В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник - страница 45

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 

трудова міграція (маятникова, сезонна, довгострокова)

туземна (місцева) етнічна організація

туземне (аборигенне, автохтонне, корінне, перше) населення

тяглість (безперевність) етнічна

угода етнічна

указ про толерантність

"українізація"

українськість

упередження етнічне

управління верховного комісара оон у справах біженців


Т Т

М

 

В

І Т Т Н Т

С

І

С

 

 

С

 

Е

М О Т Т

У У У У У

 

У


306 306

213

52

157

306

307

230

307

293

157

293

293

106

215

242

308

309 310 310 310 311 311

 

312


характер національний

Х

317

характеристика етнічна

Х

318

химера

Х

319

холокост

Х

319

християнський антисемітизм

А

27

християнський сіонізм

С

287

центр етнічний

Ц

320

центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ)

Ц

320

цивилістський (культурний) націоналізм

Н

229

цивільна (громадянська) ідентичність

і

155

цивільно-етнічна дихотомія

Ц

320

"цифрові діаспори"

Д

92

ціннісний плюралізм (етичний, моральний плюралізм)

П

252

цінність етнічна

Ц

320

чинник (фактор)етнічний

Ф

313

чинник етнічний

Ч

322

чистки етнічні

Ч

322

"чорний капіталізм"

Ч

322

"чорний націоналізм"

Н

231

"чужа спільнота"

С

293

чужинець етнічний

Ч

322

чуттєвість етнічна

Ч

322

шкала f

Ш

326

шкала Гуттмана (Louis Guttman)

Ш

323

шкала Лайкерта (Rensis Likert)

Ш

324

шкала самооцінки Розенберга (Morris Rosenberg)

Ш

324

шкала соціальної дистанції Е. Богардуса

Ш

325

(Emory S. Bogardus)

шкала Терстоуна (Louis Leon Thurstone)

шлюб міжетнічний

шоа

шовінізм ядро етнічне "язичництво" якість етнічна ярлик етнічний


 

Ш

325

Ш

327

Ш

327

Ш

327

Я

330

Я

330

Я

331

Я

331

ЛІТЕРАТУРА

      Арутюнов С. А. Народы и культуры: развития и взаимодействие. - Москва : Наука, 1989.

      Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М. Этносоциология перед вызовом времени // Социологические исследования. - 2008. - 7.

      Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М., Сусоколов А. А.

Этносоциология : учебное пособие для вузов. - Москва : Аспект Пресс, 1999.

      Барт Ф. Этнические группы и социальные границы. Социальная организация культурных различий. -Москва : Новое издательство, 2006.

      Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації. - Київ : Довіра, 2007.

      Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика. -Москва, 2002.

      Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. - Москва : Медиум, 1995.

      Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. - Изд. 2-е доп. / послесл. Н. Я. Бромлей. - Москва : ЛКИ, 2008.

      Бромлей Ю. В. Типологизация этнических процессов // Проблемы типологизации в этнографии. - Москва : Наука, 1979.

      Бромлей Ю. В. Этносоциальные процессы : теория, история, современность. - Москва : Наука, 1987.

      Варзар І. М. Політична етнологія: пропедевтичний курс. - Київ : ДП "Видавничий дім "Персонал", 2011.Вебер М. Отношения этнической общности // Журнал социологии и социальной антропологии. - 2005. -Том VIII. - 2.

      Винер Б. Е. Постмодернистский конструктивизм в российской этнологии // Журнал социологии и социальной антропологии. - 2005. - Том VIII. - 3.

      Волков В. В. Понятие "этническое меньшинство" в современной латвийской социологии // Социоло­гические исследования. - 2009. - 1.

      Воробьев В. В. Лингвокультурология. Теория и методы. - Москва : Университет дружбы народов, 1997.

      Воропаєва Т. С. Українці та росіяни в контексті ментальних і ідентифікаційних характеристик // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Том 2. - Ч. I. - 2010. -12(199).

      Галушко Кирилл. Украинский национализм: лик без для русських. - Киев : Темпера, 2010.

      Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. -Санкт-Петербург : Питер, 2007.

      Гнатюк Ольга. Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність. - Київ : Критика, 2005.

      Гобсбаум Е. Вступ : винаходження традицій // Винайдення традиції. - Київ : Ніка-Центр, 2005.

      Головаха Є., Горбачик A. Соціальні зміни в Україні та Європі: за результатами "Європейського соціального дослідження" 2005-2007-2009. - Київ : Інститут соціології НАН України, 2010.

      Губогло Н. М. Современные этноязыковые процессы в СССР. - Москва : Наука, 1984.

      Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. - Санкт-Петербург, 2001.

Даниленко О. А. Язык конфликта в трасформи-рующемся обществе: от конструирования истории - кформированию социокультурных идентичностей. -Вильнюс : ЕГУ, 2007.

      Данилюк Іван. Етнічна психологія як галузь наукового знання: історико-теоретичний вимір. - Київ : САММІТ-

КНИГА, 2010.

      Довідник міжетнічної толерантності / за редакцією доктора політичних наук А. М. Круглашова. - Чернівці : Букрек, 2011.

      Дробижева Л. М. Социальная и культурная дистанция: Опыт многонациональной России. - Москва : Институт социологии РАН, 1998.

      Дробижева Л. М. Социальные проблемы межнацио­нальных отношений в постсоветской России. - Москва : Центр общечеловеческих ценностей, 2003.

      Дробижева Л. М. Социология межэтнической толерантности. - Москва : Изд-во Института социологии РАН, 2003.

      Дробижева Л. М. Методологические проблемы этносоциологических исследований // Социологический журнал. - 2006. - 3-4.

      Евтух В. Б. Историография национальных отношений в США и Канаде (60- 70 годы). - Київ : Наукова думка, 1982.

      Евтух В. Б. Концепции этносоциального развития США и Канады: типология, традиции, эволюция. - Київ : Наукова думка, 1991.

      "Екологія мови" в контексті проблеми розмаїття культур і ЗМІ. - Київ : Айва Плюс ЛТД, 2008.

      Енциклопедія української діаспори. Том 1. Сполучені Штати Америки. Книга . А-К. - Нью-Йорк - Чикаго : Наукове Товариство ім. Т. Шевченка в Америці, 2009.

      Енциклопедія української діяспори. Том 4 (Австралія. Азія. Африка). - Київ-Нью-Йорк - Чикаго-Мельборн,

      1995.Ермолаев В. Ю. Толковый словарь понятий и терминов теории этногенеза. - Москва, 1989.

      Етнічний довідник : у трьох частинах. Частина перша / за редакцією В. Євтуха. - Київ : Фенікс, 1997.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 


Похожие статьи

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Взаємодія україни з європейськими та трансатлантичними структурами у контекстіідентичностей

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник

В Б Євтух - Матеріали наукової етносоціологічної школи професора володимира євтуха