М І Гнатюк - Наукові записки в 11 - страница 53

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 

Зменшено-емоційний прикметниковий суфікс -еньк(ий), що виражає значення пестливості або здрібнілості:

-  А зелененькі вже не йдуть на вибори?

Ні, вони вже назбирали собі зелененьких на хати на Мальдівах! (У магазині. Адресанти - представники партії Зелених. Іронія); З їхніми свар­ками, ще не дай Боже, червоненькі при владі опиняться!!! (У трамваї).

Серед широковживаних емоційно-оцінних звертань за кольором по­літичних символів вирізняються складні апелятиви, утворені від двох основ прикметників зі значенням кольору. Компоненти з'єднуються за допомогою інтерфікса:

Ви знаєте, що у центрі міста пікнік? Біло-сині напнули намети, кому­ністи забивають колики, помаранчеві вже розводять багаття !(У трамваї);

- Біло-сині вже домовляються з оранжевими за спиною в Юлі, то певно хочуть синьо-оранжевими зробитися! - Так!!! Замість синьо-жовтого будемо мати синьо-оранжевий прапор! (У магазині);

Біло-сині помаранчі будуть панувати

От тоді Земля здригнеться,

Будем лихо мати (Міжнародний фестиваль етнічної музики. Лірник);

Біло-червоні, а чи не могли б ви напнути намети трохи далі?(Площа в центрі міста). До них тісно прилягають кількакомпонентні субстантивова-ні словосполучення, структура яких може мати різні варіації, проте найчас­тіше носить наступний характер: "субстантивований прикметник + при­йменник з + прикметник з іменником в орудному відмінку": Білий з чер­воним серцем, може б ти надав можливість і іншим виступити?(Мітинг на центральній площі міста); Помаранчеві з жовтою підковою, не радій­те передчасно! (Майдан у Києві); Ой! Зелені з чорними плямами, ви ду­маєте ваш Арсеній щось змінить?! (У магазині).

Отже, апелятиви за мотиваційною ознакою "колір" політичних сим­волів різноманітні за своєю структурою. Проблема внутрішньої форми вираження багатьох з них тісно пов'язана із стилістичним розшаруван­ням мовлення. Пейоративно забарвлені, емоційно експресивні апелятиви кількісно домінують над стилістично нейтральними, що можна пояснити призначенням апелятива як метакомунікативної одиниці - організовува­ти і регулювати процес мовленнєвого спілкування. У виборі структурних моделей перевага надається субстантивованим афіксальним утворенням, а також субстантивованим композитам.

Література:

1. Земская Е. А. Русская разговорная речь / E. А. Земская // Вопр. Языко­знания. - 1971. - № 6. - С. 69-80.

2. Нестеренко І. Я. Явища непрямої номінації в українській мові: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.01 "Українська мова" / І. Я. Нестеренко; Київ. нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 1997. - 17 с.

3. Рыжкова Л. П. Общение как компонент коммуникативного акта: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. - М., 1982. - 16 с.

Тараненко О. О. Номінація / О. О. Тараненко // Українська мова. Енци­клопедія / Ред кол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко та ін. - К.: Укр. ен-цикл., 2002. - С. 385-387.УДК 811.112.2'367.623'422

Лех О. С.,

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці

АНТОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ У СИСТЕМІ ПАРАМЕТРИЧНИХ ПРИКМЕТНИКІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Запропонована стаття присвячена дослідженню антонімічних відно­шень параметричних прикметників сучасної німецької мови шляхом ста­тистичного аналізу сполучувальних властивостей слова.

Ключові слова: антоніми, антонімічні відношення, синонімічні відношен­ня, прикметникова лексема, семантика, лексико-семантична ознака, лексико-семантична група, парадигматичне утворення, семантичні властивості.

The article deals with the investigation of antonymic relations in the parametric adjectives in Modern German by means of statistic analysis of the compatibility characteristics of the word.

Keywords: antonyms, antonymic relation, synonymic relation, adjectival lexeme, semantics, lexico-semantic characteristic featwa, lexico-semantic group, paradigmatic formation, semantic characteristics.

У філософії, логіці, лінгвістиці явище антонімії неодноразово привер­тало і привертає увагу дослідників. Проблеми лексичної антонімії дослі­джували Л. О. Новіков, В. О. Іванова, О. О. Тараненко, Н. Л. Соколова та ін. Розроблено теоретичні проблеми антонімії; здійснено класифікацію лексичних антонімів; досліджено властивості антонімів на синтагматич­ному, парадигматичному, функціональному рівнях; розглянуто співвід­ношення антонімів і синонімів, антонімів і полісемічних слів, розглянуто антонімічні відношення між елементами окремих лексико-семантичних груп, досліджено словотвірну антонімію тощо.

Незважаючи на різне розуміння антонімії як вияв мовної парадигма­тики, дослідники завжди сходились на одному: наявність у двох знаків відношень протилежності [8, с. 31].

Серед парадигматичних зв'язків доцільно детальніше розглянути ан­тонімічні зв'язки між досліджуваними прикметниковими лексемами, оскільки "за семантичними властивостями, які проявляються в синтаг­матичному плані мови, синоніми та антоніми не різняться між собою, тобто належать до одного кола семантичних явищ і можуть розглядатись у рамках однієї синтагмо-підсистеми" [7, с. 68], а синонімічні та антоні­мічні відношення являють собою різновиди одного явища - семантико-смислового збігу та розбіжностей [2, с. 32].

Оскільки ми розглядаємо та аналізуємо контрастивні зв'язки між при­кметниками, що позначають розмір, то вважаємо за потрібне зупинитися

© Лех О. С., 2010і на визначенні антонімів. Антонімами називають у лексикології "одно-рівневі одиниці мови чи мовлення, значення яких перебувають у відно­шенні протилежності" [8, с. 31]. Антонімічними можуть бути слова, про­тиставлені за найзагальнішою і найсуттєвішою для їх значення семан­тичною ознакою, до того ж вони знаходяться на крайніх точках відповід­ної лексико-семантичної парадигми [9, с. 131]. Лексична сполучуваність антонімів збігається із сполучуваністю синонімів. Беззаперечними ознаками слів-антонімів вважають:

1) лексико-семантичні ознаки: а) приналежність до однієї лексико-семантичної групи; б) наявність протилежної семантики;

2) граматичні: а) приналежність до однієї частини мови; б) однакова лексична сполучуваність; в) замкнута структура;

3) функціональні: а) однакове стилістичне забарвлення; б) регулярна спільна відтворюваність у тексті [3, с. 5].

У парадигматичному плані головною ознакою антонімів є протилеж­ність семантики. На співвіднесеність семантики антонімів звертали ува­гу Р. А. Будагов [1], Л. А. Новиков [6], які розглядають антоніми як слова різного звучання, що виражають протилежні, але співвіднесені одне з од­ним поняття. Але особливо чітко взаємозалежність і співвіднесеність ан­тонімів виділена Д. М. Шмельовим, який зазначає, що "кожний із членів антонімічного протиставлення визначається як лексико-семантична оди­ниця власне цим протиставленням. Так, значення "великий" існує тільки тому, що існує значення "маленький", і навпаки, обидва ці слова в осно­вних значеннях взаємопередбачають один одного і є взаємозалежними одне від одного" [9, с. 142].

Метою запропонованої статті є встановлення антонімічних відно­шень між досліджуваними прикметниковими лексемами шляхом статис­тичного аналізу сполучувальних властивостей слова. Результати дослі­дження лексичних мікросистем підтверджують те, що одним з різнови­дів лексико-семантичних груп може бути ЛСГ, яка складається з двох протилежних синонімічних рядів. Такі групи розглядаються як дводомі-нантні, однак, єдині, цілісні парадигматичні утворення.

Об'єктом дослідження послугувала лексико-семантична група пара­метричних прикметників, що має дві домінанти (grofi і klein) і складаєть­ся з двох синонімічних рядів [5, с. 61-71]. Матеріалом дослідження стали твори художньої прози німецьких письменників другої половини XX ст.

Для виявлення об'єктивних антонімічних зв'язків, урахування сукуп­ності розбіжностей нами був застосований спеціальний статистичний метод - кореляційний аналіз.

У ході дослідження було проаналізовано 23 прикметники, загальна частота вживання яких у тексті складає не менше 10 разів. Оскільки чис­ло спостережень n для кожної пари прикметників дорівнює 23, то числоступенів свободи для кореляційного аналізу складає 23 - 2 = 21. При df = 21 мінімально значущий коефіцієнт дорівнює 0,433 = 0,05) або 0,549 = 0,01) [4, с. 29-30]. Отже, зв'язки слів з коефіцієнтом нижче 0,433 будемо вважати слабкими, від 0,443 до 0,549 - середніми, більше 0,549

-   сильними. Результати кореляційного аналізу для досліджуваних при­кметників відображені в таблиці 1. На основі отриманих даних ми роз­глядатимемо лише сильні та середні зв'язки для кожної досліджуваної лексеми (див. рис. 1).

За допомогою дистрибутивно-статистичного аналізу було встановле­но, що досліджуваній ЛСГ прикметників властива велика кількість силь­них та середніх антонімічних зв'язків між її елементами.

Серед елементів підгрупи зі значенням "великий" найбільшу кіль­кість сильних антонімічних зв'язків зафіксовано у прикметників riesig (6), hoch (5), machtig (6): riesig - schmal (0,478), riesig - winzig (0,886), riesig - dtinn (0,554), riesig - eng (0,541), riesig - klein (0,665), riesig -niedrig (0,756); hoch - klein (0,570), hoch - niedrig (0,506), hoch - winzig (0,477), hoch - eng (0,449), hoch - gering (0,445); machtig - niedrig (0,703), machtig - schmal (0,445), machtig - winzig (0,722), machtig - dtinn (0,494), machtig - eng (0,784), machtig - klein (0,823).

Прикметники groi, breit, dick виявили по чотири антонімічних зв'язки: grofi - klein (0,740), grofi - winzig (0,549), grofi - eng (0,609), grofi

-   gering (0,563); breit - dtinn (0,877), breit - klein (0,669), breit - winzig (0,809), breit -schmal (0,879); dick - dtinn (0,830), dick - klein (0,830), dick

-   schmal (0,638), dick - winzig (0,875).

По два сильні антонімічні зв'язки встановлюють прикметникові лек­семи lang, gewaltig, ungeheuer: lang - kurz (0,966), lang - knapp (0,614); gewaltig - gering (0,933), gewaltig - knapp (0,693); ungeheuer - gering (0,867), ungeheuer - knapp (0,642).

Для прикметника geraumig встановлено три сильних зв'язки: geraumig

-   niedrig (0,930), geraumig - eng (0,576), geraumig - winzig (0,526).

Кількість антонімічних зв'язків прикметників breit, geraumig, hoch, machtig, riesig відповідає кількості встановлених синонімічних зв'язків.

Для прикметників breit, lang спостерігається дещо більша кількість антонімічних зв'язків, а для прикметників gewaltig, groi, ungeheuer -дещо більша кількість синонімічних зв'язків.

У підгрупі "малий" прикметникові лексеми klein, winzig мають най­більшу кількість сильних антонімічних зв'язків: klein - grofi (0,740), machtig (0,823), riesig (0,665), breit (0,669), dick (0,631), erwachsen (0,568), hoch (0,570); winzig - breit (0,809), dick (0,875), geraumig (0,526), groi (0,549), hoch (0,477), machtig (0,722), riesig (0,886).

Велику кількість антонімічних зв'язків виявляють прикметники eng (6), dtinn (4), gering (4), niedrig (4), schmal (4).Прикметникова лексема knapp пов'язана сильними антонімічни­ми зв'язками з прикметниками lang (0,614), ungeheuer (0,642), gewaltig (0,693). Прикметник kurz пов'язаний тільки з лексемою lang. Між ними виявлено найсильніший антонімічний зв'язок з показником 0,966. У всіх елементів підгрупи "малий" (крім прикметника kurz) кількість сильних зв'язків перевищує кількість відповідних синонімічних зв'язків.

У цілому, як видно з наведених даних, сила зв'язку між антонімами знаходиться у прямій залежності від кількості спільних синтагматичних контекстів та у зворотній залежності від кількості значень семантично пов'язаних слів, так як із збільшенням числа значень слова зменшуєть­ся вірогідність збігу семантики цього слова з семантикою іншого слова.

Таким чином, проведений нами аналіз дозволяє встановити анто­німічні відношення між прикметниковими лексемами досліджуваної лексико-семантичної групи на основі синтагматичних зв'язків, отрима­них внаслідок аналізу тексту та встановити силу цих зв'язків. Найбіль­шу кількість сильних антонімічних зв'язків зафіксовано у прикметників riesig, hoch, machtig, klein, winzig, gering, eng.

Література:

1.Будагов Р. А. Проблемы развития языка / А. Р. Будагов. - М.-Л.: Наука, 1965. - 73 с.

2.Вилюман В. Г. Английская синонимика: Учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. "Иностр. яз." / В. Г. Вилюман. - М.: Высшая школа, 1980. - 128 с.: Би­блиогр.: С. 122-126.

3.Иванова В. А. Антонимия в системе языка / А. В. Иванова. - Кишинев: Штиинца, 1982. - 162 с.

4.Левицький В. В. Семасиология. - Винница: Нова Книга. - 2006. - 512 с.: ил., табл. - Библиогр.: С. 424-508.

5.Лех О. С. Інвентаризація лексико-семантичної групи прикметників на позначення розміру в сучасній німецькій мові / Ольга Лех // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. - Вип. 339-240: Германська філоло­гія: - Чернівці: Рута, 2007. - С. 61 - 71.

6.Новиков Л. А. Антонимия в русском языке (Семант. анализ противо­положности в лексике) / А. Л. Новиков. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973. -274 с. - Библиогр.: С. 262-267.

7.Плотников Б. А. Дистрибутивно-статистический анализ лексических значений / Под ред. А. Е. Супруна. - Минск: Вышэйшая школа, 1979. - 134 с.

8.Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / Се­ліванова Олена.- Полтава: Довкілля-К, 2006. - 716 с.

Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики / Д. Н. Шме­лев. - М.: Наука, 1973. - 278 с.


klein

knapp

kurz

lang

machtig

niedrig

riesig

schmal

schwach

stattlich

ungeheuer

weit

winzig

zierlich

 

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16