М І Гнатюк - Наукові записки в 11 - страница 27

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 

Et Arcadia ego! (і я жив колись в Аркадії). Аркадія - область Греції наПелопонессі, яку поети вважали країною миру і щастя. "жити в Аркадії" - значить бути щасливим, прожити щасливе життя.

Щастя поняття абстрактне. Концепт щастя не є матеріальним, він іс­нує як продукт мисленевої діяльності. У концепті "щастя" крім позитив­них закладено і негативні складники. В латинських крилатих висловах прослідковується мінливість щастя, його недовговічність.

De toga ad pallium (від тоги до плаща). Зустрічається у Тертулліана у книзі "De pallio". Цей вислів вживається у значенні: несподіваний пово­рот долі від щастя до нещастя, від шани і багатства до ганьби і злиднів. Toga - одяг знатних римлян, державних діячів. Pallium - одяг у Давній Греції, простий і скромний. Пізніше став одягом філософів.

Fatum immutabile. (Долі не змінити). Вислів зустрічається в "Іліаді". Гомер хоче підкреслити цими словами, що вироки богів не змінюються так швидко, як людські закони.

Fortuna ceaca est. (Доля є сліпа). Фортуна - богиня долі і щастя у дав­ніх римлян. Цицерон пише: "Фортуна не тільки сама сліпа, а й улюблен­ців своїх засліплює".

Ilias malorum [Сю., Epist. Ad art., VIII, 11.] (Іліада лиха) Цей фразео­логізм вживається у значенні: надмірні, численні, безперервні нещастя, оскільки назва Гомерової поеми стала вживатися метафорично для по­значення чогось великого, надмірного.

Iucunda memoria est praesteritorum malorum. (Приємно згадати мину­лі лиха.) У римській поезії подібна думка зустрічається у Вергілія: "... forsan et haec olim meminisse iucabit" [Verg., Aen., I, 203] - "Можливо і про це колись приємно буде згадати."

Quilibet fortunae suae faber. (Кожен коваль своєї долі.) Цей вислів на­лежить римському державному діячеві Аппію Клавдію Сліпому.

Vitam regit fortuna, non sapientia. [Cic.,Tusc.,V,9,25] (Життям управ­ляє не мудрість, а талан(щастя)).Цицерон зазначає, що це була улюбле­на сентенція філософа Теофраста, Аристотелевого учня. У період еллі­нізму, коли жив Теофраст, поступово втрачається віра в силу людського розуму і справедливості. Великого значення надається щасливій випад­ковості в житті людини.

Уявлення про щастя як про успіх і долю зафіксовані в багатьох ла­тинських крилатих висловах. Але слід зазначити, що також в багатьох висловах щастя поєднується з бідою. Можемо сказати, що в цих висло­вах реалізується концепція контрасту, згідно якої щастю передує нещас­тя, печаль, або щастя змінюється нещастям, печаллю. По суті, щастя і біда(нещастя) є дзеркальними концептами, які утворюють складний кон­структ.

Malum nullum est sine aliquot bono. [Plin.,Hist. nat., XXVII, 2, 9] (Не­має лиха без добра.)Nulla tempestas magna perdurat. (Велика буря довго не триває.)

Метафоричний вислів, в якому йдеться про те, що після нещасть зно­ву приходить щастя. Цей вислів зустрічається в Архілоха і Горація.

Як ми бачимо, самі крилаті вислови у стислій формі містять глибо­кий зміст, який розкривається лише після перекладу та з'ясування пев­них екстралінгвістичних та інтралінгвістичних факторів. До перших можна віднести історичні умови, зміни у житті народу-носія мови;до других - внутрішні мовні процеси.

У латинській мові іменник "щастя" етимологічно та лексично вира­жає ідею "доля" (лат. fortuna, ae f - щастя доля). До появи даних семан­тичних одиниць сприяла певна екстравертна спрямованість народу - но­сія мови.

Концепт "щастя" є важливою складовою частиною латинської мов­ної картини світу. Через крилаті вислови із вербалізованим концептом "щастя" розкривається культура та ментальність римського народу, його відношення до життя, сприйняття об'єктивного довкілля.

Латинська фразеологія відіграла значну роль у збагаченні виразових засобів сучасних європейських мов, але цей вплив не можна обмежити впливом латини класичного періоду. Він продовжувався протягом усьо­го періоду існування латинської мови як мови європейської науки, літе­ратури, релігії.

Також незважаючи на те, що крилаті вислови є предметом дослі­дження багатьох мовознавців, з'ясування природи та специфіки цих мов­них феноменів і на сьогодні залишається одним з перспективних завдань сучасної лінгвістики.

Література:

1.Гумбольт В. фон. О различии строения человеческих языков и его вли­яние на духовное развитие человеческого рода // Хрестоматия по истории языкознания XIX-XX веков / Сост. В. А. Звегинцев. - М.: Учпедгиз, 1956. -С. 68-86.

2.Корж Н. Г., Луцька Ф. Й. Із скарбниці античної мудрості. - К.: Вища шко­ла, 1988. - 320 с.

3.Литвинов В. Д., Скорина Л. П. П'ятсот крилатих висловів. Тексти. Латино-український словник. - К.: Індоєвропа, 1993. - 320 с.

4.Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. - М.: Мысль, 1993. - 959 с.

Философская энциклопедия / Под ред. Ф. В. Константинова. - М.: Совет­ская энциклопедия, 1970. - С. 175-176.УДК 811.161.1=81'373.611

Дьячок Н. В.,

Горловский государственный педагогичвеский институт иностранных языков, г. Горловка

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЛЕКСИКАЛИЗАЦИИ ВЕРБАЛЬНЫХ РЕАЛИЗАЦИЙ НОМИНАТЕМ ТИПА "СЛОВОСОЧЕТАНИЕ + ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ УНИВЕРБ"

Статтю присвячено аналізу процесу трансформаціїунівербів у лек­сичні деривати. Дається визначення поняття лексикалізації, вибираєть­ся єдиний вірний шлях його аналізу. Пропонуються функціональні схеми досліджуваного процесу. Описується роль явища лексикалізації у процесі збагачення лексичної системи мови. Робляться висновки про особливості лексикалізації універбів.

Ключові слова: номінатема, універб, лексикалізація.

The article is about analysis of univerbs' transformation process into lexical derivates. The definition of lexicalization is given, the right way of its analysis is changed. The functional schemes of this process are proposed. Role of lexicalization in enlarging process of lexical language system is described. The conclusions about univerbs' lexicalization peculiarities are done. Key words: nominatheam, univerb, lexicalization.

Целью данной статьи является решение проблемы определения ста­туса универбов типа "словосочетание + эллиптический универб", связан­ной с явлением лексикализации исследуемых единиц.

Терминунивербаты (универбы) впервые был употреблен Т. Д. Соколо­вской в работе "Нормативные сокращения в современном русском языке". Под вышеуказанным термином понимаются "однословные наименования, производные от базового атрибута при помощи наиболее употребительного суффикса -к(а) и сохраняющие стилистическую связь со сферой своего воз­никновения (то есть с речью), а также синонимическую связь с производя­щими составными наименованиями" (Т. Д. Соколовская, 2000).

Достаточно полный список универбов, которые включают произ­водные варианты, содержится в работах Т. Д. Соколовской, в словаре-справочнике Л. И. Осиповой "Новые слова в русском языке" (2000 р.).

Хотя термины универбаты, универбы вошли в лингвистическую тра­дицию сравнительно недавно, термин универбация для обозначения од­ного из продуктивных способов словообразования и номинации наряду с терминами субстантивация, аббревиация давно занял место в истории русского языка.

Этот термин впервые был употреблен К. Бругманном в 1904 году для обозначения звуковых единиц, что возникли на основе словосоче-

© Дьячок Н. В., 2010таний, которые внешне являются цельнооформленными, но не имеют смысловой изолированности.

В русской лингвистической литературе существуют и другие термины для обозначения данного явления: включение (Сиротинина, 1974), стя­жение или семантическая конденсация (В. Н. Немченко, О. В. Исаченко, 1958; Л. А. Капанадзе, 1973), семантическая компрессия (В. В. Лопатин, 1977), универбация (Е. А. Земская, 1968; И. П. Глотова, 1977; Л. И. Оси-пова, 1994).

В широком понимании универбация является проявлением синтетиз­ма в словообразовании, то есть выражением "одним словом (простым, производным или сложным) комплекса значений, выражаемых в аналити­ческих конструкциях сочетаниями слов" [2, с. 451]. Такое понимание ис­следуемого явления дает основания включать в его границы аббревиацию, субстантивацию, суффиксацию, словосложение (В. В. Лопатин, И. П. Гло­това). В узком понимании универбация - "образование слова на базе наи­менования, представляющего собой сочетание слов" [5, с. 74-75].

Так, исследователи традиционно относят ряд образований типа ге­нералка (генеральная репетиция), прогрессивка (прогрессивная зарпла­та), зачетка (зачетная книжка), генеральша (жена генерала) к компрес-сивному словообразованию (Е. А. Земская, Е. С. Кубрякова, В. В. Лопа­тин, Н. Я. Янко-Триницкая), считают результатом вторичной номинации (А. А. Брагина), либо рассматривают их как проявление "общего закона утраты формальной и семантической расчлененности наименования" [7, с. 42], либо называют суффиксальными универбами (Л. И. Осипова), либо определяют их как один из случаев "лексической конденсации" [4, с. 121]. И. Г. Милославский, например, видит в данной ситуации процесс синте­за словосочетания в производное слово: ".. лз ряде случаев семантические структуры словообразовательного и синтаксического наименований при различии собственно языковых значений совпадают" [6, с. 53].

Так или иначе, все ученые, когда-либо занимавшиеся этой пробле­мой, едины в одном: перед нами явление деривационного характера, хотя тождественность семантики словосочетания и соответствующе­го ему слова дает нам право предположить, что между словосочетани­ем и словом реализуются отношения совсем не словообразовательные, например: зачетная книжка и зачетка, бытовое помещение и бытовка, место для ожидания - ожидалка, жилица, подселенная в одной кварти­ре к кому-то, жившему здесь раньше - подселенка и т.п.

В связи с этим естественно желание дать единый терминологичес­кий эквивалент приведенным словообразовательным процессам и тем единицам, которые в результате этих процессов возникли. В. И. Терку-лов, например, рассматривает такие дериваты как универбализованный (вербальный) эквивалент словосочетания, "то есть слово, которое воз­никло в результате словесной интерпретации словосочетания, имеет абсолютно тождественные словосочетанию лексическое и граммати­ческое значение и синтаксическую функцию" [8, с. 134], а данная сло­весная интерпретация возникла благодаря процессу эллиптической универбации. В целом же каждая конкретная исследуемая нами еди­ница носит название номинатема типа "словосочетание + универб", входит в разряд структурных разновидностей номинатемы с доминантой-словосочетанием, то есть является семантически тождественной еди­ницей, которая отождествляется на уровне словосочетания. Номинате-ма вообще - это некая абстрактная языковая единица, реализующаяся в вербальных формах (глоссах, вариантах), причем в данном конкрет­ном случае вариантами одной номинатемы выступают словосочетание и семантически и грамматически тождественное ему слово, стилисти­чески отличающееся от эквивалентного словосочетания чертами раз­говорности, сленговости, например капитальный ремонт и капитал­ка, коммунальная квартира и коммуналка, дочь царя и царевна, настой­ка валерианы и валерьянка, что-либо объемом в триста единиц и трех­сотка, заметка информационного характера и информашка, карто­чка пополнения счета и пополняшка. Предложенная В. И. Теркуловым концепция "не определяет того, какая из реально отмечаемых в речи структурных единиц является основной для языка. Она снимает проти­воречия в атрибуции разных структурных единиц путем выведения ро­довой, языковой единицы, системная значимость которой предполагает возможность любой структурной речевой реализации выразителя моде­лируемого тождественного значения. Такая единица и является основой номинативности - номинатемой" [8, с. 135].

Таким образом, под универбом нами понимается грамматически тож­дественное определенному словосочетанию слово, стилистически отли­чающееся от этого самого (эквивалентного) словосочетания чертами разговорности, сленговости, являющееся наряду с ним вариантом одной номинатемы.

Определенным образом категория эквивалентности относительно универбов и соответствующих им словосочетаний занимает ячейку в ис­следовании И. М. Думчака "Универбация в украинском языке" (1998). Автор пишет о том, что устойчивые словосочетания становятся матери­алом лексического запаса языка только после процесса их лексикали-зации, результатом которой является преобразование словосочетания в устойчивый элемент языка, который функционирует как эквивалент отдельного слова. Также исследователь считает, что "кроме изофунк-циональности слова, номинативным словосочетаниям свойственны се­мантическая целостность, устойчивость структуры, определенный по­рядок компонентов, воспроизводимость в речи", и именно поэтому"устойчивые номинативные словосочетания - это такие расчлененные комплексные названия, семантика которых переосмысливается вслед­ствие утраты зависимым компонентом основного номинативного зна­чения, они часто встречаются в определенной последовательности в языковой практике общества и являются настолько активными, что о них можно говорить как о воспроизводимых, а не каждый раз образуемых в речевом потоке" [3, с. 8].

Мы считаем, что процесс лексикализации - утверждения конкрет­ной единицы в языке - может иметь результат лишь в том случае, если этой единицей является слово или словосочетание, а не вербальная или синтаксическая реализация какой-либо исследуемой нами номинатемы, а эквивалентность отрицается при условии хотя бы минимального на­рушения семантического тождества слова и словосочетания. Например, вербальный эквивалент номинатемы с доминантой словосочетанием -универб - должен пройти испытание временем перед тем, как лексика-лизоваться - стать словом.

Итак, любой универб возникает в речи, а со временем утверждает­ся в языке благодаря процессу лексикализации. Но достаточно ли этого процесса лексического характера для преобразования универба в про­стой дериват? Считаем, что недостаточно, поскольку основным призна­ком дифференциации универба и деривата является наличие / отсутствие семантического тождества между каждой из этих единиц и каждым соо­тветствующим словосочетанием. Независимо от того, произошла лекси-кализация универба или нет, он может оставаться таковым (универбом), если семантическое тождество между ним и соответствующим ему сло­восочетанием существует. Но дериватом может стать универб, который, во-первых, лексикализуется, и, во-вторых, в семантике которого наблю­дается нарушение тождества относительно семантики базового словосо­четания. И наоборот, лексикализованный универб может правомерно не считаться дериватом до тех пор, пока не произойдет нарушение семанти­ческого тождества между ним и соответствующим ему словосочетанием. Отсюда следует, что процесс лексикализации никоим образом не влияет на статус исследуемых единиц.

Лексикализация же в данном контексте понимается как "процесс пре­вращения некоторого элемента (морфемы, фонемы; формы слова, ва­рианта слова) или сочетание элементов (словосочетания) в устойчивый элемент языка, функционирующий в качестве эквивалента отдельного слова" [1, с. 64], причем отношения между производящей и производной единицами не изменяются.

С этой точки зрения проследим историю возникновения и функцио­нирования исследуемых единиц в русском языке. Они составляют три типа: 1) универбы, которые, лексикализовавшись, приобрели статус де­риватов; 2) универбы как лексикализованные реализации соответствую­щих номинатем; 3) универбы как нелексикализованные реализации соо­тветствующих номинатем.

Первый тип универбов является наиболее общим. Схема лексикализа­ции именно этих единиц может быть представлена следующим образом: WCom

Nom

U D,

где Nom - номинатема, WCom - ее вариант-словосочетание, U - ее вариант-универб, D - новое слово (дериват) - результат лексикализации универба. Например:

дочь царя

номинатема (дочь царя)

царевна - царевна; молотильная машина

номинатема (молотильная машина)

молотилка - молотилка. Во втором случае эта схема может трансформироваться следующим образом:

WCom

Nom

U UL,

где Nom - номинатема, WCom - ее вариант-словосочетание, U - ее вариант-универб, UL - лексикализованный универб. Например:

укладывать асфальт

номинатема (укладывать асфальт)

асфальтировать - асфальтировать. Третий тип универбов может функционировать по такой схеме:

WCom

Nom

U,

где Nom - номинатема, WCom - ее вариант-словосочетание, U - ее вариант-универб. Например:

карточка пополнения счета

номинатема

(карточка пополнения счета) пополняшка.Таким образом, можно резюмировать: 1) универбы русского языка являются ценным материалом для ономасиологического исследования; 2) они имеют особенность лексикализоваться, но лексикализация не вли­яет на их статус; 3) исследуемые универбы составляют три типа в зави­симости от комплекса процессов их закрепления в языке.

Литература:

1.Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. - М.: Наука, 1966.

2.Большой энциклопедический словарь. Языкознание / Гл. ред. В. Н. Яр­цева. - М: Большая российская энциклопедия, 2000. - 686 с.

3.Думчак І. М. Універбація в українській мові: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська мова" / І. М. Дум­чак. - Івано-Франківськ, 1998. - 19 с.

4.Кудрявцева Л. А. Моделирование динамики словарного состава языка. -Киев: Киевский университет, 2004. - 208 с.

5.Лопатин В. В. Новое в русском языке советской эпохи // Русский язык в школе. - 1987. - № 5. - С. 79-77.

6.Милославский И. Г. Синтез словосочетания и производного слова // Вопросы языкознания. - 1977. - № 5. - С. 53-61.

7.Сидоренко О. М. Про поняття універбізації в сучасному слов'янському мовознавстві // Мовознавство. - 1992. - № 4. - С. 42-47.

Теркулов В. И. Еще раз об основной единице языка // Вісник Лугансько­го національного університету ім. Т. Г. Шевченка. - Луганськ, 2006. - № 11 (106). - С. 127-136.УДК 811.11[37+42]

Дягілєва Ж. А.,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ "ДРУЖБА" В РОМАНІ Е. М. РЕМАРК "DREI KAMERADEN"

З'ясовано основні відмінності між поняттями "текст" і "дискурс", розглянуто поняття "художній текст" і простежено його зв'язок із культурою через фонові знання, визначено семантичні особливості кон­цепту "дружба" в романі Е. М. Ремарк "Drei Kameraden".

Ключові слова: художній текст, вторинна моделююча система, фо­нові знання, концепт, пейоризація.

The basic differences between concepts "text" and "discourse" are ascertained, the term "art text" is considered and tracked its connection with culture through background knowledge, semantic features of concept "friendship" in the novel of E. M. Remarque "Drei Kameraden".

Key words: art text, secondary modeling system, background knowledge, concept, pejoration.

Інтерес до тексту в сучасній лінгвістиці пояснюється прагненням осягнути сутність мови, зрозуміти ті закономірності, які розкривають­ся тільки за умов функціонування мовних одиниць у структурі більшій за речення. Інтенсивне вивчення тексту в різних аспектах означає поси­лення уваги до акту комунікації, до соціальної взаємодії, тобто поворот у сторону вживання мови [13].

У нашому дослідженні ставимо собі за мету довести, що текст, осо­бливо художній, є носієм певної культурної інформації, яка транслюєть­ся лексичними засобами мови.

У науковій літературі існує безліч визначень поняття "текст". Різно­манітність підходів до тлумачення тексту зумовлена багатьма причина­ми, оскільки текст як явище мовної та позамовної дійсності - складний феномен, який виконує різноманітні функції: бере участь у комунікації, допомагає зберігати й передавати інформацію у просторі й часі, є про­дуктом конкретної історичної епохи, формою існування культури, від­дзеркаленням певних соціокультурних традицій [2, с. 146].

Різні визначення тексту створюють проблему взаємозв'язку й роз­межування понять "текст" і "дискурс". Ф. С. Бацевич наводить такі ди-ференційні ознаки тексту й дискурсу:

Текст - одиниця лінгвістичного аналізу, дискурс - комунікативного. Текст і дискурс знаходяться в таких відношеннях, як речення й вислов­лювання, лише на вищому рівні. Речення - звичайний елемент структури тексту. Висловлювання поєднує в собі як власне речення, так і соціаль-

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16