М І Гнатюк - Наукові записки в 11 - страница 56

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 

Пропонуємо Вашій увазі експлікацію концепту "Спонукання до дії" на основі прислів'їв та приказок. Прислів'я та приказки - творіння народної творчості, що відображають мудрість народу та його ціннісну картину сві­ту. Це часто парадоксальні сентенції, що виражають ціннісні судження і проскрипції як образного, так і безобразного характеру [9, с. 64].

Прислів'я та приказки спонукають нас насамперед до таких дій:

До економного використання часу - Zeit ist Geld,

До переїзду в місто - Stadtluft macht frei,

До спільної роботи, роботи гуртом - Viele Hande machen der Arbeit schnell ein Ende,

До обережності - Vorsicht ist besser als Nachsicht,

До перестрахування - Doppel genaht halt besser,

До активної позиції в житті - Leben und leben lassen,

До довіри і контролю - Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser,

До завершення розпочатої справи - Wer A sagt, muss auch B sagen,

До виконання роботи сьогодні, якщо на те є можливість - Verschiebe nicht auf morgen, was du heute kannst besorgen,

До об'єктивізму - Man muss das Leben eben nehmen, wie das Leben eben ist,

До вичікування - Was lange wahrt, wird endlich gut,

До прийому їжі в компанії, сімейному колі чи колі друзів - Selber essen macht fett,

До хорошого завершення - Ende gut, alles gut,

До терпіння - Eile mit Weile, Geduld bringt Rosen,

До хорошого заробітку - Geld regiert die Welt,

До заняття ремеслом - Handwerk hat goldenen Boden,

До допитливості - Wer nicht fragt, kriegt keine Antwort,

До щедрості - Geben ist seliger als nehmen,До спортивного способу життя - Nach dem Essen soll man ruhn oder tausend Schritte tun,

До постійного навчання - Man lernt im Leben nie aus,

До вчасних дій - Alles zu seiner Zeit,

До відпочинку після роботи - Nach getaner Arbeit ist gut ruhen.

Ми встановили, що у структурі концепту "Спонукання до дії" нада­ються до виокремлення "підконцепти" - фрагменти наповнення концеп­ту, які мають особливий набір ознак і свій корелят у дійсності [8, с. 56]: "Порада", "Застереження" та "Спонукання ".

Підконцепт "Спонукання" виражає концепт "Спонукання до дії" екс-пліцитно. Він є ядром, прототипом концепту "Спонукання до дії", утво­рює центр своєї концептосфери, який репрезентує те мінімізоване типі­зоване знання, навколо якого сформований сам макроконцепт, і яке є ког-нітивною точкою референції [5]. Наприклад, Verschiebe nicht auf morgen, was du heute kannst besorgen (Не потрібно відкладати на завтра, що мож­на зробити сьогодні), Eile mit Weile (Спіши поволі).

Підконцепти "Застереження" та "Порада" виражають концепт "Спо­нукання до дії" імпліцитно, наприклад Liigen haben kurze Beine натякає на негативні наслідки брехні; Viele Koche verderben den Brei - якщо в якійсь справі беруть участь багато осіб, то часто результат є невдалий; Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Tallers nicht wert - хто розкидається ма­ленькими сумами, ніколи не буде жити у достатку, отже, потрібно ґрун­товно обдумувати кожну свою витрату; Wer rastet, der rostet виражає за­стереження тому, хто не постійно займається своєю справою, тому що він швидко втратить навики в даній галузі. Підконцепт "Порада" чудово прослідковується у таких прикладах: Probieren geht uber Studieren (прак­тичний досвід набагато кращий за теоретичні знання; потрібно розпо­чинати якусь справу, довго не роздумуючи), Ordnung ist das halbe Leben (дуже важливо дотримуватися порядку, це заощаджує багато часу), Fruh ubt sich, was der Meister werden will (шлях до своєї майбутньої професії потрібно починати ще з дитинства), або ж Nach dem Essen sollst du ruhn oder tausend Schritte tun (після прийому їжі необхідно відпочити або ж прогулятись). Тут ми можемо простежити певні норми та правила, вста­новлені суспільством, і досвід народу, який живе за даними правилами.

Оскільки концепт "Спонукання до дії" є абстрактним, то його зміст вербалізується через конкретні сфери, де він вживається. Отже, концепт "Спонукання до дії" на основі прислів'їв та приказок є також "парасоль-ковим" [4; 1]. Ми визначили наступні концепти, через які розкриваєть­ся значення концепту "Спонукання до дії": концепт "Праця", концепт "Навчання", концепт "Людські стосунки" та концепт "Життєва позиція"

(Рис. 1.).Спонукання ДО Дії
Концепт "Праця" завжди важливий для будь-якого суспільства. За­вдяки праці відбувалася еволюція людини, це засіб розвитку та реаліза­ції особистості кожного індивіда. Завжди важко розпочинати якусь спра­ву, на початку потрібно зібратись з силами (Aller Anfang ist schwer). Ко­жен повинен знати - спочатку справа, потім забава (Erst die Arbeit, dann das Vergnugen). Роботу краще виконувати гуртом, так веселіше і робо­та швидше закінчується - Viele Hande machen der Arbeit ein Ende; Viele Hunde sind des Hasen Tod. Праця - найкращий засіб тримати себе в хо­рошій формі - Wer rastet, der rostet. Щоб зрозуміти, чи хороший Ви пра­цівник у певній галузі, потрібно спробувати свої сили в ній - Probieren geht uber Studieren. та Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Якщо щось не вдається, обов'язково потренуйтесь ще, і все зміниться на краще (Ubung macht den Meister).

"Навчання" є невід'ємною частиною життя кожної людини. Про це свідчать наступні приказки та прислів'я: Man lernt nie aus (Вік живи, вік учись), Was Hanschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr (Чого замолоду не навчишся, того і під старість знати не будеш), Der Mensch lebt nicht vom Brot allein (Не хлібом одним живе людина).

Від концепту "Життєва позиція" залежить, наскільки сильною та во­льовою є людина, чого вона може досягти в житті. Якщо дотримуватись порядку, то можна багато чого встигнути, не витрачаючи зайвий час на прибирання: Ordnung ist das halbe Leben. Порядок - половина життя, а отже і все життя. Має успіх той, хто не робить поспішних висновків, аретельно все обдумує: Geduld bringt Rosen. Щоб досягнути успіху в жит­ті, треба вправлятися, тренуватися, твердо і впевнено іти до мети: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen; Ubung macht den Meister. Щоб ба­гато встигнути за день, потрібно рано встати: Morgenstunde hat Gold im Munde Хто рано встає, тому Бог дає. Життя сприймаймо таким, яке воно є - Man muss das Leben eben nehmen, wie das Leben eben ist. В жит­ті необхідне терпіння - Geduld bringt Rosen; Eile mit Weile. І відпочинок

-  Ruhe ist die erste Burgerpflicht. Треба бути пунктуальним - Punktlichkeit ist die Hoflichkeit der Konige. Якщо вже розпочав справу, то доводь її до логічного завершення - Wer A sagt, muss auch B sagen. Люди з активною життєвою позицією враховують також, що зроблене зло колись все одно повернеться назад - Unrecht gut tut selten gut. Брехнею теж далеко не за­їдеш - Lugen haben kurze Beine. Актуальною як для німецького, так і для нашого суспільства є приказка - Hast du was, dann bist du was. Ти тоді маєш рацію, якщо маєш певну суму в гаманці. Втілити свою мрію в жит­тя ніколи не пізно - Es ist noch nicht aller Tage Abend. Ende gut, alles gut

-  добре все те, що добре закінчується.

"Людські стосунки" багато важать для кожної людини. Ми добре себе почуваємо, коли поруч є хтось, з ким можна поділитись і радістю, і горем

-  Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist halber Schmerz. Люди групуються за звичками, спільними інтересами, типом темпера­менту - Gleich und Gleich gesellt sich gern; Wie der Herr, so das Gescherr. Треба бути тактовним у стосунках з шефом - Gehe nie zu deinem Furst, wenn du nicht gerufen bist. Кажуть, що шлях до серця чоловіка лежить че­рез шлунок. Тому дівчата активно вчаться смачно готувати, щоб таким чином завоювати свого коханого - Liebe geht durch den Magen. Довіряй, та перевіряй - Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

У результаті проведеного дослідження поглибилось уявлення про концептуальну організацію фразеологічних одиниць концепту "Спону­кання до дії" як особливих мовних знаків у когнітивному та функціо­нальному аспектах, встановлено непараметричність, універсальність, специфічність та регулятивність досліджуваного концепту, а також про­аналізовано його внутрішню структуру .

Література:

1.Воркачев С. Г. Концепт как "зонтиковый термин" / С. Г. Воркачев // Язык, сознание, коммуникация. - Вып. 24. — М., 2003. — С. 5-12.

2.Карасик В. И. Этноспецифические концепты / Карасик В. И. // Введение в когнитивную лингвистику. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. — С. 61—105.

3.Кубрякова Е. С. Части речи с когнитивной точки зрения / Кубрякова Е. С.

-  М. : Наука, 1997. - 326 с.

4.         Кубрякова Е. C. О когнитивной лингвистике и семантике термина"когнитивный" / Е. C. Кубрякова // Вестн. ВГУ, Серия : Лингвистика и меж­культурная коммуникация. - Вып. 1. - Воронеж, 2001. — С. 4—11.

5.Лисиченко Л. А. Структура мовної картини світу / Л. А. Лисиченко // Мовознавство: наук. теор. журн. Ін-ту мовознав. ім. О. О. Потебні та укр. мовно-інформ. фонду НАН України. — 2004. — № 5-6. - С. 36—41.

6.Маслова В. А. Введение в когнитивную лингвистику / Маслова В. А. -М.: Флинта; Наука, 2007. - 296 с.

7.Приходько А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / Приходько А. М. - Запоріжжя : Прем'єр, 2008. - 332 с.

8.Старко В. Ф. Концепт "ГРА" / Старко В. Ф. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. - 204 с.

 

9.  Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагманический и лингвокультурологический аспекты / Телия В. Н. - М. : Шк. "Языки русской культуры", 1996. - 288 с.

Schwarz M. Einfuhrung in die kognitive Linguistik / Schwarz M. - Tubingen: UTB fur Wissenschaft: Uni-Taschenbucher, 1996. - 195 s.УДК 811.111:796.07

Литвин А. А.,

Львівський державний університет фізичної культури

МОВНА КОГНІЦІЯ АНГЛІЙСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ВИДІВ СПОРТУ

У статті проаналізовано англійські лексичні одиниці (ЛО), які вербалі­зують події екстремальних видів спорту в сучасній англійській мові. У цен­трі уваги дослідження знаходиться мовна когніція, яка включає лінгвоког-нітивний та лінгвокультурний аспекти номінації вищезазначених ЛО.

Ключові слова: мовна когніція, лінгвокультурний аспект, лінгвокогні-тивний аспект, екстремальні види спорту.

The article under consideration overlooks the process of extreme sport concepts' verbalization. The research centres on the cognition theory andfocuses on the cross-cultural and cognitive nomination of the extreme sports lexical units.

Key words: theory of cognition, cross-cultural aspect, cognitive aspect, extreme kinds of sport.

Сучасна тенденція представлення знань у вигляді певних індустрій, що мають спільні мовні, прагматичні та культурні риси (Л. І. Бєлєхова, О. С. Ку-брякова) зумовлює звернення лінгвістики до вивчення позамовних чинни­ків, які впливають на вибір лексичних засобів у акті комунікації. Досліджен­ня мовної когніції, як мотивації цього вибору набуває вагомого значення для аналізу семантики мовних одиниць у межах номінативної індустрії, що по­значає той чи інший вид людської діяльності. Автор статті "Мовна когні-ція як складова процесу творення життєвого світу людини" Н. І. Андрійчук стверджує: "Мовна когніція є складовою творення життєвого світу людини, який розглядається як особлива когнітивна реальність, що є перехідним ша­ром суміщеного буття суб'єктивного та об'єктивного" [1, с. 4].

Таким чином, наукова стаття присвячена вивченню ЛО, які вербалізують події екстремальних видів спорту в сучасній англійській мові. З огляду на те, що ЛО виступає носієм інформації та виконує номінативну та комуніка­тивну функції (О. В. Бондарко, В. Г. Гак, А. Е. Левицький, І. В. Недайнова) у центрі уваги дослідження знаходиться мовна когніція, яка включає лінгво-когнітивний та лінгвокультурний аспекти номінації ЛО екстремальних ви­дів спорту в сучасній англійській мові. Лінгвокогнітивний підхід до розгля­ду функціонування ЛО, які вживаються у номінативному просторі екстре­мальних видів спорту, дозволяє встановити особливості соціальних та мов­них процесів. Лінгвокультурний підхід до аналізу окреслених засобів номі­нації дає можливість простежити особливості формування ситуації екстре­мальних видів спорту у сучасній англомовній картині світу [5, с. 1].

Наукова стаття визначається загальною спрямованістю низки сучас­них лінгвістичних студій на встановлення лексичних засобів репрезента-

© Литвин А. А., 2010ції універсалів екстремальних видів спорту. Своєчасність вивчення номі­нації складників таких угруповань зумовлюється необхідністю розкрит­тя їх особливостей у лінгвокогнітивному та лінгвокультурному ракурсах.

Мета дослідження - встановлення особливостей організації лексики, що позначає поняття екстремальних видів спорту у сучасній англійській мові. Вивчення когнітивних та культурологічних властивостей екстре­мальних видів спорту шляхом визначення їх значення, походження та вживання у контексті.

Матеріалом дослідження слугують 39 ЛО екстремальних видів спор­ту відібрані шляхом суцільної вибірки зі словників, прецедентних тек­стів (реклами, туристичних буклетів, візитних карток, оголошень тощо), книжок про спортивний туризм, Інтернет-сайтів.

Наукова новизна дослідження визначається тим, що вперше вивча­ється номінативний простір екстремальних видів спорту та його склад­ники на лексико-семантичному ґрунті; вперше виявлено лінгвокультур-ні особливості ЛО екстремальних видів спорту.

Останнім часом ринок туристично-оздоровчої індустрії поповню­ється екстремальними видами спорту. Екстремальні види спорту - це туристично-оздоровча індустрія, що відображає характерну тенденцію сучасності, коли перевага віддається розвиткові динамічного відпочин­ку, у процесі якого відновлення працездатності поєднується з пізна­вальною діяльністю [7].

Як переконуємося, бурхливий розвиток екстремальних видів спорту кінця ХХ - початку ХХІ століття супроводжується еволюцією і модифі­кацією поняттєвої та дериваційної систем ЛО, яку можна розглядати як динамічний інтегративний континуум.

Зазначений процес еволюції ЛО екстремальних видів спорту втілюєть­ся у мові крізь призму когнітивних моделей та співвідноситься з концеп­туальною картиною світу. Своє бачення концептуальної картини світу ви­словлює А. М. Приходько "Концептуальна картина світу - це феномен, який віддзеркалюється у свідомості людини у вигляді вторинного існування об'єктивного світу і який є результатом її абстрагуючої діяльності" [6, с. 23].

ЛО на позначення екстремальних видів спорту: вейкбордингу, сенд-бордингу, рокбордингу, фловбордингу, кайтингу, фрістайл мотокро­су, бейсджампінгу, стрітлуджу дозволило нам визначити номінатив­ний простір екстремальних видів спорту, складовими елементами яко­го є функціонально-семантичні поля (ФСП) [5, с. 3]. Спорідненість видів спорту дозволяє нам виділити три основні семантичні поля, ядром яких виступають лексичні засоби на позначення базових концептів: ВИКО­НАВЕЦЬ ДІЇ, ВЛАСНЕ ДІЯ, СПОРЯДЖЕННЯ.

До концепту ВИКОНАВЕЦЬ ДІЇ належать ті ЛО, що номінують учасни­ків дії - спортсмени-екстремісти, новачки. Концепт ВЛАСНЕ ДІЯ формуєть­ся із виконання типової/нетипової дії виконавця, та СПОРЯДЖЕННЯ, як кон­цепт представлений рядом ЛО, які позначають обладнання необхідне для ре­алізації дії. У лексиці, що формує кожне ФСП визначено спільний семантич­ний компонент. Його визначення дозволяє глибше розкрити концепт, опису­ваний певною ЛО. Таким чином, ВИКОНАВЕЦЬ ДІЇ: wakeboarder - вейк-бордист, sandboarder - сновбордист, rockboarder - рокбордист, flowboarder - фловбордист, kitesurfer - кайтсерфінгіст, motocrosser - мотокросер, base jumper - бейсджампер, street luger - стрітлуджер. ВЛАСНЕ ДІЯ: to perform tricks and turns - виконувати трюки та повороти, to surf - катання на хвилях (кайтинг), to perform stunts - виконувати трюки (фрістайл мотокрос), to jump over obstacle - стрибати через перешкоди (фрістайл мотокрос), to perform "whip" - виконувати "коловорот" у повітрі (фрістайл мотокрос), to perform "superman"- виконувати "трюк супермена" (летіти у повітрі піднявши ноги паралельно до мотоцикла) (фрістайл мотокрос), to perform "cliff hanger"- ви­конувати "трюк кліф хенгер" (летіти у повітрі завісивши ноги за мотоцикл) (фрістайл мотокрос); to jump off - вистрибувати (бейсджампінг), to travel on the road at speed - спускатися по дорозі на швидкості (стрітлудж). СПОРЯ­ДЖЕННЯ: wayboard - вейборд (вейкбординг), sandboard - сендборд (сенд-бординг), rockboard - рокборд (рокбординг), flowboard - фловборд (фловбор-динг), kite - кайт (кайтинг), light bike - легкий мотоцикл, powerful bike - по­тужний мотоцикл, off-road bike - поза шляховий мотоцикл (фрістайл мото­крос), ramp - похилий в'їзд (фрістайл мотокрос), hanblebar - руль (фрістайл мотокрос), skateboard - скейтборд (стрітлудж).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16