М І Гнатюк - Наукові записки в 11 - страница 45

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 

Sumsung Digitall: Everyone is invited.

GE: We bring good things to life.

Наступною характеристикою речень є повсякденний, буденний ха­рактер. Такі речення розповсюджуються дуже швидко, тому що кожен може запам'ятати їх без всіляких зусиль і вживати у мовленні:

Nike: Just do it

Nestle: It's the taste!

Тим не менш, слогани - це специфічна форма письма. У них можуть використовуватися не тільки повні речення, а й фрази: іменникові, дієс­лівні, прийменникові тощо. Вони є короткими та суттєвими, у потенцій­ного споживача не виникає потреби щось додати, або домислити:

Apple computer: Think different.

Malaysia Airlines: Beyond expectation.

Maxwell House: Good to the last drop.

При складанні слогану враховується тип висловлювання. Окличне речення з дієсловом у наказовому способі часто зустрічається у рекла­мі молодіжних товарів або товарів масового вжитку з невисокою ціною. Подібні речення здатні підштовхнути споживача до конкретної дії:

Express card: Don't leave home without it.

United Airlines: Life is a journey, travel it well.

Коли реклама спрямована на високоосвічених людей, яким пропону­ється дорогий та технічно складний продукт, вживаються розповідні ре­чення. Але деякі автори реклам намагаються привернути увагу покупців тим, що звертаються до найболючіших питань, використовуючи для цьо­го не стверджувальні, а питальні речення. Це викликає зацікавленість чи­тачів та бажання знайти вирішення проблеми:

Ford: Have you driven a Ford lately?Volkswagen Polo: R u Polo?

Часові форми теж можуть мати різний ступінь впливу на споживача. Майже всі слогани використовують теперішній неозначений час, щоб за­довольнити потребу потенційного клієнта знати все про сучасний стан продукції, яку він збирається купити. Крім цього використання теперіш­нього часу має й інший аспект: він виражає універсальність, постійність, вічність:

DeBeers: A diamond is forever.

Rossini: Time always follows me.

На семантичному рівні дуже часто використовується семантична дво­значність, що дозволяє дотриматися закону про комерційну практику та уникнути відповідальності:

Philips: let's make things better.

Вживання каламбурів у рекламних слоганах теж привертає увагу, за­цікавлює. Особливо це стосується тих слоганів, в яких обігрується саме назва бренду. Такі слогани запам'ятовуються краще, через свою дво­значність. Перше значення є очевидним, в той час як друге, приховане, зацікавлює та вражає споживачів новизною та дотепністю:

Kenco Really Rich Coffee: Get Rich quick.

Finish Detergent: Brilliant cleaning starts with Finish.

Citibank: Because the Citi never sleeps.

Quavers Snacks: Do me a Quaver.

Прислів'я та приказки, ідіоми відомі більшості покупців і немає по­треби їх популяризувати. Творчий підхід до використання таких крила­тих висловів надає їм нового значення, робить їх загальноприйнятними:

Financial Times: No FT, no comment.

IBM: I think, therefore IBM.

Підводячи підсумки, можна сказати, що сучасний англомовний сло­ган, використовуючи великий арсенал лексичних та синтаксичних засо­бів підсилення експресивного впливу, виконує одну з найважливіших функцій рекламного тексту - звертає увагу покупців на саму рекламу, що в подальшому викликає інтерес вже до продукту.

Література:

1.Кромптон А. Мастерская рекламного текста / Кромптон А. - М., 1995.

 

-  150 с.

2.Мокшанцев Р. И. Психология рекламы: Учеб. пособие / Мокшанцев Р. И.

-  М.: ИНФРА-Новосибирск: Сибирское соглашение, 2000. - 230 с.

3.Розенталь Д. Э., Кохтев Н. Н. Язык рекламных текстов / Розенталь Д. Э., Кохтев Н. Н. - М., 1981. - 180 с.

Романова Т. Н. Слоганы в языке современной рекламы / Романова Т. Н. // Лингвистика, 2001. - № 3 - С. 32-38.УДК: 811.11137

Корнєва С. Є.,

Чорноморський державний університет ім. П. Могили, м. Миколаїв

КОНЦЕПТ MENTALITY/MENTATION У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ НАУКОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ)

У статті використано текстові фрагменти з англомовних наукових періодичних видань, визначено основні лексичні одиниці, які формують лексико-семантичне поле концепту MENTALITY/MENTATION у науково­му дискурсі. Проведено порівняльне дослідження особливостей розумін­ня слів "mentality" та "mentation" в межах проаналізованого матеріалу.

Ключові слова: концепт, "mentality" (менталітет), "mentation" (ментальність), лексико-семантичне поле, науковий дискурс.

The main lexical elements, which form the lexical semantic field of the concept MENTALITY / MENTATION in the scientific discourse, are distinguished in the article by means of using textual fragments from the English scientific press texts. The peculiarities of "mentality" and "mentation" comprehension are compared within the analysed textual material.

Key words: concept, mentality, mentation, lexical semantic field, scientific discourse.

Поняття "mentality" (менталітет) та "mentation" (ментальність) є до­статньо розповсюдженими у сучасній англійській мові та входять до тер­мінологічного апарату таких наук, як філософія, культурологія, психоло­гія, медицина тощо. Використання цих понять у різних наукових студі­ях англомовного середовища сприяє розширенню їх семантичного напо­внення у порівнянні із словниковими тлумаченнями.

1 Тут і далі подано наш переклад проаналізованих англійських текстових фрагментів періодичних видань з метою передати виключно їх концептуальний зміст, максимально зберігаючи значення іноземних слів.

© Корнєва С. Є., 2010


Так, згідно з даними "Етимологічного словника", обидва сло­ва "mentality" та "mentation" походять від латинського іменника "mens" ("mentis"), який англійською мовою перекладається як "mind" ("розум") [4]. Крім того, виявлено випадки вживання цих слів як змістових замінни­ків по відношенню одне до одного. Зокрема, Д. Г'юм у книзі "Elements of mentality: the foundations of psychology and phylosophy" ("Елементи мента­літету: основи психології та філософії"), описуючи модель елементів мен­талітету, іноді використовує лексему "mentation" (ментальність), замінюю­чи поняття "mentality" (менталітет): "Mentation is the sequential organization of elemental mental experiences that defines, and deals with, reality. - Мен­тальність - це послідовна організація елементів ментальних досвідів, яка визначає та має справу з реальністю" (переклад наш - К. С.)1 [2, с. 4] (пор.англ. слова "mentality" у назві книги та "mentation" в цитаті).

Оскільки слова "mentality" та "mentation" мають спільне етимологічне походження та іноді використовуються як змістові замінники, вважаємо доцільним дослідити їх значення в межах одного концепту MENTALITY / MENTATION з метою порівняння їх семантичних особливостей.

Отже, метою статті є дослідження структури концепту MENTALITY / MENTATION лише у науковому дискурсі на матеріалі англомовних наукових періодичних видань, оскільки обсяг статті не до­зволяє розглянути структуру цього концепту на побутовому рівні. Мета статті зумовлює наступні завдання: виділити основні лексичні елемен­ти, що утворюють лексико-семантичне поле досліджуваного концепту; в межах проаналізованого матеріалу виокремити додаткові лексеми, що розширюють словникові тлумачення понять "mentality" та "mentation" і порівняти семантичні особливості цих понять.

Так, за даними тлумачних словників поняття "mentality" та "mentation" переважно визначаються як: "mentality - that which is of the nature of mind or of mental action; intellectual quality, intellectuality; mental character or disposition; outlook; kind or degree of intelligence; а habitual way of thinking or interpreting events peculiar to a person or type of person, especially with reference to the behaviors that it produces; а particular type of attitude" [3; 5]; "mentation - mental action, esp. as attributed to the agency of brain or other nervous organ; a state of mind" [3]. Як бачимо, обидва ці поняття пере­важно відображають ментальну діяльність та стан розуму, а поняття "mentality" ще може втілюватися у поведінці та визначає особливий спо­сіб ставлення.

Далі розглянемо структуру лексико-семантичного поля концепту MENTALITY / MENTATION.

Використавши текстові фрагменти із словами "mentality" та "mentation" з англомовних наукових статей (238 - зі словом "mentality" та 208 - зі словом "mentation"), в яких можна прослідкувати певне ав­торське пояснення та проаналізувавши дефініції понять "mentality" та "mentation" у філософських, культурологічних, психологічних, медич­них і т. ін. словниках та енциклопедіях, а також у наукових працях, при­свячених дослідженню категорій "mentality" та / або "mentation", було систематизовано виокремлені компоненти лексико-семантичного поля концепту MENTALITY / MENTATION у ієрархічну структуру з чотирма рівнями: мікрополе, конституент, парцела, концептний смисл [1, с. 6]. Слід відмітити, що в межах проаналізованого матеріалу переважають компоненти структури концепту MENTALITY / MENTATION, які мають приклади, де пояснюється лише одне з понять "mentality" чи "mentation".

Так, на першому рівні у науковому дискурсі концепт MENTALITY / MENTATION представлений чотирма мікрополями.Перше мікрополе І. MIND (розум) представлене, наприклад, у таких текстових фрагментах, де пояснюються обидві лексеми "mentality" та "mentation": 1) "Thought deployed to distinguish different grades of mentality, it can (and should) be incorporated into a philosophical account of the mind... -Думка використана, щоб визначати різні якості менталітету, вона може (та повинна) бути віднесена до складу філософського тлумачення розу­му. (Minds and Machines. - 2006. - Vol. 16. - № 1); 2) "Defenders of the extended mind thesis say that it is possible that some of our mental states may be constituted, in part, by states of the extrabodily environment. Often they also add that such extended mentation is a commonplace phenomenon. - Захисники тези про розповсюджений розум вважають можливим, що деякі з наших ментальних станів можуть складатися частково зі станів, які є в оточенні поза тілом. Часто вони також додають, що така розповсюджена менталь­ність є звичним явищем" (Erkenntnis. - 2008. - Vol. 68. - № 2).

Мікрополе І. MIND (розум) репрезентується трьома конституентами.

Перший конституент I. 1. Way of Thinking (спосіб мислення) реа­лізується, зокрема, у реченні (функціонує тільки лексема "mentality"): "Punitive mentalities are ways of thinking about punishment, whereas punitive sensibilities are ways of feeling about punishment. - Каральні менталітети

-   це способи мислення про покарання, тоді як каральні емоції є способа­ми почуття стосовно покарання" (Crime, Law and Social Change. - 2003.

-   Vol. 39. - № 1). Конституент I. 1. Way of Thinking (спосіб мислення) у своєму складі нараховує шість парцел.

Перша парцела I. 1. 1. Belief (переконання) представлена, з поміж ін­ших, таким прикладом (функціонує тільки лексема "mentality"): ".and the mentality they so fully express derives partly from the erroneous and fashionable belief that any response to a work of literature is valuable. - .. менталітет, який вони так повно виражають, частково отриманий з помилкового та модного переконання, що будь-яка відповідь на роботу з літератури є цін­ною" (Children's Literature in Education. - 1990. - Vol. 21. - № 2).

Друга парцела I. 1. 2. Considering / Accepting (бачення / сприйняття) знаходить своє відображення у наступному текстовому дескрипторі (функ­ціонує тільки лексема "mentality"): "The prospects of integrating WLAN and cellular WAN technologies with support for seamless handoffs between the two heterogeneous have changed the mentality of researchers from considering WLAN technology as a threat to the future of wide area cellular networks to accepting the technology as a complementary solution. - Перспективи впро­вадження "WLAN" та стільникових "WAN" технологій з підтримкою без­перервних передач між двома гетерогенними змінили менталітет дослід­ників від бачення "WLAN" технології як загрози майбутнього просторо­вих стільникових мереж до сприйняття цієї технології як додаткового рі­шення" (Wireless Personal Communications. - 2007. - № 2).Третя парцела I. 1. 3. Judgement (оцінка) представлена, наприклад, ре­ченням (функціонує тільки лексема "mentality"): "The particular mentality of stockbrokers and traders constructs the way they judge restrictions such as company codes of ethics. - Особливий менталітет стокброкерів та трей-дерів формує спосіб, яким вони оцінюють обмеження, такі як етичний кодекс компанії" (Journal of Business Ethics. - 2009. - Vol. 86 - № 2).

Четверта парцела I. 1. 4. Rumination (міркування) визначена, зо­крема, текстовим фрагментом (функціонує тільки лексема "mentation"): "Rumination involved a progression from mentation about the past to mentation about the future over time. - Міркування з часом має в собі рух від ментальності про минуле до ментальності про майбутнє" (Behavior Therapy - 2007. - Vol. 38. - № 1).

П'ята парцела I. 1. 5. Thoughts (думки) передається, з-поміж інших, прикладом (функціонує тільки лексема "mentation"): "When these thoughts occur at night and prevent falling asleep they are referred to as "excessive nocturnal mentation" and are a primary cause of insomnia. - Коли ці думки трапляються вночі та перешкоджають засипанню, вони відносяться до так званої "надмірної нічної ментальності" і є першочерговою причи­ною безсоння" (Psychology Today. - 2009, May 11).

Шосту парцелу I. 1. 6. Values (цінності) можна представити таким мікро-текстом (функціонує тільки лексема "mentality"): "The theoretical reasoning behind this notion is that the transition process promoted a mentality characterized by self-centered values and a culture of competitiveness, which together paved the way for fraud perpetrated at the expense of others. - Теоретичне обґрунтування поза цим значенням полягає в тому, що перехідний процес стимулював мен­талітет, охарактеризований егоїстичними цінностями та розвитком су­перництва, які разом спорудили шлях для обману, здійснюваного витрата­ми інших" (Critical Criminology. - 2009.- Vol. 17. - № 3).

Підтвердженням існування другого конституенту I. 2. Sensory systems (системи відчуття) є наступний фрагмент тексту (функціонує тільки лексема "mentation"): "Since mentation and cognitive functions of brains are based on relative grades of information acquired by the natural (biological) sensory systems, fuzzy logic has been used as a powerful tool for modeling human thinking and cognition. - З того часу як ментальність та когнітив-ні функції мозку ґрунтуються на відносних рівнях інформації, які отри­мані від природних (біологічних) систем відчуття, нечітка логіка вико­ристана як дієвий інструмент для моделювання людського мислення та пізнання" (Studies in Fuzziness and Soft Computing. - 2006. - Vol. 207.).

До конституенту I. 2. Sensory systems (системи відчуття) входить парцела I. 2. 1. Feelings (почуття), що репрезентована, зокрема, тексто­вим дескриптором (функціонує тільки лексема "mentation"): "However, peculiar types of consciousness, such as mentation with illogical thought andbizarre feelings, occur during dreaming in rapid-eye-movement (REM) sleep, whereas during deep stages of slow-wave sleep (SWS) dream mentation is much closer to real life. - Проте, особливі види свідомості, такі як мен­тальність з непослідовною думкою та дивними почуттями, трапляють­ся уві сні зі швидким рухом ока, тоді як під час глибоких рівнів уповіль­неного спання ментальність сну більш наближена до реального життя" (Integrative Physiology in the Proteomics and Post-Genomics Age. - 2005.).

Складовою парцели I. 2. 1. Feelings (почуття) є концептний смисл I. 2.1.1. Fears (страхи), що має місце у наступному фрагменті тексту (функ­ціонує тільки лексема "mentality"): ".the French historian Jean Delumeau argues that the French Revolution would not have paved the way into the future or permanently removed the old fears from the collective mentality if it had not been progressively overcome by an economic and technological revolution. - ... фран­цузький історик Жан Делюмо наводить докази, що Французька Революція не спорудила б шлях в майбутнє чи назавжди б не викорінила старі стра­хи з колективного менталітету, якби це не було б поступово подолано еко­номікою та технологічною революцією" (The Moral, Social, and Commercial Imperatives of Genetic Testing and Screening. - 2006. - Vol. 30.).

Третій конституент I. 3. Consciousness (свідомість) конкретизується, серед інших, прикладами з обома лексемами "mentality" та "mentation": 1) "Armstrong claims that "consciousness is the cream on the cake of mentality"

-   Армстронг стверджує, що "свідомість - це крем на пирогу менталі­тету" (Minds and Machines. - 1996. - Vol. 6. - № 2); 2) "The "valuational revolution" responsible for denying animal mind is examined in terms of the rise of Behaviorism and its flawed account of the historical inevitability of denying animal mentation. The effects of the denial of animal consciousness included profound moral implications for the major uses of animals in agriculture and scientific research. - "Оціночна революція", яка відпові­дальна за заперечення тваринного розуму, досліджена в руслі зростаю­чого Біхевіоризму та його зіпсованої оцінки історичної неминучості за­перечення тваринної ментальності. Результати заперечення тваринної свідомості включали ґрунтовні моральні висновки для значних викорис­тань тварин в сільському господарстві та науковому дослідженні" (The Journal of Ethics. - 2007. - Vol. 11. - № 3).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16