М І Гнатюк - Наукові записки в 11 - страница 31

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 

3. Семантичний аспект

Опис семантики ЛД із суфіксом -hane ґрунтується на семантич­ній функції мотвуючої основи (далі МО) у формулі тлумачення цього ЛД [9, с. 19-21]. Перифраза ЛД здійснюється за допомогою семантич­но рівнозначної конструкції [1, с. 95]. У результаті аналіза було виділе­но такі основні типи: 1) суб'єкт (МО позначає "суб'єкт"), 2) об'єкт (МО - "об'єкт"), 3) предикативні ЛД (МО позначає "дію"), 4) ЛД залишково­го типу (які не ввійшли до складу жодного попереднього типу і характе­ризуються унікальним семантичним зв'язком із МО).

4. Суб'єктні ЛД

 

4.1."Місце L, у якому працює Х", де Х - суб'єкт ситуації, позначе­ний мотивуючим іменником, що позначає особу певної професії, L - міс­це роботи суб'єкта. у цій групі відзначено такі ЛД (8,7 %) як, напри­клад: перс. derzi 'кравець' тур. terzihane 'кравецька майстерня' [6], тур. tabak 'шкіряник' tabakhane 'шкіряний завод, чинбарня' [2, с. 815], араб. muvakkit 'служитель мечеті, який визначає час намазу' тур. muvakkithane 'приміщення для служителя мечеті' [2, с. 646].

4.2."Місце L, у якому діє / керує Х", де Х - суб'єкт ситуації, вира­жений мотивуючим іменником, що позначає особу певного статусу, яка має певну власність, L - місце діяльності суб'єкта. Тут було виявлено ЛД (4,4%) на кшталт араб. malik 'хазяїн' тур. malikane 'маєток, сади­ба' [6], араб. mevlevi 'дервіш мевлеві' тур. mevlevihane 'обитель дер­вишей мевлеві' [2, с. 623].

4.3."Місце L, у якому міститься Х", де Х - суб'єкт ситуації, вираже­ний мотивованим словом, L - місце ситуації: Ця група містить ЛД (6,6 % ЛД) на кшталт тур. bulasik 'заражена людина' тур. bulasikhane 'шпиталь для заражених' [6], перс. hastа 'хвора людина' тур. hastane 'лікарня' [6].

5. Об'єктні ЛД

5.1. "Місце L, у якому Х створює У", де Х - суб'єкт ситуації, У -об'єкт (продукт) ситуації, позначений мотивуючим іменником, L - місце дії Х. До цієї групи належать ЛД (25,5%) на кшталт тур. ekmek 'хліб'ekmekhane 'хлібопекарня' [2, с. 264], араб. sabun 'мило' тур. sabunhane 'миловарня' [6].

5.2 "Місце L, у якому зберігається предмет Х", де Х - суб'єкт ситуації, виражений мотивуючим іменником, L - місце зберігання Х. До цієї гру­пи належать ЛД (3,6% ЛД) типу араб. silah 'зброя' тур. silahhane 'склад зброї' [6], араб. еsvap 'одяг' тур. esvaphane 'гардеробна' [2, с. 279].5.3. "Місце L, у якому живе / розводиться тварина Х", де Х - суб'єкт ситуації, виражений мотивуючим іменником-назвою тварини, яка во­диться в цій місцевості, L - місце/ середовище проживання. Ця група містить ЛД (1,5% ЛД) типу тур. kus 'птиця' kushane 'кімната для роз­ведення птахів' [6], тур. bocek 'комаха, шовковик' bocekhane 'розплід­ник для шовковиків, приміщення для їх розведення' [2, с. 130].

6. Предикативні ЛД

"Місце L, пов'язане з дією Х, вираженою абстрактним іменником". Ця група містить ЛД (32,8%), утворені від чисельних арабських іменни­ків, які позначають абстрактні поняття, і при додаванні суфікса -hane на­бувають значення конкретного місця, пов'язаного з мотивуючою осно­вою: пор. араб. lubiyat 'забави' тур. lubiyathane 'заклад для розваг' [2, с. 591], араб. tevkif 'арешт' тур. tefkifhane 'в'язниця' [6].

7. Залишковий тип

Тут були відзначені ЛД (16,8%), які характеризуються унікальним се­мантичним зв'язком із мотивуючою основою: перс. kar 'прибуток'тур. karhane 'дім розпусти' [2, с. 515], тур. batak 'болото' batakhane 'кубло' [6], перс. gift 'пара' giftehane 'пташник' [2, с. 191]. А. М. Коно­нов уважає gift числівником-нумеративом [4, с. 165].

8. Висновки

 

8.1.У процесі дослідження було встановлено, що похідні іменники із суфіксом -hane із локативним значенням утворюються тільки від основ іменників. ЛД, утворені від інших частин мови, за винятком одничного утворення (gift), не були виявлені. Досліджувані ЛД можуть бути утворе­ні як від запозичених основ іменників, так і від основ іменників турець­кого походження. Найбільш продуктивними при творенні ЛД із зазна­ченим суфіксом є запозичені арабські основи (46,7%). Високою продук­тивністю відзначаються турецькі (26,3%) і персидські запозичені основи (17,5%). Це пояснюється більш тісними відносинами і взаємодією араб­ської та персидської культур із культурою Туреччини на відміну від єв­ропейських мов, із яких найбільша кількість основ для творення суфік­са -hane належить територіально близькій грецькій мові (4,4%). Запози­чені основи із єропейських мов не є продуктивнми (репрезентовані поо­динокими утвореннями).

У результаті дослідження семантики ЛД із суфіксом -hane було встановлено 4 семантичних типи: суб'єктний, об'єктний, предикативний і залишковий. Найбільш продуктивні предикативні ЛД (32,8%), які по­значають конкретне місце, пов'язане із мотивуючою основою, вираже­ною абстрактним іменником. Це пояснюється тим, що суфікс -hane ви­користовується переважно для уточнення місця знаходження того, що названо мотвуючою основою і позначає 'приміщення, замкнутий про­стір'. Достатньо продуктивними постають також об'єктні ЛД, які позна­чають місце, де виготовляється певний продукт, предмет (25,5%). Най­менш продуктивними є ЛД зі значенням проживання / розведення тва­рин (1,5%), оскільки замість них більш доцільним виявляється вживан­ня складних слів, а також похідних із продуктивним суфіксом турецько­го походження -lik.

Література:

1.Апресян Ю. Д. Лексическая семантика: Синонимические средства языка [Текст] / Ю. Д. Апресян. Избранные труды. - Т. - М.: Издательство "Вос­точная литература" РАН, "Языки русской культуры", 1995. - 422 с. - Библи-огр.: С. 346-36. - ISBN 5-88766-043-0, ISBN 5-02-017906-Х.

2.Большой турецко-русский словарь [Текст] / Баскаков А. Н., Голубе-ва Н. П., Кямилева А. А. / Под ред. Э. М. Мустафаева, Л. Н. Старостова. -3-е изд. - М.: Живой язык, 2006. - 960 с. - ISBN 5-8033-0369-0.

3.Калиущенко В. Д. Типология отыменных глаголов [Текст] / В. Д. Калиу-щенко: Монография. - Донецк: Издательство "Донеччина", 1994 - 420 с. - Би­блиогр.: С. 273-305.

4.Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка [Текст] / А. Н. Кононов - М.-Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1956. -569 с. - Библиогр.: С. 565-568.

5.Турецко-русский словарь [Текст] / В. А. Гордлевский (ред.) - М.: Го­сударственное Издательство иностранных и национальных словарей, ОГИЗ, 1945. - 705 с. - Библиогр.: С. 704.

6.Biiyiik Turkce Sozluk, Turk Dil Kurumu [Електронний ресурс] on-line: http://www. tdkterim.gov. tr/bts/?kategori=verilst&kelime=bar%FD&ayn=tam

7.Ergin M. Turk Dil Bilgisi [Kitap] / Bayrak Basim, Yayim, Tanitim. - Istanbul, 2005. - 407 s. - ISBN 975-7728-06-03.

8.Gulensoy T. Turkiye Turkcesindeki Turkce sozcuklerin koken bilgisi sozlugu: (tarihi - yajayan Turk lehceleri (§iveleri/ dilleri), Anadolu agizlari ve Altay dilleri ile kar§ila§tirmali): etimolojik sozluk denemesi, 2-b [Kitap]: Turk Dil Kurumu. -Ankara, 2007. - 595 s. - Bibliogr.: S. 13-34. - ISBN 978-975-16-1973-0.

9.         Kaliuscenko V Deutsche denominale Verben [Text]: Monografie / V
Kaliuscenko.
- Gunter Narr Verlag. Tubingen, 1988 - 180 s. - Bibliogr.: S. 177-
188. -
ISBN 3-484-30419-7.УДК 811.112:2'373.6

Застровська С. О.,

Волинський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ RISIKO

У СПОРТИВНОМУ ДИСКУРСІ

У спортивному дискурсі, зокрема у сфері екстремального спорту, концепт RISIKO набуває специфічного змістовного наповнення. Аналіз текстів-інтерв'ю з шанувальниками екстремального спорту дозволяє виявити низку характерних ознак даного концепту та встановити його специфічний зв'язок з концептами ENTSCHEIDUNG та WAHL.

Ключові слова: концепт, концептуальні ознаки, взаємозв'язок кон­цептів, мотивація.

In sporting discourse, in the sphere of extreme sport, the concept RISK has got the specific rich in content fillings. The analysis of the text-interviews with fans of extreme sport permits to determine some distinctive peculiarities of this concept and his specific correlations with the concepts DECISION and CHOICE.

Key words: concept, conceptual peculiarities, correlation of concepts, motivation.

Концепт RISIKO, якому присвячено наші попередні роботи [2; 3], взаємопов'язаний з такими концептами як ENTSCHEIDUNG та WAHL. Починаючи зі свідомого віку життя людини є постійним процесом при­йняття рішень. Всі рішення людей відображають їхню складну, сповнену протиріччя природу. "У рішеннях людей поєднуються інтуїція та логічне мислення, емоційні оцінки подій та холодний раціональний розрахунок, прагнення до безпеки та схильність до ризику" [4]. Згадані концепти ак­туалізуються практично у всіх видах дискурсу.

Метою даної статті є виявлення особливостей змістовного наповнення концепту RISIKO у спортивному дискурсі через призму взаємозв'язку даного концепту з концептами ENTSCHEIDUNG та WAHL. Об'єктом дослідження є висловлювання, що містять мовні одиниці лексико-семантичного поля "Risiko"; предметом - інформативність вилучених одиниць щодо змістовного наповнення концепту RISIKO у спортивному дискурсі, зокрема у сфері екстремального спорту.

Задекларований на початку статті взаємозв'язок концепту RISIKO з концептами ENTSCHEIDUNG та WAHL набуває у спортивному дискур­сі специфічних особливостей, що дозволяє доповнити розуміння само­го концепту RISIKO. У різних підвидах спортивного дискурсу цей кон­цепт актуалізується неоднаково інтенсивно, та по-різному активізуєть­ся його зв'язок з концептами ENTSCHEIDUNG та WAHL. Це зумовле­но різними факторами: 1) особливістю екстремального спорту (великого

© Застровська С. О., 2010та масового); 2) різною мотивацією ризикових дій; 3) наявністю / відсут­ністю альтернатив вибору; 4) особистою свободою / несвободою у при­йнятті рішення; 5) особистісними характеристиками того, хто приймає рішення тощо.

У наукових дослідженнях існує багато визначень поняття "рішення", але основне з них: "рішення - це вибір альтернативи" [6]. До рішень, які приймаються в умовах ризику, відносяться такі, результат яких визнача­ється за принципом ймовірності. "Ймовірність визначається від 0 до 1 і є ступінню ймовірностей події. Сума ймовірностей альтернатив дорів­нює одиниці" [6].

Інакше кажучи, перед людиною стоїть проблема вибору в межах "діяти саме так або не діяти". Це ситуації, коли людина має прийняти рішення в умовах дуже високого ступеню ризику. Невипадково у пси­хологічних дослідженнях виникає інтерес до післядії (рефлексії). В те­орії оперантної дії (Б. Скінпер), у теорії стратегії вчинкової поведінки (К. О. Абульханова-Славська) дослідницький інтерес проектується на ситуацію у цілому, мотивацію, дію та, обов'язково, післядію [1]. У при­кладному плані відкриваються спеціальні консультативні центри, вво­дяться посади консультантів-менеджерів, завданням яких є допомогти у прийнятті правильного рішення. Див. наприклад рекламу під заголо­вком "Kompetent HVB Beratertugend № 1" [Der Spiegel 39/2006, S. 193], або розміщений в Інтернеті анонс програми прийняття рішень [4], а також інші програми на сайті http://www.palverlag.de/Entscheidungen treffen.html. Якщо проаналізувати тексти цих анонсів, програм, проек­тів, то вони засвідчують когерентне вживання лексем - імен концеп­тів ENTSCHEIDUNG, WAHL, RISIKO (Entscheidung, entscheiden, Wahl, wahlen, Risiko, riskant, riskieren u. a.). Наприклад:

Standig sind Entscheidungen zu fallen. Dabei geht es nicht nur darum, aus mindestens 2 Moglichkeiten zu wahlen. Die Konsequenzen verschiedener Vergehensweisen sind vielmehr noch nicht absehbar und berechenbar. Die Entscheidung ist unter Risiko zu fallen. Dies kann rational mit Hilfe von Kriterien erfolgen oder eher emotional und mit Intuition. Auch nicht zu entscheiden, ist eine Entscheidung mit den entsprechenden Konsequenzen. In diesem Fall uberlassen Sie die weitere Entwicklung dem Zufall oder Anderen die Verantwortung ab [10].

Отже, приймаючи рішення ми обираємо ту чи іншу альтернативу (робимо вибір), при цьому ризикуємо, оскільки не обрана альтернати­ва могла бути кращою. Ступінь ризику залежить, безперечно, від ситуа­ції прийняття рішення. Відомий у науці "принцип плоского максимуму" означає, що більшість повсякденних рішень мають несуттєві розбіжнос­ті щодо наслідку зробленого вибору, тому ми не надто задумуємося над тим, який вибір краще зробити. Але є й стратегічні, доленосні рішення,оскільки здатні визначати все подальше життя людини. Тривалість про­цесу прийняття рішення у таких ситуаціях зростає. Ще більше він зрос­тає у ситуаціях ділових рішень, коли керівник підприємства, організації, фірми тощо бере на себе відповідальність за життя інших людей. Зроста­ючий рівень відповідальності вимагає ретельного прорахунку шансів та ризиків (Chancen und Risiken). У різних ситуаціях прийняття рішень кон­цепт RISIKO актуалізує такі ознаки як [Gefahr] та [Wagnis]: небезпека загрожує, але людина зважується на ризикову дію. При цьому ризик як небезпека ніби віддалена у часі: на неї можна з острахом очікувати, про­гнозувати, ігнорувати тощо.

Інша справа у ситуаціях, пов'язаних з екстремальним спортом, коли важливості набувають такі фактори, як риси характеру, інтереси, осо­бливості темпераменту, фізична підготовка, терплячість, загартованість, сила волі людини тощо. Концепт RISIKO набуває іншого наповнення.

Щодо розуміння екстремального спорту, то тут думки розходяться. Лейпцігський професор спортивної медицини Г. Нойманн вважає, що такі види спорту як Fallschirmspringen, Bungeejumping чи Paintball не мають нічого спільного з екстремальним спортом: "Das sind Mutproben ohne grofiere Trainingsvorbereitung, die einen Adrenalin-Kick hervorrufen" (Це випробування на мужність без особливої тренувальної підготовки, які викликають ейфорію - переклад тут і далі наш З. С. О.). Екстремальні ж види спорту, навпаки, вимагають довготривалого та дисциплінованого тренування. Вимогами до спортсменів-екстремалів є: сильні нерви, ви­сока усвідомленість ризику, добре володіння тілом та технікою, а також висока самодисципліна [8, с. 6]. Як би там не було, але екстремальні види спорту у Німеччині поширюються (boomen). Необхідність ризикових дій відома з давніх часів, коли вони були необхідні, що б забезпечити здобич, виживання. Жодному пращуру не спало б на думку без причини залізти на високу стіну (klettern) чи стрибати зі скелі у річку [8, с. 7]. Але з часом необхідність змінилась потягом до ризику. Чисельні фортеці та замки Ні­меччини зберігають пам'ять про лицарські турніри. Більше того, сьогод­ні влаштовуються лицарські турніри на зразок середньовічних. Найбіль­ший у Європі турнір проводиться в замку Кальтенберг біля Мюнхена. На великій арені "лицарі" влаштовують змагання як у старі часи [7, с. 8]. Звісно, це інсценовані бої, проте вони яскраво засвідчують небезпеку, яка загрожувала учасникам справжніх турнірів середньовіччя. Як пояс­нити все нові і нові захоплення екстремальним спортом? Відповідь на це запитання можна частково отримати, проаналізувавши наведені у пресі та інших джерелах інтерв'ю з екстремалами. Що означає екстремальний спорт, засвідчує такий лексичний матеріал: Nervenkitzel; Spafi am vollen Risiko erleben; Waghalsige; Trend zum Abenteuer; die Spannung erleben; die Lebensgefahr fuhlen; die Angst geniefien; Spafi, Lust auf Extremsituation; einMittel gegen Isolation und Langeweile; Hunger nach Gefahr und Risiko in der Freizeit; der Augenblickzahlt, alles andere wirdvollig unwichtig; hochste Prazision und Aufmerksamkeit, Korpereinsatz; Wissen, Kontrolle und hochste Konzentration; sich eins mit sich, seinem Leben und dem Weltall ftihlen u. a.

Такі незвичні трактування екстремального спорту викликають запи­тання: Todesangst als letzter Kick? Ist es der verzweifelte Versuch, sich selbst zu spiiren? [9, с. 17]. Відповіді на ці запитання намагаються дати науков­ці. Людина не запрограмована на "сидіння в хаті" (Stubenhocker). Страх спонукає тіло як і душу до максимальної мобілізації сил, без чого людина не змогла б ані вижити, ані розвиватись. "По суті ми всі люди кам'яного віку" - висловлює свою думку нейролог та психолог Хоймар фон Дітрут [9, с. 17]. Аугзбургський психолог професор Ганс А. Хартманн робить ви­сновок, що з розвитком цивілізації життя людей стає більш безпечним а тим самим нуднішим. Як наслідок людина починає шукати випробуван­ня та труднощі добровільно, щоб відчути такі почуття як "Angst vorher und Erleichterung nachher" (страх до та полегшення після) [9, с. 7].

У одній із своїх статей, присвячених концепту RISIKO, ми висловлю­вали припущення, що німці якимось чином пов'яжуть домінантний у ні-мецькомовній картині світу концепт ORDNUNG з концептом RISIKO. Так воно і є, що засвідчує думка психологів: "У світі, який стає все склад­нішим, перевантажена людина шукає структуру і порядок (Struktur und Ordnung). Це вона знаходить у екстремальних ситуаціях, які вимагають найвищої точності та уваги. Тільки мить - все інше повністю неважливе. Той хто у надувних човнах бореться з дикою водною стихією, не турбу­ється водночас про розчарування у шлюбі, професійні стреси, фінансові проблеми. Натомість на передній позиції - мобілізація тіла, знань, контр­оль та максимальна концентрація уваги - все це ознаки, які мають вели­ке значення й при професійній діяльності. Саме тому успішні менеджери високо оцінюють ефект трансферу (Transfer-Effekt), повертаючись з екс­тремальних ситуацій (z. B. von einem Survivaltraining) на "керівні повер­хи підприємств (in die Chef-Etage)" [9, с. 7].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16