М І Гнатюк - Наукові записки в 11 - страница 81

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 

У ТЕКСТАХ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ                      59

Брацкі А.

НАЦІОНАЛЬНА ФІЛОЛОГІЯ І СЛАВІСТИКА - СПІВІСНУВАННЯ

ЧИ СУПЕРНИЦТВО?                                                              65

Булатецька Л. І., Лещук Ю. В.

КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТАФОРИЗОВАНИХ ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ
НОМІНАЦІЙ КАТЕГОРІЇ ОБМАНУ ВІДПОВІДНО ДО КОМПОНЕНТІВ
ФРЕЙМУ ОБМАНУ        73

Бялик В. Д.

ДЕКОДУВАННЯ ПРАГМАТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НЕОЛОГІЗМУ

УВИСЛОВЛЕННІ                                                                    78

Вакуленко В. Ф.

ДАВНЬОГРЕЦЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ

ЯК ЗНАКИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ  83Василенко Д. В.

МОВНІ ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ МІФОЛОГІЧНОГО ОБРАЗУ ВІЙНИ  91

Вовк С. В.

ВАРІЮВАННЯ НОМІНАЦІЇ ПЕРСОНАЖІВ

В АВТОРСЬКОМУ ДИСКУРСІ Р. КІПЛІНГА    96

Волкова Л. М.

FUNCTIONAL CLASSIFICATION OF DISCOURSE MARKERS        100

Галаган В. Я.

СТРУКТУРНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІМЕННИКІВ-ПЕЙОРАТИВІВ

ТА ПРИКМЕТНИКІВ-ПЕЙОРАТИВІВ   104

Гандзюк О.

ФУНКЦІОНУВАННЯ АДВЕРБІАЛЬНИХ СИНТАКСЕМ

В УКРАЇНСЬКИХ ПРИСЛІВ'ЯХ І ПРИКАЗКАХ             111

Гнатковська О. М.

КОМУНІКАТИВНІ ІНТЕНЦІЇ ЕКСПРЕСИВНИХ "Я-ВИСЛОВЛЕНЬ"

У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ            115

Гогуленко О. П.

ФОНОВІ ОНІМИ У ПРОЗОВОМУ ДИСКУРСІ ПАНАСА МИРНОГО         120

Голоюх Л. В.

ЕПІТЕТИ З НАЦІОНАЛЬНОЮ КОНОТАЦІЄЮ

В ІСТОРИЧНІЙ ПРОЗІ Р. ІВАНИЧУКА                            125

Гонгало В. С.

РЕГУЛЯТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГЕНДЕРНО МАРКОВАНИХ

АНГЛІЙСЬКИХ ПАРЕМІЙНИХ ОДИНИЦЬ ПОНЯТІЙНОГО ПОЛЯ

"ПОДРУЖЖЯ ТА ПОДРУЖНЄ ЖИТТЯ"........................... 130

Гончарук С. В.

КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОСТОРОВИХ ІМЕННИКІВ-АНТОНІМІВ     139

Гоца Н. М.

ВЕРБАЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ ЕМОТИВНОСТІ У РОМАНАХ ТОНІ МОРРІСОН...143

Грижак Л. М.

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОЗНАЧЕНИХ ІМЕННИХ ГРУП

У РІЗНИХ ТИПАХ ДИСКУРСУ                                           149

Гуз О. П.

ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ ВЕРБАЛЬНОЇ АГРЕСІЇ

У МАСМЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ                                       154

Гульчевська М. Б.

МОРФОЛОГІЧНИЙ ТА ГРАМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ СЛОВ'ЯНСЬКИХ

ЗАПОЗИЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ  160

Гут Н. В.

СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ АВТОРСЬКИХ СЛІВ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ

(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Ш. БРОНТЕ)   165

Данильченко І. В.

ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ НОМІНАЦІЇ

У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ЖУРНАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ            170Derkacz-Padiasek T. I.

POLYSEMY AS A MEANS TO ENRICH THE LANGUAGE OF NEWSPAPERS       176

Долгополова Л. А.

ІНФІНІТИВ У ФУНКЦІЇ ПРЕДИКАТА................................. 185

Дочу А. Р.

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ОРНІТОНІМІВ

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У РІЗНІ ІСТОРИЧНІ ПЕРІОДИ  189

Дубчук М. Я.

КРИЛАТІ ВИСЛОВИ ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

ТА ОСОБЛИВОСТІ ТРАКТУВАННЯ КОНЦЕПТУ "ЩАСТЯ"

В КРИЛАТИХ ОДИНИЦЯХ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ........ 200

Дьячок Н. В.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЛЕКСИКАЛИЗАЦИИ

ВЕРБАЛЬНЫХ РЕАЛИЗАЦИЙ НОМИНАТЕМ ТИПА

"СЛОВОСОЧЕТАНИЕ + ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ УНИВЕРБ"  205

Дягілєва Ж. А.

АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ "ДРУЖБА"

В РОМАНІ Е.М. РЕМАРК "DREI KAMERADEN"            211

Єгорова О. І.

ЕКСПРЕСИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЄДНОСТЕЙ

ВИЩОГО ПОРЯДКУ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ        219

Єрченко О. В.

КОМПРЕСІЯ ЯК СТИЛЬОВА РИСА

КОМПОЗИЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АНОТАЦІЇ                228

Замощина-Шеріф Н.О.

СТРУКТУРА І СЕМАНТИКА ПОХІДНИХ ЛОКАТИВНИХ ІМЕННИКІВ

ІЗ СУФІКСОМ -HANE В ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ                    232

Застровська С. О.

АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ RISIKO У СПОРТИВНОМУ ДИСКУРСІ      237

Захарчук І. О.

ДИСТРИБУЦІЯ ОПЕРАТОРА NOT У РЕЧЕННІ.................. 243

Зимовець Г. В.

СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЛАСНИХ НАЗВ............. 250

Зербіно А. Д.

СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНОНІМІЧНИХ РЯДІВ ДІЄСЛІВ

ЗІ ЗНАЧЕННЯМ "ЗГОДИ/НЕЗГОДИ" У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ...257 Зубач О. А.

ЗАСАДИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ

У ФРАЗЕОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ         263

Капак Ю. М.

УНІВЕРСАЛЬНЕ ТА ІДІОЕТНІЧНЕ У ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ТЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ

ТА УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ).................................... 268

Кажарновіч Я.

LICZEBNIK W CERKIEWNOSLOWIANSKIM APOSTOLE

Z BIBLIOTEKI SLASKIEJ  276Кашуба Н. П.

ВАРІАНТНЕ КЕРУВАННЯ ДІЄСЛІВ ФОРМАМИ ЗНАХІДНОГО

І ОРУДНОГО ВІДМІНКІВ У СУЧАСНІЙ СЛОВАЦЬКІЙ МОВІ       283

Кінах Л. С.

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ СУБСТАНТИВАЦІЇ

В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ                                      288

Клименко О. С., Климова Н. І., Безугла М. В.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ ПОЕТИЧНОГО СТИЛЮ Е. ДЖЕННІНГС ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ПОВТОРІВ

НА РІЗНИХ РІВНЯХ АКТУАЛІЗАЦІЇ.............................. 296

Князян М. О.

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ ВІДОБРАЖЕННЯ

КРАСИ ПРИРОДИ В ТВОРАХ ГІ ДЕ МОПАССАНА, К. ПАУСТОВСЬКОГО

Й М. СТЕЛЬМАХА................................................................ 303

Ковалюк Ю. В.

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОБРАЗНОГО СКЛАДНИКА КОНЦЕПТУ ЛЮДИНА     311

Коляденко О. О.

ПРОПОЗИЦІЙНО-ФРЕЙМОВИЙ АНАЛІЗ СЛОВОТВІРНОЇ ПАРАДИГМИ

ЛЕКСЕМИ-РЕПРЕЗЕНТАНТА КОНЦЕПТУ СТРАХ       317

Копач О. О.

СЕМАНТИЧНІ ТА СТРУКТУРНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ                  324

Корнєва С. Є.

КОНЦЕПТ MENTALITY / MENTATION У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ НАУКОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ)..329 Косенко А. В.

АД'ЄКТИВНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ BEAUTY

В АВТОРСЬКОМУ ДИСКУРСІ                                            337

Кратюк Ю. К.

UWAGI NA TEMAT FLEKSJI POLSKIEJ GWARY GRODKA PODOLSKIEGO       343

Крилова Т. В.

ЛІНГВОКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА ДЕАГЕНТИВНИХ СТРУКТУР

В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ                                                        350

Кудрявцева О. Д.

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ ПРИЙМЕННИКІВ У ХУДОЖНЬОМУ

ТА НАУКОВОМУ СТИЛЯХ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ          356

Кузьмич О. М.

ГОЛОВНІ ЧАСТИНИ МОВИ ЯК ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ КОМІЗМУ  361

Кульчицька Н. О.

КЛАСИФІКАЦІЯ АНТОНІМІЧНИХ ПАР У АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

ЗА ОЗНАКОЮ АСИМЕТРІЇ (НА МАТЕРІАЛІ БІБЛІЙНИХ СТИЛІСТИЧНИХ

ПРИЙОМІВ КОНТРАСТУ).................................................. 366

Курушкіна Т. М.

ОСОБЛИВОСТІ ОНОМАСІОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ

АНГЛІЙСЬКИХ КУЛІІІАРОІІІМІВ     372Ларькова Л. Х.

ФУНКЦІЯ АДВЕРБІАЛЬНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ

У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ                                      377

Лепко Г. В.

НЕПРЯМІ НОМІНАЦІЇ ОСІБ ЗА ПОЛІТИЧНОЮ НАЛЕЖНІСТЮ   381

Лех О. С.

АНТОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ У СИСТЕМІ ПАРАМЕТРИЧНИХ

ПРИКМЕТНИКІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ       386

Липка С. І.

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ФІКСОВАНИХ УСТАНОВОК

У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ                                      393

Лисецька Н. Г., Бондарчук О. Ю.

ТИПОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРА ЕКСПЛІКАЦІЇ КОНЦЕПТУ "СПОНУКАННЯ

ДО ДІЇ" НА ПРИКЛАДІ ПРИСЛІВ'ЇВ ТА ПРИКАЗОК НІМЕЦЬКОЇ МОВИ           400

Литвин А. А.

МОВНА КОГНІЦІЯ АНГЛІЙСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ

ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ВИДІВ СПОРТУ                                 408

Луговий В. С.

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ОНОМАСТИКОНУ ТВОРІВ

П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО                                                             412

Лутава С. М.

ОСОБЛИВОСТІ ПАРАДИГМИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ

"ВІРТУАЛЬНИЙ КАЗКОВИЙ, МІФОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР" 417

Лягіна І. А.

КОЛОРОНІМИ У СТРУКТУРІ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ            425

Мандрик Н. В.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ АНТРОПОНІМІКИ

(НА МАТЕРІАЛІ ПРІЗВИЩ РІВНЕНЩИНИ)                   430

Мартинюк О. М.

ІМПЛІЦИТНЕ ВИРАЖЕННЯ АКТАНТНОСТІ У СТРУКТУРІ РЕЧЕННЯ

(НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)                        438

Марунько О. А.

КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧЕННЯ З УСТАЛЕНОЮ

КОНСТРУКЦІЄЮ У ПРЕТЕРИТАЛЬНОМУ КОН'ЮНКТИВІ 445

Мацкуляк Ю. Й.

СЛОВОТВІРНІ МОДЕЛІ, ЇХ ТИПИ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ    449

Мельник Р. М.

ЕПІДИГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИКМЕТНИКА EMSIG

(НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ)      457

Мирошниченко М. І.

ДО ПИТАННЯ СЛОВОТВОРУ ІМЕННИКІВ-НАЗВ ДІЯЧІВ  462

Минзак О. В.

АНТОНІМІЧНІ ПАРИ: ОГЛЯД МЕЗОНІМІЧНИХ ХАРАКТЕРСТИК

В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ     468Мирончук Т. А., Одарчук Н. А.

ОПОЗИТИВНІ ВІДНОШЕННЯ ЯК СЕМАНТИЧНИЙ ҐРУНТ ПРЕВЕНТИВНИХ

МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ                                                      474

Михайленко В. В.

РАНГОВА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ  479

Мініч Л. С.

ПАРАДИГМА ФЛОРОЛЕКСЕМ У ТВОРАХ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО      486

Мойсей Л. Т.

ТРАНЗИТИВНІ РОДОВІ МАРКЕРИ...................................... 492

Мудрак Я.

СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ МОДЕЛІ РЕЧЕНЬ

З ФАКТИВНИМИ ПРЕДИКАТАМИ ПАМ'ЯТІ                 498

Мудрик С. О.

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ СПОЛУЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ НАПОВНЕННЯ МАКРОКОНЦЕПТУ
"ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА" У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ
ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ
.................................................... 505

Музиченко Г. П.

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ АЛЮЗІЇ

У ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ЗАГОЛОВКАХ............................ 513

Навроцька І. М

ВИДІЛЕННЯ ОМОНІМІВ В МЕЖАХ ПОЛІСЕМАНТИЧНОГО СЛОВА

(НА ПРИКЛАДІ ІМЕННИКА COUNTER)                         521

Найдеш О. В.

КОНСОНАНТНАЯ СИМВОЛИЧНОСТЬ НАЧАЛЬНЫХ ФОНЕСТЕМ

В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ                        530

Намакштанская И. Е., Романова Е. В.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕНТАЛЬНОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА С ЕГО РЕЧЕВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ.

ИХ ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ В.С. ВЫСОЦКОГО....539 Нера Н. Я.

ПРОНОМІНАЛЬНІСТЬ ill ВЛАС! II -ПРЯМОГО МОВЛЕННЯ      546

Несин Ю. М.

ФІКСАЦІЯ ТА ПЕРЕКЛАД НОВОТВОРІВ У ТЕКСТАХ КОМП'ЮТЕРНОЇ

ТА ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ                                                 553

Нікіточкіна І. В.

THE LEXICO-SEMANTIC FIELD OF ADJECTIVES OF POSITIVE EMOTIONS

IN THE DISCOURSE OF IAN MCEWAN                            562

Новикова Ю. М., Журавська О. В.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА СПЕЦИФІКА СУЧАСНИХ

УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ДОНЕЧЧИНИ

(У ПОРІВНЯННІ З ПРІЗВИЩАМИ ІНШИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ) 570Випуск із.           583Збірник наукових праць

Наукові записки Серія "Філологічна"

Випуск 13

Міжкультурна комунікація: мова культура особистіть

 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року

Головний редактор Пасічник І. Д.

Відповідальний за випуск Коцюк Л. М.

Укладачі Ковальчук І. В., Коцюк Л. М., Крайчинська Г. В., Новоселецька С. В.

Технічний редактор Свинарчук Р. В.

Комп'ютерна верстка Крушинської Н. О.

Художнє оформлення обкладинки Олексійчук К. О.

 

 

За достовірність наведених фактичних даних, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей відповідають автори.

 

Підписано до друку 9.04.2010. Формат 42x30/4.

Папір офсетний. Друк різографія. Ум. друк. арк. 36,5. Гарнітура "TimesNewRoman" Наклад 100 прим.

Видавництво Національного університету "Острозька академія" Україна, 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2. Свідоцтво про державну реєстрацію РВ №1 від 8 серпня 2000 року.


[1] Загальна кількість проаналізованих прізвищ Центральної та Східної Донеччи­ни - 47000 пропріальних одиниць, 240000 носіїв - подається за словником: Новико­ва Ю. М. Практичний словозмінно-орфографічний словник прізвищ Центральної та Східної Донеччини / Під ред. проф. Т. Ю. Ковалевської та проф. І. Є. Намакштанської. - Донецьк: "Вебер", 2007. - 996 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16