М І Гнатюк - Наукові записки в 11 - страница 18

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 

Носії англійської мови вважають, що хорошими дружинами не на­роджуються, а стають в процесі життя у шлюбі: A good wife must be bespoke, for there's none ready made (букв. Хорошу жінку потрібно за­мовляти, бо готових не існує) [14, с. 22]. Таким чином, чоловікові не­обхідно виховувати, плекати, наставляти свою дружину, аби вона була чудовою матір'ю та вправною господинею.

Британці говорять: Behind every great man is a great woman (букв. За кожним великим чоловіком стоїть велика жінка) [12, с. 19], маючи на увазі, що чоловік повинен цінувати дружину і пам'ятати: його успіх і статус підтримується жінкою, яка стає чоловікові надійною опорою. Тому він мав би прихильно ставитися до недоліків дружини: If you would have a hen lay you must bear with her cackling (букв. Якщо ти хочеш, щоб курка неслася, ти мусиш терпіти її кудкудакання) [14, с. 148].

Коли йдеться про чоловіка несамостійного у родинному житті, англій­ці часто використовують таку паремійну одиницю, як Like a butcher's dog

-   that lies by the beef without touching it (букв. Як собака м 'ясника, яка ле­жить біля яловичини, не торкаючись її) [14, с. 151]. У цьому прислів'ї формулюється такі бажані риси чоловіка, як сміливість та рішучість.

Як ми вже зазначали вище, світоглядні уявлення про жінку проти­ставляються уявленням про чоловіка, утворюючи, таким чином, бінар­ні опозиції "верх" - "низ", "своє" - "чуже", "пряме" - "криве" тощо. Іде­ал жіночого характеру, поведінки та життя і взагалі усього нарису її душі

ніжність, м'якість, податливість, поступливість [2, с. 21]. Жінка у по­дружжі також набуває певних стереотипних уявлень, які знаходимо у ан­глійських паремійних одиницях. Передусім, жінка - це мати, яка не лише народжує, вигодовує дитину, а й виховує її. І від того, як вона вихову­ватиме її, залежить доля майбутнього її покоління, оскільки саме від ма­тері дитина вчиться виявляти милосердя, доброту, співчуття до неміч­них, хворих, налагоджувати стосунки із людьми на основі приязні, това­риськості, взаємодопомоги.: The hand that rocks the cradle rules the world (букв. Рука, яка гойдає колиску, керує світом) [13, с. 68].

Жінці належить надзвичайно важлива роль берегині дому, хранитель-ки домашнього вогнища, адже від жінки значною мірою залежить щас­лива, міцна родина, сердечна атмосфера стосунків між членами сім'ї, за­тишок, належна організація побуту: The wife is the key of the house (букв. Жінка ключ від будинку) [14, с. 330]. Британці також говорять: Men make houses, women make homes (букв. Чоловік будує будинок, жінка дім) [12, с. 186]. Справді, чоловік може побудувати будинок чи купи­ти житло, та для того, щоб перетворити будинок на дім, чоловікові по­трібна жінка.

Головою родини національно-культурна свідомість всіх постпатріар-хальних суспільств визначає чоловіка. Якщо ж він втрачає керівну роль у родині і виконання головної його функції переходить до дружини, то це оцінюється негативно і навіть засуджується: It's a sad house where the hen crows louder than the cock (букв. Сумний той будинок, у якому кур­ка кричить голосніше за півня) [12, с. 147]. Про такий розподіл соціаль­них ролей у подружжі йдеться і в наступній одиниці: A whistling woman and a crowing hen are neither fit for God nor men (букв. Жінка, яка свис­тить і курка, яка кукурікає не достойна ні Бога, ні чоловіка) [12, с. 300] - особи жіночої статі не повинні займатись справами, які традицій­но асоціюються з маскулінним, адже чоловікам властиво свистіти, а пів­ням (на відміну від курки) - кукурікати.

Про домашні обов'язки дружини - прибирання, приготування їжі, прання тощо, які здаються нескінченими, у національно-культурному мисленні англійців існує думка: A woman's work is never done (букв. Ро­боту жінки неможливо всю переробити) [12, с. 305]. Саме жінці, а не чоловікові відводиться суспільною свідомістю обов'язок виконувати важку і кропітку хатню роботу.

Жінка має бути вірною дружиною. На цьому британці наголошують у прислів'ї: It is a bad hen that cackles in your house and lays in another's (букв. Погана та курка, яка кудкудакає у своєму домі, а яйця несе в іншому) [14, с. 148]. Проте до чоловічої зради лінгвокультурна свідо­мість носіїв англійської мови ставиться більш толерантно: Better a dog that roams than one that sits down (букв. Краще собака, що мандрує, ніж той, який сидить без діла) [14, с. 286]. Обираючи з двох чоловіків, один з яких є лінивим, а інший - невірним, британські жінки нададуть пере­вагу останньому, адже для чоловіка важливою функцією є інструмен­тальна, а головним у його діях має бути активність, ініціатива, виконан­ня обов'язків.

У подружжі дружина без чоловіка не є самодостатньою, оскільки сама вона неспроможна продовжувати рід. Отож, жінці рекомендуєть­ся: Better my hog dirty home than no hog at all (букв. Краще мати вдо­ма брудного кабана, ніж не мати його взагалі). Аналогічна ідея про­стежується у іншій паремійній одиниці: Better sup with a cutty than want a spoon (букв. Краще сьорбати маленькою ложечкою, ніж великою ложкою) [14, с. 356]: краще мати чоловіка, який є далеко неідеальним, ніж не мати ніякого.

Така негативна характеристика дружини, як постійне невдоволен­ня чимось, докори й нарікання, об'єктивується і в наступній паремійній одиниці: It is a good horse that never stumbles and a good wife that never grumbles.!( букв. Хороший той кінь, який ніколи не спотикається, і хо­роша та дружина, яка ніколи не бурчить) [14, с. 119].

Третім вектором регулятивного потенціалу паремій англійської мови у понятійній сфері "подружжя та подружнє життя" є родинні стосунки. Бажана модель поведінки у шлюбі чітко формулюється у цілому ряді британських прислів'їв та приказок. Однією з основних настанов є: чо­ловік і дружина повинні бути толерантними - поблажливими і терплячи­ми до поглядів, думок, звичок один одного: If you would have a hen lay you must bear with her cackling (букв. Якщо ти хочеш, щоб курка не­слася, ти мусиш терпіти її кудкудакання) [14, 148]. У прислів'ї A deaf husband and a blind wife are always a happy couple (букв. Глухий чоло­вік та сліпа жінка завжди щаслива пара) [12, с. 52] британці ділять­ся рецептом успішного шлюбу, за яким чоловік повинен пропускати повз вуха постійне бурчання і балаканину дружини, а дружина, в свою чергу, змушена заплющувати очі на вади свого судженого.

Без взаєморозуміння і згоди неможливий щасливий шлюб: Fair is the weather when cup and cover hold together (букв. Погода ясна там, де кружка і кришка тримаються разом) [14, с. 335]. Адже коли хоча б хтось один у подружжі непоступливий, миру і спокою у такій сім'ї не буде ніколи: When the husband is fire and the wife tow, the devil easily sets all in a flame [14, с. 434] (букв. Коли чоловік вогонь, а жінка клоччя, диявол легко все підпалює).

Шлюб повинен будуватись на взаємоповазі і бажанні прислуховува-тись до порад, зауважень чоловіка/дружини: In vain does the mill clack if the miller is deaf (букв. Даремно млин клацає, якщо мірошник глухий) [14, с. 163], що можна трактувати як "даремно дружина намагається до­стукатись до чоловіка, коли він не хоче її почути".

Таким чином, аналіз гендерно-маркованих паремійних одиниць ан­глійської мови понятійної сфери "подружжя і подружнє життя" виявив тримірну систему стереотипних уявлень про чоловіка, дружину та їх стосунки у сім'ї. Щодо чоловіка виокремлено такі стереотипні уявлен­ня: він може досягти успіху та влади лише за підтримки його дружини; він має бути чоловіком у повному сенсі цього слова: головою родини,відповідальним, терплячим, рішучим, вміти вибачати недоліки дружи­ни. Дружина ж змальовується балакучою, буркотливою, з одного боку, і матір'ю, берегинею дому, порадницею - з іншого. Жінка створює дім як родинне гніздо і саме вона творить хорошого чоловіка. У англійських одиницях паремійного типу, як свідчить аналіз, виражені гендерні сте­реотипи, що є концептами орієнтувальної поведінки чоловіка та дружи­ни. Усі прислів'я, виявлені нами у цій понятійній сфері, є культурно-національними настановами, які зорієнтовані на певну гендерну норму та анти норму: вони формулюють бажану модель поведінки обох чле­нів подружжя. їхня провідна функція - регулятивна, оскільки у них фік­сується словесний шаблон бажаної закономірності: вимоги до чоловіка і дружини та до їх поведінки у шлюбі. Прислів'я, що стосуються стосун­ків у подружжі регулюють самі ці стосунки шляхом зафіксованих, одні­єю з яких є вказівка на необхідність дотримуватись взаємоповаги та то­лерантності.

Дослідження регулятивної функції мови, зокрема регулятивного по­тенціалу гендерно-маркованих її одиниць, є, на нашу думку, достатньо перспективним і може слугувати основою для подальших досліджень у царині складних взаємодій людина^соціум^культура^мова.

Література:

1. Александрова Е. С. Гендерная маркированность англоязычного ново­стного текста: на материале современной британской прессы: Автореф. дис. .. .канд.филол.наук: 10.02.04 / Волгогр.гос.ун-т. - Волгоград, 2007. - 19 с.

2. Архангельська А. М. Чоловік у слов'янських мовах: Монографія / А. М. Архангельська. - Рівне, РІС КСУ, 2007. - 448 с.

3. Бондаренко О. С. Концепти "чоловік" і "жінка" в українській та англій­ській мовних картинах світу: Автореф. дис. ...канд.філол.наук: 10.02.17 / До­нец. нац.ун-т. - Донецьк, 2005. - 19 с.

4. Кирилина А. В. Гендер: лингвистические аспекты / А. В. Кирилина. -М. : Изд-во "Институт социологии РАН", 1999. - 180 с.

5. Кирилина А. В. Гендерная ассиметрия в языке / А. В. Кирилина [Елек­тронний ресурс] // Женщина Плюс. - Режим доступу до статті: http://www.owl. ru/win/womplus/2003/01_05.htm.

6. Кирилина А. В. Лингвистические гендерные исследования / А. В. Кири­лина, М. В. Томская [Електронний ресурс] // Журнальный зал. - Режим досту­пу до статті: http://magazines.russ.ru/oz/2005/2/2005_2_7.html.

7. Мартинюк А. П. Регулятивна функція гендерно-маркованих одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу): Ав­тореф. дис. ...док.філол.наук: 10.02.04 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевчен­ка. - Київ, 2006. - 25 с.

Мечковская Н. Б. Регулятивная функцыя языка и теория речевых ак­тов / Н. Б. Мечковская [Електронний ресурс] // Электронная библиоте­ка социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. - Режим доступу до статті: http://lib.socio.msu.ru/l/library?e=d-000-00—001ucheb—00-0-

0-0prompt-10—4 0-0l--1 -ru-50—20-about—00031-001-1 -0wmdowsZz-1251-

00&a=d&c=01ucheb&cl=CL1&d=HASH010a3b07ac3e27a72e85a358.2.6.

9. Норман Б. Ю. Основы языкознания. Функции языка / Б. Ю. Норман [Електронний ресурс] // Русский язык. - Режим доступу до статті: http:// rus.1september.ru/articlef.php?ID=200104508.

10.Сингаївська А. В. Функція, функціональність і функціональний клас: функціональний підхід до вивчення ідіоматики / А. В. Сингаївська, О. М. Мо-сейчук // Вісник Житомирського державного університету імені І. Я. Фран­ка. - 2006. - № 27. - С. 55-59.

11.Шагиахметова Л. И. Функции паремиологических едениц // Вестник Челябинского государственного университета. - 2009. - № 10. - С. 156- 158.

12.Manser M. H. The facts on file dictionary of proverbs / M. H. Manser. - An imprint of Infobase Publishing, New York, 2007. - 499 p.

13.The concise Oxford dictionary of proverbs [edited by J. Simpson, J. Speake].

 

-   Oxford University Press, 2003. - 363 p.

14.Wilkinson P. R. Thesaurus of traditional English metaphors / P. R. Wilkinson.

11 New Fetter Lane, London, 1993. - 486 p.УДК 811.11Г373.422

Гончарук С. В.,

Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОСТОРОВИХ ІМЕННИКІВ-АНТОНІМІВ

Стаття присвячена дослідженню частоти просторових іменників-антонімів. Автор аналізує абсолютні частоти членів антонімічних пар за допомогою статистичних методів.

Ключові слова: кількісні характеристики, абсолютна частота, хі-квадрат.

The article is devoted to the investigation of frequent characteristics of spatial nouns-antonyms. The author analyses absolute frequencies of the members of antonymous pairs with the help of statistical methods.

Key words: quantitative characteristics, absolute frequency, chi-square.

У сучасному мовознавстві важко знайти лінгвістичну роботу, в якій взагалі не було б елементарних підрахунків, адже кількісні методи допо­магають правильно організувати лінгвістичні спостереження, забезпечи­ти достовірність висновків у науці про мову [2; 4; 5; 6]. Значний інтерес до квантитативних досліджень можна пояснити широким проникненням методів кількісного аналізу в практику лінгвістичних досліджень. Це зу­мовлено тим, що мова - це ймовірна, а не жорстоко детермінована систе­ма, і для її пізнання квантитативні методи, пов'язані з дослідженням час­тотних, імовірних, ґрадуальних та інших характеристик, не лише бажа­ні, але й необхідні [3].

Застосування кількісного критерію в мовознавчих дослідженнях ві­доме давно. Такі лінгвістичні поняття як фонетичний закон, продуктив­ність морфем, критерій спорідненості мов тощо, ґрунтувались певною мірою на кількісних характеристиках, адже мовознавець відчуває, що лише за допомогою кількісного підходу можна одержати нові дані або перевірити набуті знання про лінгвістичний об'єкт. Нагромадження на­укових публікацій з квантитативної лінгвістики поставило й перед нами завдання описати іменники-антоніми у кількісних показниках.

Об'єктом даного дослідження обрані антонімічні пари просторових іменників bottom-top, north-south, east-west.

Предметом дослідження є кількісні характеристики просторових іменників-антонімів.

Метою нашої статті є дослідження особливостей функціонування просторових іменників-антонімів у англомовних текстах художньої про­зи за допомогою елементів кількісних підрахунків.

 

© Гончарук С. В., 2010Для вирішення поставленої мети нами була висунута нульова гіпо­теза: частота членів антонімічних пар просторових іменників з "актив­ною", "сильною", "позитивною" у психологічному плані характеристи­кою в переважній більшості не перевищує частоту членів антонімічних пар з "пасивною", "слабкою", "негативною" характеристикою в текстах художньої прози.

Для підтвердження чи спростування гіпотези нами була зробле­на вибірка просторових іменників-антонімів з текстів художньої про­зи сучасних англійських та американських письменників. Ми аналізу­вали 6 іменників, які увійшли до першої тисячі найчастотніших слів су­часної англійської мови, адже серед лексичних одиниць, які виражають просторово-часові параметри у тексті, вагоме місце займають іменники. І це пояснюється тим, що іменники відносяться до основних, ведучих частин мови, легше й повніше сприймаються свідомістю, ніж інші час­тини мови [1, с. 371]. Іменники найповніше фокусують особливості сло­ва як двосторонньої одиниці з її номінативною і сигніфікативною функ­ціями і можуть багато дати для вивчення системної організації лексики.


До найбільш елементарних інструментів спостережень за дією ста­тистичних законів, за їх імовірністю, належить частота явищ мовної сис­теми. Частота - головний критерій при класифікації різних мовних явищ. показник спільних чи відмінних ознак при порівнянні одиниць. що дослі­джуються. Виходячи із частотних характеристик слова, ми можемо суди­ти про його структурні, семантичні, стилістичні та етимологічні особли­вості. На початку дослідження проаналізуємо абсолютну частоту (кіль­кість уживань тієї чи іншої мовної одиниці в певній вибірці). У загально­му масиві зафіксовано 2321 слововживання до яких входять аналізовані іменники антоніми.

Проаналізуємо показники абсолютної частоти кожного досліджува­ного іменника, встановивши попередньо зони за частотою.

Крок порогів зон був виділений шляхом поділу на кількість зон (5) різниці між найвищою та найнижчою частотою. Для просторових імен­
Члени антонімічних пар south-north, east-west входять до однієї зони, і лише антоніми top-bottom різняться зонами частотності.


Статистичне дослідження частот можна провести також за допомо­гою критерію х2 (хі-квадрат), який дасть змогу порівняти частоти усіх до­сліджуваних членів антонімічних пар. За допомогою критерію хі-квадрат можна встановити наявність чи відсутність зв'язку між ознаками, а не її міру. Для визначення останньої доцільно використати коефіцієнт спря­женості, у формулу якого входить х2. Показники ступеня розходження і його характер для досліджуваних пар прислівників-антонімів відображе­ні в таблиці 3.

Спираючись на отримані результати слід зазначити, що показни­ки критерію хі-квадрат для досліджуваних просторових іменників-антонімів є досить високими (емпіричні величини набагато більші за теоретично очікувані) і вказують на істотне розходження між частота­ми членів досліджуваних антонімічних пар. Проте показники характеру цього розходження порівняно невеликі й коливаються в межах від 0,016

до 0,085.

Отже, квантитативне дослідження англомовних художніх текстів дало змогу підтвердити факт, що частота є важливим параметром роз­межування антонімів. Частота членів антонімічних пар просторових іменників з "активною", "позитивною", "сильною" у психологічному плані характеристикою перевищує в переважній більшості частоту еле­мента пари, що має "пасивну", "негативну", "слабку" характеристику.

Проте, деякі антонімічні пари порушують цю закономірність: частота іменника north значно перевищує частоту протилежного йому за семан­тикою south. Цей факт можна пояснити специфікою текстів художнього стилю: художня проза описує події, які вже відбулися, звідси й більша частота просторових слів більш віддалених від мовця.

Дослідження кількісної інформації про функціонування одиниць в тексті має перспективний характер для подальших досліджень у курсі лінгвостатистики. Кількісні методи підвищують об'єктивність та досто­вірність висновків, доповнюють методи якісного аналізу мовлення, яке, якщо не проаналізувати кількісно, не може бути адекватно пізнаним.

Література:

1.Балли Ш. Французская стилистика / Шарль Балли; [пер. з французької].

 

-  М.: Иностранная литература, 1961. - 394 с.

2.Головин Б. Н. Язык и статистика / Б. Н. Головин. - М.: Просвещение, 1971. - 191 с.

3.Кочерган М. П. Загальне мовознавство / М. П. Кочерган. - К.: Академія, 2006. - С. 394.

4.Левицкий В. В. Квантитативные методы в лингвистике / В. В. Левиць-кий. - Винница: Нова кига, 2007. - 264 с.

5.Перебийніс В. С. Статистичні методи для лінгвістів / В. С. Перебийніс.

-  Вінниця: Нова книга, 2002. - 169 с.

Punch K. F. Introduction to Social Research Quantitative and Qualitative Approaches / K. F. Punch. - London: Sage, 1999.УДК 811.111'38'42-26

Гоца Н. М.,

Львівський національний університет, м. Львів

ВЕРБАЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ ЕМОТИВНОСТІ У РОМАНАХ ТОНІ МОРРІСОН

У статті розглядається емотивний аспект мовлення в романах Тоні Моррісон. Визначаються основні групи емотивної лексики у творах, а саме звертання та емфатичні словосполучення.

Ключові слова: емоційно-конотативний аспект мовлення, емотив­ність, звертання, емфатична конструкція.

Emotive aspect of Toni Morrison novels is analyzed in the article. Main groups of emotive lexicon are determined.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16