В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз - страница 18

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 

Стовпці

А1

 

параметрів

А2

 

 

 

 

 

 

 

IV етап

Морфологічна матриця

А1

В1.1

В1.2

В1.3

В1.4

 

 

А2

В2.1

В2.2

В2.3

В2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

V етап

Аналіз варіантів і пошук

А1

В1.1

В1.2

В1.3

В1.4

 

 

А2

В2.1

В2.2

В2.3

В2.4


 

розв'язання проблеми

 

 

 

 

 

 

VI етап

Якісна оцінка і вибір варіантів

С? D? C < D

Рис.1.10. Схема реалізації методу морфологічного аналізуПричинами невиконання планового значення за обсягу реалізації можуть бути: ріст залишків нереалізованої продукції; невиконання виробничої програми; некомплектність незавершеного виробництва і т.д. -фактори I порядку. По кожному з них можуть бути виявлені фактори (причини) II порядку. Так, причинами невиконання виробничої програми можуть бути: незабезпеченість і неефективне використання предметів праці, засобів праці і кадрового потенціалу. В свою чергу, ці причини можна деталізувати на причини III порядку. Завдяки розробці «дерева цілей» чи морфологічної таблиці значно скорочується час проведення аналізу, він стає більш оперативним. До того ж зменшується залежність результатів аналізу від мистецтва поведінки керівника. Даний метод успішно поєднується з іншими методами. Так, на етапі визначення параметрів і варіантів рішень - з методом мозкового штурму, а на етапі оцінки варіантів - з інтуїтивними (психологічними). Умовою успішного використання методу є участь у розробці матриці чи «дерева цілей» висококваліфікованих спеціалістів.

4.5. Приклад застосування евристичних методів у розв 'язку аналітичних завдань В умовах формування ринкових відносин для багатьох підприємств вітчизняної економіки характерні спад обсягів виробництва, зниження його ефективності, низька їх платоспроможність, висока вірогідність банкрутства. Основною причиною такої ситуації є збільшення тривалості періоду знаходження капіталу в готовій продукції через втрату ринків збуту, конкуренцію, низьку купівельну спроможність суб'єктів господарювання і населення, високу собівартість продукції, неритмічність виробництва і завантаження виробничих розбіжностей. В свою чергу, збільшення залишків готової продукції на складі призводить до зменшення грошових коштів, збільшує потребу в кредитах і, відповідно, виплату процентів за них, веде до зростання кредиторської заборгованості постачальникам, бюджету, робітникам по оплаті праці і т.п.

З метою вирішення цих проблем необхідно підвищувати рівень маркетингових досліджень, направлених на прискорення руху товарів від виробника до споживача, включаючи вивчення ринку, вдосконалення товару і методів стимулювання збуту, формування правильної цінової політики та організацію ефективної реклами.

Враховуючи те, що рекламна діяльність є одним із засобів конкурентної боротьби, формує імідж підприємства, вимагає значних грошових коштів, питання успішного рекламування товарів і послуг є досить актуальними. Однак у вітчизняній господарській практиці не розроблено механізмів якісної та швидкої оцінки можливих варіантів рекламної діяльності. В сучаснихумовах проведення такого аналізу можливе лише із застосуванням евристичних методів.

Запропонований у даній роботі розв'язок проблеми вибору опти­мального виду реклами здійснюється в чотири етапи-цикли, за участю 20-ти умовних експертів.

1 етап. Формування пакета можливих видів реклами.

2 етап. Розробка системи критеріїв оцінки рекламних варіантів.

3 етап. Експертна економічна оцінка окремих видів рекламної діяль­ності.

4    етап. Економічна оцінка параметричних характеристик вибраного виду реклами.

Всі ці етапи аналітичної роботи мають чітку евристичну основу і передбачають застосування різних методів творчого пошуку. Пропонуємо вибір ефективного напрямку рекламної політики здійснювати за певним алгоритмом. Запропонований нижче алгоритм у (табл. 1.36) розрахований на фахівців у галузі економічного аналізу, маркетингу, керівників підприємств, сторонніх консультантів та інших зацікавлених осіб. При використанні алгоритму необхідно врахувати, що найбільша відповідальність покладається на ведучого, бо в його обов'язок входить спрямування обговорення в русло плідної роботи.

Алгоритм вибору оптимального виду реклами полягає в послідовному здійсненні чотирьох циклів з допомогою 30 крокових операцій. Для кожного кроку роботи праворуч вказуються евристичні методи, якими він може бути виконаний. Запропонований вибір евристик альтернативний, бо передбачає застосування найбільш прийнятних для користувача методів або їх комбінації. Всі наведені в алгоритмі цифри та назви носять умовний характер.


Таблиця 1.36
Переваги і недоліки різних видів реклами

 

Види реклами

« +»

«-»

1. Відеокліп

1)  широка сфера охоплення;

2)  наочність;

3)  можливість дати необхідний
обсяг інформації;

1)  відсутність досвіду даної
роботи;

2)  велика вартість;

2. Рекламний проспект

1)  низька вартість;

2)  простота виготовлення;

3)  можливість дати максимум
інформації;

1)  невелика сфера охоплення;

2)  необхідність найму агентів
по розповсюдженню;

і т. д.

 

 

Продовження табл.1.36

 

1

2

3

Крок 5

Експертам роздають анкети з переліком всіх вне-сених у список № 1 (додаток 1) рекламних варіантів. Їм пропонується, орієнтуючись на таблицю, заповнену в результаті кроку 4, викреслити ті альтернативи, які, на їх думку, не відповідають принципу доцільності. Анкета може мати довільну форму.

 

Крок 6

Ведучому (разом з організаційною групою) не-обхідно скласти список №2, куди ввійдуть всі залишені в

«комісії і конференції»


Перелік можливих варіантів рекламної діяльності

1. Реклама через засоби друку.

1.1.Реклама в місцевих і національних органах друку.

1.2.  Рекламні проспекти для розповсюдження серед вітчизняних та зарубіжних клієнтів.

2. Радіореклама.

2.1.Реклама в місцевих і національних радіопрограмах.

2.2.Реклама через зарубіжні засоби мовлення.

3. Теле-, відео- і кінореклама.

3.1.Реклама у формі телеоголошення.

3.2.Рекламний теле- і відеокліп.

3.3.Рекламний ролик.

4. Спонсорська реклама.

4.1.Реклама в спонсорських програмах, конкурсах і інше.

4.2.Реклама з залученням кіно- і телезірок.

4.3.Реклама в презентаціях.

5. Благодійна реклама.

5.1.Реклама на благодійних вечорах, марафонах, у честь різних фондів.

5.2.Реклама при наданні безкорисливої допомоги.

6. Представницька реклама.

6.1.Створення рекламних агентств і служб на територіях комерційно вигідних регіонів.

6.2.Виїзна діяльність рекламних агентів.

7.    Наочно-агітаційна реклама.7.1.    Рекламні щити, табло, вітражі на найбільш людних та ділових
вулицях.

7.2.          Рекламне оформлення транспортних засобів.
8. Підприємницька реклама.

8.1.Реклама через участь у виставках і аукціонах.

8.2.Реклама через фінансування діяльності навчальних закладів, місць відпочинку та ін.

8.3.Реклама через брокерів при участі в біржовій діяльності.


Продовження табл.1.36

Перелік можливих критеріїв оцінки і варіантів їх обчислення

 

з/п

Крите рій

Визначення його суті

Можливі варіанти оцінки за допомогою даного критерію (бали)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Реаль­ність

Економічна, технічна і ін. можливість практичного здійснення ідеї. Мається на увазі не тільки досягнутий рівень

Майже нере­ально

Більше нере­ально, ніж

Достат­ньо реально

Більш е, ніж реаль но


1

2

3

4

5

6

7

 

 

техніки, технологій виготовлення

 

реально

 

 

 

 

реклами, але й матеріальні

 

 

 

 

 

 

можливості замовника і

 

 

 

 

 

 

виробника реклами, рівень і

 

 

 

 

 

 

характер сприйняття

 

 

 

 

 

 

споживачем, політична і

 

 

 

 

 

 

комерційна орієнтація тих верств

0

 

 

15

 

 

населення, на які орієнтована

 

5

10

 

 

 

реклама.

 

 

 

 

2.

Вартіст

Загальна величина затрат на

Дуже

Достатн

Не-

Деше

 

ь

розробку, виготовлення,

дорого

ьо

дорого

во

 

 

впровадження, функціонування

 

дорого

 

 

 

 

виду реклами і ін.

(понад

(понад

(1000

(500

 

 

 

5000

2000

грн.)

грн.)

 

 

 

грн.)

грн.)

 

 

 

 

 

0

5

10

15

3.

Час на

Мінімальний часовий період,

Дуже

Довго

Не

Швид-

 

створен

необхідний для створення

довго

більше

-довго

ко

 

ня

певного виду реклами, що

(понад

(6

(до

(до 1

 

 

починається з моменту

1 рік)

місяців)

6

місяця

 

 

замовлення і закінчується

 

 

місяців)

)

 

 

початком його реального

0

5

10

15

 

 

функціонування

 

 

 

 

4.

Економ

Орієнтація на максимальний

Не-

Відстає

Відпові

Орієн

 

ічна

ефект у рамках економічних

перспе

від

дає

то-

 

перспе

перспектив

к-

світових

світови

ваний

 

ктив-

 

тивно

стандар

м

на

 

ність

 

 

тів

стандар

майб

 

 

 

 

 

там

утнє

 

 

 

 

5

 

15

 

 

 

0

 

0

 

5.

Технол

Орієнтація на вимоги світового

Не-

Відстає

Відпові

Орієн

 

огічна

ринку і його ділових кіл, на

перспе

від

дає

тован

 

перспе

міжнародні, вітчизняні напрямки

к-

світовог

світови

а на

 

ктивніс

рекламного бізнесу

тивно

о рівня

м

майб

 

ть

 

 

 

стандар

утнє

 

 

 

 

 

там

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

0

5

10

 

6.

Складн

Організаційна, технічна,

Дуже

Достатн

Швидш

Прост

 

ість

кваліфікаційна, конструкторсько-

складн

ьо

е

о

 

виготов

дизайнерська складність

о

складно

просто,

 

 

лення

виготовлення і обслуговування

 

 

ніж

 

 

 

 

 

 

складно

 

 

 

 

0

5

10

15

7.

Сфера

Масштаб розповсюдження

Вузька

Не

Широка

Дуже

 

охопле

рекламної інформації за

 

широка

 

широ

 

ння

географічною, адміністративною

 

 

 

ка

 

 

та іншими ознаками

 

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 


Похожие статьи

В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз