М І Гнатюк - Наукові записки в 11 - страница 64

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 

 

1

_

 

 

1

89

fTA+N+SufW-N

1

 

_

 

1

1

90

(YV+NV+NH-Suf

1

_

_

 

1

1

91

(A+(N+N))+Suf

 

_

1

 

1

1

92

ЛЧ+NWPraf+N)

1

_

 

 

1

1

93

N+ffN+N)+Suf)

 

1

_

 

1

1

94

((Prap+N>+Suf>+(Prap+N)

_

1

_

 

1

1

95

ЛЧ+NWPraf+fN+N))

1

 

_

 

1

1

Складні одиниці зі складно

скорочен

им комп

онентом

96

KW+N

55

176

10

241

189

1 3

97

KW+fN+N)

4

48

5

57

49

1,2

98

N+KW

1

6

 

7

6

1,2

99

KW+ffN+NV+N)

 

5

_

5

5

1

100

KW+fV+N)

1

2

2

5

3

1,7

101

fKW+N)+Suf

 

4

 

4

2

2

102

KW+fA+N)

_

4

_

4

3

1,3

103

KW+fAdv+N)

_

4

_

4

4

1

104

KW+fN+fPrap+N))

_

2

_

2

2

1

105

KW+fA+fN+N))

_

3

_

3

3

1

106

KW+fPrap+N)

1

2

_

3

3

1

107

Phrase+KW

1

1

_

2

2

1

108

fKW+N)+N

1

1

_

2

2

1

109

KW+ffA+N)+N)

 

2

_

2

1

2

110

KW+fN+fN+N))

_

4

_

4

3

1,3

111

Praf+fKW+fN+N))

_

2

_

2

2

1

112 113

Praf+fKW+N)

_

2

_

2

2

1

 

KW+ZR

_

1

_

 

 

1

114

fN+KWWN+N)

_

 

1

 

1

1

115

fN+KW)+Suf

_

1

 

 

1

1

116

fN+N)+KW

1

 

_

 

1

1

117

KW+ffA+N)+Suf)

 

1

_

 

1

1

Копулятивні складні іменники

118

Kk

13

1           _ 14

9

1 6

119

Kk+N

1

1           1 3

3

1

Зрощення

120

ZR

321

69

67

457

262

1,7

121

ZR+N

19

10

6

35

31

1 1

122 123 124

N+ZB

13

5

5

23

19

1,2

 

ZR+Suf

5

1

 

6

5

1 2

 

A+ZR

3

2

_

5

2

2,5

125 126

Praf+ZR

3

 

_

3

2

1 5

 

V+ZR

 

_

2

2

2

1

127

Part+ZR

1

_

1

2

2

1

128 129

ZR+fPrap+N)

 

2

 

2

 

2

 

N+fN+ZR)

_

 

1

1

1

1

130

fZR+N)+Suf

1

_

 

1

1

1

131

fZR+N)+N

1

_

_

1

1

1

132

fN+NH-ZR

 

1

_

1

1

1

Зсуви


Підводячи підсумки дослідження, можемо стверджувати, що розгля_ нуті структурні моделі складних іменників характеризуються за такими параметрами як частота вживання, продуктивність та словотвірна актив_ ність і виявляють при цьому значні розбіжності. Ці три параметри не є взаємозалежними і водночас не виключають наявності у конструкції ви_ соких показників за усіма цими ознаками. Структурні моделі з високою продуктивністю відносимо до популярних і часто відтворюваних у но_ вих одиницях. Однак цей параметр не завжди є передумовою високої частоти вживання таких лексем.

Література:

1.Басиров Ш. Р. Типологія дієслів із рефлексивним комплексом в індоєв_ ропейських мовах / Ш. Р. Басиров. - Донецьк: ДонНУ, 2004. - 333 с. - (Типо_ логічні, зіставні, діахронічні дослідження. - Т. 1).

2.Булыгина Т. В., Крылов С. А. Модель // Лингвистический энциклопедиче_ ский словарь [гл. ред. В. Н. Ярцева]. - М.: Сов. энциклопедия, 1990. - С. 304_305.

3.Мацкуляк Ю. Й. Вживання німецьких складних іменників у різних функціональних стилях / Юлія Мацкуляк // Проблеми типологічної та кванти_ тативної лексикології: зб. наук. праць / відпов. ред. В. Каліущенко, Р. Кьолер. В. Левицький. - Чернівці: Рута, 2007. - С. 210-218.

4.Мурясов Р. З. Словообразовательная система современного немецкого языка: учебное пособие / Р. З. Мурясов. - Уфа: Изд_во Баш. ун_та, 1980. - 84 с.

5.Степанова М. Д. Методы синхронного анализа лексики / М. Д. Степано_ ва - М.: Высшая школа, 1968. - 200 с.

6.Янценецкая М. Н. Семантические вопросы теории словообразования / М. Н. Янценецкая. - Томск: Изд_во Томского ун_та, 1979. - 242 с.

7.Baayen R. H. Morphological Productivity / R. H. Baayen // Quantitative Linguistik. Ein internationales Handbuch / Eds. Altmann G., R. Kohler & R. Piotrowski. - Berlin / New York: de Gruyter, 2005. - S. 243_255.

Fleischer W. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache / Wolfgang Fleischer, Irmhild Barz. Unter Mitarb. von Marianne Schroder. - Tubingen: Niemeyer, 1995. - 382 s.УДК 81'367.623+811.112.(045)

Мельник Р. М.,

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький

ЕПІДИГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИКМЕТНИКА EMSIG (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ)

У запропонованій статті досліджуються епідигматичні характе­ристики прикметника emsig на основі опису семних комплексів.

Ключові слова: епідигматичні відношення, семний комплекс, сполу­чуваність.

The article deals with the epidigmatic characteristics of the adjective "industrious" based on the description of sem complexes. Key words: epidigmatic relations, sem complex, valency.

Актуальною проблемою сучасної лінгвістики є дослідження мови як системи. Системна організація мови виражається у виділенні лексичних одиниць певного характеру, їх класифікації і встановленні найбільш ти_ пових відношень між ними. Лексичні одиниці поєднуються між собою, як правило, парадигматичними та синтагматичними відношеннями, які достатньо досліджені у працях І. В. Арнольд, Ю. М. Караулова, В. В. Ле_ вицького, М. П. Кочергана, А. А. Уфімцевої, Д. М. Шмельова та ін.

В очевидній взаємодії із зазначеними знаходяться, на думку ряду лінгвістів (І. В. Арнольд, О. Д. Огуя, А. А. Уфімцевої, Д. М. Шмельова, О. М. Шрамма та ін), епідигматичні відношення, що ґрунтуються на асо_ ціативності і образності людського мислення і репрезентують внутріш_ ні ознаки денотата. Проте, епідигматичні характеристики певних лек_ сичних одиниць, зокрема, прикметника emsig, який є компонентом ядра лексико_семантичної групи прикметників зі значенням "старанний", "працьовитий" [1, с. 48_52], ще не поставали предметом детального ви_ вчення. Оскільки зазначений прикметник є досить маловживаним у ху_ дожній літературі, звернемось до німецьких публіцистичних текстів (га_ зети Welt, Zeit за 2005 - 2008 рр.).

Отже, мета даної статті полягає у описі епідигматичного потенціалу прикметника emsig на основі семних комплексів за текстами німецької газетної публіцистики. Алгоритм виділення семних комплексів включав усі компоненти тлумачення досліджуваного прикметника [2, с. 20_32].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16