М І Гнатюк - Наукові записки в 11 - страница 74

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 

Most call them "card counters" or simply "counters", skillful blackjack players whose razor-keen memories can calculate the chances of a jack or queen popping up after several decks of cards have been played [17, c. 8].

Just before each Geiger counter click we see a flash of light from the illuminated electron [13].

ЛСВ "шахрай" можна виділити як омонім, визначивши для нього до­даткову дистрибуцію з унікальним лексичним наповненням і підтверди­ти перехід від позначення предмету до номінації особи, тобто на новий рі­вень абстракції. Між ЛСВ "лічильник" і "шахрай" спостерігатиметься яви­ще "взаємовиключної диз'юнкції", про яку ми вже згадували [7, c. 553].

ЛСВ "боргова в'язниця" також не відповідає спільній диференційній семі "equipment that counts", можливо, через те, що він втратив зв'язок з цією семою в силу історичних причин. ЛСВ "пропуск" не вмотивований відносно диференційної семи "a way to oppose", тобто може бути потен­ційним омонімом. Омонімічність ЛСВ 2.2. а), 2.2. б) і 2.2. в) не доводить­ся через семантичну формулу, тому потрібно порівняти їх дистрибутив­ні моделі, щоб виявити додаткову диференційну дистрибуцію, подекуди розширюючи контекст.

Слід звернути увагу, що Concise Oxford Dictionary of Current English [COD] виділяє аж 5 омонімів counter и: 1г) + 1б); 2.1.в); 2.2.б); 2.2.в); [див. с. 8], а також 1 абревіатуру - counter и - до counter rocking turn. Такий розподіл ЛСВ, на наш погляд, є найбільш логічним. У Новому великому англо-російському словникові Ю. Д. Апресяна подано абревіатуру counter до counter-lode и - "рудна жила" [8]. Тільки Merriam Webster's Dictionary відокремлює слово зі значенням "прилад, що рахує". Відібравши речення з Британського національного корпусу, тлумачних словників та енциклопе­дій і з'ясували, що counter n найчастіше вживається лише у деяких значен­нях, які реалізуються у поданих нижче дистрибутивних моделях.

Примітка. Робочі символи: N - іменник або займенник (конкрети­зуючий або одиничний), а N' - (типовий іменник у кластері), N - ге­рундій; A - прикметник; V - особове дієслово, V= - інфінітив; Ving -Participle I, Ven - Participle II; D - прислівник; p - займенник; prp - при­йменник; S - головне або підрядне речення (підмет + присудок), C - при­кметник, утворений шляхом словоскладання; 0 фразеологічне вживан­ня. Враховуючи те, що при загальній моделі сполучуваності реалізуєть­ся, зазвичай, найбільш абстрактне значення, виявити семантичні відмін­ності в середині нього можна шляхом додаткової дистрибуції. Дистрибу­тивні формули окремих ЛСВ слова counter и такі:

1. а) N + N': Geiger counter, calorie counter, step counter, zero counter, program counter, a scintillation counter; N + Ving + prp: a counter consisting of sth;

N + N' + S: the Geiger counter (sb actually used); N' + S: а counter (whose output is capable of displaying sth); A + N + N': synchronous/asynchronous event counters; D + Ven + N: cleverly designed counters; Ving + Ving + like + N + N': ticking and clicking like a geiger counter; A + C + N: digital high­speed counter;

V= + N: to reset the counter; N + Ven + prp + N + prp + prp + p + N: sth. received by the counter up to its capacity.

1. г) prp + N: at the counter, behind the counter, against the counter, beside the counter, from the counter; N + N': baby counter, bar counter, check-out counter, coffee counter, ticket counter; C + N + N': all-night snack counter; V / V= + prp + N: came up to the counter, lean on/over the counter, to pay cash across the counter, placed sth on the counter, rummaged under the counter, served behind the counter; S + prp + N: (sb is) behind the counter, (sth is) on the counter; V= + N + prp + N: to leave the note on the counter; A + prp + N або Ven + prp + N: 0 available over the counter, 0 available under the counter, 0 bought over the counter; V + prp + N + N': decided on a sales counter (for a new store).1. д) A + N a sophisticated counter; 0 fast counter; N's + N + V= the counter's right to play.

2.1. а) N + prp + N a counter to sth; N + prp + N + N a counter to terrorist attacks; N + prp + A + N a counter to the countless concentration, N + be + S the counter was (that...); A + N + prp + p + N: an effective counter to that sort (of view), prp + p + S + no + N: to which (sb had) no counter.

2.1. г) V= + prp + N + A + N to succeed in preventing an immediate, effective counter.

2.2. а) S + Ven + prp + N (ships are) built without a counter; б) A + N + N': the thermoplastic heel counter.

Вибіркове дослідження морфосинтаксичної іменникової сполучува­ності counter и виявило, що окремі значення цього слова мають як фа­культативні, так і специфічні моделі сполучуваності, які заповнюються лексично по-різному. На основі цих моделей можна пояснити виділення COD 5-ти омонімів counter и [16].

Підбиваючи підсумки, хотілося б наголосити, що труднощі, які ви­никають при розмежуванні значень полісемічного слова, в більшості ви­падків пояснюються дифузністю семантичної структури цього слова, в межах якої внутрішні зв'язки не є абсолютними й константними (про що свідчать роботи окремих мовознавців, наприклад, Р. О. Будагова, Б. Фос-тера), внаслідок чого окремі ЛСВ можуть виявитися ієрархічно рівно­правними й часто належати до різних лексико-семантичних категорій і галузей термінології. Звичайно, перспективне виділення омонімів потре­буватиме надалі ретельного порівняльного аналізу, перш за все, англо­мовних лексикографічних джерел.

Література:

1.Арнольд И. В. Основы научных исследований в лингвистике [Текст]: учеб. пос. - М.: Высш. шк., 1991.     140 с. - ISBN 5-06-001499-1.

2.Архипов И. К. Человеческий фактор в языке [Текст]: учеб.-метод. пос. [Материалы к спецкурсу]. - СПб, 2001. - 110 с.

3.Блох М. Я. Теоретическая грамматика английского язика [Текст]: Учеб­ник. Для студентов филол. фак. ун-тов и фак. англ. яз. педвузов. - М.: Высш. школа, 1983. - 383 с.

4.Болтянська Р. И. Разграничение полисемии и омонимии в системе ан­глийского глагола [Текст]: дис. ... канд. филол. наук / Болтянская Регина Из-раилевна. - К.: [б. в.], 1983. - 213 с.

5.Гак В. Г. К проблеме семантической синтагматики [Текст] / Проблемы структурной лингвистики 1971. - М. , 1972. - С. 373.

6.Медникова Э. М. Значения слова и методы его описания [Текст]: учеб. пос. на матер. совр. англ. яз. / Медникова Эсфирь Максимовна. - М.: Высш. шк. , 1974. - 202 с. - (Б-ка филолога).

7.         Новиков Л. А. Избранные труды в 2-х томах [Текст] / Новиков Лев Алек-сеевич. - Т. 1: Проблемы языкового значения. - М.: Изд-во РУДН, 2001. -627 с.: ил. - ISBN 5-209-01397-9.

8. Новый большой англо-русский словарь под общим руководством акад. Ю. Д. Апресяна (онлайн версия). [Електронний ресурс]: http://www.classes.ru/ dictionary-english-russian-Apresyan-term- 19185.htm.

9. Семантическая структура слова. Психолингвистические исследования. [Текст] ИЯ АН СРСР / Отв. ред. А. А. Леонтьев. - М.: Наука, 1971. - 216 с.

 

10.Телия В. Н. Типы языковых значений: Связанное значение слова в языке [Текст] / Телия Вероника Николаевна. - Матер. АН СССР. ИЯ. - М.: Наука, 1981. - 269 с.

11.Теньер Л. Основы структурного синтаксиса [Текст] / [пер. с фр. И. М. Богуславского и др. ] ; редкол.: Г. В. Степанов (пред.) и др. ; Вступ. ст. и общ. ред. В. Г. Гака. - М.: Прогресс, 1988. - 656 с. - (Языковеды мира).

12.Частотный словарь сочетаемости современного английского языка [Текст] / [Волкова Н. О., Гинзбург Р. З., Перебейнос В. И., Санкин А. А., Хиде-кель С. С.]. - Ч. 1: Принципы составления словаря. Методические указания по работе над словарем. - М.: М-во высш. и ср. спец. образования СССР. МГПИ-ИЯ им. М. Тореза. ИЯ им. А. А. Потебни АН УССР, 1971. - 76 с.

13.Longman Dictionary of Contemporary English / [director Della Summers]. -New ed. p. cm.: Pearson Education. 2003. - ISBN 1-405-80673-7. - 1950 р.

14.Merriam Webster's Collegiate Dictionary [Електронний ресурс]. Eleventh Edition, 2006. - (Encyclopaеdia Britannica 2008 Ready Reference). - Електрон. дані і прогр. - 1 електрон, опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: Pentium-III ; 512 Mb RAM ; Windows 2000 SP4 / XP / Vista.

15.Oxford Advanced Learner's Dictionary. [Електронний ресурс]: Oxford University Press, 2005. http://www.oup.com/oald-bin/web_getald7index1a.pl.

16.The Concise Oxford Dictionary of Current English. Fifth Edition, 1974. -1558 p. - ISBN: 0198611072 / 0-19-861107-2.

Vol. 74 ; No 16: The Ledger [Текст]. - Lakeland, Florida. December 22, 1979. - 52 p.УДК 81L112.2'342.42'37

Найдеш О. В.,

Черновицкий национальный университет, г. Черновцы

КОНСОНАНТНАЯ СИМВОЛИЧНОСТЬ НАЧАЛЬНЫХ ФОНЕСТЕМ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Стаття присвячена дослідженню символічних властивостей по­чаткових сполучень приголосних у сучасній німецькій мові. За допомогою психолінгвістичних, структурних і квантитативних методів здійснено комплексний аналіз символічних значень німецьких початкових сполучень приголосних у мові. У роботі подано об'єктивні та суб'єктивні тенденції у вивченні звукозображальності. Об'єктивні символічні властивості зву­косполучень фонестемної лексики досліджено за допомогою компонент­ної та статистичної методики; здійснено розподіл фонестемної лексики за частотними, морфологічними, стилістичними і семантичними підкла­сами. Суб'єктивні символічні значення початкових звукосполучень уста­новлено за допомогою психолінгвістичних методів, шляхом проведення експериментальних досліджень з носіями мови.

Ключові слова: фоносемантика, фонетична мотивованість, фонес-тема, звуковий символізм, об'єктивні і суб'єктивні символічні значення, фонестемна лексика.

The article is dedicated to the study of symbolic properties of initial consonants clusters in Modern German. Psycholinguistic, structural and quantitative research methods employed, the thesis offers, for the first time, complex analysis ofsymbolic meanings of the German initial consonants clusters in speech. The article encompasses objective and subjective tendencies in the study ofsound symbolization. Objective symbolic properties of the phonestemic vocabulary clusters are studied by means of componential statistic methods in frequency, morphological, stylistic and semantic subclasses. Subjective symbolic meanings of the clusters are studied with the help ofpsycholinguistic experimental data obtained from German language informants.

Key words: phonosemantics, phonetic motivation, phonestem, sound symbolism, objective and subjective symbolic data, phonestemic vocabulary.

На современном этапе развития лингвистической науки вычленяется отдельное её направление - фоносемантика, находящаяся на стыке фо­нетики, семантики и лексикологии [1, с. 5]. Предметом изучения фоно-семантики как раздела языкознания стала звукоизобразительная система языка, отражающая связь между звуком и значением. Как сложное, мно­гоплановое явление фоносемантику рассматривают с разных позиций и в различных аспектах. В частности, исследуют фоносемантические свя­зи как первичные, звукоподражательные, так и вторичные, звукосимво-лические, - либо последние рассматриваются в совокупности естествен­ной и психологической мотивированности, предопределённой синесте-

© Найдеш О. В., 2010зией [2, с. 20-89]. Кроме лексического и грамматического значений, су­ществует фонетическое, что указывает на содержательность языковой формы ещё и на фонетическом уровне.

Фоносемантика рассматривает три типа фонетических реалий: фонемы, фонетические признаки и сочетания фонем. Классическим и традиционным является исследования фонем в составе лексем либо расс­мотрение фонемных признаков. Мы предлагаем изучение фоносеманти-ческих явлений на основе анализа фонемных сочетаний, а именно - ис­следования начальных групп согласных в немецком языке, - согласно единой методике, позволяющей учесть все основные параметры фоно-семантики.

Проблема "звук-смысл", и, в частности, семантика начальных фонемных сочетаний, привлекала внимание многих отечественных спе­циалистов (С. В. Воронина, В. В. Левицкого, А. Б. Михалёва, А. Н. Жер-новей, А. А. Калиты, Н. Л. Львовой и др.) и зарубежных исследовате­лей (Л. Блумфилда, Ф. Хаусхолдера, Дж. Ферса, Х. Марчанда, Б. Уорфа, С. Ульмана, З. Харриса, В. Мюса, Э. Юнгера, Э. Фенца, З. Эртеля и др.).

В сфере интересов этих учёных не раз оказывались самые разнообразные звукоизобразительные процессы. И всё же современной лингвистике недостаёт исследований обобщающего характера о фоносе-мантических связях в лексике, о соотношении её с морфологическими, стилистическими, семантическими, частотными подклассами. В науке так и не сформулированы пока системно организованные, убедительные для большинства аналитиков положения о соответствии/несоответствии субъективного (установленного экспериментально) и объективного (выведенного путём исследования словаря или текста) звукосимволизма. Недостаточно изученными в этом плане являются и фоносемантические свойства начальных сочетаний согласных (фонестем) в немецком языке. Кроме того, отсутствуют глубокие исследования особенностей исполь­зования соответствующей фонестемной лексики (слов с начальными со­четаниями согласных) в произведениях художественной литературы, которые бы раскрывали зависимость лексем от их мотивного ("минор­ного" или "мажорного") характера, хотя не раз отмечалось, что минор­ности произведений способствует "отрицательность" ("негативность"), а мажорности - "положительность" ("позитивность") определённых фонестемных рядов.

Актуальность нашего исследования, таким образом, обусловлена не­обходимостью выработки методики комплексного анализа субъективных и объективных факторов звукоизобразительного процесса, насущными задачами по всесторонней обработке достоверных данных, полученных с помощью лингво-статистических методов, о символических значени­ях начальных сочетаний согласных в современном немецком языке, - сучётом современного уровня изучения фоносемантики; потребностями дальнейшего обстоятельного исследования фонестем и принадлежнос­ти слова к одному из семантических, стилистических, морфологических либо частотных подклассов в немецком языке; изучения фонестемного состава разномотивных (минорных/мажорных по тональности) произве­дений немецкоязычной литературы в сопоставительном аспекте.

Основной целью настоящего исследования является установление символических свойств начальных сочетаний согласных звуков немец­кого языка с помощью анализа данных современных толковых словарей немецкого языка, с привлечением экспериментальных (психолингвисти­ческих) методов изучения материала.

Объектом исследования является 29 начальных сочетаний согласных современного немецкого языка (bl-, br-, dr-, fl-, fr-,gl-, gn-, gr-, kl-, kn-, kr-, kv-, pfl-, pffr-, pl-, pr-, Jl-, Jm-, Jn-, Jr-, Jv-, sk-, Jp-, Jpl-, }pr-, Jt-, Jtr-, tr-, tsv-). Предметом исследования являются фоносемантические (символические) свойства немецких начальных звукосочетаний. В работе использован описательный метод для инвентаризации и систематизации фонемных сочетаний и полного описания этих языковых элементов. Метод компо­нентного анализа дал возможность обнаружить связь между символи­кой начальных групп согласных и целостным сигнификативным значе­нием того или иного слова. Кроме того, в работе использован ряд статис­тических приёмов и методов исследования интересующих нас единиц, как-то: корреляционный анализ, критерий c-квадрат, коэффициент вза­имной спряженности, - для получения объективных данных относитель­но символических свойств начальных сочетаний согласных. Отдельные приёмы психолингвистического анализа позволили изучить языковые ассоциации и тончайшие оттенки смысла - с тем, чтобы установить в дальнейшем характер символической значимости рассматривавшихся сочетаний.

Источником фактического материала послужили три современных толковых словаря немецкого языка (Deutsches Universalworterbuch, 2003; Stilworterbuch der deutschen Sprache, 1988; Deutsches Worterbuch, 1980) и четыре частотных словаря (Haufigkeitsworterbuch der deutschen Sprache, 1897; Deutsche Sprachstatistik, 1964; Rucklaufiges Worterbuch der Gegenwartssprache, 1965; Haufigkeitsworterbuch gesprochener Sprache, 1981). Экспериментальная часть материала основывается на 18750 ответах, даю­щих понятие о реакции информантов - носителей немецкого языка.

В контексте существования различных форм семантического про­явления звука мы рассматриваем детский лепет как своеобразный язык звуков, звукосочетаний либо возгласов, несущих смысловую нагруз­ку. На начальном этапе развития личности звуки, издаваемые детьми, непроизвольны, бессодержательны, строятся на имитации (подражании);позже они становятся значимыми, соотносимыми с определёнными ре­акциями: возмущением, удовольствием, болью, голодом и иными ощу­щениями. Звук в детском лепете рассматривался психолингвиста­ми от первичного крика при рождении до крика как звукового сочета­ния вокализованного характера, где к гласным вскоре присоединяются согласные звуки, образовывая различные комбинации, в дальнейшем пе­реходящие в ономатопоэтические возгласы, а позже и в первые слова [5, с. 27-36]. Все эти звукообразующие элементы постепенно приобретают осмысленный характер.

Звуки в музыке, литературе (особеннно в поэзии) обладают также определённой содержательностью, значимостной функцией. В поэзии звуки слов получают свою мелодичность, а звуки музыки, интернацио­нальные по характеру воспроизведения и восприятия, способны вызвать определённую словесную эмоционально-экспрессивную реакцию.

Нами изучаются фоносемантические свойства начальных сочетаний согласных звуков, названых фонестемами. Фонестема рассматривает­ся не только на фонемном и морфемном уровнях, но и как межуровне-вая ("промежуточная между фонемой и морфемой") единица. Описаны также и различные определения сочетания фонем как ещё одно возмож­ное истолкование понятия фонестемы. Фонестему называют "корнеобра-зующей морфемой", "ядром корня", "аффективной морфемой", "нало­жением фонем", "особой разновидностью морфем", "фонемным соче­танием, по содержанию являющимся семой", "символом", "моделью", "языковым квантом", "субморфемным дифференциалом", "психомор­фом", "фонемной комбинацией", "фонетическим комплексом", "бифо-ном" и тому подобным образом [3, с. 83-86]. На основе разносторонен-него изучения истории и теории данного вопроса предложено рабочее определение фонестемы. Фонестема является промежуточной (межуров-невой) между фонемой и морфемой единицей системы реализации зву­ковой речи (то есть ФС), которая по форме своей представляет собой по­вторяемое двух- и трёхфонемное соединение в анлауте, а по своему со­держанию приближается к семе (выполняет функцию семы), то есть ас­социируется с определённым значением при отсутствии морфологиза-ции какой-либо части словоформы.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16