М І Гнатюк - Наукові записки в 11 - страница 34

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 

Література:

1.Белей О. Трансформація українського ономастикону посттоталітарно-го періоду на загальнослов'янському тлі / О. Белей. // Slavica Wratislaviensia. - CXLV. - 2007. - 201 с.

2.Белецкий А. А. Лексикология и теория языкознания / А. А. Белецкий. -К.: Изд-во КГУ, 1972.- 211 с.

3.Болотов В. И. К вопросу о значении имен собственных / В. И. Болотов // Восточнославянская ономастика. - М.: Наука, 1972. - С. 333-345.

4.Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / Н. В. Подольская. - М.: Наука, 1988. - 192 с.

5.Реформатский А. А. Введение в языковедение / А. А. Реформатский. -М.: Аспект Пресс, 1996. - 536 с.

6.Соболева Т. А. Суперанская А. В. Товарные знаки / Т. А. Соболева, А. В. Суперанская. - М.: Наука, 1986. - 176 с.

7.Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию / Ф. де Соссюр. - М.: Прогресс, 1977. - 696 с.

8.Суперанская А. В. Общая теория имени собственного / А. В. Суперан­ская. - М.: Наука, 1973. - 366 с.

9.Уфимцева А. А. Лексическое значение: Принципы семиологического описания лексики / А. А. Уфимцева. - М.: Наука, 1986. - 240 с.

10.       Morara§u N. N. Dickensian Fiction Names in Verbal and Non-verbal
Signifying Systems
/ N. N. Morarasu. // Semiotics beyond Limits. Proceedings of
the 1st ROASS Conference.
- Moldova Bacau/Slonrr, 2006. - 625-633 p.УДК 811.111'366.58'37

Зербіно А. Д.,

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНОНІМІЧНИХ РЯДІВ ДІЄСЛІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ "ЗГОДИ / НЕЗГОДИ" У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

У статті досліджено семантику синонімічних рядів дієслів agree/ disagree на основі проведення компонентного аналізу. Було сформовано 2 синонімічні ряди за даними 4 словників синонімів і тезаурусів та 6 тлумач­них словників. Синонімічний ряд дієслова agree налічує 13 дієслів, а дієслова disagree - 14. Семантичний аналіз зводився до виділення мінімальних зна­чень - сем цих слів, архісем, класем у межах даних синонімічних рядів та аналізу диференційних й інтегральних компонентів значень синонімів.

Ключові слова: компонентний аналіз, дефініційний аналіз, семантич­на структура, сема, архісема, класема, інтегральні та диференційні ком­поненти значень.

The article highlights the semantics of the synonymic groups of the verbs agree/disagree on the basis of the componential analysis. Two synonymic groups were formed according to the data of 4 thesauruses and 6 dictionaries. The synonymic group of the verb agree comprises 13 verbs and the synonymic group of the verb disagree includes 14 verbs. Semantic analysis involved reducing the meanings of the synonyms to the smallest components - semes, archesemes, classemes, differential and integral components of the meanings of the synonyms.

Key words: componential analysis, definitional analysis, semantic structure, seme, archeseme, classeme, integral and differential components of meaning.

На сьогодні компонентний аналіз є одним з найпоширеніших сучасних методів семантичного дослідження. Компонентний аналіз значень слів яв­ляє собою аналіз ієрархічно побудованої структури значення. Метою його проведення є зведення значення слова до найменших компонентів.

Метод компонентного аналізу має більш ніж 30-річну традицію. Цей ме­тод вперше був запропонований американськими лінгвістами-антропологами Ф. Лаунсбері та У. Гуденаф. Починаючи з 60-х років його застосовують в лексичній семантиці з різною метою. Основною з його цілей є опис лексич­них значень. Компонентний аналіз працює з індивідуальними значеннями. Особливо часто його застосовують для дослідження семантичної структури синонімів. У 1950-80-тих роках з'являється ціла низка лінгвістичних літера­турних статей та монографій присвячених вивченню компонентного аналі­зу. Дослідженням проведення компонентного аналізу займались такі вчені як Дж. Фодор, Дж. Катц, Ю. Найда, Ю. Апресян, І. В. Арнольд, Р. Гінзбург, О. М. Меднікова, О. Н. Селіверстова, Й. А. Стернін, багато французьких вче­них, в тому числі Б. Потьє, Ж. Гримас, Рей Дебев і багатьох інших [1; 14].

© Зербіно А. Д., 2010Компонентний аналіз здійснюється на основі словникових тлумачень та поєднується з так званим дефініційним аналізом. Дефініційний аналіз проводиться на базі словникових визначень з метою виявлення структу­ри значення слова (його компонентного складу) або відмінностей в зна­ченнях деяких слів. Різні значення полісемантичних слів мають різну компонентну структуру. Завжди існує певний компонент значення, який робить один з членів синонімічного ряду відмінним від інших членів того самого синонімічного ряду. Слід зауважити, що словникові визна­чення в тлумачних словниках бувають небездоганні. Вони можуть міс­тити певний алогізм, можуть бути неінформативними, неправильними, тобто неточно відображати семну структуру слова. Саме це може при­звести дослідження до неправильних висновків. За для того, щоб цьо­го уникнути дефініційний аналіз повинен завжди доповнюватись пере­віркою словникових визначень шляхом співставлення даних одного тлу­мачного словника з іншими. Проте все ж таки не слід очікувати, що ком­понентний аналіз семантики завжди вдається здійснювати з однаковою чіткістю [1; 2; 3; 14].

У межах денотативного значення дієслів, що входять в синонімічний ряд лексем agree та disagree, загалом виділено наступні семантичні па­раметри: спосіб дії, об'єкт дії, мета дії, тривалість дії. В загальному, ар-хісемою синонімічного ряду слів дієслова agree є сема "виражати, під­тверджувати свою згоду, визнаючи що-небудь правильним, доречним", а дієслова disagree є сема "виражати негативну відповідь на що-небудь, заперечувати що-небудь". Ці семи інгерентно присутні у семантичному складі кожної із даних лексем та виражають їх загальне категоріальне значення. Класемою обох даних груп слів є сема "дії", яка відображає за­гальне категоріальне значення цього класу слів.

Усі 13 дієслів, які входять у синонімічний ряд дієслова agree (accede to, accept, acquiesce, admit, allow, assent, concede, concur, comply, consent, grant, go along with, permit [6; 9; 11; 13]) ми розглядаємо за такими дво­ма семантичними параметрами як "спосіб дії" та "об'єкт дії". За параме­тром "способу дії" у синонімічному ряді дієслова agree було виділено 12 різних сем (наприклад, unwillingly, without arguing, quietly, unhappily, with sorrow, carefully, approvingly та ін.). Саме на основі виділення цих сем можна простежити варіацію диференційних компонентів значень даних синонімів. Наприклад, за параметром "способу дії" дієслово to acquiesce відрізняється від усіх решти дієслів семами - unwillingly, without arguing, quietly, yieldingly, а дієслово to assent семами - carefully, approvingly (див. таблицю 1). В процесі проведення компонентного аналізу даних дієс­лів було також виділено 15 сем за параметром "об'єкт дії" і в результа­ті було встановлено, що переважна більшість поданих дієслів має бага­то спільних сем, тобто вони включають інтегральні компоненти значень.Наприклад, дієслова accede to, accept, admit, assent, go along with мають такі спільні семи як plan, idea, suggestion, а дієслова accede to, acquiesce, assent, concur, comply, consent, permit - сему demand.

На підставі проведеного нами аналізу семантичної структури синоні­мічного ряду дієслова agree було встановлено, що за параметром "спосіб дії" переважна більшість дієслів відрізняється один від одного своїми ін­дивідуальними семами, тобто загалом кожне зі значень дієслів включає в себе певні диференційні компоненти. Водночас за параметром "об'єкт дії" простежується значна кількість спільних сем, що власне додатково під­тверджує приналежність даних дієслів до єдиного синонімічного ряду.

Синонімічний ряд дієслова disagree (argue, bicker, clash, contend, contest, debate, differ, dispute, dissent, fall out, object, oppose, quarrel, wrangle [6; 9; 11; 13]) розглядався за такими чотирма параметрами як "спосіб дії", "об'єкт дії", "мета дії", "тривалість дії". За параметром "спо­собу дії" у синонімічному ряді дієслова disagree на відміну від синоні­мічного ряду дієслова agree було виділено лише 9 різних сем (наприклад, angrily, strongly, actively, disapprovingly, peevishly, irritably та ін.). Кожне зі значень дієслів даного синонімічного ряду включає в себе відмінні між собою семи параметру "спосіб дії". Однак вартим уваги є те, що не всі з цих дієслів мають ці семи взагалі (наприклад, bicker, clash, differ див. та­блицю 2). Під час проведення компонентного аналізу даних дієслів було також виділено 9 сем за параметром "об'єкт дії" і в результаті було вста­новлено, що дієслово wrangle не має жодної з сем цього параметру, а дієслова bicker, debate, quarrel включають в себе лише поодинокі семи параметру "об'єкт дії". За параметром "мета дії" було виділено чотири семи (to make a decision, to find a solution, to prevent from succeeding, to state that something is wrong / true). Вони входять лише до трьох дієслів синонімічного ряду (contend, debate, oppose). За четвертим параметром "тривалість дії" було виділено лише одну сему - for a long time, яка вхо­дить до значення єдиного дієслова синонімічного ряду - wrangle.

Таким чином в процесі дослідження семантичної структури двох сино­німічних рядів дієслів agree та disagree вони були проаналізовані за різною кількістю семантичних параметрів. Було встановлено, що вони включають в себе відмінні семи даних параметрів. Вартим уваги є те, що загалом зна­чення дієслів синонімічного ряду дієслова agree володіють більшою кіль­кістю інтегральних компонентів, ніж значення дієслів синонімічного ряду дієслова disagree, кожне з яких є індивідуальним та відмінним від інших. Проте, не слід забувати, що словникові статті не дають можливості чітко визначити усі існуючі семи тих чи інших семантичних параметрів поданих дієслів. Однак незважаючи на певну відносність та наближеність отрима­них нами результатів проведене дослідження дозволяє простежити загаль­ні тенденції розвитку розгалуження значень проаналізованих дієслів.


 

 

ВШШЭШО? JO AjipiJEA

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suonipuoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suopejngsj

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

эёешеш

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

uonisodaid

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

pjsodaid

+

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

о

ршшэр

+

 

+

 

 

+

 

+

+

+

 

 

+

 

 

)шосіл13іл

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

+

+

 

 

 

5ШрЭ1

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

в

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

с

 

 

+

+

 

+

 

+

 

 

 

+

 

+

+

р

 

еэрт

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

+

+

+

 

 

uejd

+

+

+

+

+

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кр?шр[зіА

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

X|§uiAcuddEsip

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

Apusjajjipui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

A[3'uiAOJdde

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apmsiidms

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

A|iddBuun

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

ХгдэтЬ

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗШПЗ.Ш щощіл\

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

 

 

+

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16