М І Гнатюк - Наукові записки в 11 - страница 54

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 

25

26

27

28

0,241

0,403

0,209

0,212

0,259

-0,022

-0,001

-0,015

-0,128

-0,064

0,365

-0,059

0,001

-0,127

0,181

0,379

0,157

0,158

0,184

-0,061

-0,073

-0.077

0,385

-0,093

0,329

-0,278

-0,077

-0,058

0.669

-0,067

0,273

0,256

0,578

0,398

0,682

0,879

0,058

0,017

0,009

0,287

0,809

0,782

0.631

-0,172

0,124

0,087

0,551

0,248

0,759

0,638

-0,029

0,063

-0,121

0,306

0,875

0,845

0,569

-0,062

0,259

0,239

0,494

0,213

0,554

0,826

-0,005

0,11

-0,072

0,427

0,712

0,814

0.796

-0,043

0,007

0,109

0,784

0,646

0,541

0,332

0,223

0,655

0,125

0,438

0,463

0,137

-0.077

0,204

-0,087

-0,110

-0,219

-0,101

-0,072

-0,139

0,210

-0,113

0,152

-0,171

-0,152

0,074

0,568

-0,092

-0,063

0,027

0,413

0,037

0,011

0,039

0,185

0,997

-0,056

0,167

0,091

0,162

0,388

-0,086

-0,041

0,015

0,700

0,930

0,675

0,305

-0,101

-0,061

-0,109

0,065

0,526

-0,012

0,125

0,777

0,331

0,291

-0,001

-0,049

0,054

0,119

0,536

-0,119

0,867

-0,019

-0,008

-0,126

0,211

0,693

0,358

0,292

0,043

0,001

0,018

0,006

0,579

-0,133

0,901

0,077

0,097

-0,05

0,740

0,381

0,254

0,561

0,593

0,431

0,552

0,299

0,627

0,156

0,677

0,244

0,550

0,288

0,570

0,400

0,202

0,212

0,630

0,506

0,604

0,164

0,233

0,073

0,471

0,068

0,477

0,216

x

0,103

0,163

0,236

0,823

0,450

0,666

0,510

0,433

0,584

0,177

0,352

0,708

0,579

 

x

0,608

0,614

-0,038

-0,083

-0,073

-0,14

0,595

-0,128

0,642

0,108

-0,087

-0,02

 

 

x

0,966

0,055

-0,084

-0,034

0,212

0,346

-0,095

0,257

0,131

0,115

0,166

 

 

 

x

0,177

-0,012

-0,004

0,232

0,374

-0,001

0,250

0,193

0,103

0,148

 

 

 

 

x

0,703

0,786

0,445

0,139

0,397

-0,001

0,233

0,722

0,304

 

 

 

 

 

x

0,756

0,357

-0,14

-0,061

0,039

0,190

0,549

-0,025

 

 

 

 

 

 

x

0,475

-0,036

0,044

0,013

0,273

0,886

0,465

 

 

 

 

 

 

 

x

-0,204

0,044

0,014

0,291

0,643

0,496

 

 

 

 

 

 

 

 

x

0,187

-0,097

0,122

0,004

0,173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

-0,131

0,246

0,051

0,181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

0,131

0,004

-0,114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

0,281

-0,005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

0 677


УДК811.112.2: 81'373: 81'37

Липка С. І.,

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ФІКСОВАНИХ УСТАНОВОК У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

У статті розглядається проблема функціонування прикметників зі значенням "фіксованіустановки" в сучасній німецькій мові. Описується принцип класифікації фрагменту "фіксовані установки" із мовної карти­ни світу, визначення основних лексико-семантичних груп та їх парадигм. Наво-диться приклад порівняльної характеристики групи прикметників фіксованих установок зі значенням "сварливий".

Ключові слова: лексикографія, лексико-семантичне поле, лексико-семан-тична група, мовна картина світу, прикметник, фіксована уста­новка, лінгвістичний аналіз.

The article deals with the problem of functioning of adjectives with the meaning 'fixed attitudes' іп modern German. It describes the printiple of classification of the fragment 'fixed attitudes' from the world language picture as well as defining of the mam lexico-semantic groups and their paradigms. The article also presents the example of comparative characteristics of the group of adjectives of 'fixed attitudes' with the meaning 'quarrelsome'.

Key words: lexicography, lexico-semantic field, lexico-semantic group, world language picture, adjektive, fixed attitude, linguistic analysis.

Останнім часом все більшої актуальності набуває проблема системної організації лексики, що зумовлено як теоретичними потребами сучасної лінгвістики, так і необхідністю подальшого удосконалення теорії і прак­тики лексикографії. Якщо раніше в лексикографії використовувалися ін­туїтивні дедуктивні схеми, що виражали наївну картину світу (П. Роже, Р. Галліг та В. Вартбург, Ф. Дорнзайф), чи спроби її повної наукової репре­зентації (Ю. М. Караулов, В. В. Морковкін), то останнім часом усе акту­альнішими стають роботи, присвячені окремим частиномовним семантич­ним класифікаціям, що грунтуються на індуктивному підході до мовно­го матеріалу [4]. Об'єднання різночастиномовних класифікацій допомагає оптимально виразити номінативний простір, який позначають як "мовну картину світу" (МКС), що відповідає певній "концептуальній картині сві­ту" (ККС). МКС - це організована сукупність понять, "які в мовній систе­мі виражають за допомогою лексем на-явні всюди взаємозв'язки та відно­сини між елементами дійсності і на цій основі взаємозв'язки між мовни­ми поняттями" [2, с. 17]. Мовні картини світу, їх певні фрагменти виявля­ються значною мірою похідними національних менталітетів, що просте­жуються на специфічних абстрактних та етнонаціональних концептах як "багатомірних етнопсихічних утвореннях, згустках культури" [1, с. 63], які постали об'єктом інтуїтивної когнітології [4].

© Липка С. І., 2010Як засвідчують роботи О. Д. Огуя, Ж. П. Соколовської, Л. А. Пашко, Т. Брід-кової, М. Мгеладзе, одним з найважливіших фрагментів МКС є слова, які позначають якості людського характеру та виражають понят­тя "морально-етичні фіксовані установки людини до себе i до інших" [3; 5; 6]. Ця категорія є дуже складним, багатоструктурним явищем, оскіль­ки характеризує та оцінює оточуючий світ у всіх його взаємозв'язках.

Предметом дослідження даної статті послужило функціонування при­кметників сучасної німецької мови, які відображають певний фрагмент мов-ної картини світу і належать до психологічної категорії прикметни­ків, що позначається як фіксовані установки людини до себе й до інших та входить у МКС до групи прикметників, що позначають характер людини.

Метою даного дослідження є спроба моделювання такого семантич­ного фрагменту МКС, як прикметники зі значенням "фіксовані установ­ки", що позначають зухвалу, безцеремонну поведінку, та їх зіставний лексикографічний опис. Об'єктом дослідження статті є прикметни­ки німецької мови, що покривають фрагмент МКС "фіксовані установ­ки". Основним методом дослідження є індуктивно-дедуктивний аналіз та описовий метод з елементами кількісних методик. У перспективі ре­зультати даного дослідження можна використати в лексикографічній практиці - при складанні тлумачного семанти-ко-ідеографічного слов­ника, а також в процесі викладання німецької мови у вищому навчально­му закладі та школі (тема "Людина та її характер").

У даній статті розглядаємо класифікацію мовного матеріалу, визна­чення основних лексико-семантичних груп та їх парадигм та проводи­мо лінгвістичний аналіз групи прикметників фіксованих установок зі значенням "сварливий". Суть аналізу полягає в тому, що до кожного слова виписувались його синоніми за синонімічним словником Gorner-Кетрске [11]. Вихідним принципом підбору лексики для аналізу було те, що для визначення добиралися лише ті слова, що стосувалися: а) відно­шення; б) моральних суб'єктів; в) принципів та норм поведінки. Синоні­ми згруповувалися у групи. Домінанти серед синонімів визначилися на основі міток групи. Домінанти були повторно перегруповані за змістом на семетричні протиставлення:

А "zankisch" - B "friedlich".

Враховуючи те, що у лексикографічному описі необхідно виходити із концепції значення як сукупності його епідигматичних, парадигматич­них та синтагматичних характеристик, до кожної із таблиць записува­лись слова з близьким значенням, а також їх групоутворюючі та друго­рядні семеми, взаємопов'язані іменники, а інколи мінімальний контекст (для цього використовувався словник "Worter u. Wendungen" (Agricola, 1981)), синоніми та антоніми, іншими словами, основні синтагматичні, парадигматичні та епідигматичні характеристики слова.Для зіставлення лексикографічної статті виписувались дані зі словни­ка антонімів (Peltzer, Normen, 1992). Отримані результати цієї пошукової роботи, що відповідали вихідним принципам, було внесено в таблиці (див. Додаток). Значення слова можна витлумачити як через опис його характе­ристик контексту, так і через опис синонімів та антонімів. У лексикографії, як засвідчує Т. З. Рудик [7, с. 12-13], є антонімічні, синонімічні, контексту­альні чи просто описові дефініції значення, проте перевага у високоякіс­них словниках надається комбінованому описові. Такий тип опису міг би бути сприятливим для сприйняття мовного матеріалу студентами 3-5 кур­сів чи навіть школярів. Отже, на основі напрацьованої теоретичної літера­тури та утворєних матриць пропонуємо власний варіант лексикографічно­го опису фрагменту мовної картини світу "моральні фіксовані установки" (див. Додаток ) та зіставний аналіз компонентів цього поля.

Порівняльна характеристика прикметників зі значенням "свар­ливий". Опозиція прикметникових груп зі значенням "сварливий" - "ми­ролюбний, урівноважений" належить до позначення поведінки і уста­новки до інших. Ця опозиція включає в свій склад дві групи - синоні­мів і антонімів.

У групу зі значенням "сварливий, задирливий" входять прикметни­ки: zankisch, handelsuchtig, streitsuchtig, unfriedlich, aggressiv, angriffslustig, eroberungslustig, unvertraglich, herausfordernd, kampferisch, offensiv, provokativ.

Різниця між ними полягає в їхніх семантичних характеристиках, в ти­пах парадигматичних зв'язків та типах слів, з якими вони сполучаються.

Так суть групи визначає прикметник zankisch, що за своєю семанти­кою виражає значення всіх компонентів ЛСГ.

Сварливість, задиркуватість проявляється в схильності до сварок (сварка - це гостра суперечка, що супроводиться взаємними докорами, образами; стан, період взаємної ворожнечі, що виникає внаслідок супер-чки, порушення дружніх взаємин) у частому вдаванні до бійок, глузу­вань з інших, в запальності характеру [8].

Всі прикметники парадигми дуже близькі за значенням і мають тільки деякі диференційні семи. Наприклад, прикметники zankisch, handelsuchtig (gehoben, veraltet), streitsuchtig, характеризують особу, яка постійно прагне до суперечок, сварок, які супроводжуються гарячими словесними перепалками, а також бійками; unfriedlich диференціюється від вищеназваних тим, що прикметник позначає стан постійного напру­ження, дратівливості, який викликаний суперечками; диференційною се­мою прикметника aggressiv є схильність та готовність до нападу на ін­ших, здійснювати свої наміри, не беручи до уваги почуття і інтереси ін­ших, eroberungsdurstig диференціюється від інших тим, що характери­зує особу, яка часто прагне до завоювань, підкорення собі інших осіб, і сполучається він здебільшого з іменниками, які називають осіб чолові­чого роду (залицяльників): eroberungsdurstiger Schurzenjeger, Verfuhrer; angriffslustig - виражає бажання до нападу на інших, агресивність; при­кметник unvertrdglich відрізняється від інших прикметників групи тим, що він позначає характер, особу, з якою неможливо ладнати, прийти до згоди; диференційною семою herausfordernd є схильність особи удава­ти з себе хоробру, сміливу, навмисне легковажити небезпекою, показу­ючи свою сміливість; kdmpferisch позначає прагнення воювати, вести непри-миренну боротьбу з ким-небудь, готовність до сутички; прикмет­ник provokativ має найбільш віддалену сему від прикметника zdnkisch, він визначає наявність провокації, тобто навмисних дій проти окремих осіб, держав тощо, з метою спонукати їх до згубних для них вчинків.

Крім того, прикметники відрізняються у парадигматичному від­ношенні своїми синонімами та антонімами. Zdnkisch, hdndelsuchtig та streitsuchtig є найближчими синонімами між собою, а найближчі антоні­ми до них - friedlich, friedfertig, до aggressiv найближчими синонімами є rabiat i angriffslustig, а антонімами vertrdglich, tolerant, duldlsam; синоніми до herausfor-dernd - reizend, kampflustig, а антонім - ruhig; до kdmpferisch синонімами є kriegerisch, kampfmutig, а антонім - friedsliebend.

У синтагматичному аспекті найчастіше прикметники цієї парадигми зустрічаються з позначенням особи (переважно дорослих і чоловічої ста­ті): einzdnkischerMensch, ein streitsuchtiger Junge; також вони реалізують­ся з абстрактними іменниками (aggressive Spielweise, herausforderndes Benehmen, eine kdmpferische Natur); прикметники цієї групи можуть по­значати дію (jmdn. herausfordernd ansehen), виступати в ролі прикметни­ка і прислівника (er ist untertrdglich).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16