В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз - страница 20

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 

7

8

9

10

ЕЛ

12

13

14

15

16

1

Час на ство­рення

14

5

1

 

 

 

 

 

 

 

0-10

 

 

5

0,74

12

2

Естетичність і якість

4

13

3

 

 

 

 

 

 

 

11-20

 

 

15

2,21

11


 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3

Складність виготовлення

3

5

12

 

 

 

 

 

 

 

21-30

 

 

25

3,68

10

4

Реальність

 

 

 

1

2

2

15

 

 

 

61-70

 

 

65

9,56

6

5

Перспективніст ь економічна

 

 

 

0

6

9

5

 

 

 

 

 

41-70

55

8,09

7

6

Тривалість ЖЦ

 

 

 

3

7

4

6

 

 

 

 

 

31-70

50

7,35

8

7

Перспективніст ь

технологічна

 

 

 

8

11

0

1

 

 

 

 

31-50

 

40

5,88

9

8

Економічна віддача

 

 

 

 

 

 

 

1

4

15

91-100

 

 

95

13,97

1

9

Сфера охоп­лення

 

 

 

 

 

 

 

4

6

10

 

81-100

 

90

13,23

2

10

Рівень

комерційного ризику

 

 

 

 

 

 

 

9

8

3

 

71-90*

 

80

11,76

4

11

Вартість

 

 

 

 

 

 

 

5

10

5

 

 

71-100

85

12,5

3

12

Інтенсивність подачі

 

 

 

 

 

 

 

11

9

0

 

71-90*

 

75

11,03

5

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с о<

100,0

 

 

1. Пояснення:Критерію присвоюється явний бальний інтервал (графа 11), якщо більшість експертних переваг (більше половини) припадає на один інтервал зони; розмитий - (графа 12) - на два суміжних інтервали зони; невизначений (графа 13) - якщо пріоритети не виявлені на всіх інтервалах зони.

2. Загальний бал критерію (графа 14) визначається як середнє в середині відведеного йому інтервалу в графах 11-13.

3. У випадках, коли окремі критерії попадають в один і той же інтервал (відмічено зірочкою в графі 12), нижчий бал присвоюється тому критерію, кількість експертних переваг якого в зонах з нижчими балами більша, ніж другого.

(Критерії 10 і 12; в інтервалі 71-80 кількість експертних переваг по критерію 12 більша, ніж у критерію 10. Тому загальна сума балів критерію 12 нижча, ніж у критерію 10).

4.  Коефіцієнт вагомості (графа 15) розраховується як відношення
загального балу кожного критерію до їх суми. Сума всіх коефіцієнтів
важливості повинна бути рівна
1 (100%). У таблиці для спрощення подані
проценти важливості.

5.  Графа  16  являє  собою  впорядковану  сукупність критеріїв. Ранжування здійснено за ознакою зменшення коефіцієнтів вагомості (графа

Загальний бал критерію


5   10   15  20  25  30  35  40  45  50  55 60  65  70 75  80  85  90  95 10015).
Продовження табл.1.36

 

1

2

3

Кінець циклу ІІ

Цикл ІІІ. Експертна оцінка економічної ефективності окремих видів рекламної діяльності

Крок 22

Експертам пропонується заповнити анкету крите-ріальної оцінки всіх відібраних у циклі І варіантів рекламної діяльності. Анкета може мати наступний вигляд: (табл. 1.36и).

«анкетування»

Примітка: В графоклітки експерти заносять один із чотирьох оцінкових балів критерію (табл. 1.36б, права сторона), який відображає їх особисту думку щодо даних видів реклами.

Продовження табл.1.36

 

1

2

3

Крок 23

Ведучому (організаторам експертизи) необхідно опрацювати індивідуальні експертні думки і звести їх до групової переваги. Для цього слід заповнити матрицю (табл. 1.36и).

1. У графах 1-12 відображають суми оцінкових балів всіх
експертів за кожним критерієм.

2.  У графі 13 відображають підсумкову кількість балів за

 


1

2

3

 

окремими видами рекламної діяльності. Вона розраховується сумуванням добутків загальної кількості балів за кожним критерієм на їх коефіцієнти вагомості:

 

 

ї

гр.13 = ( X гр.1х13,97)+(гр.2х3,23)+...+(гр.12х0,74); 3=1

 

Крок 24

Ведучий доводить результат експертної оцінки до аудиторії. Декілька кращих варіантів (з найбільшою кількістю балів) обговорюються експертами як потенційний розв'язок проблеми, поставленої перед експертизою. Основна мета цього кроку - виявити пріоритетні характеристики кращих рекламних альтернатив.

У тому випадку, коли один вид реклами переважає, завдання циклу вважається закінченим. Однак, такий випадок є доволі рідкісним явищем. Частіше це 2-3 альтернативи, доволі близькі одна до одної. В таких випадках можна вибрати одну альтернативу з кращою технічною характеристикою (широта сфери охоплення, інтенсивність подачі в ефірі та ін.). Поняття «краща» в даному контексті треба розуміти як краща (найбільша) сума балів.

«комісії і конференції»

Крок 25

Ведучому необхідно підвести підсумки бесіди і кращий варіант реклами представити експертам.

 

Кінець циклу ІІІ

Цикл IV. Економічна оцінка параметричних характеристик вибраного виду реклами

Крок 26

Ведучий пропонує експертам виділити найбільш негативні характеристики вибраного виду реклами. Так, наприклад, якщо в розряд кращих потрапив такий вид реклами, як відеокліп, що має хороші технічні характеристики (велика широта охоплення, висока ймовірність сповіщення можливих клієнтів, наочність), то основними негативними характеристиками будуть виступати вартісні і організаційні. Значить, завданням цього кроку буде «зміцнення» цих «слабких сторін», що може бути досягнуто оптимізаційним поєднанням технічних, вартісних і організаційних характеристик даного виду реклами.

 

Крок 27

Ведучий організовує вільне обговорення експертами (перш за все тими, які добре знайомі з організаційною і вартісною сторонами рекламної діяльності) можливих параметричних характеристик вибраного виду реклами. Ведучий (організаційна група) фіксує всі судження експертів. Форма довільна. Наприклад:

1.  Вартість 1 хв ефірного часу:
з 1900 до 2300
- 40 грн.;

у ранкові години - 30 грн.

2.  Інтенсивність ефіру:
кілька разів у день;

«комісії і

конференції»

«інтерв'ю»


Морфологічна таблиця комбінаційних варіантів параметрів рекламного відеокліпа

 

Вартість 1 хв ефірного часу

Інтенсивність подачі

Добова вартість рекламного ефіру, грн.

Місячна вартість рекламного ефіру, грн.

 

з 1900 до 2300

ранкові години

решту часу

з 1900 до 2300

ранкові години

решту часу

А

1

2

3

4

5

6

один раз у день

40

30

20

1200

900

600

кілька разів у день

80

60

40

2400

1800

1200

кілька разів у тиждень

 

 

 

480

360

240

кілька разів у місяць

 

 

 

160

120

80

один раз у місяць

 

 

 

40

30

20

одноразово

 

 

 

40

30

20

 

Продовження табл.1.36

 

1

2

3

Крок 29

Вибір кращого поєднання характеристик вибраного виду реклами можна здійснити шляхом вільного обговорення чи методом комісії. При цьому головним критерієм відбору буде виступати думка особи, що приймає рішення, яка візьме на себе особисту відповідальність за прийняте рішення.

«комісії і

конференції»

«інтерв'ю»

Крок 30

Ведучий (організаційна група) готує документ, що повинен оформити результат експертизи.

 

Кінець циклу IV

1.                        Дайте загальну характеристику евристичних методів.

2.                        Назвіть сферу використання методу колективного блокнота.

3.                        Поясніть зміст методу «Дельфі».

4.                        Перерахуйте основні етапи процедури опитування.

Охарактеризуйте зміст колективних комбінованих методів.5.1. Інформаційна база економічного аналізу Інформаційне забезпечення економічного аналізу - це система даних і способи їх опрацювання, що дозволяють вивчити реальний стан об'єкта управління, виміряти вплив факторів, які його визначають, а також виявити можливості здійснення необхідних управлінських дій. Змістовність аналізу, його глибина і повнота врахування всіх факторів, які впливають на об'єкт вивчення, значною мірою визначаються станом інформаційного забезпечення.

Призначенням інформаційної бази є фіксація в документах, збір, передача, обробка, трансформація, зберігання даних про операційну, фінансову та інвестиційну діяльність підприємства.

Тому економічна інформація повинна бути корисною для потреб управління. Збирати треба не будь-яку інформацію, а ту, яка буде необхідною для певних суб'єктів з метою вирішення конкретних аналітичних завдань, тобто вона повинна бути адресною. Витрати на її збір повинні порівнюватися з ефектом від її використання.

Формування інформаційної бази проводиться у відповідності з певними вимогами, а саме: достовірність інформації, достатність її обсягу, своєчасність передачі і представлення та естетичність.

Достовірність економічної інформації, тобто її відповідність господарським явищам, визначає об'єктивність результатів аналізу, правильність, обґрунтованість його висновків і пропозицій. Використання в аналізі недостовірних даних викривляє уявлення про реальну економічну дійсність і приводить до неправильних рішень. Тому вся відібрана для ана­лізу інформація повинна підлягати детальній перевірці.

Дотримання вимог достатності означає, що для якісного проведення аналізу потрібно володіти всією необхідною для цього інформацією. Якщо даних недостатньо, стан об'єкта управління буде вивчений неповно, що, звичайно, призводить до необґрунтованих, помилкових рішень.

Небажаний також надлишок інформації, оскільки збільшуються витрати на збір і опрацювання непотрібних даних, що призводить до зростання загальних витрат на управління; продовжується період створення інформаційної бази і проведення аналізу, а це, в свою чергу, викликає запізнення у прийнятті необхідних управлінських рішень.

Вимога своєчасності реєстрації і передачі економічної інформації пов'язана з необхідністю скорочення часу між виникненням відхилень від запрограмованих параметрів об'єкта аналізу і прийняттям заходів по їх ліквідації.Інформація, що використовується в економічному аналізі, повинна бути грамотно, охайно, привабливо відображена на матеріальних носіях. Слід зазначити, що культура складання річного звіту як джерела інформації є неабияким способом реклами діяльності підприємства. Наскільки грамотно і охайно він складений, залежить успіх підприємства в діловому світі.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 


Похожие статьи

В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз