М І Гнатюк - Наукові записки в 11 - страница 32

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 

У великому спорті спортсмен-екстремал налаштований на перемогу у змаганнях. Масові ж види екстремального спорту відрізняються тим, що важливими насамперед є переживання / відчуття та задоволення / розва­га (Erleben und Spafi) [8, с. 7].

У екстремальних ситуаціях ризик не віддалений у часі, навпаки люди­на "занурюється у нього". Вона живе у цьому ризику, переживає страх, в той же час ейфорію, задоволення, коли важливою є лише мить. Кон­цепт RISIKO має специфічний зв'язок з концептами ENTSCHEIDUNG та WAHL. У великому спорті рішення є вибором єдино правильної аль­тернативи (діяти саме у такій спосіб). Кожен крок ризикової дії прорахо­вується заздалегідь та під час виснажливих тренувань доводиться до ав­томатизму. Відхилення від запропонованих дій може мати трагічні на­слідки. У цьому полягає ризик. Що стосується масового екстремально­го спорту, то по-перше, різні його види різняться ступеням ризику, тобто ступенем небезпечних (ймовірних) наслідків, а по-друге, тільки відчай­духи наважаться без хоча б мінімального попереднього тренування стри­бати з парашутом, підніматися без під страховки на скелю, чи стрибати з неї у воду, або сідати у надувний човен та відправлятись на боротьбу з небезпечними рифами. Відчайдухи діють навмання. Ні про рішення, ні про вибір тут не йдеться.

Відношення німців до екстремального спорту є не одностайним. Tangram ZD наводить думки окремих німців з цього приводу: Herr Hoppner вважає, що екстремальний спорт для божевільних fir Verriickte). Frau Denninger проти екстремального спорту з тих пір, як її донька за­знала травм, займаючись Canyoning. Проте Frau von der Ropp, незважа­ючи на те, що мала нещасний випадок beim Klettern, залишається при­страсною спортсменкою-екстремалом. Шеф успішного підприємства fir Bungee-Springen, вважає, що екстремальний спорт позитивно впли­ває на людську психіку. А шеф-менеджер одного із крупних банків по­силає своїх співробітників регулярно займатись Survivaltraining для того, що б вони краще виконували свої професійні обов'язки [9, с. 9]. Яскра­вим свідченням різного ставлення німців до екстремального спорту є низка прикметників з позитивно- та негативно оцінною семантикою: riskant, verantwortungslos, gefahrlich, lebensmide, stark, bewunderswert, faszinierend, todesmutig, idiotisch, egoistisch, groiartig, verrickt, risikoreich, lebensgefahrlich u.a.

Інтерв'ю з прихильниками чи спортсменами-екстремалами засвідчує різну мотивацію у наданні переваги екстремальному спорту. Наведемо вислови окремих екстремалів:

1) "In meinem Job habe ich null Bewegung: denken, schreiben, lesen und dabei natiirlich sitzen. Deshalb muss ich in meiner Freizeit korperlich einfach an meine Grenzen gehen" (Йдеться про екстремальний спорт як контраст чи рівновагу до нудного повсякдення).

2) "In 40 000 Meter Hohe ist keiner da, der mir hilft. Da haben das Wetter und der Berg das Sagen, du musst iiberleben". (Екстремальний спорт як ви­клик силам природи).

3) "Ich mache das, weil ich den Nervenkitzel liebe, die Abwechslung, die Spannung. - Ein Leben ohne meinen Sport ware mir zu langweilig". (Екстре­мальний спорт привносить у нудне життя "лоскотання нервів", розмаїт­тя, напругу).

"Mir gefallt das, wenn mich alle fiir verriickt halten. Ich bin eben anders als die Leute, die am Sonntag Kaffee trinken oder brav spazieren gehen". (Екс­тремальний спорт надає можливість виділитись, діяти не так як інші).5) "Auf dem Wasser denk' ich an nichts. Ich schau' nur auf den Fluss direktvor mir, konzentrieremich. TotaleAnspannung. Das brauch'ich". (По­треба у концентрації, тотальній напрузі, підпорядкуванні власного тіла). [11, с. 111]

За такою мотивацією про взаємозв'язок концептів RISIKO, ENTSCHEIDUNG, WAHL якщо й можна говорити, то як про дуже спе­цифічний. Рішення як вибір альтернативи обмежується рамками самої ризикової дії. Адекватний вибір здійснюється миттєво, без зайвого роз­мірковування.

Отже, концепт RISIKO у сфері екстремального спорту наповню­ється ознаками, які виявляються метафоричним уживанням відповід­них лексем: [intensives Erlebnis], [Korpertraining], [totale Anspannung], [Abgrenzung von anderen], [Kampf mit der Natur], [Kontrast zum langweiligen Alltag], [Kick], [Mutprobe], [Adrenalin-Kick], [Begegnen mit AuBergewohnlichem], [sich selbst das Mann-Sein beweisen], [totale Kontrolle uber den eigenen Korper], [sich eins mit sich, seinem Leben und dem Weltall fuhlen], [Flow=Rausch].

Перспективою подальшого дослідження є аналіз актуалізації концеп­ту RISIKO у ситуаціях морального вибору.

Література:

1.Вчинок як основний пізнавальний осередок системи та історії психоло­гії // http://referat.html 23.10.2008.

2.Застровська С. О. Концепт RISIKO (РИЗИК) у німецькомовній кар­тині світу // Нова філологія. Зб. наукових праць. - Запоріжжя: ЗНУ, 2009. -№ 34. - С. 70-75.

3.Застровська С. О. Об'єктивація концепту RISIKO фразеологічними кон­струкціями "koste es, was es wolle", "es komme, was da wolle" // Наук. вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Філолог науки. - № 5. - 2009. - С. 332-335.

4.Кулагин О. А. Методы принятия решений (анонс программы) // http:// ippnou.ru/article.php.

5.Окса М. М., Петрученя Г. Г. Філософський зміст проблеми прийняття рі­шень: Нотатки до курсу "Філософія менеджменту освіти" // http://www.bdpu. org/scientific_published/pedegogics_4_2005/14.

6.Принятие решений // http://pilotinfo.ru.

7.Gluck D. Abenteuer Mittelalter. Von Burgen, Ritten und Tournieren // vitamin de №34/2007, S. 8.

8.Kirschnik A. Harte Manner und extreme Kerle // vitamin de № 25/2005, S. 6-7.

9.Tangram ZD: Kursbuch und Arbeitsbuch. - 2001. - Munchen: Max Hueber Verlag. - 73 S.

 

10.Wie die Entscheidungen treffen // http://www.palverlag.de/Entscheidungen treffen.html.

Ziel. DaF: Kursbuch. - Bnd.1. - Munchen: Hueber Verlag, 2008. - 139 S.Захарчук І. О.,

Буковинська державна фінансова академія, м. Чернівці

 

ДИСТРИБУЦІЯ ОПЕРАТОРА NOT У РЕЧЕННІ

У статті досліджується "концепт" заперечення, встановлюють­ся дистрибутивні моделі заперечення із оператором NOT в авторсько­му дискурсі та визначається частота вживання NOT на рівні речення.

Ключові слова: дистрибуція, модель, дискурс, мовна картина світу, концепт, заперечення, оператор NOT.

The present paper is focused on modeling distributional structures of NOT in modern English competence and author's discourse.

Key words: distribution, model, discourse, language worldview, concept, negation, NOT-operator.

Розвиток когнітивної парадигми у лінгвістиці (Л. Балашова, М. Болдирєв, Л. Грузберг, О. Кубрякова, І. Стернін, О. Селіванова, Р. Дулі, Р. Лангакер, Л. Талмі та ін.) для свого становлення та розвитку передбачає аналіз великого об'єму фактологічного матеріалу, по-перше, у системі мови, по-друге, у структурі дискурсу, де відображається автор­ська картина світу. Запропонована робота є певним внеском у досліджен­ня категоризації мовної картини світу. Конструкт "картина світу" вико­ристовується для встановлення зв'язку між мовою та навколишньою дій­сністю. Отже, будь-яка мовна картина світу виникає внаслідок когнітив-ної діяльності людини та спрямована на пізнання об'єктивної дійснос­ті. "Мовна картина світу - це сукупність уявлень про світ, які історич­но склалися в пізнанні мовного колективу і відображені в мові, певний спосіб концептуалізації дійсності" [7, с. 2]. Л. Вайсгербер, продовжуючи ідеї В. фон Гумбольдта, вважає, що мовознавство ґрунтується на світо­сприйнятті, а мова виступає середньою ланкою, де здійснюється синтез внутрішнього світу людини та оточуючої її зовнішньої дійсності. Кате-горизація картини світу відбувається за допомогою концептів, які скла­дають концептосферу. Д. Лихачев розглядає концептосферу як сукуп­ність концептів [5, с. 414], він кваліфікує "концепт як "алгебраїчне" ви­раження значення, яким ми оперуємо в своєму мовленні, тому що охопи­ти значення у всій його складності людина просто не встигає" [5, с. 413]. В. Колесов наголошує: "Концепт - це сутність, явлена плоттю слів у сво­їх змістових формах: у конструктивному - в образі і символі й структур­ному - у понятті" [3, с. 56]. "Культурно маркований вербалізований зміст концепту" вирізняє С. Воркачов, тому що концепт, представлений мов­ними реалізаціями, утворює відповідну лексико-семантичну парадигму. Семи або компоненти значення "скріплюють" лексико-семантичну па­© Захарчук І. О., 2010радигму й будують його понятійну або прототипну основу. Семантичні ознаки пов'язані з ментальністю носїїв мови або з ментальністю націо­нальної мовної особистості" [1, с. 70-71]. Подібне трактування ми знахо­димо також у В. Карасика, який підкреслює, що "одиниці лінгвокульту-ри - це культурні концепти" [2, с. 40]. Порівняємо його визначення з те­зою Ю. Степанова про те, що "концепти - це основні осередки культури в ментальному світі людини, які існують у вигляді понять, знань, асоціа­цій, переживань в пізнанні людини" [6, с. 41].

При категоризації картини світу, індивідум користується інструмен­тами твердження про присутність та твердження про відсутність. Відпо­відно, концепт заперечення є невід'ємним фрагментом мовної картини світу. Як тільки людство почало пізнавати та вербалізувати навколиш­ній світ за допомогою мовних одиниць, заперечення стало одним із осно­вних засобів вираження відношення людини до інших людей та оточую­чого середовища. Такі складові концептосфери заперечення, як, напри­клад, відмова, незгода та неприйняття можуть виражатися вербальними і невербальними засобами.

Метою даного дослідження є встановлення дистрибутивних моде­лей заперечення з оператором NOT в авторському дискурсі, представ­ленному в "A Rogue's Life" Вільяма Уілкі Колінза (47 932 словоформи) та "Three Men In A Boat (To Say Nothing Of The Dog)" Джерома Клапка Джерома (67 445словоформи) та визначити частоту вживання NOT на рівні речення. Загальна кількість вживання NOT - 684 (289 - "A Rogue's Life"; 395 - "Three Men In A Boa" (To Say Nothing Of The Dog)).

Вираження категорії заперечення оператором NOT потребує розгля­ду висловлювання як засобу вербалізації концепту заперечення в англо­мовній картині світу та структурі дискурсу, що робить дану розвідку ак­туальною, а її результати нагальними для комунікативної, когнітивної, функціональної лінгвістики та дискурс-аналізу.

Під запереченням у мовознавстві прийнято вважати вираження за до­помогою різних мовних засобів такого стану речей, коли зв'язок між еле­ментами висловлювання мислиться як реально не існуючий або в певний момент відсутній. Заперечення - це елемент значення речення, який вка­зує на те, що зв'язок, який встановлюється між елементами речення, на думку мовця, реально не існує, або відповідне стверджувальне речення відхиляється мовцем, як хибне [4, с. 125]. Категорію заперечення розгля­дають як логіко-граматичну (О. І. Шендельс, К. В. Ламіна, В. М. Бонда­ренко, Е. І. Левінтова, О. Єсперсен, Г. Світ, С. А. Ференець), як модаль­ну (О. В. Бондарко, Н. О. Слюсарева, М. О. Таривердієва, І. А. Басарія, В. В. Михайленко). А. Д. Бєлова, Р. М. Фахретдинов вивчають катего­рію заперечення як комунікативно-прагматичну, В. Г. Гак, В. М. Бурчин-ський, О. М. Голованова, Н. Ю. Головченко - функціонально-семантичну.Заперечення, як мовна універсалія, розглядається лінгвістами на різ­них рівнях мовної структури. В англійській мові, Р. Кверк та ін. вважають, що оператор NOT є найбільш широко вживаним заперечним оператором, який може сполучуватися з будь-яким членом речення, тим самим запере­чуючи як предикативний центр, так і інші члени речення [8, с. 37].

Проведемо дефініційний аналіз оператора NOT у реченні за тлумач­ними словниками (Collins Cobuild Advanced Learner's English Dictionary, Oxford Advanced Learner's Dictionary, Practical English Usage) та виділи­мо їхню семантику:

1. NOT+Vaux для заперечення дії:

The only one who was not struck with the suggestion was Montmorency. Jerome K. Jerome.

2. Vaux + NOT + PREP (TAG question) для вираження очікуваної від­повіді "ТАК":

"Oh! didn't you?" says Emily, coldly. Jerome K. Jerome.

3. NOT/N'T + Vaux для вираження питання-подиву:

"So I did," I answered; "why didn't you wake me?" Jerome K. Jerome.

4. Vaux+ PREP +NOT для підсилення твердження:

Even educated people in this very place shake their heads and pity my daughter there for living with an alchemical parent, within easy smelling-distance of an explosive laboratory. Excessively absurd, is it not?" W. Collins.

5.    NOT/N'T +Vaux /Vmod для вираження ввічливої пропозиції:
You've made a nice mess you have; why couldn't you wind it up properly.

Jerome K. Jerome.

6. NOT/N'T+Vaux+Vnotional для відображення негативного компо-
нента слова чи речення:

I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't; and I slammed the bag to and strapped it, and found that I had packed my tobacco-pouch in it, and had to re-open it. Jerome K. Jerome.

7. NOT+ALL/EVERY для вираження відношення до співрозмовника: We could not all start together, so I said I would go down first and get

out the punt, and then I could potter about and practice a bit until they came. Jerome K. Jerome.

8. NOT+Vaux для вираження дії, яка постійно заперечується:

It was simply pouring with rain outside, and had been all day; and I couldn't quite make matters out. Jerome K. Jerome.

9. NOT/NOT EVEN+A/ONE для повного заперечення згаданого факту: Not even a sight of a bit of cracked brass let into a stone affords me what I

call real happiness. Jerome K. Jerome.

10.   NOT/N'T+NUMERAL/NOUN для заперечення дистанції, періоду
часу або кількості:
Not five of these are offered for sale, perhaps, in the course offive years. W. Collins.

11. NOT+BECAUSE для порівняння істинного з несправжнім:

The collectors, observe, don't know anything about it--they buy Claude as they buy all the other Old Masters, because of his reputation, not because of the pleasure they get from his works. W. Collins.

12. NOT+ONLY/JUST/SIMPLY для заперечення дії чи бажання: The miserly little wretch not only tried to conceal his greedy desire to save

his own pockets by securing the allowance of pin-money left to his wife, but absolutely persisted in ignoring the plain fact that his visit to me sprang from the serious pecuniary interest which he and Annabella now had in the life and health of your humble servant. W. Collins.

13. Vnotional +NOT+AND для заперечення твердження: It seemed an excessive punishment, I thought; but my cousin thought not,

and hoped it would all soon be over. Jerome K. Jerome.

14. NOT+AT+ALL для емфатичного вираження:

Harris said: "Oh, impossible!" but the woman with the baby said, "Not at all," as she herself had taken it from the child, and thrown it down there, just before she met Harris. Jerome K. Jerome.

15. NOT+AT+ALL для вираження ввічливої відповіді на подяку: And George said: "Not at all;" that it was his fault; and Harris said no, it

was his. Jerome K. Jerome.

Отже, Collins Cobuild Advanced Learner's English Dictionary розгля­дає 15 позицій оператора NOT у фразі та реченні. Порівняємо зазначену структуру із структурою, встановленою Майклом Своном:

1. Vaux+NOT для заперечення певної якості або досвіду людини: I am rather afraid that Doctor Softly was not a clever medical man; for in

spite of his great connections, he did not get a very magnificent practice as a physician. W. Collins.

2. Vaffirmative +NOT для заперечення здатності: The Portrait of a Nobleman was politely reserved to be hung up, if the Royal

Academicians could possibly find room for it. They could not. W. Collins.

3. Vnegative +SO для заперечення думки/міркування: You won't be here tomorrow? I don't suppose so. M. Swan.

4. NOT+ONLY для заперечення декількох дій:

He said he not only felt he wanted to kill the man who caused the board to be put up, but that he should like to slaughter the whole of his family and all his friends and relations, and then burn down his house. Jerome K. Jerome.

5. IF+PRONOUN+ Vaux + NOT + FOR для заперечення факту: If it wasn't for his wife's money, he'd never be a director. M. Swan.

6.    NOT+EITHER для заперечення певної дії, характерної для двох і
більше людей:
Ruth didn't turn up? And Kate didn't either. M. Swan.

7. NOT+A/ANY для вираження дії людини:

I felt that I was probably standing face to face with death, and I too said not a word. W. Collins.

8. NOT+A+BIT для вираження остаточного рішення:

Not a bit of it. Serve "em all jolly well right, and I'd go and sing comic songs on the ruins. Jerome K. Jerome.

9. NOT+ALL+NOUN+ Vaffirmative для заперечення твердження про певну групу людей:

Not all Americans like hamburgers. M. Swan.

10. NOT+ANY+MORE для вираження факту: Annie doesn't live here any more. M. Swan.

11. NOT+ANY+LONGER для вираження остаточного рішення: This can't go on any longer. M. Swan.

12. NOT+VERY для вираження враження:

This was perhaps not very encouraging as a beginning, in a pecuniary point of view. W. Collins.

13. NOT+EVEN для заперечення уточнення:

Not even the sight of a bit of cracked brass let into a stone affords me what I call real happiness. Jerome K. Jerome.

14. NOT+IN+THE+LEAST для вираження найменшого сумніву: But, in the confused and distracted state of all my faculties at that period,

it seemed quite easy to execute, and not in the least doubtful as to any one of its probable results. W. Collins.

15. NOT+QUITE для вираження невпевненості:

I'm not quite sure of the details, but it was something very sad, I know. Jerome K. Jerome.

16. NOT+SO+MUCH для вираження відношення до співрозмовника. When I was respectably settled at home, this gentleman would not so much

as look at me without a frown; and now, when I was a scamp, in prison, he mercifully and fraternally came to condole with me on my misfortunes. W. Collins.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16