М І Гнатюк - Наукові записки в 11 - страница 71

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 

В нашому дослідженні найважливішим є номінативний критерій вио­кремлення фразеологізмів [4], тому опираючись саме на останню класи­фікацію фразеологізмів В. М. Телії, ми досліджуватимемо фразеологіч­ні сполучення як засоби вираження МК "Політичне життя суспільства".

Виділяючи фразеологічні сполучення як окрему фразеологічну групу В. М. Телія вносить характерологічну підставу до цього корпусу, уточ­нюючи перш за все причину їх відтворюваності. Ця причина прогляда­ється в тому, що [4, с. 65]:

1) Хоч би один з компонентів таких поєднань виступає в своєму "віль­ному" значенні (первинному або вторинному) і при цьому він виконує роль семантично ключового. Проілюструємо на прикладі фразеологіч­них сполучень МК "Політичне життя суспільства":

Jemandem, einer Sache abhold sein - jemandem, einer Sache gegenuber ablehnend eingestellt sein (бути проти кого-небудь/ якоїсь справи). Слово "abhold" вживається у своєму первинному значенні "проти" та виконую роль ключового слова у даному словосполученні: Nur der Kanzler, dem Fernsehen abhold, liefie gern alles beim Alten (Capital).

In erster Linie- an erster Stelle, vor allem (передусім): Die beschriebenen Ziele sollen in erster Linie durch Reformen in folgenden Handlungsfeldern erreicht werden (www.moderne-verwaltung.hrw.de).

uber den Parteien stehen - unparteiisch sein (бути безпартійним): "Wir mussen unsere Gegner durchMilde... versdhnen. Das verlangt die Klugheit des wahren Staatsmannes, der uber den Parteien steht. " (HL Mann, Stadt 288).

in Verdruckung sein - in Bedrangnis sein (бути в утрудненому станови­щі): Die PDS ist in Verdruckung. Fur denprestigetrachtigen WahlbezirkBerlin-Mitte findet sich partout kein Kandidat (General-Anzeiger 10, 3.1998, 3).

2) Слова, що семантично реалізовуються, допускають достатньо за­вершене тлумачення. Це тлумачення можливе для слова тільки при ком­бінації з даним (одним або рядом) семантично ключовим словом: мож­ливі випадки "зв'язаної омонімії" [4, с. 66] коли одне і те ж слово, що семантично реалізовується, при різних семантично опорних словах ре­алізує різні значення: jemanden streng halten - суворо поводитись з ким-небудь, es streng nehmen mit etwas - серйозно відноситись до чогось. Цей випадок моє місце і серед фразеологічних сполучень як засобів виражен­ня досліджуваного нами концепту :

Amtsschimmel reiten - die Dienstvorschriften ubertrieben genau einhalten (розводити бюрократизм). Дієслово "reiten" тільки в даному словосполу­ченні реалізовує значення "розводити, притримуватись" - у порівнянні "das Pferd reiten" - їхати верхи на коні: Kleine Beamten reiten gern den Amtsschimmel [9, с. 36].

offener Brief - in der Presse verdffentlichter Brief an eine prominente Persdnlichkeit oder eine Institution, in dem ein die Allgemeinheit angehendes Problem aufgeworfen, eine Kritik ausgesprochen wird o. A (відкритий лист). Тільки у даному словосполученні прикметник "offen" отримує значення "відкритий - опублікований в пресі лист, звернений до певної визначної особистості або інституції": In einem offenen Brief an den Parteivorsitzenden hatte sich die Abgeordnete kritisch mit dessen Fuhrungsstil auseinander

gesetzt [9, с. 524].wilde Abgeordnete, wilder Abgeordneter - keiner Fraktion mehr angehdrende Abgeordnete, angehdrender Abgeordneter (позапартійний де­путат). Прикметник "wild" тільки у даному словосполученні отримує значення "позапартійний", порівняймо: wilde Leidenschaft - бурхли­ва (неприборкана) пристрасть; ein wildes Leben - розпусне життя; eine wilde Ehe - вільний шлюб: Das offizielle Reichstags-Handbuch von 1898 nennt zehn Fraktionen, dazu noch 39 so genannte "wilde" Abgeordnete, die sich keiner Fraktion angeschlossen hatten (www.zlb.de, 1999). Nun hat die "wilde Abgeordnete" eine eigene Partei gegrundet: die "GVP", die Grazer Verkehrspartei (www.salzburg.com, 8.2. 2001).

Ці дві ознаки достатньо чітко відрізняють лексичні колокації з ана­літичним типом значення (АЛК) від ідіом та від вільних поєднань слів.

Як і в корпусі ідіом, серед фразеологічнх сполучень або АЛК (дані два поняття розглядаємо як синонімічні) можна виділити "ядро", пери­ферію і динамічний ареал [4, с. 66]. Очевидно, що "ядро" повинне воло­діти типовими вище зазначеними ознаками і ще якимись характерними саме для аналітизму ознаками. До цих останніх В. М. Телія відносить їх номінативну регулярність при нерегулярності способів виконання номі­нативного завдання. Під номінативною регулярністю розуміється здат­ність АЛК за рахунок "зв'язаного" за значенням слова-компоненту по­значати сенси, які володіють загальнокатегоріальним змістом, характер­ним для видо-часових і аспектуальних значень, для значень, що співвід­носяться із глибинно-семантичними "відмінками" [10, с. 57].

Конкретні фразеологічні одиниці (у нашому випадку фразеологічні сполучення), що стали елементами лінгвістичної структури, можуть також виступати концептами, тобто номінувати певні концепти конкретної кон-цептосфери [2]. У концепті "Політичне життя суспільства", який ми визна­чаємо як макроконцепт, можна виокремити концепт "Політика", фразео­логічні засоби якого становлять "ядро" АЛК. Ключовим словом у даному концепті є Politik, філлерами (Fillers) - наповнювачами - наступні:

-   die abgewirtschaftete Politik - політика, що зжила себе;

-   die abwartende Politik, die Politik des Abwartens - вичікувальна по­літика;

-   die auswartige Politik - зовнішня політика;

-   Politik der Starke (von der Position der Starke aus) - політика з пози­ції сили;

-   Politik der Versdhnung - примиренська політика;

-   Politik des Zuckerbrotes und der Peitsche - політика батога і пряника;

-   Politik der freien Hand - політика свободи дій;

-           Politik auf lange (auf weite) Sicht - політика дальнього прицілу; Щодо концептуальної картини, яку творять фразеологічні сполучен­ня виокремленого нами концепту (на основі аналізу текстів німецько­мовної преси та текстів фразеологічних словників), то тут можна про­слідкувати дві наскрізі теми:

-   "політики про політику" (eine Politik der offenen Tur - ein Offensein nach allen politischen Richtungen hin - політика відкритих дверей: Es ist fraglich, ob sich dieser kleine Staat weiterhin eine Politik der offenen Tur wird erlauben kdnnen.);

-   "політика очима пересічної люлини" (Politik der Nadelstiche -Vorgehensweise, hin der mit oft kleineren, aber wirksamen, zermurbenden Aktionen etwas durchgesetzt wird - політика голкових уколок: Mit einer systematischen Politik der Nadelstiche versuchen sie das Bankgeheimnis zu durchldchern (Focus 13, 1994, 200). Wurden die Atommanager durch eine Politik der Nadelstiche noch vor Beginn der Konsensgesprache nachhaltig verargert, drohten jahrelange Rechtsstreitigkeiten... (Woche). ).

Філлери в концепті "Політика" можна визначити як "означення" дано­го концепту, які дають характеристику поняттю "політика" та вибудову­ють її образ. Виокремлені нами наповнювачі створюють як узагальнюю­чу концептуальну картину даного концепту (die abgewirtschaftete Politik , Politik der Versdhnung) так і конкретизуючу (die auswartige Politik, Politik des Zuckerbrotes und der Peitsche).

Говорячи про ментальну структуру концепту, яка за В. І. Карасіком базується на трьох компонентах - на понятті, образі та оцінці - фразео­логічні сполучення як складові частини МК "Політичне життя суспіль­ства" творять перш за все (опираючись на характеристику вище наведе­ного концепту "Політика") його образну складову, яка являє собою спо­сіб пізнання дійсності, що визначає місце концепту у системі аксіологіч-них орієнтирів лінгвокультури [3, с. 151].

Вслід за В. М. Телією до периферії у групі фразеологічних сполучень ми відносимо три випадки [4, 67]:

1) АЛК, що тяжіють до власне аналітичних форм значення ключово­го слова;

2) АЛК, в яких зв'язані значення мають тенденцію до отримання власної денотації, тобто через узус вони ще "прикріплені" до семантич­но ключового слова, але вже знайшли номінативну "спеціалізацію";

3) аналітичні за значенням поєднання слів, в яких в якості опорного найменування виступає слово в переосмисленому значенні (зазвичай -метонімічному) або ж - ідіома.

Розглянемо ці три випадки на прикладах фразеологічних сполучень у МК "Політичне життя суспільства":

До першої групи можна віднести поєднання типу:

jemanden (fur etwas) zur Verantwortung ziehen - jemanden (fur etwas) verantwortlich machen (und ihn bestrafen) (притягнути до відповідаль­ності), де дієслово "ziehen" розширює своє значення, порівняймо: einenVorteil (Nutzen) aus (etwas) ziehen - отримувати вигоду (користь) з чого-небудь; die Folgen (Konsequenzen, Schlusse, Folgerungen) aus (etwas ) ziehen - зробити висновки; die Bilanz aus (etwas) ziehen - підводити під­сумок.: Die Offentlichkeit erwartet, dass die bestechlichen Politiker fur ihr Vergehen zur Verantwortung gezogen werden;

das Problem mit "Евро" ldsen - вирішити проблему з "Евро" (порів.: das Siegel ldsen - зламувати печатку, розпаковувати; einen Vertrag ldsen - розірвати (відмінити) договір): Sprachenstreit: zum Schluss ist selbst das Problem mit "Евро" geldst (Westfalen-Blatt 21.10.2007, 244).

У сполученнях такого роду номінативно залежне слово десеманти-зується або розширює своє значення, а тому його примусова сполучува­ність з опорним найменуванням "контролюється" узусом [4].

У другу групу входять фразеологічні сполучення типу:

das heikle Treffen - пікантна зустріч (порів.: eine heikle Frage - лос­кітливе/ пікантне запитання): "das heikle Treffen" und die zu erwartenden Reaktionen hatten ihre Berater vorher haarklein durchgespielt (Merkels Einladung von Dalai Lam).

lupenreineDemokraten - незаплямовані демократи (порів.: lupenreine Edelsteine - коштовне каміння): Zu sehr liefi sich der Genosse der Bosse als Pate zahlreicher Grofigeschafte mit dem zweifelhaften Regimes feiern und lobte Kreml-Herrscher Putin gar als "lupenreinen Demokraten" (Focus 1.10.2007, 40).

Gegen geltendes Eu-Recht verstofien - порушити діюче право Євро-союзу (порів.: gegen den Anstand verstoBen - порушити правила при­стойності; gegen die Wahrheit verstoBen - піти проти істини): Wie sich die Parteizusammenschusse im Europaischen Parlament mit Tricks Kniffen bereichern wollen und dabei gegen geltendes Eu-Recht verstofien (Focus 1.10.2007, 40).

die Welt von morgen світ завтрашнього дня: Chance fur Visionare: in der zwdlften Runde "Schule macht Zukunft" gestalten jugendliche Ideen fur die Welt von morgen (Focus 17.9.2007, 38).

До третьої групи відносяться поєднання, "проміжні" між ідіомами і АЛК, типу:

einen EU-Sessel verlangen - вимагати посаду в Євросоюзі: Die EU

kdnnte - jenseits des franzdsischen und britischen Dauersitzes - einen EU-Sessel verlangen, den fur die ersten zehn Jahre Deutschland huten wurde. Doch der Platz an der UN-Sonne ist bislang nur ein Hoffnungswert (Focus 1.10.2007, 40).

sich nicht (gerade) mit Ruhm bekleckern - in seinem Tun, Benehmen, alles andere als beeindruckend sein, viel zu wunschen ubrig lassen (не можна похвалитися особливими успіхами), де дієслово "sich bekleckern" вжи­вається у переносному значенні "забруднитися": ... der Senior der SPD-Fuhrungstroika habe sich in den letzten Wochen der Legislaturperiode nicht gerade mit Ruhm bekleckert (Spiegel 29, 1980, 4).

der Platz an der Un-Sonne - місце під Євросонцем: Doch der Platz an der Un-Sonne ist bislang nur ein Hoffnungswert (Focus 1.10.2007, 40).

auf die Doppelspitze setzen - займати подвійну посаду: CSU setzt wieder auf die Doppelspitze (in Partei undRegierung) (Westfalen-Blatt 1.10.2007, 228).

Дані сполучення отримали статус проміжних, оскільки вони розділя­ють властивості ідіом: всі їхні компоненти повністю переосмислені, хоча роль "творчої основи" [4, с. 68] отримує іменний компонент, який одно­часно є і "ознаковим" членом фразотворчої парадигми.

Динамічний ареал цього класу може бути продемонстрований, напри­клад, появою в період об'єднання Німеччини величезної кількості сполу­чень, які повністю включаються в регулярну номінативну парадигму, але нерегулярну за способом лексичного вираження заданих у номінативній "матриці" значень. Саме такого роду номінативну парадигму В. М. Телія називає фразотворчою [5]. Наприклад: den Lafontain geben, Sundenbock der Nation, Law-and-Order Kurs, die Nintendo-Welt schaffen, Kampf der Kulturen та ін. [2].

Найбільш активними в динамічній зоні є ті АЛК, які формуються як генитивна метафора [4, с. 69]. В зв'язку з цим доречно нагадати що стали вже застарілими поєднання типу ein Diener des Volkes - слуга народу, ein Feind des Volkes - ворог народу, що перейшли в "цитування".

Велика кількість таких тимчасових АЛК забувається із розвитком суспільних відносин, але якась їх частина все ж таки залишається в узу-сі, як, наприклад, сполучення der eiserne Vorhang - залізна завіса, kalter Krieg - холодна війна. Такі сполучення можна вважати фразеологізмами, оскільки вони проявляють всі ознаки фразеологічності, властиві АЛК: їм властива відтворюваність і наявність зв'язаного значення одного з ком­понентів. Але вони служать для характеристики певного періоду полі­тичного життя країни, що "прирікає" їх на історичне забуття.

Фразеологізми позначають далеко не все пізнане людиною, а лише ті моменти, які з точки зору мовного колективу необхідно представити об­разно, емоційно, експресивно. Фразеологічні сполучення, як і весь фра­зеологічний склад, підлягає постійній та досить швидкій зміні завдяки суспільно-історичним явищам і суспільно-політичним подіям. Розгля­нувши різні типи фразеологічних сполучень та їхні "ядерно-периферійні" відношення, можна стверджувати, що процес творення нових фразеоло­гічних сполучень - це динамічний процес розвитку мови. Наводячи при­клади цих фразеологічних засобів, які наповнюють досліджуваний нами МК, доходимо висновку, що існування та постійне утворення нових фра­зеологічних сполучень у газетному політичному дискурсі свідчить тіль­ки про їхнє "живе" і "активне" функціонування у мові.Подальші дослідження цієї проблеми можуть мати такі напрямки: фразеологічні сполучення у корпусі фразеологічних інновацій МК "По­літичне життя суспільства"; фразеологічні сполучення як засіб виражен­ня концептуальної картини світу.

Література:

1.Баран Я. А., Зимомря М. І., Білоус О. М., Зимомря І. М. Фразеологія: знакові величини // Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов. - Вінниця: Нова книга, 2008. - 256 с.

2.Лисецька Н. Г. Фразеологічні інновації в сучасній німецькій мові: когні-тивний та функціональний аспекти. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка.- Луцьк: Вежа, 2004. - 20 с.

3.Карасик В. И. Языковый круг: Личность, концепты, дискурс. - Волго­град: Перемена, 2002. - 477 с.

4.Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. - М.: Шк. "Языки русской культуры", 1996. - 288 с.

5.Телия В. Н. Типы языковых значений. Связанное значение в языке. - М., 1981. - 273 с.

6.Agricola E. Einfuhrung in die Probleme der Redewendungen // Worter und Wendungen. Worterbuch zum deutschen Sprachgebrauch. Hrsg. von Gorner und R. Kufner. - Leipzig: VEB, Bibliographisches Institut, 1962.

7.Benson M. Lexical combinability. // Papers in linguistics, 18. 1985. - P. 3-15.

8.Bierwisch M. Linguistik als kognitive Wissenschaft - Erlauterungen zu einem Forschungsprogramm // Zeitschrift fur Germanistik. - 6. - 1987. - S. 645-667.

9.Duden Redewendungen und sprichwortliche Redesarten. Worterbuch der deutschen Idiomatik. - Mannheim, Leipzig, Wien, Zurich: Dudenverlag, 2002. -Bd. 11. - 864 s.

10.  Fillmore Ch. The case for case. // Universals in Linguistics Theory. - N.Y.,
1968. - P. 1-88.

11.  Schippan T. Einfuhrung in die Semasiologie. - Leipzig: VEB,
Bibliographisches Institut,
1972.

12.       Schyndel I. van. Erscheinungen der lexikalisch-syntaltischen Paradigmatik
von Phrasemen im Russischen.
- Munchen, 1994. - 199 s.Музиченко Г. П.,

Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні, м. Київ

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ АЛЮЗІЇ У ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ЗАГОЛОВКАХ

Стаття присвячена особливостям застосування прийому фразеоло­гічної алюзії в англомовних публіцистичних заголовках. Досліджуються структурно-семантичні і прагматичні аспекти фразеологічної алюзії та наводяться приклади її використання.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, заголовок, алюзія, трансформація.

The article is dedicated to the peculiarities of the use of phraseological allusion in English-language newspaper headlines. The author investigates structural, semantic and pragmatic characteristics of phraseological allusion used in headlines.

Key words: phraseological unit, headline, allusion, transformation.

Існує багато способів актуалізації фразеологічних одиниць (ФО) у мовленні. Вивчення цих способів залишається актуальною проблемою у сучасному мовознавстві та є предметом багатьох лінгвістичних дослі­джень. Одним із засобів актуалізації фразеологізмів є різноманітні транс­формації їхньої форми або змісту. Наша стаття присвячена прийому фра­зеологічної алюзії.

У нашому дослідженні ми зосередимо увагу на особливостях вико­ристання прийому фразеологічної алюзії у публіцистичних заголовках. Нашою метою є вивчення структурно-семантичних та прагматичних ха­рактеристик фразеологічної алюзії, з'ясування способів натяку на фразе­ологічний денотат, дослідження взаємодії алюзивної одиниці із текстом статті. Матеріалом нашого дослідження є заголовки англомовної преси.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16