкіллі; язичництво - внутрішньоорієнтоване. Прикладами язичництва є День долі (1 січня), Навруз (22 березня - свято весни і початку нового року у іранських, кавказьких та тюркських народів), Сабантуй (22 червня - день літнього сонцестояння у тюркських та іранських народів), Новоліття (20 вересня - день осіннього сонцестояння у слов'янських язичників), День Рогатого Бога Британії (18 жовтня). Язичництвом називають також поклоніння окремим богам: Аполлону, Гефесту, Зевсу тощо (у греків); Венері, Марсу, Юпітеру тощо (у римлян); Локі, Одіну, Тору (у скандинавських народів); Дажбогу, Перуну, Світовиду (у слов'янськихнародів). На території нинішньої України язичництво існувало у різних формах й у різні часи, попри усілякого роду оголошення його поза законом (як це зробив князь Володимир у 988 р.) та заборони, до чого тривалий час прагнула православна церква . Останніми десятиліттями язичництво відроджується і в Україні (скажімо, Братство українських язичників, Об'єднання рідновірів України). У європейській мовній та релігійній традиціях язичництво називають "поганством".

 

 

ЯКІСТЬ ЕТНІЧНА - характеристика індивіда чи то групи з акцентуацією на етнічних маркерах, яка свідчить про рівень спорідненості з тією чи тією етнічною спільнотою та позитивним чи негативним ставленням його (чи групи) до своєї етнічності й про рівень прагнення до збереження й розвою своєї етнічності.

 

ЯРЛИК ЕТНІЧНИЙ - назва тієї чи іншої етнічної спільноти, носія тієї чи тієї етнічності, яка вживається представником іншої етнічної спільноти, зазвичай, з негативним відтінком у розмовному варіанті ("кацапи" -росіяни, "хохли" - українці, "пшеки" - поляки тощо).АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВТермін


Літера Сторінка"brain-drain" (інтелектуальна міграція)

"optinal ethnicity" ("етнічність за вибором)

"pressure cooking assimilation" (асиміляція "посиленого тиску")

аберація етнічна

аборигени

аборигенне (туземне) населення

абсорбція етнічна

абстрактна багатокультурність

автаркізація етнічна

автоетнонім

автонегативізм

автонім

автономізація

автономістський націоналізм

автономія

автономна етнічна держава (вільна держава) автономна національність авторитарно-колективістський націоналізм авторська інтерпретація теорії етносу автосегрегація


М

 

Е

 

П

А А Т А Б

А А А А А

Н

 

А

Д А Н Е

С


214 106

 

266

8 8 308 8 35 9 9 9

10 10 226 10

77

18 227 132 283


автохтонне (туземне) населення

Т

308

автохтонне населення

А

10

адаптація

А

15

адекватна (нормальна) ідентичність

І

156

адстрату

А

19

аккретація культурна

А

20

акомодація етнічна (пристосування етнічне)

А

20

активізм етнічний

А

21

активісти

А

21

активний етногенез

Е

107

активний палеоетногенез

П

244

актор екзоетнічний

А

21

актор етнічний

А

22

акультуратор етнічний

А

22

акультураційний стрес

А

22

акультурація

А

22

акультурація туземного походження

А

23

акція етнічна

А

24

алія

А

24

аллохтонне населення

А

25

амбівалентна ідентичність

І

155

амбівалентне (суперечливе) ендосприйняття

С

294

амбівалентність

А

25

американоцентризм (американська винятковість)

Е

143

американська винятковість (американоцентризм)

Е

143

"американська мозаїка"

А

25

"американська симфонія"

А

26

аморфна етнічність аналіз етносемантичний

анархічний націоналізм

англоконформізм анекдот етнічний анклав етнічний антагонізм етнічний антиєврейські (єврейські) погроми антипатія етнічна антисемітизм антисистема етнічна

античний антисемитизм

антрепринерство етнічне

антропогенез

антропологія

апартеїд

ареал етнічний

артефакт етнокультурний.

архетипи етнічні

асимілятор етнічний

асиміляція "посиленого тиску" ("pressure cooking assimilation")

асиміляція мовна

аутсайдер етнічний

афіліація етнічна

африканіте

афроцентризм

багатоетнічна громадянська нація


Е А Н А А А А П А А А А А А А А А А А А

 

П

А А А А Е Н


 

26

227

26

26

26

27

253

27

27

27

27

28

28

28

29

31

31

32

32

 

144

32 32 32 33 143 232


багатоетнічність (поліетнічність; мультиетнічність)

Б

34

багатокультурна (мультикультурна) освіта

О

243

багатокультурність (мультикультуралізм)

Б

34

база етносу когнітивна

Б

39

баланс етнічних інтересів

І

163

бездержавний націоналізм

Н

227

бездержавницька транснаціональна етнічна спільнота

С

293

безетнічна особа

Б

40

безпека етнічна

Б

40

безперевність (тяглість) етнічна

Т

309

безправна меншина

М

210

біетнічність

Б

41

біетнор

Б

41

біженець

Б

42

бізнес етнічний

Б

42

білінгвізм

Б

42

біографія етнічна

Б

43

біологічна або фізична антропологія

А

29

біологічна природа етнічності

Е

104

біфуркована транснаціональна етнічна спільнота

С

293

"бунтівна ідентичність"

І

155

буржуазний націоналізм

Н

227

валентність етнічної ідентичності

В

47

вертикальна етнічність

Е

104

вертикальна мозаїка

В

47

верховний комісар з питань національних меншин (ВКНМ)

 

верховний комісар ООН з прав

В

48

вибір етнічний (опція етнічна)

О

241

визнані законом (законні) мігранти

М

213

визначеність етнічної ідентичності

В

53

виключеність етнічна (етнічний ексклюзивізм)

В

53

вимір соціального життя етнічний

В

53

вимоги етнічні

В

53

вимушена міграція

М

214

"винайдення" традиції

Т

306

"випукла етнічність"

Е

104

відвертий (очевидний) расизм

Р

273

віденська декларація про багатокультурність та багатоетнічність у центральній, східній та південно-східній Європі

В

53

відкритий міжетнічний конфлікт

К

185

відновлення етнічне

В

54

відносини міжетнічні

В

54

відокремлення етнічне

В

54

відродження етнічне (етнічний ренесанс)

В

54

відродження національне

В

59

відчуття (сприйняття) етнічне

С

294

"візантійці"

В

59

віктимізм етнічний

В

59

вільна держава (автономна етнічна держава)

Д

77

віртуальна етнічність

Е

104

віталізм

В

60


влада етнічна

В

60

влада етнічна політична

В

60

власність етнічна

В

60

властивості етнографічні

В

60

внутрішньоетнічна (інтраетнічна) недовіра

Н

237

внутрішньоетнічна консолідація

П

268

внутрішня міграція

М

214

войовнича етнічність

Е

104

войовничість етнічна

В

60

ворожнеча (ненависть етнічна)

Н

237

"всенаціоналізм" (за українським соціологом О. Бочковським, інтегральний націоналізм)

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 


Похожие статьи

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Взаємодія україни з європейськими та трансатлантичними структурами у контекстіідентичностей

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник

В Б Євтух - Матеріали наукової етносоціологічної школи професора володимира євтуха