В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз - страница 27

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 

прямими показниками ритмічності, якими є коефіцієнт ритмічності, аритмічності, варіації;

непрямими (опосередкованими) показниками, якими є наявність доплат за понадурочні, оплата простоїв з вини підприємства, втрати від браку, штрафи за недопоставку і несвоєчасне відвантаження продукції, наявність наднормативних залишків незавершеного виробництва і готової продукції.

Коефіцієнт ритмічності вказує на частку продукції, випущену без порушення графіка роботи.Коефіцієнт аритмічності вказує на частку продукції, недоодержану в зв'язку з порушенням ритму роботи:

Карит = 1 - К ритмічності.

Для обчислення К ритмічності фактичний обсяг продукції за зміну, день, п'ятиденку, декаду в натуральних, трудових чи вартісних вимірниках по цехах, дільницях, бригадах і підприємству в цілому зіставляється з плановим обсягом, і в залік приймається фактичний обсяг, не більший від плану. Залікові суми сумуються за більш короткі часові інтервали і діляться на плановий обсяг за той же період.

 

 

 

1.7. Аналіз якості продукції

В умовах ринкової економіки запорукою досягнення фінансового успіху підприємства є випуск високоякісної продукції. Під якістю продукції розуміють сукупність властивостей, що зумовлюють здатність продукції задовольняти потреби відповідно до її призначення.

Забезпечення і підтримка необхідного рівня якості в процесі виготовлення і споживання продукції неможливі без управління якістю. Важливим елементом цієї системи є аналіз якості продукції.

Якість продукції залежить від ряду факторів, передусім від організаційно-технічного рівня виробництва, кваліфікації робітників, сировини.

Джерелами аналізу є: акти, повідомлення про брак, звіти відділу технічного контролю якості, звіти майстерень по гарантійному ремонту виробі в, рекламації споживачів.

Схему аналітичного дослідження якості продукції можна представити у вигляді наступних етапів:

І етап - Оцінка рівня якості за допомогою системи показників.

Показники, які використовуються для оцінки якості, поділяють на одиничні, узагальнюючі і комплексні.

Одиничні - характеризують одну властивість продукції певного виду і призначення. Сюди належать показники:

         корисність (технічний ефект - параметри функціонального призначення - жирність молока, вміст заліза в руді, електропровідність, вантажопідйомність і т.п);

         надійність (довговічність, безвідмовність і т.п.);

         технологічність (матеріаломісткість, трудомісткість і т.п.);

         ергономічність (гігієнічні, антропометричні і ін.);естетичність   (інформаційна   виразність,   раціональність форми, оригінальність, відповідність середовищу і стилю, дизайн і ін.);

         екологічність (вміст шкідливих речовин, що викидають технічні об'єкти при їх експлуатації, технічному обслуговуванні і ремонті);

         безпечність (час спрацювання захисних пристроїв і т.п.).

Узагальнюючі показники  характеризують якість всієї продукції незалежно від її виду і призначення. До них належать :

                                                 сортність (легка, харчова, хімічна та інші галузі промисловості );

                                                 марочність (харчова, промисловість будматеріалів);

                                                 призначення одного з одиничних показників якості як єдиного провідного ( калорійність харчових продуктів, теплотворність палива, тощо);

                                                 середньо зважена ціна продукції ;

                                                 частка сертифікованої продукції ;

                                                 наявність і обсяги браку ;

                                                 наявність рекламацій, їх кількість та вартість ;

сума штрафів, сплачених за поставку неякісної продукції . Коефіцієнт сортності - це відношення вартості всієї продукції до вартості тієї ж продукції за умови, що вся вона випускається за ціною вищого сорту.

 

сорт ~^Г^

Е g<p° , де g - кількість продукції кожного сорту; рі - оптова ціна продукції кожного сорту; Ро - оптова ціна продукції вищого сорту.

Середньозважена ціна, як показник, якості продукції розраховується так:

Р = Е s,p, Е g

Розрахуємо коефіцієнт сортності та середньозважену ціну на основі даних відображених в таблиці 2.14.

Таблиця 2.14

__________________ Вихідні дані умовного прикладу_________

Сорт

Ціна за

План

Фактично

продукції

одиницю,

Кількість,

Вартість,т

Кількість,т

Вартість,т.г

 

грн

тон.

он

он.

 


вищий

10

50

500

60

600

перший

8

30

240

35

280

другий

6

8

48

5

30

Разом:

х

88

788

100

910


: 0,895

Ксорт факт =

10 ■ 50 + 8 ■ 30 + 6 ■ 8 = 10■50 + 10■30 + 10■8 ~ 10 ■ 60 + 8 ■ 35 + 6 ■ 5

10 ■ 60 + 10 ■ 35 + 10 ■ 5На основі даних таблиці   2.14   визначимо середньозважену ціну одиниці продукції.

10 ■ 50 + 8 ■ 30 + 6 ■ 8 ппґ

Р план=----- —-------- = 8,95грн

88

10 ■ 60 + 8 ■ 35 + 6 ■ 5

Р

= 9.1грн

100

факт =

Браком у виробництві вважається продукція, напівфабрикати, деталі, вузли й роботи, які не відповідають за своєю якістю встановленим стандартам або технічним умовам і не можуть бути використані за своїм прямим призначенням або можуть бути використані тільки після додаткових витрат на виправлення.

Брак у виробництві поділяється:

         за місцем виявлення - на зовнішній, тобто виявлений споживачем і пред'явлений для відшкодування збитків, та внутрішній, який виявлений в процесі виробництва на самому підприємств;.

         у залежності від характеру відхилень від нормативів - він може бути остаточним або виправним.

         за причинами виникнення. Такими причинами можуть бути - не якісні матеріали, не подача енергії, певні особи і т.п).

Для оцінки якості продукції потрібно вивчити витрати та втрати від браку, їх рівень у витратах підприємства, виявити частку забракованої продукції ( внутрішнього і зовнішнього браку, остаточного і виправного ) в обсязі виготовленої продукції, оцінити дотримання рівня браку, який обумовлений технологічним процесом.

Об'єктом вивчення повинні стати цехи, дільниці, окремі види виробництв, технологічні операції, окремі види продукції .

Витрати на брак включають собівартість остаточного браку і витрати на його виправлення.Втрати від браку розраховуються як різниця витрат на брак і сум, що відносяться на зменшення витрат на брак (вартість браку по ціні можливого використання, сума стягнень з осіб винуватців браку, постачальників за 2.15).

Аналіз рекламацій споживачів дозволяє узагальнити претензії, встановити загальну кількість і питому вагу продукції по якій отримано рекламації в загальному обсязі реалізованої продукції, виявити динаміку, оцінити втрати у зв'язку із зниженням якості (витрати на ліквідацію дефектів по виробах прийнятих на гарантійний ремонт, оплата штрафів за поставку неякісної продукції і т.п.), вивчити частоту і повторюваність дефектів, намітити заходи по скороченню браку.

Комплексний показник дає порівняльну характеристику товару за всією сукупністю параметрів стосовно вимог ринку чи властивостей товару -еталону. Сюди належить показник - конкурентоспроможність продукції.

В основі оцінки конкурентоспроможності продукції лежить ефективність її споживання, яка вираховується як відношення сумарного корисного ефекту (Р) до повних витрат на придбання і використання товару (С-ціни споживання, що включає ціну виробу, витрати на транспортування, установку, експлуатацію, ремонт, технічне обслуговування і ін).Значить умова конкурентноздатності має вигляд :

К = — max

С

Для оцінки конкурентоспроможності товару виробнику необхідно визначити внутрішню структуру Р і С, розрахувати величини кожного їх елемента і вибравши певну стратегію, впливати на них максимізуючи конкурентоспроможність

Корисний ефект описується набором якісних і кількісних параметрів, які називають споживчими. Для технічних і регламентованих параметрів кількісна оцінка не викликає труднощів, адже кожен з них має певну величину, виражену в тих чи інших одиницях (наприклад, потужність, розмір, точність і ін.). Складність викликають естетичні параметри, що не мають фізичних одиниць виміру. Оцінку таких параметрів здійснюють експерти за допомогою органолептичних методів побудованих на суб'єктивному сприйнятті людиною тої чи іншої властивості об'єкта і відображення результату в цифровій бальній оцінці.

Для більшості виробів якість оцінки конкурентноздатності можна визначити за глибиною порівняльного аналізу, а саме:

 

Оцінка якості

Представництво взірців

 

країни

фірми

вироби

Задовільно

5

5

15-20


Добре

6-8

6-12

21-45

відмінно

9-12

13-20

46-100

Оцінку конкурентоспроможності можна вважати задовільною при порівнянні аналізованого товару не менш ніж з 15-ма товарами взірцями, взятими з 5-фірм з 5 країн.

Методику аналізу конкурентноздатності можна узагальнити в наступних етапа.( див.§ 1.4.8).

1 етап. Визначення набору споживчих параметрів і їх оцінка

2 етап. Вибір бази порівняння.

Це може бути якийсь неіснуючий еталонний виріб, або ж виріб, що отримав на ринку найбільше число споживчих симпатій.

3 етап. Розрахунок параметричних індексів по споживчих параметрах. Співвідношення параметрів виробу з еталоном дозволяє отримати

параметричні індекси (ji)J,


P, де

Рі1 - значення і-го споживчого параметру товару;

Рі0 - значення і -го споживчого параметру товару-зразку.

4   етап. Ранжування споживчих параметрів на основі застосування коефіцієнтів вагомості (ваг), що лежать в інтервалі [0-1].

5   етап. Розрахунок зведеного параметричного індексу по споживчих параметрах, який характеризує величину корисного ефекту.

ip = Еajji (i = 1,2-и)

i=1                         , де

Ір - зведений параметричний індекс; аі - вага і-го параметру, виявлена групою експертів; ji - параметричний індекс і -го параметру.

6   етап. Визначення набору економічних параметрів і ваг кожного економічного параметру.

7 етап. Розрахунок параметричних індексів по економічних параметрах і зведеного параметричного індексу по економічних параметрах.

 

 

С -r,                          J =1

J 0                                          , де

ij - значення параметричного індексу і -го економічного параметру; Pj1 - значення j -го економічного параметру товару; Cj0 - значення j -го економічного параметру товару-зразку;m - число економічних параметрів;

Ic - зведений параметричний індекс по економічних параметрах.

8 етап. Розрахунок загального показника конкурентноздатності.

I

K = -?-I

c

етап. Оцінка прийнятності рівня конкурентоздатності і розробка міроприємсвт по його підвищенню.

ІІ етап - Оцінка виконання плану за якістю та вивчення динаміки показників якості.

На цьому етапі шляхом зіставлення фактичних показників якості (коефіцієнт сортності, середньозважена ціна, середньо зважений бал продукції і т. д. ) з плановими, з фактичними за попередній рік, ряд років визначають рівень виконання плану та динаміку якості продукції. Якщо спостерігається зниження якості і така тенденція є стійкою, необхідно вивчити причини, які стримують ріст якості. Основними причинами можуть бути: низька якість сировини, низький рівень технології і організації виробництва, кваліфікації робітників ,технічна несправність або низький рівень устаткування і т. д.

Розрахуємо виконання плану за коефіцієнтом сортності на основі даних таблиці 1.14:

Ксорт факт : К сорт план = 0,91 : 0,895 х 100% = 101,7%

Коефіцієнт сортності порівняно з планом підвищився на 0,015, а виконання плану по якості становить 101,7%,тобто план перевиконано на

1,7%.

Вивчення виконання плану з якості продукції за показником середньозваженої ціни також свідчить про її підвищення (9,1 грн. : 8,95грн. х 100% = 101,7%).

Зіставленням фактичних витрат на брак і втрат від браку (де вони плануються ), з фактичними за минулий рік, ряд років в абсолютній сумі і в процентах до витрат на виробництво продукції і окремих її видів виявляють виконання плану по якості і динаміку якості продукції, встановлюють причини браку і розробляють заходи по його скороченні.

Дамо оцінку динаміки якості продукції на основі даних таблиці 2.15.


браку

 

 

 

 

2. Витрати по виправленню

140

150

+10

7,1

браку

 

 

 

 

3. Витрати на брак (1 + 2)

630

650

+20

3,2

4. Вартість браку по ціні

30

20

-10

33,3

використання

 

 

 

 

5.Сума утримань з осіб -

90

80

-10

-11,1

винуватців браку

 

 

 

 

6. Сума штрафів сплачених

35

50

15

42,9

постачальниками за

 

 

 

 

неякісну сировину

 

 

 

 

7. Втрати від браку (3-4-5-6)

475

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 


Похожие статьи

В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз