В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз - страница 13

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 

У загальному ціна споживання буде мати вигляд:

С = d + С2 + Сз + С4 + С5 + С6 + С7 + С + С> + ... + Ст,

де набір її складових (економічних параметрів) і їх конкретні значення індивідуальні для кожного товару.

Розрахунок параметричного індексу за економічними параметрами проводиться на основі наступної формули:

з   = Cj

3j =     , (j = 1 -, ^ j

де: С - значення j-го економічного параметра товару;

С° - значення j-го економічного параметра взірця.

Після розрахунку параметричних індексів і ваги для кожного економічного параметра можна визначити зведений індекс конкурентоспроможності за економічними параметрами (Ic), котрий буде мати наступний вигляд:

m

Ic = X            (j = 1, 2, m),

j =1

де: m - число економічних параметрів, які аналізуються; aj - вага j-го параметра;і, - параметричний індекс j-го параметру.

На основі зведених індексів конкурентоспроможності за споживчими і економічними параметрами розраховується загальний показник рівня конкурентоспроможності виробу (К) відносно до взірця, який відображає відмінності між ними в споживчому ефекті, що приходиться на одиницю витрат:

 

Іс '

Якщо К > 1, то виріб, який аналізується, перевищує за конкурентоспроможністю взірець, якщо К < 1, - поступається, якщо К = 1, -знаходиться з ним на однаковому рівні.

Розглянемо застосування методики аналізу конкурентоспроможності на умовному прикладі.

Розрахунок зведеного параметричного індексу за споживчими параметрамиНеобхідно оцінити конкурентоспроможність вітчизняного телевізора «Електрон 51ТЦ-5163», порівнявши його з зарубіжним аналогом «AKAI CT-V2007D». Зробимо розрахунок зведеного параметричного індексу за споживчими (табл. 1.23) та економічними (табл. 1.24) параметрами.


6. Дизайн

бали

5

2

0,4

0,1

0,04

 

 

 

 

 

S 1,0

S 0,6595

Розрахунок зведеного параметричного індексу за економічними параметрами 

 

 

 

 

 

 

Дизайн оцінюється за 5-бальною шкалою.

Значення коефіцієнта конкурентноспроможностності свідчить про те, що вітчизняний телевізор «Електрон» значно поступається зарубіжному аналогу, тобто є менш конкурентноспроможним.

Заключним етапом аналізу є оцінка прийнятності рівня конкуренто­спроможності і розробка заходів по його підвищенню.

Слід пам'ятати, що визначення напрямків удосконалення продукції і реалізація відповідних заходів по підвищенню рівня конкурентоспроможності є ефективними ще на стадії створення товару. Робота в цій галузі повинна проводитися регулярно з періодичністю, яка задається тривалістю життєвого циклу товару, необхідністю оновлення асортименту, змінами попиту.

Етапи аналізу конкурентоспроможності узагальнено у схемі на рис. 1.4.
Для більшості виробів якість оцінки конкурентоспроможності можна визначити за глибиною порівняльного аналізу, а саме:

 

Оцінка якості аналізу

Представництво взірців

 

країни

фірми

вироби

Задовільна

5

5

15-20

Добра

6-8

6-12

21-45

Відмінна

9-12

13-20

46-100

 

 

Рис. 1.4. Основні етапи аналізу конкурентоспроможності товару

Таким чином, оцінку конкурентоспроможності можна рахувати задовільною при порівнянні товару не менш ніж з 15-ма товарами-взірцями, взятими з 5 фірм з 5 країн.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1.       Дайте загальну характеристику економіко-математичних методів, які використовуються в економічному аналізі.

У чому полягає суть економіко-математичного моделювання?3.           Поясніть суть явищ колінеарності і мультиколінеарності. Яким
чином вони
повинні бути враховані при стохастичному факторному
моделюванні?

4.    Поясніть зміст основних категорій дисперсійного аналізу.

5.    Назвіть сферу використання методів масового обслуговування та
теорії ігор.

6.        Назвіть основні етапи методики побудови комплексних рейтингових оцінок.

7.        Що є об'єктом кількісної оцінки вартості грошей в часі?

8.   Поясність зміст процесів дисконтування і компаундування. Який
зв'язок між вартістю грошей в майбутньому і теперішньому часі?

9.        Назвіть причини зміни вартості грошей в часі?

10.    В чому суть простого і складного відсотка при визначенні майбутньої вартості грошей? Яка відмінність між ними?

Що таке ануїтет? Яка різниці між звичайним і авансовим ануїтетом?Розділ 4. Роль і місце евристичних методів у загальній системі економічного аналізу

4.1. Загальна характеристика евристичних методів

До евристичних методів (методів активізації творчості, нестандартного мислення) відносять групу методів генерації варіантів рішень проблеми на основі притаманної людині здатності до творчої діяльності.

Методи евристичного пошуку надзвичайно різноманітні. В економічній літературі нараховується більше ста різних методів активізації творчості, а також їх модифікацій та комбінацій. Необхідно зазначити, що чітка кла­сифікація евристичних методів відсутня. На рис. 1.5 показано умовну класифікацію евристичних методів.

До методів малоупорядкованого пошуку рішень належать методи аналогії, інверсії, емпатії, ідеалізації і т.д. Ці методи бувають індивідуальні і колективні. Вони базуються, в основному, на застосуванні людської інтуїції і введенні деяких елементів активізації мислення. Вони спрямовані на створення умов для творчої діяльності і використовують певні закономірності процесу мислення, тому їх часто називають психологічними. Оригінальна ідея приходить часом випадково, причому не при напруженому обдумуванні задачі, а під час відпочинку, гри, сну. Процедура пошуку рішень з допомогою цих методів ззовні носить несерйозний характер, справляє враження дитячої гри. А саме такі процедури мають чималий зміст, з'являється почуття розкутості, індивідуального підйому, долається психологічна інертність, появляється творчий ентузіазм і зацікавленість.

В основі методів упорядкованого пошуку рішень лежить науково обґрунтований алгоритм творчого процесу, який включає етапи, підетапи, кроки і процедури. Дані методи є доволі складними комплексними методиками роботи по винаходах, пов'язаних зі створенням нової техніки, технології. Вони використовують системний процедурно-алгоритмізований підхід, типізацію способів рішення. Сюди належать метод АРЗВ (алгоритм розв 'язку задач по винаходах), вепольний метод і т.д.

Враховуючи специфіку даних методів, обмеженість сфери їх застосування проведенням науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, у даній роботі вони не розглядаються.

Комбіновані методи застосовують як інтуїцію, так і деякі правила та закономірності раціональної думки, тобто вони спрямовані на комбінацію різних методів, які об'єднані у відносно стабільну процедурну форму. Розрізняють індивідуальні та колективні комбіновані методи.

відсутністю алгоритму творчого мислення

За наявністю чи метод ф| 5'єктів; метод >і

о р

етка

а

ра

х

У)

ін

ау ді ів и

дні

Рпадкова оціацій;

-  метод прямої аналогії;

-  метод символічної аналогії;

-  метод емпатії;

-  метод фантастичної аналогії;

- метод історичної аналогії

од мозко од «635» к ідей;

Комбіновані методи

вн пошуку

рішень

J>д колек| ота; ід комісій"!-конференцій; ^

-  дискусія «66»;

-  метод морфологічного аналізу;

-  метод синектики;

-  метод тестів;

-  метод голосування «за-проти»;

-  метод «метаплан»;

-  метод карти втрат;

-  метод інтерв'ю;

-  індивідуальний метод мозкового штурму;

-  метод контрольних питань;

метод «Дельфі».        Рис. 1.5. Умовна класифікація евристичних методів

При застосуванні індивідуальних комбінованих методів від кожного експерта отримують незалежні оцінки і математично обробляють їх для встановлення єдиної думки. Колективні методи передбачають отримання сумарної оцінки зразу від всіх експертів шляхом спільного обговорення проблеми в результаті компромісів.

Прикладом індивідуальних методів є: метод контрольних питань, метод індивідуального мозкового штурму, метод інтерв 'ю, метод сценарію, «Дельфі» і т.д. Ці методи передбачають персональну роботу з кожним експертом. Часто опитування при індивідуальній експертизі проводиться методом інтерв'ю при безпосередньому контакті з експертом. Однак експерти можуть опитуватися і заочно, шляхом завчасної передачі їм спеціальних анкет. У цьому випадку експерт може отримати і проаналізувати всю необхідну інформацію стосовно розвитку і взаємозв'язків об'єкта аналізу.

Прикладом колективних методів є: метод мозкового штурму, метод «635», метод синектики, метод колективного блокнота, метод комісій і т.д. Коротка характеристика евристичних методів представлена в таблиці 1.25.

Таблиця 1.25

Коротка характеристика найбільш вживаних евристичних методівНазва методу


Особливості використання


1

2

1. Анкетування

Суть методу полягає в самостійній підготовці експертом відповідей на питання анкети. Комплект питань повинен бути мінімальний. Метод має різновиди: анкетування за закритою формою відповідей («так» - «ні»); анкетування за відкритою формою відповідей; анкетування за типом; «питання - відповідь - меню».

Сфера

Ефективний при розв'язуванні задач оцінкового і пошукового

використання

характеру.

Пересторога

Можливий прояв таких суб'єктивних факторів, як «місцевий патріотизм», небажання критикувати керівництво і т.п. Метод використовується для виявлення середніх оцінок, абстрагується від нетрадиційних суджень.

2. Банк ідей

Використання методу можливе у випадку наявності у підприємства банку (картотеки) рішень, який створюється в процесі практичної діяльності. В картотеці збираються і систематизуються найбільш цікаві приклади розв'язання завдань різного характеру. Сюди включають оригінальні і типові рішення, а також неприйнятні пропозиції та ідеї. Метод означає звернення до банку ідей для пошуку прийнятного рішення своєї проблеми.

Сфера

Метод може бути використаний для розв'язання пошукових завдань.

використання

 

3. «Дельфі»

Суть методу полягає в трьох його основних властивостях: анонімність, ітеративність, групова відповідь.

Анонімність забезпечується спеціальною формою опитувального листа або особливими прийомами опитування, наприклад, контактів експертів з комп'ютерами. Опитування проводиться в 3-4 тури, в кожному з яких статистичними методами визначається групова відповідь. Ітеративність забезпечується завдяки тому, що учасникам експертизи після кожного туру пропонується познайомитися з колективною думкою, переглянути свою початкову позицію чи мотивувати свою незгоду. Зручний при:

Сфера

- розв'язуванні задач групового вибору;

використання

- розв'язуванні нетрадиційних завдань з великим спектром полярних думок.

1. Дуже дорогий.

Пересторога

2.  Вимагає високої організаційно-технічної бази.

3.  Приводить до встановлення середніх експертних оцінок, що робить
неможливим змістовний аналіз причин розходжень і неспівпадань
думок.

4.  Вимагає певного підходу у виборі експертів.

4. Інтерв'ю

Метод полягає в проведенні усного діалогу між інтерв'юером і рес­пондентом по питанню, що обговорюється. Діалог має таку структуру: Питання: інтерв'юер респондент; Відповідь: інтерв'юер <- респондент.

Встановлена раніше інтерв'юером програма може змінюватися в процесі діалогу.

Сфера

Ефективний:

використання

-   при розв'язуванні задач вибору чи зменшення числа робочих альтернатив;

-   при розв'язуванні оцінкових задач з великим розходженням екс-


1

2

Пересторога

пертних думок.

1.  Малоефективний у випадках недостатньої глибини аналізу, що
передує інтерв'ю.

2.  Вимагає певного підходу у виборі респондентів.

5. Історична аналогія

Сфера

використання Пересторога

Різновид методу синектики (див. нижче). Специфіка методу полягає в тому, що проблематика питання, що досліджується, зіставляється з результатами, отриманими в інших умовах (країнах, часових періодах і інше). До складу групи входять спеціалісти, які знайомі з цим методом. Зручний при розв'язуванні нових для дослідників проблем, добре відпрацьованих в інших умовах і обставинах.

Вимагає хороших знань специфіки пристосування світових аналогів до власних потреб і можливостей.

6. Колективний блокнот

Сфера

використання Пересторога

Метод складається з трьох частин:

1) перед експертами ставиться задача, її умови і характер очікуваного
результату;

2)  індивідуальна експертна робота, яка полягає в тому, що без відриву
від своєї основної діяльності кожен з учасників записує в блокнот всі
можливі, на його погляд, варіанти розв'язання поставленої проблеми.
При цьому корисні спогади відомих випадків і перенесення успішних
рішень інших сфер на свою, і спроба знайти принципово нове;

3)  колективна нарада, в процесі якої експерти обговорюють всі
нагромаджені в блокнотах варіанти і вибирають найкращий.
Зручний:

-   у випадку неможливості (фінансові, організаційні труднощі) проведення тривалої спільної експертної роботи;

-   у випадках відсутності досвіду у вирішенні проблеми і неможливості залучення досвідченого консультанта;

-   у випадку наявності творчих спеціалістів. Малорезультативний:

-   у руках недосвідченого ведучого, нездатного виділити найбільш цікаві ідеї з блоку запропонованих;

-   у задачах, орієнтованих на традиційне рішення.

7. Комісії і конференції

Сфера

використання Пересторога

Метод є найбільш розповсюдженою формою колективної експертної роботи, в процесі якої відбувається вільне висловлювання ідей і їх критика; заохочується спільне висловлювання пропозицій і їх критика, зміна і коректування початкової позиції, а також аргументація на користь її захисника. Функція координатора виконується або ведучим, або особою, що приймає рішення.

Ефективний для розв'язування задач пошукового характеру.

В основу методу закладена логіка компромісу, а тому отримане рішення не краще, а лише можливе.

8. Контрольні питання

Сфера

використання Пересторога

Суть методу полягає в складанні серії навідних питань, які «виводять» на дорогу ідей. При цьому процес подачі питань може мати як анкетну форму, так і здійснюватися у формі інтерв'ю. Зручний при розв'язуванні задач пошукового характеру.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 


Похожие статьи

В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз