В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник - страница 46

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 

      Етнічні спільноти України : Довідник / за редакцією В. Євтуха. - Київ : Фенікс, 2001.

      Етнонаціональна структура українського суспільства : довідник. - Київ : Наукова думка, 2004.

      Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості. - Київ : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2011.

      Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі? -

Київ : ІПіЕНД, 2002.

      Етносоціологія. Етнічна динаміка українського суспільства. Навчальний посібник. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010.

      Етносоціологія. Терміни та поняття : навчальний посібник. - Київ : Фенікс, 2003.

      Етносоціологія: довідник. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011.

      Євтух В. Б. Концептуальні конструкти етносоціальних реалій: досвід трьохлітніх досліджень. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010.

      Євтух В. Б.,        Трощинський В. П.,        Аза Л. О.

Міжетнічна інтеграція: постановка проблеми в українському контексті : навч. посіб. - Київ : Вид. полігр. центр "Київський університет", 2003.

      Євтух О. В. Міжетнічна взаємодія: об'єктно-предметне поле дослідження // Нова парадигма. - 2010. -Випуск 95.

      Євтух В. Б. Етнічна меншина : поняття, характеристика та функції // Філософська і соціологічна думка. - 1994. -

      1.Євтух В. Б. Етнополітика в Україні : правничий та культурологічний аспекти. - Київ : Фенікс, 1997.

      Євтух В. Б. Етносоціологія: проблеми формування понятійно-термінологічного апарату // Проблеми розвитку соціологічної теорії. - Київ, 2002.

      Євтух В. Б. Про національну ідею, етнічні меншини, міграції ... - Київ : Стилос, 2000.

      Жайворонок Віталій. Знаки української етнокультури : словник-довідник. - Київ : Довіра, 2006.

      Жайворонок Віталій. Українська етнолінгвістика : нариси. - Київ : Довіра, 2007.

      Закарпаття в етнополітичному вимірі. - Київ : ІПіЕНД, 2008.

      Злочини на ґрунті ненависті. Новий кримінальний феномен світового суспільства. - Львів : Астролябія, 2011.

      Картунов О. В. Вступ до етнополітології. - Київ, 1999.

      Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. - Київ : Либідь, 1999.

      Кисла Г. О. Етносоціальне вимірювання життєвих цінностей особистості // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. Збірник наукових праць. - Випуск 3. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010.

      Ключ до розуміння розмаїття. Проект Східноєвропейського інституту розвитку "Діалог зі ЗМІ -ключ до діалогу культур: підтримка розмаїття і відповідальності медіа" за підтримки програми МАТРА-КАП Посольства Королівства Нідерландів. - Київ : Східноєвропейський інститут розвитку, 2008.

      Коростелина К. Система социальных идентичностей: опыт анализа этнической ситуации в Крыму. -Симферополь, 2002.

      Кочетков В. В. Психология межкультурных различий. - Москва : ПЭР СЭ, 2002.Кресіна І. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси. Етнополітологічний аналіз. - Київ : Вища школа, 1998.

      Крисаченко В. С. Динаміка населення: популяційні, етнічні та глобальні виміри. - Київ : НІСД, 2005.

      Крысько В. Этническая психология. - 4-е изд -Москва : Академия, 2008.

      Крюков М. В. Этничность, безэтничность, этническая непрерывность // Расы и народы : ежегодник. - Москва : Наука, 1989.

      Крячко В. І. До поняття операціоналізації базових понять у дослідженні міжетнічної взаємодії // Міжнародний науковий форум. Соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. - 2012. - 8.

      Лебедева Н. М.,                              Татарко А. Н. Этническая
идентичность, статус группы и тип расселения как
факторы межгруповой интолерантности
// Психоло-
гический журнал.
- Том 26. - 3.

      Лупул Тарас. Політизація як інституційний фактор сучасного процесу канадського націєтворення. -Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010.

      Макар Віталій. Соціально-політична інтеграція українців у поліетнічне суспільство Канади. - Чернівці : Прут, 2006.

      Максимов Никита. Геногеография - путь в наше прошлое // Знание - сила. - 1999. - 11-12.

      Малий етнополітичний словник. - Київ : МАУП, 2005.

      Малиновська О. А. Міграція та міграційна політика. Навчальний посібник. - Київ : Центр учбової літератури, 2010.

      Малиновська О. Україна, Європа, міграція: міграції населення України в умовах розширення ЄС. - Київ, 2004.

Міграція і толерантність в Україні : зб. статей / за ред.Я. Пилинського. - Київ : Стилос, 2007.

      Мовна ситуація в Україні : між конфліктом і консенсусом. - Київ : ІПіЕНД, 2008.

      Монолатій Іван. Міжгрупові інтеракції в етнополітичному дискурсі. - Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2011.

      Монолатій Іван. Особливості міжетнічних взаємин у західноукраїнському регіоні в Модерну добу. - Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2007.

      Мукомель В. И.                                 Грани интолерентности
(мигрантофобии, этнофобии // Социс. - 2005. - 2
(250).

      Мухтерем В. Міжетнічна толерантність як феномен поліетнічного українського суспільства // Віче. - 2005. -

4.

      Нагорна Лариса. Регіональна ідентичність: український контекст. - Київ : ІПіЕНД, 2008.

      Нагорна Лариса. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань. - Київ : ІПіЕНД, 2011.

      Наулко В. И. Украинская этнологическая наука: современное состояние и перспективы развития // Этнографическое обозрение. - 2003. - 6.

      Наулко В. І. Етнічний склад населення УРСР : статистично-картографічне дослідження. - Київ, 1965.

      Национально-гражданские идентичности и толерантность. Опыт России и Украины в период трансформации / [Е. Головаха, Е. Иващенко, В. Середа, Н. Панина, О. Стегний] ; под редакцией Л. Дробижевой, Е. Головахи. - Киев : Институт социологии НАН Украины; Институт социологии РАН, 2007.

      Націоналізм. Антологія / за ред. О. Проценко та В. Лісового. - Київ, 2000.

Низамова Л. Р. Сложносоставная концепция модерной этничности:  пределы  и возможности теоретическогоанализа // Журнал социологии и социальной антропологии. - 2009. - Том XII. - 1.

      Орбан-Лембрик Л. Психологія етнічних спільностей і груп // Соціальна психологія. - 2006. - 4(18).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 


Похожие статьи

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Взаємодія україни з європейськими та трансатлантичними структурами у контекстіідентичностей

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник

В Б Євтух - Матеріали наукової етносоціологічної школи професора володимира євтуха