М І Гнатюк - Наукові записки в 11 - страница 66

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 

У словотвірних моделях імен діячів як твірна одиниця частіше висту_ пають іменникові основи, рідше - дієслівні та прикметникові. Словотвір_ ний формант тут найчастіше суфікс.

Найпродуктивнішими для утворення аґентивів чоловічої статі є фор_ манти —ач, -і(и)ст, -ник, -ець (провідник, пропагандист, рвач, роз'єднувач, рятівник, розпутник, промисловець, підприємець тощо).

Іменники жіночого роду утворені переважно суфіксальним спосо_ бом. Це пов'язано з тим, що багато з них мотивовані іменниками чоло_ вічого роду, утворюючи з ними регулярні пари (прокатник-прокатниця, розбещувач-розбещувачка, опонент-опонентка тощо). Але, оскільки тут наявна й відсутність паралелізму: промисловець, пряля, псаломщик, двірник тощо, у роботі було розглянуто аґентиви чоловічого та жіночо_ го родів окремо.

Проведена нами робота дозволяє стверджувати, що найпродуктивні_ шими під час творення слів жіночого роду є форманти —ка, -ниця (опі­кунка, розкрадачка, робітниця, прибиральниця). Рідше використовують_ ся форманти —ша, -еса тощо.

Для словотвірної системи суфіксальних іменників_агентивів харак_ терним є освоєння іншомовних елементів: -навт, -олог, -ор, -ер.

У наступних статтях досить цікавим було б простежити наявність пре_ супозитивної оцінки в українських іменниках_назвах діячів і її зв'язок із використаними представниками українського народу словотвірними мо_ делями й формантами, а також продуктивність даної групи слів.

Література:

1. Ахматьянова З. С. Существительные nomina agentis в современном рус_ ском языке: дис. ... канд. филолог. наук: 10.02.01/ Ахматьянова Земфира Саи_ товна. - Уфа, 2000. - 221 с.

2. Безпояско О. К. Іменні граматичні категорії (функціональний аналіз) / Олена Костянтинівна Безпояско. - К.: Наукова думка, 1991. - 172 с.

3. Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови: Академічна граматика української мови / Іван Вихованець, Катерина Городенська. - К.: Пульсари, 2004. - 398 с.

4. Дідківська Г. Г. Назви осіб за професією в сучасній українській мові (лексико_семантичні особливості) / Г. Г. Дідківська // Мовознавство. - 1969. - № 5. - С. 18_24.

Словник української мови. У 11 т. / НАН України; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ: Наукова думка, 1970_1980.УДК 820 — 3.0.821

Минзак О. В.,

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці

АНТОНІМІЧНІ ПАРИ: ОГЛЯД МЕЗОНІМІЧНИХ ХАРАКТЕРСТИК В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

У статті розглядається мезонімія як складова частина різних анто­німічних рядів. Автор розглядає мезонімію у складі загальновживаної лек­сики, термінології та національних мовних картин світу, що дає змогу прослідкувати різні способи семантичної локалізації.

Ключові слова: мезонім, антонімічний ряд, градація, термінологія, про­тилежність, мовна картина світу, семантична полярність, дихотомія.

The present paper deals with mesonymy as a structural component of various antonymic sets. The author investigates antonymy in the structure of conventional lexicon, terminology and national language world views which helps to trace various types of semantic localization.

Key words: mesonymy, antonymic sets, gradation, terminology, language world view, opposition, semantic polarity and dichotomy.

Протилежність як логіко_філософська основа антонімії ще з давніх часів привертає увагу не тільки лінгвістів, але й філософів (Платон, Аріс_ тотель, Г. В. Ф. Гегель) та риторів (Андокід, Ісей, Цицерон). Незважаючи на довготривалу історію вивчення даної багато аспектної проблеми, ве_ лика кількість питань й досі залишилась без відповідей. Так і досі не іс_ нує одноголосності серед вчених щодо визначення та класифікації анто_ німів. Це пояснюється тим, що протиставлення є логічною категорією, а значить суть антонімії закладена в характері людського мислення.

Явище антонімії на матеріалі різних мов було предметом дослідження як українських (Л. А. Лисиченко, Н. М. Бобух, О. О. Тараненко, М. П. Ко_ черган та ін.), радянських (В. Н. Коміссаров, Ю. Д. Апресян, Л. О. Нові_ ков, В. А. Іванова, М. Р. Львов, Л. О. Введенська та ін.) та зарубіжних мо_ вознавщ'в (J. Lyons, R. Murphy, D. A. Cruse, R. F. Egan, S. Jones та ін.). Нау_ кові напрямки дослідження антонімії були в основному спрямовані на ви_ вчення логіко_філософських основ, асоціативних відносин, критеріїв виді_ лення, класифікації, фразеології, стилістики, енантносемії, контекстів та термінології. Актуальність запропонованої теми полягає в тому, що мезо_ німічні характеристики антонімічних пар розглядались в основному при дослідженні логічних основ антонімії та не були предметом зіставлення в різних мовах та мовних картинах світу. Завданням даної статті є аналіз проміжних членів антонімічних пар (мезонімів) в різних мовних реєстрах з метою виділення подібностей та розбіжностей у відповідних мовних кар_ тинах світу, терміносистемах та ймовірних семантичних світах.

© Минзак О. В., 2010Що стосуються теоретичних засад антонімії, то тут центральною про_ блемою залишається проблема дефініції, оскільки на тому чи іншому визначенні базується певна класифікація та критерії виділення. Все це пов'язано з тим, що антонімія інтерпретується через явище протилеж_ ності, яке є поняттям відносним: відчуття та сприйняття протилежностей в значній мірі залежать від віку, ступеня розвитку, досвіду, а також соці_ альних, географічних та інших факторів [3, c. 17]. Так у визначенні тер_ міна "антонім" варто використати тлумачення протилежностей, яке дає Р. Еган у вступі до "Webster's New Dictionary of Synonyms" [8]: "Проти_ лежності виражають положення предметів та явищ відносно один одно_ го з метою визначення їх розбіжностей" [8, c. 27a]. Беручи до уваги все вище сказане, можна стверджувати, що антоніми утворені шляхом порів_ няння двох предметів чи ознак з метою поляризації семантичного про_ стору. Що стосується класифікації опозитів, то для нашого дослідження доцільніше використати логічну таксономію, яка опирається на поняття несумісності [2, c. 54]. Всі несумісні поняття поділяються на контрарні та комплементарні. Різниця між цими двома логічними поняттями полягає у наявності в їх складі проміжного члена, так між контрарними поняття_ ми, можливе третє, середнє поняття - мезонім. Отже, саме присутність мезоніма зумовлює різницю між контрарними та комплементарними опозиціями. Мезоніми (від грец. mesosпроміжний, середній) - слова, які за своїм значенням знаходяться на семантичній осі між двома анто_ німами. Поняття семантичної осі, на нашу думку, потребує роз'яснення: слова_антоніми по_різному маркують семантичний простір - явища, ста_ ни та відносини об'єктивного світу, напр.: температура, колір, час, про_ стір, естетична та етична оцінка та інші. Д. А. Крузе стверджує, що ці якості можуть концептуалізуватись в межах "більше" чи "менше", утво_ рюючи цим певну шкалу, яка накладається на семантичну вісь. Ця шкала має нульову відмітку, яка відповідає відсутності ознаки, та простягаєть_ ся в більшій чи меншій мірі в напрямку більшого прояву ознаки. Один із членів антонімічної пари буде схилятись до нуля, але ніколи його не до_ сягає, в той час як інший навпаки. Слова_антоніми розміщуються на кра_ ях проміжної частини шкали, де не може бути семантично локалізова_ ний ні один із членів пари [5, c. 204_205], проте може знаходитись мезо_ нім. Отже, можна стверджувати, що мезонім може бути присутній у па_ рах, які піддаються градації - яка припускає різний ступінь прояву якос_ ті (ознаки), регулярну можливість порівняння [3, c. 53]. Градуальність в більшій мірі характерна для прикметників та прислівників, хоча й існу_ ють також іменники та дієслова (to love : to hate, to like : to dislike). Іс_ нує думка в традиційній лінгвістиці, що комплементарні прикметники не піддаються градації, і це в більшій чи менші мірі вірно. Проте Д. А. Кру_ зе слушно зауважує, що один із антонімів пари може піддаватись біль_шій градації ніж інший, напр.: wide open, moderately open, more open than before є семантично вірніші, ніж slightly shut, moderately shut, more shut than before [5, c. 202]. Тим не менше, питання про співвідношення різних типів градації є досить суперечливим. Г. Джексон розглядаючи дану про_ блему навіть пише: "будь_який не градуйований прикметник може бути градуйованим" [6, c. 76]. Резюмуючи все вище сказане, слід вважати, що основною характеристикою мезонімів є градуальність. Проте це явище так не завжди проявляється. Виділення проміжного члена антонімічної пари інколи викликає складності та призводить до антонімічної тріади чи ряду, наприклад в типовому комплементарному протиставленні male —female (чоловік жінка) можна також виділити таке проміжне поняття, як hermaphrodite (гермафродит) sexless (види черв'яків та бактерій) чи homosexual (гомосексуаліст), що можна підтвердити існуванням опера_ цій по зміні статі та досліджень у галузі хромосом. Запропонований ан_ тонімічний ряд male —homosexual female (чоловік жінка), призводить до іншого протиставлення homosexual heterosexual.

В структурі мови існує досить велика кількість подібних антонімічних пар які відзначаються присутністю мезоніма. На нашу думку, суттєвим є не факт присутності такого мезоніма, а функції, які він може виконувати в різних терміносистемах та національних мовних картинах світу. Ввесь навколишній світ зітканий з контрастів, а людська здатність дихотимі_ зувати семантичний простір призводить до утворення слів_антонімів. Проте дана поляризація інколи проходить по_різному. В більшості ви_ падках мезонімічні характеристики антонімів однакові у майже всіх мо_ вах, пор.: укр. світло сутінки темрява; рос. свет - сумерки - темно_ та; англ. light twilight darkness; нім.: das Licht die Dammerung die Dunkelheit; укр. мир перемир'я війна; рос. мир - перемирие - темно_ та; англ. peace truce war; нім.: der Frieden der Waffenstillstand der Krieg; укр. перемога нічия поразка; рос. победа — ничья — поражение; англ. victory draw defeat; нім.: der Gewinn das Unentschieden die Niederlage. Такі опозити є прототипними - володіють міцним асоціатив_ ним зв'язком та автоматично відтворються при узусі одного з них. Мезо_ німи ж в таких випадках такою функцією не володіють, та можуть бути виділені в складі антонімічної пари в основному тільки при детальнішо_ му аналізові. Так, мезонім в протиставленні black white (чорний — бі­лий) в поняттєвій сфері кольорової гами виділити важко, оскільки не_ має наукових пояснень, чому саме дані два кольори протилежні, вони, за номенклатурою логіки, несумісні. Вже при перенесенні даної опози_ ції на расове розподілення (така категорізація є більш виправдана в на_ уковому плані) можливе включення третього члена антонімічного ряду: black Mongoloid white (чорношкірий монголоїд білошкірий). В да_ ному випадку проблематично стверджувати, чому поняття Mongoloid ємезонімом, оскільки в даний ряд можуть бути включені й інші понят_ тя, напр.: Australoids (австралоїди), Bushmen (бушмени), Polynesian (по­лінезійці). Це може бути пояснене тим, що black white в обох випадках є прототипною антонімією, а існування середнього члена залежить пев_ ною мірою від енциклопедичної компетенції мовця.

Дещо інші мезонімічні характеристики знаходимо в іншому типі контрарного протиставлення, напр.: dead alive (живий мертвий), де можна виділити наступні мезоніми: zombie (зомбі), vampire (вампір), ghost (привид) та ін [5, c. 200]. З погляду денотативного значення дані мезоніми слід охарактеризувати як частину ймовірних світів (термін за_ пропонований Г. В. Лейбніцем для позначення модальних стверджень як можливих та необхідних). Так, запропоновані мезоніми є несумісними з реальним світом згідно фізичних та духовних законів, а денотати мезо_ німів можуть існувати тільки в ймовірному світі. Варто також звернути увагу на те, що дана антонімічна пара піддається градації, про що свід_ чить наступна компаративна конструкція: He staggered into the "Coach and Horses" more dead than alive, and flung his portmanteau down (H. G. Wells), проте даний факт не має ніякого відношення до існування вище згаданих мезонімів, оскільки протиставлення dead alive представляє в даному випадку дещо іншу шкалу на відміну від контрадикторної опози_ ції типу cold hot (холодно жарко), пор.:

 

cold                 not cold                     not hot hot

4---------------------------------------- 1--------------------------------- 1—•

dead                                      zombie alive

Протиставлення полярних значень членів антонімічних пар залежно від їх розміщення від осі симетрії, яка існує реально чи уявно може бути симетричним чи асиметричним. "По обидва боки цієї осі симетричні чи асиметричні за значенням антоніми можуть розташовуватися (знаходи_ тися) відповідно симетрично чи асиметрично за відстанню від неї, тоб_ то на однаковій чи неоднаковій віддалі на осі симетрії цих значень" [3, c. 15]. Що стосується семантичної віддаленості мезоніма до країв шкали, то в структурі контрадикторних антонімів він буде в більшості випадках займати центр осі, на однаковій відстані від країв шкали, оскільки такі пари мають тільки один мезонім. Вісь комплементарних антонімів зна_ чно відрізняється від контрадикторних, перш за все тим, що відстані між членами антонімічного ряду менші, а дана шкала не є кінцевою, на ній можуть бути локалізовані ще й інші мезоніми, напр.: chilly, warm та ін., при цьому семантичні відстані будуть уже коротші, ніж в даному випад_ку. Це наводить на думку, що деякі антонімічні пари можуть мати де_ кілька мезонімів, напр.: укр. білий білуватий сіруватий сірий чор­нуватий — чорний; англ. white whitish grayish blackish black; нім.: weifi weifilich graulich grau schwarzlich schwarz. Опозиція ж ко_ льорів в мові демонструє нам різноманітні семантичні характеристики. Так, red (червоний) не має прототипного (автоматично відтворюваного) антоніма, за виключенням певних контектсів. В теоретичному плані red може мати два антоніми: для пігментів green (зелений) та для світла cyan (блакитний) [7, c. 28]. Якщо розглядати даний колір у виноробній про_ мисловості, то будемо мати наступне протиставлення red wine (червоне вино) - white wine (біле вино). Мезонімію в парадигмі кольорових спек_ трів знаходимо при розгляді семіотичної системи світлофора, де в проти_ ставленні red green проміжним членом (кольором) буде yellow. Мезоні_ мічні характеристики також знаходимо й у назвах на позначення смаку, напр.: укр. солодкий — солодкуватий — гіркуватий — гіркий; англ.: sweetsweetish bitterish bitter; нім.: sufi sufilich bitterlich bitter. Полімезо_ німічність в даних випадках зумовлена перш за все можливістю градації ознаки та морфологічними й словотвірними мовними засобами, яким во_ лодіє певна мова. Що стосується такого морфологічного класу як дієсло_ во, то дана частина мови також представлена мезонімами у складі анто_ німічних рядів, напр.: to start to keep on to stop; to learn to remember

to forget; to earn to save to spend та ін. За лінгвістичною номенклату_ рою дані пари є конверсійними (векторними) - виражають протилежну спрямованість або взаємну зворотність дій чи ознак [4, c. 31], при цьому їх склад характеризується мономезонімічністю.

Мезонімію також можна споглядати в різних терміносистемах - упо_ рядкованих сукупностей термінів, головних носіїв фахової інформації. Зазвичай терміни вживаються для позначення наукових понять, а термі_ ни антоніми мають пряме номінативне значення і називають відповідні протилежні поняття. Вони виконують функцію номінації, а їхня семан_ тика зазвичай не містить елементів оцінки й образності, відповідно для них характерна моносемія [1, c. 150]. Основним способом надходження до мови спеціальної лексики є надання статусу термінів загальновжива_ ним лексичним одиницям, отже з впевненістю можна вважати, що осно_ вний масив термінів_антонімів є запозичений із загальновживаної лек_ сики. Ось чому мезонімія також широко спостерігається в термінології, напр.: англ.: conductor semiconductor nonconductor; укр.: провідник

напівпровідник непровідник. Варто також звернути увагу на те, що ме_ зонімія не однаково проявляється в термінологічній та загальновживаній лексиці, пор. загальновживане positive neutral negative та дане проти_ ставлення у фотосправі positive negative, де проміжний член відсутній.

Поняття антонімії невід'ємно пов'язане із поляризацією навколиш_нього світу. Людське мислення неможливе без поляризації об'єктів. Нова інформація та об'єкти мислення підсвідомо поляризуються. Не буде поляризації - не буде і самих процесів мислення. Так будь_яке сло_ во чи інформація співвідноситься з "позитивним" та "негативним", а мовні одиниці які позаначають дані аксіологічні категорії будуть анто_ німами. Розподілення процесів та об'єктів навколишнього середовища є невід'ємною частиною мовної картину світу - специфічного бачення ре_ ального світу й усього, що привносить в нього людське мислення. Люд_ ське мислення поляризує існування на birth (життя) та death (смерть), дані концепти входить до складу всіх мовних картин, проте в деяких ви_ падках можливий ще і третій член даної поляризації, напр.: reincarnation (реінкарнація) - перевтілення безсмертної сутності з одного тіла в інше. Даний концепт, який є в даному випадку виконує функції мезоніма, є основним поняттям індуїзма, а тріада birth death reincarnation моде_ лює свідомість мовця дещо іншим чином, ніж дихотиомія birth death. Розглядаючи вже інше протиставлення hell (пекло) paradise (рай) у структрі релігійного світогляду, ми виділили мезонім purgatory (чисти­лище). Дане поняття є складовою частиною римо_католицьких уявлень, в той час як в деяких віросповіданнях було відхилено під час реформації.

Мезонімія, як факультативний компонент антонімічного ряду, є од_ ним із способів сегментування семантичного простору та додатковою характеристикою вербальної поляризації. Завдяки своїй здатності марку_ вати семантичну вісь, мезонімія відіграє важливі парадигматичні функ_ ції вже всередині антонімічного ряду як в загальновживаній мові так і в термінології, а наявність чи відсутність мезонімії у складі антонімічно_ го ряду може виступати контрастивною характеристикою різних націо_ нальних мовних картин світу.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16