М І Гнатюк - Наукові записки в 11 - страница 12

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 

-  К., 2008. - 36 с.

 

10.Монахова Т. В. Мова Валерія Шевчука: ключові концепти, корпус, теза­урус: автореферат дисертації ... кандидата філологічних наук: 10.02.01 / Тетя­на Василівна Монахова. - К.,2008. - 20 с.

11.Рогальська І. І. Флористичні концепти української мовно-художньої кар­тини світу (на матеріалі поетичного мовлення ХХ ст.): автореферат ... кандида­та філологічних наук: 10.02.01. / Інна Іванівна Рогальська. - Одеса, 2009. - 18 с.

12. Семашко Т. В. Особливості семантики та функціонування слві-
колоративів в українській фразеології: автореферат дисертації
... кандидата фі-
лологічних наук:
10.02.01 / Тетяна Федорівна Семашко. - К., 2008. - 19 с.

13.Українські замовляння / упоряд. М. Н. Москаленко, передм. і комент. М. О. Новикова. - К.: Дніпро, 1993. - 309 с.: іл.

14.Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Дон­басу / [Ужченко В., Ужченко Д.]. - 5-е вид., перероб. й доп. - Луганськ.: Альма-матер, 2005. - 348 с.

Яцкевич О. О. Концепт "ВОЛЯ" в українській мовній картині світу: ав­тореферат дисертації ... кандидата філологічних наук: 10.02.01 / Ольга Олек­сандрівна Яцкевич. - Харків, 2009. - 19 с.Василенко Д. В.,

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

МОВНІ ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ МІФОЛОГІЧНОГО ОБРАЗУ ВІЙНИ

Стаття присвячена дослідженню семантики англомовної військової лексики. У статті розглядаються питання творення та функціонуван­ня військових термінів і сленгізмів, побудованих на основі метафор, що створюють міфологічні образи війни.

Ключові слова: метафора, міфологічний образ, джерела метафоризації.

The article is devoted to the study of war metaphors in the sphere of English military vocabulary. The role of metaphors in the building of mythological images of war is revealed.

Key words: metaphor, metaphoric meaning, mythology.

Війна, організована збройна боротьба між державами, націями (наро­дами), соціальними групами, є невід'ємною складовою історії людства. За минулі 5,5 тисяч років відбулося приблизно 14,5 тисяч великих та ма­лих війн [1, с. 219]. ХХ - початок ХХІ століття позначилися змінами світового рівня у сферах науки і техніки. Проте цивілізаційні досягнен­ня не сприяли зменшенню кількості збройних конфліктів, які продовжу­ють привертати увагу багатьох науковців, зокрема, філософів, соціоло­гів, лінгвістів [3; 6; 9].

Розуміння війни як одного з феноменів буття залежить від сприйняття людиною дійсності, змін її світоглядних уявлень на різних етапах історич­ного розвитку. Джерелами дискурсивного простору війни є положення, розвинуті такими відомими дослідниками природи війни, як В. Ф. Малі-новський ("війна - зло"), М. Ревоне ("війна - духовна і священна спра­ва") і К. Клаузевиць ("війна - неминучість") [4; 7; 8]. Філософські і соці­ологічні розвідки, проведені сучасними науковцями, підтверджують на­явність механізмів міфологізації образів війни [6; 9], відбиття яких зна­ходимо і на лінгвальному рівні.

Наше дослідження присвячено вивченню мовних засобів передачі мі­фологічних образів війни, що досягається вирішенням таких завдань: про­веденням лінгвістичного аналізу англомовних військових метафор, їх се­мантичних особливостей і мовних реалізацій. Об'єктом дослідження є військові лексичні та фразеологічні одиниці, побудовані на основі метафо­ри. Предмет аналізу - семантичні процеси у сфері англомовної військової лексики. Матеріалом дослідження слугують військові терміни та сленгіз-ми, зафіксовані лексикографічними джерелами - словниками військових термінів, сленгізмів, тлумачними словниками [10; 11; 13; 14]. © Василенко Д. В., 2010У сучасній лінгвістиці метафора розглядається як засіб номінації, вербалізований спосіб мислення та спосіб створення мовної картини сві­ту. Мовознавці акцентують увагу на розумінні метафори як форми нау­кової думки. У дослідженнях механізму метафоризації виокремлюються різні концепції, але всі лінгвісти відзначають той факт, що в основі ме­тафоричного переносу є схожість екстралінгвальних понять про об'єкти дійсності. У когнітивному аспекті метафора є використанням знака одні­єї концептуальної сфери на позначення складника іншої [5; 6].

Новітні лінгвістичні дослідження [2; 3; 5] дозволили розкрити різні сторони метафори, зокрема, було доведено, що існує певна специфіка ви­користання метафори в професійній лексиці, слензі. Семантичний ана­ліз метафор свідчить про те, що вони функціонують як когнітивні про­цеси, завдяки яким людина поглиблює своє уявлення про світ і створює нові гіпотези.

У військовій підмові виокремлюються метафори, пов'язані з різними соціально-символічними вимірами дискурсу війни. Вони стають засоба­ми міфологізації образу війни та реалій, пов'язаних з нею. Дослідники сучасного міфу зазначають, що "новий міф ... створюється як конкретно-історична форма існування явища в новому часі. Міф - це те, у що люди­на має повірити безумовно і беззастережно, ототожнюючи себе з тим, у що вірить" [9, с. 4]. Міф формує спрямованість людської поведінки. Він виконує такі функції, як афективна (тобто впливає на почуття людини), когнітивна (дає можливість орієнтуватися у світі та жити в ньому), регу­лятивна (регулює поведінку в суспільстві) [9]. Характерною рисою мі­фологічної свідомості є приховування істини за символічними образами.

З гуманістичних позицій [7] війна ототожнюється з кровопролиттям, абсолютним злом, певною мірою, апокаліпсисом, що відбивають ме­тафори на позначення: 1) військових дій: dogfight - "повітряний бій", bloodbath (si) - "різанина", mort themselves out (si) - "завдавати вогонь по своїм позиціям", take a dose of hot lead (si) - "загинути", suicide (si) "важ^, ризиковане завдання"; 2) військовослужбовців: bullet-stopper (si) - "військовий, моряк"', військового супротивника: Gangster nations (Німеччина, Італія і Японія, - вислів, популяризований президентом Франкліном Д. Рузвельтом), Saddam Insane - Саддам Хуссейн; 3) вій­ськової техніки: bandit (si) - "ворожий літак", suicide fleet (si) - "неве­ликі човни американського патруля в європейських водах"; 4) поранен­ня clicked it (si), laid out (si), або загибелі солдат bumped off (si), hang on the wire (si), knocked off (si), sewed in a blanket (si), used up (si). Такі перео­смислені слова та словосполучення почали виконувати не лише функцію номінації, а й функцію експресивно-оцінної пейоративної характеристи­ки. Дані метафоричні вирази відтворюють міфологічне бачення війни, як "лиха", "кровопролиття", "відчаю, ужасу, хвороби і смерті" [7].З іншої точки зору, війна - духовна і священна справа [8]. Прибічни­ки даної теорії вважають її необхідною складовою людської діяльності, що має своє певне значення. Героїчний образ війни створюють такі ме­тафори, як: lionheart = hero = warrior - "хоробрий, безстрашний", brave = soldier - "вояк", shield = armour - "захист, броня", arena / theatre of war = battlefield - "арена / театр військових дій / поле бою", die in a blaze of glory = die fighting bravely - "загинути смертю хоробрих", the great unknown = death - "смерть", do one's bit = serve in the military in time of war - "виконувати свій обов'язок під час військових дій".

Існує також тенденція порівнювати війну з ризикованою справою, яка корелює з: 1) авантюрою, пригодою: adventure (si) - "війна" , big show (si) - "війна" , show (si) - "бій" ; 2) суперечкою, змаганням: pull rank (si) - "зловживати службовим становищем", all the way (si) - "мета офіце­ра зробити кар'єру", stripe-happy (si) - "намагання військового зробити кар'єру"; 3) спортом: golfball (si) - "куля", war is the sport of kings - "ві­йна - спорт королів", ping-pong war (si) - "війна із змінним успіхом"; 4) полюванням: cowboy-and-Indian tactics (si) - "близький бій"; go out on the war-path (si) - "розпочинати війну", hunter-killer - "субмарина, що ви­стежує і знищує ворожі підводні човни" , hunter-killer satellite - "супут­ник, що вистежує і знищує ворожі супутники"\ Cowboys and Cossacks (si) - "гра у кішки-миші" між американськими та радянськими субма­ринами (вистежування та переслідування)".

Завдяки таким метафоричним конструкціям у масову свідомість впро­ваджується думка про припустимість і навіть позитивність такої події, як війна. Створюється міфологічний образ війни, як захоплюючої пригоди. Невипадково у періоди активних бойових дій виникає велика кількість метафоричних евфемізмів, мета яких полягає у приховуванні та маску­ванні непривабливої реальності війни. У солдатському слензі евфемізми виконують функції мітігації, пом'ягшення, спрямовані на відволікання уваги від смерті та ушкоджень. Метафоричні евфемізми позначають: 1) людські втрати: hurtin' (si) - "вбитий", glad bag (si) - "мішок для переве­зення тіл загиблих солдат"; 2) помилки військових: friendly fire - "друж­ній вогонь"; 3) міць зброї масового ураження: big boy (si) - "важкий сна­ряд", incoming mail (si) - "ворожий артилерійський вогонь"; 4) агресивні військові дії: sanitize - "підкорювати".

Евфемізми відображають табуйовані теми. У зв'язку з цим виникло поняття евфемічної мови, притаманної військовому керівництву та по­літикам, яка під час війни у Перській затоці (1991 рік) отримала назву gulfspeak, і до якої належать такі лексичні одиниці, як adventure (war), incident (explosion / terrorist attack); incidents (military disturbances), conflict (armedstruggle, clash, war), asymmetric conflict (war on terrorism).

Слід зазначити, що наприкінці ХХ - початку ХХІ століття спостерігаєть­ся нова тенденція у висвітленні військових подій і їх учасників, назвах вій­ськових операцій, найменуванні зразків сучасної військової зброї і техніки, а саме, тенденція надавати їм нейтральні або позитивні назви, наприклад, coalition of the willing, Operation Iraqi Freedom, ракетна система Patriot, раке­та Peacekeeper, авіаносії Constellation, Enterprise, літак Standard.

Евфемічний ефект може створюватися за допомогою оксюморона -комбінації семантично несумісних слів: surgical strike - "точний удар". Об'єкт, що описується (strike - "удар") набуває протилежних характерис­тик, меліоративний прагматичний ефект виникає завдяки позитивним асо­ціаціям, пов'язаним зі словом surgical - "хірургічний". Подібним чином побудовані такі військові терміни, як precision-guided bombs, smart bombs / weapon, arms with thread-the-needle accuracy. Ключові лексеми precision, smart, accuracy впливають на сприйняття військових дій як таких, що зна­ходяться під контролем і не несуть безпосередньої загрози. Метафоричні лексичні та фразеологічні одиниці виникають у військовій підмові на по­значення військової стратегії, новітніх видів космічної, авіаційної, ядер­ної, нетрадиційної зброї і техніки, різновидів війни, таких як війни машин, роботів, інформаційної війни: "swimming islands" - "плавучі острови" (транспортні платформи), Global Hawk - безпілотний літальний апарат, air-breathing (sl) - the Tomahawk missile, Cadillac (sl) = fast-mover (sl) - the M-1 Abrams tank. Таким чином, створюється новий міфологічний образ ві­йни, як війни швидкоплинної, ефективної, безкровної, інтелектуальної.

Отже, поняття війна має своє вербальне втілення. Метафори є одним із способів розкриття його змісту. Вони передають уявлення про війну за допомогою певних образів. Метафори структурують реальний досвід людини, допомагають краще зрозуміти події, що відбуваються у військо­вій сфері. Джерелами метафоризації, що створює міфологічний образ ві­йни, стають такі лексичні одиниці, як: 1)"fight", "suicide"; 2) "brevity", "glory"; 3) "sport"; 4) "adventure"; 5) "show"; 6) "hunt". Дані лексеми мають такі загальні асоціативні семи, як "небезпека, загроза", "хоро­брість", "слава, величь", "пригода" та "змагання".

Метафори виникають у межах загальноприйнятої системи цінностей та спираються на традиційні для певного суспільства поняття. Зокрема, ставлення представників англомовного соціуму до війни як до спорту, змаганню, прагнення будь-що перемогти у цьому змаганні, склалось під впливом історичного досвіду боротьби за домінування у світі.

Сила метафор полягає у їх постійному використанні. Вони надовго залишаються у людській свідомості і виявляють особливості сприйняття світу людиною. Важливу роль у процесі розуміння і вибору тієї чи іншої метафори відіграє культурна модель, що існує у суспільстві і поділяєть­ся усіма його членами. Вона визначає особливості та частотність вико­ристання метафоричних висловлювань. Високий ступінь конвенціаліза­ції окремих метафор полягає у тому, що такі метафори містять адекват­ні проекції на вже існуючі культурні моделі: проекція відбувається при високому ступені подібності між елементами і їх відносинами із сфери мети та елементами і зв'язками у культурній моделі. Метафора сприяє більш повному засвоєнню суті культурної моделі і приводить до появи складних висновків [5, с. 3].

Результати дослідження метафор у сфері англомовної військової лек­сики свідчать про те, що метафоричний образ війни не є однорідним. У процесі осмислення війни концептуальні структури, необхідні для розу­міння її різних аспектів, беруться з цілої низки джерел.

Подальше дослідження має на меті зіставний аналіз метафор війни в англійській і українській мовах.

Література:

1.Большой энциклопедический словарь. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Большая Российская энциклопедия; СПб: Норинт, 1998. - 1456 с.

2.Бучина Г. А. Роль метафоры в структурировании и функционировании лексики ограниченного употребления (на материале военной лексики в рус­ском и английском языках): Дис ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Саратов. гос. ун-т. - Саратов, 2003. - 280 с.

3.Василенко Д. В. Військова лексика англійської мови ХХ - початку ХХІ столітя: Монографія. - Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2009. - 220 с.

4.Клаузевиц К. О войне. - М.; СПб., 2003.

5.Коннова М. Н. Концептуальные метафоры времени в современном ан­глийском языке: Дис ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва, 2007. - 25 с.

6.Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. - М.: Наука, 1990. - С. 387-415.

7.Малиновский В. Ф. Рассуждения о войне и мире // Малиновский В. Ф. Избранные общественно-политические сочинения. - М.-Л., 1958. - 111 с.

8.Ревон М. Философия войны. - СПб., 1897. - www.gumer.info/bibiiotek_ Buks/Histiry/Eras/43.php.

9.Усов Д. В. Міфологізація свідомості в сучасному суспільстві: Автореф. дис ... канд. філос. наук: 09. 00. 03 / Інс-т філософії ім. Г. С. Сковороди НаН України. - К., 2002. - 20 с.

 

10.Bowyer R. Dictionary of Miiitary Terms. - Bioomsbury, Macmiiian, 2004. - 262 p.

11.Dickson P. War Siang. American Fighting Words and Phrases from the Civii War to the Guif War. - New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore, Pocket Books, 1994. - 403 p.

12.Goaty A. The Language of Metaphors. - London: Routiedge, 1997. - 360 p.

13.Hoider R. W. Oxford Dictionary of Euphemisms. - Oxford University Press, 2003. - 501 p.

Random House Webster's Unabridged Dictionary. - New York, Random House. - 2001. - 2229 p.Вовк С. В.,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ВАРІЮВАННЯ НОМІНАЦІЇ ПЕРСОНАЖІВ В АВТОРСЬКОМУ ДИСКУРСІ Р. КІПЛІНГА

Стаття присвячена дослідженню варіювання власних імен персо­нажів в авторському дискурсі Р.Кіплінга. Встановлено коефіцієнт ва­ріювання антропонімів в авторському дискурсі Р.Кіплінга та проведе­но зіставний аналіз варіювання власних назв у збірках оповідань "Short Stories" та "JustSo Stories".

Ключові слова: процес номінації, мотивація, номінація, антропонім, андронім, гінеконім, патронім, авторський дискурс, смислове наванта­ження, колорит.

The given article isfocused on the investigation ofverification ofcharacters' nomination in the discourse of R. Kipling. Verification coefficient of proper names in the author's discourse ofR. Kipling is established. The comparative analysis of proper names verification in such short stories as "Short Stories" and "Just So Stories" is performed.

Key words: process of nomination, motivation, nomination, antroponym, andronym, gineconym, patronym, author's discourse, the plot power, text colou.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16