В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник - страница 5

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 

Вибрані праці: Психологические типы в культурах Юго-Запада США //Антология исследований культуры. Том I. - Москва, 1997; Хризантема и меч. Модели японской культуры. - Москва, 2004; Patterns of Culture. - Boston-New-York, 1934; Race: Science and Politics. - New-York, 1940; The Chrysanthemum and the Sword, Patterns of Japanese Culture. - Boston, 1946.БЕРГЕ П'єр Луі Ван ден (Pierre L. Van den Berghe)

американський соціолог, соціальний антрополог, африканіст (1933 р.); доктор філософії; закінчив Гарвардський університет; працював професором соціології у Вашингтонському університеті; проводив польові дослідження у ПАР, Мексиці, Гватемалі, Ірані, Лівані, Нігерії, Перу, Ізраїлі. Поле професійної діяльності: соціальна антропологія; етнічність і соціобіологія; міжгрупові відносини.

Вибрані праці: Race and Racism: A Comparative Perspective. - New-York, Sidney : Wiley, 1967; Intergroup Relations: Sociological Perspective. - New-York: Basic Books, 1972; Man in Society: A Biosocial View. - New-York: Elsevier, 1975; Inequality in the Peruvian Andes: Class and Ethnicity in Cuzco. - Columbia: University of Missouri Press, 1977; The Ethnic Phenomenon. - New-York : Elsevier, 1981.

 

 

БЕРРІ Дж. В. (Berry John Widdup) - канадський етнопсихолог (1939 р.); закінчив Единбурзький університет (Шотландія); працював професором у Сіднейському університеті (Австралія), Університеті Квінз (Канада). Поле професійної діяльності: крос-культурна психологія, акультурація, міжкультурні відносини у плюралістичних суспільствах, психологічна адаптація і акультурація; екологічній культурні фактори у людському розвитку.

Вибрані праці: Family Structure and Function in 30 Nations: A Psychological Study. - Cambridge, 2006; Cambridge Handbook of Acculturation Psychology. -Cambridge, 2006; Acculturation: When Individuals and Groups of Cultural Background Meet //Perspectives on Psychological Science. - 2010. - № 5(4); Cross-Cultural Psychology: Research and Applications. - New-York, 2011; Multicultural Societies. - New-York, 2012.

 

БІЕТНІЧНІСТЬ - подвійна етнічна ідентичність, яка особливо поширена у мешканців етноконтактних зон та етнічно змішаних ареалів, скажімо, на угорсько-українському, українсько-польському, українсько-російському пограниччі.

 

БІЕТНОР - термін, яким соціологи користуються для означення індивідів, які ідентифікують себе з двома етнічними спільнотами, наприклад, італоамериканець, україноамериканець, франкоканадець.БІЖЕНЕЦЬ особа, яка внаслідок обгрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства, належності до певної соціальної групи або за політичними переконаннями, перебуває за межами країни своєї громадянської належності.

 

БІЗНЕС ЕТНІЧНИЙ (від англ. business підприємництво) -цим терміном позначається, з одного боку, підприємництво, що характерне для представників етнічних спільнот, а з другого, - культивування традиційних промислів, які властиві тій чи іншій етнічній спільноті або її частині, розташованій у іноетнічному довкіллі. Термін "етнічний бізнес" у науковий обіг ввела американська дослідниця Една Бонасіч. Прикладами етнічного бізнесу є зайняття корейців (у США, Україні) вирощуванням овочів, торгівельна справа у євреїв.

 

 

БІЛІНГВІЗМ (від латин, bi - два, lingua - мова) - соціально-культурне явище, пов'язане з: і) функціонуванням двох мов у межах однієї адміністративної чи державної території; 2) володінням однією особою двома мовами (спроможність говорити та писати двома мовами), яке виникає у наступних ситуаціях: а) оволодіння мовами для професійного заняття; б) оволодіння двома мовами для налагодження повсякденного спілкування у контактних зонах міжетнічної взаємодії. Оскільки сьогодні практично не існує одноетнічних країн, то питання володіння мовами є надзвичайно актуальним. У цій ситуації особа, яка мешкає в умовах іноетнічного довкілля, об'єктивно змушена володіти, принаймні, двома мовами - мовою більшості, яка, зазвичай, є державною чи офіційною, та мовою своєї етнічної спільноти. Білінгвізм як етнолінгвістичне явище складався історично у результаті взаємодіі носіїв різних мов і культур. Найбільш стійкі й очевидні традиції білінгвізм має у Канаді. Історично білінгвізм інституалізувався тут у другій половині XIX ст. у вигляді Закону про Британську Північну Америку (1867 р.), згідно з яким англійська та французька мови визнавалися офіційними по усій Канаді й мусили використовуватися в усіх інституціях як на федеральному рівні, так і упровінції Квебек, більшу частину населення якої (8о%) складають франкомовні канадці - нащадки колишніх вихідців із Франції. Ситуація з білінгвізмом у Канаді відтворює обставини формування її етнічного складу населення: у цьому процесі основну роль відіграли переселенці з Англії та Франції, утворивши дві найбільші спільноти з притаманними їм культурницькими, мовними, звичаєвими традиціями. У новітні періоди статус двомовності у Канаді підтверджувався Законом про офіційні мови (1969 р.) та однойменним законом від 1988 р. Оскільки провінційні владні органи мусять виконувати федеральне законодавство, то, відповідно, у провінціях були прийняті закони щодо двомовності (англійська та французька мови). Разом з тим, враховуючи той факт, що у кожній провінції проживають і представники інших етнічних спільнот, то тут, крім визнання двох офіційних мов (практично, в усіх провінціях, за винятком Квебеку, активно реалізувався статус англійської мов, так як на їх території франкомовне населення було представлене слабо) надаються можливості функціонування й іншим мовам. Ці можливості реалізуються через спеціальні освітні програми. Така ситуація на рівні канадських провінцій фактично сприяє формуванню нового типу білінгвізму, який включає у себе англійську мову та мову тієї чи іншої етнічної спільноти. Сьогодні у провінції Квебек щодо впровадження політики білінгвізму існує своєрідна ситуація: починаючи з 1974 р. Квебек єдиною офіційною мовою визнає французьку; однак низка державних послуг може надаватися англійською мовою, якщо у цьому виникає потреба. Таким чином, провінція, інституційно (згідно законодавству) залишаючись двомовною на федеральному рівні, на своїй території офіційною визнає тільки французьку мову.

 

 

БІОГРАФІЯ ЕТНІЧНА (від дав.грецьк. vios - життя; grafo -пишу) - життєпис людини з акцентуацією на її етнічних характеристиках.

 

БОАС Франц (Franz Boas) - американський антрополог, лінгвіст, один із засновників сучасної антропології (1858­1942 рр.);   доктор   філософії   (фізика),   доктор наук(етнологія); навчався у Гайльдерберзькому та Боннському університетах - вивчав математику та фізику, а також географію; завершив навчання у Кільському університеті; там же працював приват-доцентом, доцентом, керівником департаменту антропології в Університеті Кларка, асистентом-куратором Американського музею природничої історії; професором у Колумбійському університеті (Нью-Йорк, 1901-1911 рр.), займався науковою роботою та читав лекції з етнографії, антропології, культурної антропології у різних університетах світу. Поле професійної діяльності: антропологія, культурна антропологія; етнографічні дослідження; етнолінгвістика; фольклор; редактор журналу "The Journal of American Folklore - Журнал американського фольклору" - "Publications of the American Ethnological Society - Публікації Американського етнологічного товариства"; засновник журналу "International Journal of American Linguistics -Міжнародний журнал американської лінгвістики"; президент "Американської асоціації просування у науці".

Вибрані праці: Ум первобытного человека. Москва-Ленинград, 1926; Границы сравнительного метода в антропологии //Антология исследований культуры.

-     СПб., 1997; Методы этнологии //Антология исследований культуры. - СПб., 1997. - Т. 1; Некоторые проблемы методологии общественных наук //Антология исследований культуры. - СПб., 1997. - Т. 1; Эволюция или диффузия? //Антология исследований культуры. - СПб., 1997; Handbook of American Indian Languages. - Vol. 1. - Bureau of American Ethnology, Bulletin 40.

-     Washington, 1911; The History of the American Race //Annals of the New-York Academy of Sciences. - 1912. - Vol. XXI; Race, Language and Culture. -Washington, 1940.

 

 

БОГАРДУС Еморі (Bogardus Emory) - американський психолог, соціолог, етносоціолог (1882-1973 рр.); доктор філософії (соціологія); закінчив Північно-Західний університет; працював професором соціології в університеті Південної Каліфорнії; у 1920 р. заснував міжнародне соціологічне почесне товариство "Alpha Kappa Delta" і був його національним від США президентом; був президентом Американського соціологічного товариства. Поле професійної діяльності: заснував перший в американських університетах департамент соціології; віднайшов і розвинув принцип соціологічних досліджень відомий як шкала соціальної дистанції Богардуса; гощ'альна психологія; методологіясоціальних досліджень; засновник журналу "The Journal of Sociology and Social Research" ("Журнал соціології та соціальних досліджень").

Вибрані праці: Introduction to the Social Sciences, 1913, 1922; Introduction to Sociology, 1913, 1927, 1931, 1949; Essentials of Social Psychology, 1917, 1923; The New Social Research, 1923, 1927; Fundamentals of Social Psychology, 1924, 1941; Essentials of Americanization, 1919,1923; Immigration and Race Attitudes, 1928; The Mexican in the United States, 1934; Introduction to Social Research,

1936.

 

 

БОНАСІЧ Една (Bonacich Edna) - американський етнолог, етносоціолог (1938 р.); доктор філософії (соціологія, соціальні відносини); закінчила університет м. Наталь, Південна Африка (бакалавр соціальних наук: соціологія, психологія, англійська мова), Гарвардський університет (магістр соціології і соціальних відносин); працювала професором соціології та соціальних відносин у Каліфорнійському університеті. Поле професійної діяльності: дослідження класів і рас, расові ознаки класів, структурування текстильного виробництва та іммігрантська робоча сила; викладала спецкурси на Відділенні етнічних студій: "Раса, клас та гендер", "Політична економія рас і класів", "Раси та етнічність у компаративній перспективі"; співредактор журналу "Amerasia" ("АмерАзія"), член редколегії журналу "Ethnic and Racial Studies" ("Етнічні та расові студії").

Вибрані праці: Theory of Kthnic Antagonism: the Split Labor Market //American Sociology Review. - 1973. - Vol. 37. - № 4; The Economic Basis of Ethnic Solidarity: Small Business in the Japan. - London, 1980; The New Asian Immigration in Los Angeles and Global Restructuring. - Philadelphia, 1994; Behind the Label: Inequality in the Los Angeles Apparel Industry. - Berkeley and Los

Angeles, 2000.

 

БРОМЛЕЙ Юліан Володимирович (Бромлей Юлиан Владимирович) - російський етнолог, етнограф (1921­1990 рр.); доктор історичних наук, академік АН СРСР; закінчив історичний факультет Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова; працював в Інституті етнографії АН СРСР (1950-1952 рр.), з 1966 по 1990 рр. -директором. Був Головою Міжвідомчої ради з вивчення національних процесів, віце-президентом Міжнародного союзу антропологів та етнологів, віце-президентом Міжнародного товариства етнології та фольклору Європи. Поле        професійної        діяльності: дослідженняміжнаціональних відносин в СРСР, етнологічні та етнографічні дослідження, етнічність та етнічні процеси в СРСР та світі, етносоціальні процеси, термінологічно-поняттєвий апарат етнології та етнографії.

Вибрані праці: Этнос и этнография. - Москва, 1973; Страны и народы. -Москва, 1978 - 1985; Современные проблемы этнографии. - Москва, 1981;. Очерки теории этноса. - Москва, 1987; Этносоциальные процессы: теория, история, современность. - Москва, 1987; Этнические процессы в современном мире. - Москва, 1987.

 

 

БУШЕ Домінік (Dominique Bouchet) - данський соціолог, економіст, етносоціолог французького походження (1949 р.); доктор філософії; професор Університету Південної Данії. Поле професійної діяльності: маркетинг та менеджмент; етнічність на ринку праці; етнокультурні процеси у соціальному вимірі; міжкультурна комунікація.

Вибрані праці: Парадокс культури // Міжнародний науковий форум: Соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. - 2010. - Випуск 4; Communication and Cultural Specificity: The importance of Gestures and Face Expressions // Journal of Pragmatics. - 1989. - № 18; The Cultural Manifold, the Individual and National Identity // The People of Europe. Social, Ethnic and National Minorities, Challenges and Possibilities. - Svendborg: 1990; Marketing and the Redefinition of Ethnicity // Janeen Costa & Gary Bamossy (Eds.): Marketing in a Multicultural World: Ethnicity, Nationalism and Cultural Identity. - Newbury Park, Thousand Oaks, California: 1995; Intercultural Communication // International Fagkommunikation - Globalisering og Lokalisering. Proceedings af DSFF Symposium 2004 afholdt i K?benhavn den 1. oktober 2004. - Udgivet af Dansk Selskab for Fagsprog og Fagkommunikation: 2005; The ambiguity of the modern conception of autonomy and the paradox of culture // Thesis Eleven : Critical Theory and Historical Sociology . - February 2007. - № 88.В

 

 

ВАЛЕНТНІСТЬ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ - це ступінь позитивності ставлення індивіда до своєї власної ідентичності, індикаторами чого може бути його діяльність, пов'язана з етнічністю.

 

ВЕБЕР Макс - Вебер Максиміліан Карл Еміль (Max Weber Karl Emil Maximilian "Max" Weber) -

німецький соціолог, економіст, історик (1864-1920 рр.); навчався у Гайдельберзькому університеті (юриспруден­ція); у 1880-х роках вивчав історію; у 1889 р. захистив докторську дисертацію на тему "Історія середньовічних бізнесових організацій" (юридичні науки); роботу на тему "Римська аграрна історія та її значення для публічного і приватного права" на здобуття ступеня габілітованого доктора наук захистив у 1891 р.; з 1892 по 1919 рр. -працював приват-доцентом, екстраординарним професором Берлінського університету, професором економіки у Фрайбурзькому університеті, у Гайдельберзькому університеті, у Віденському університеті, у Мюнхенському університеті. Поле професійної діяльності: соціологія економіки у культурологічному контексті; політична соціологія; соціологія права; соціологія релігії; теорія капіталізму; взаємодія науки та культурного контексту.

Вибрані праці: Исследования по методологии наук. - Москва, 1980; Избранные произведения. - Москва, 1990; Работы М. Вебера по социологии, религии и культуре. - Москва, 1991; Избранное. Образ общества. - Москва, 1994; Аграрная история древнего мира. - Москва, 2001; Протестанская этика и дух капитализма. - Москва, 2003; Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik. -Freiburg, Leizpig, 1895.

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 


Похожие статьи

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Взаємодія україни з європейськими та трансатлантичними структурами у контекстіідентичностей

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник

В Б Євтух - Матеріали наукової етносоціологічної школи професора володимира євтуха