В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз - страница 38

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 

 

собівартість придбання матеріальних ресурсів, що пішли на виробництво продукції і-го виду.

Факторний аналіз здійснюють з різним рівнем деталізації, а саме спочатку виявляють фактори зміни матеріальних витрат всієї товарної продукції, а потім аналіз здійснюють за окремими видами продукції в розрізі матеріальних ресурсів, що пішли на їх виготовлення. Зміна матеріальних витрат у собівартості продукції знаходиться під впливом факторів трикратної підпорядкованості (рис. 2.17).Зміна прямих матеріальних витратЗміна обсягу товарної продукції

Зміна структури продукції

Зміна рівня питомих матеріальних витратЗміна норми витрачання матеріальних ресурсів

Зміна собівартості придбання матеріальних ресурсів

Відхилення

Зміна самих

від норм

норм

Несправність

Підвищення

устаткування

організаційно-

Низька

технічного

кваліфікація

рівня

робітників

• Зміна

Порушення

конструкцІЇ і

технологічного

технічних

процесу

характеристик

• Низька якість

виробів

інструменту

 

Якість

 

сировини

 

Неоптимальний

 

розкрій

 


Заміна матері­альних ресурсів

 

 

Недоліки постачання Порушення технології

Зміна цін

 

 

» Інфляційні процеси

^ Ринки

сировини

Якість

сировини


Зміна транспортно-заготівельних

витрат

Відстань перевезень

>Обсяг придбаних МР

Заміна одних видів транспорту іншими

Тарифи на послуги транспорту Заміна рівня організації навантажувано-розвантажувальних робітРис. 2.17. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу прямих

матеріальних витрат

 

Фактори обсягу і структури продукції - фактори першого порядку. Вони є одноелементними, простими, такими, що далі не деталізуються.

Зміна рівня питомих матеріальних витрат - складний фактор, який можна розкласти на фактори другого і третього порядків.

Фактори другого порядку - зміна норм витрачання матеріальних ресурсів та зміна собівартості їх придбання.

Зміна норм витрачання можлива під впливом факторів третього порядку, а саме: за рахунок відхилення від норм, зміни самих норм і заміни одних матеріалів іншими. Такі зміни відбуваються через комплекс певних причин.  Так,  відхилення від норм може  статися через несправністьустаткування, низьку кваліфікацію робітників, порушення технологічного процесу, низьку якість інструменту і т.д.

Зміна собівартості придбання матеріальних ресурсів можлива через зміну цін та зміну величини транспортно-заготівельних витрат. Причини зміни рівня матеріальних витрат вивчаються на основі первинних документів, якими вони оформляються по видах продукції і структурних підрозділах: актів на заміну матеріальних ресурсів, брак, розкрійних листків, вимог на понадлімітну видачу матеріальних ресурсів, повідомлень про зміну норм, технологічних карт обробки деталей, вузлів, виробів у цілому.

Економія матеріальних витрат під дією фактора цін безпосередньо діє на зниження собівартості продукції через зниження сум по статтях матеріальних витрат. Економія ж під дією факторів норм і заміни не тільки безпосередньо впливає на ці статті, але і створює можливості збільшення обсягу продукції і тим самим впливає на скорочення рівня постійних витрат на одиницю продукції, тобто тягне за собою відносне зниження постійних витрат. Таким чином, діапазон впливу економії матеріальних витрат за рахунок факторів норм і заміни на зниження собівартості ширший, ніж за рахунок фактора цін.

Найбільшу питому вагу в собівартості придбання матеріальних ресурсів займають гуртові ціни, зміна яких не залежить від підприємства.

Безпосередньо від роботи підприємства залежать транспортно-заготівельні витрати, які включають:

               витрати на розвантажування;

               доставку матеріальних ресурсів на склад і їх складування. Аналіз транспортно-заготівельних витрат починають з вивчення їх

величини в абсолютній сумі і у відсотках до гуртової ціни матеріалів, зі ставлення   фактичних   транспортно-заготівельних   витрат   з плановими, фактичними за попередній період, і визначення причин відхилень. Основними причинами можуть бути:

               заміна одних видів транспорту іншими;

 

               ефективність використання транспортних засобів по пробігу і вантажопідйомності;

               зміна  рівня  механізації навантажувально-розвантажувальних робіт і ін.

Для факторного аналізу зміни матеріальних витрат користуються такими показниками:

               Фактична величина матеріальних витрат, що відображається у зведених розрахунках фактичної собівартості.

Планова величина матеріальних витрат, що відображається в планових розрахунках собівартості продукції.   Планові матеріальні витрати на фактичний випуск продукції при плановій структурі та планові матеріальні витрати на фактичний випуск продукції при фактичній структурі. Планові матеріальні витрати на фактичний випуск при плановій

структурі (М ') визначаються шляхом корегування планових матеріальних

витрат на індекс виконання плану по обсягу виробництва. Факторна модель

даного показника має вигляд:

М ' = Е Чф Ппі Нпі Zm , де:  Н„і - планова норма  витрачання  матеріальних ресурсів на виробництво і-го виробу;

Яф - фактичний випуск продукції; П„і - планова питома вага і-го виробу;

Zni - планова ціна матеріальних ресурсів на випуск i-го виробу.

Використовуючи калькуляції окремих виробів, шляхом прямого перерахунку можна розрахувати планові витрати на фактичний випуск при фактичній структурі (М " ):

М" = X Яф Пфі Нпі Zm ' де: Пфі - фактична питома вага і-го виробу.

Даний показник можна визначити також як добуток величини планових матеріальних витрат на індекс виконання плану по обсягу продукції, оціненій по виробничій собівартості.

Алгоритм факторного аналізу прямих матеріальних витрат відображено в таблиці 2.42.


Таблиця 2.422. Планові

 

 

 

 

 

 

 

витрати на

 

 

 

 

 

 

 

фактичний обсяг при плановій

факт

план

план

план

МВ'- МВ

-

-

структурі,

 

 

 

 

 

 

 

МВ' = Мш % ТІ

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: Сф і Спл - фактична і планова виробнича собівартість товарної продукції;

%ТП - відсоток виконання плану по товарній продукції.


Умовний приклад. Дамо оцінку рівня питомих матеріальних витрат, пов'язаних з виготовленням однієї тонни хліба, та зробимо факторний аналіз їх зміни, користуючись даними таблиці 2.43.


 

за нормою

 

 

 

планова (гр.1 х гр.3)

фактична (гр.2 х гр.4)

скоригована (гр.2 х гр.3)

всього (гр.6 - гр.5)

(гр.7 - гр.5)норми

(гр.6 - гр.7)ціни

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Борошно житнє, 1-й сорт

800

821

0,72

0,72

576,0

591,12

591,12

15,12

15,12

-

Борошно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пшеничне, вищий

826

805

0,89

0,89

735,14

716,45

716,45

-18,69

-18,69

-

сорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 2.43

а

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Борошно пшеничне, 1-й сорт

822

848

0,78

0,79

641,16

669,92

661,44

28,76

20,28

8,48

Сироватка

64

68

0,06

0,06

3,84

4,08

4,08

0,24

0,24

-

Разом

2512

2542

х

х

1956,14

1981,57

1973,09

25,43

16,95

8,48

Як показують дані таблиці 2.43 на виготовлення 1 тонни хліба витрачено сировини на суму 1981,57 грн., що на 25,43 грн. більше від планового рівня.

Допущені перевитрати відбулися за всіма позиціями сировини, окрім борошна пшеничного вищого сорту, по якому отримана економія в сумі 18,69 грн.

Ріст матеріальних витрат зумовлений двома факторами: зміною норм витрачання борошна різних сортів та ціни на нього. Як свідчать розрахунки, наведені в таблиці, недотримання норм витрачання сировини спричинило збільшення витрат на 16,95 грн. На 1 тонну хліба витрачали більше сировини, ніж було передбачено нормою, тільки по одній позиції - борошно пшеничне вищого сорту - фактично витрачено на 21 кг менше норми. Це зумовило зниження матеріальних витрат на 18,69 грн.

Ціни на сировину майже не змінилися, тільки подорожчало борошно пшеничне 1-го сорту на 0,01 грн. за кг, що, в свою чергу, збільшило величину витрат на 8,48 грн.Таким чином, керівництву підприємством з метою виправлення виявленої ситуації необхідно з'ясувати причини відхилень від норм, якими можуть бути низька трудова та технологічна дисципліна, недоліки в організації матеріально-технічного постачання і т.д., та оцінити якість самих норм.

На заключному етапі аналізу матеріальних витрат підраховують резерви їх зниження. До них відносяться усунення невиправданих перевитрат і непродуктивних витрат по факторах норм і цін за всіма калькуляційними статтями матеріальних витрат.

 

5.5. Аналіз прямих витрат на оплату праці

Прямі витрати на заробітну плату - це витрати на основну і додаткову заробітну плату виробничих робітників, відрахування на соціальне страхування.

Основна заробітна плата - це заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку) за відрядними розцінками, тарифними ставками незалежно від форм і систем оплати праці, прийнятих на підприємстві.

Додаткова зарплата - це виплати, пов'язані з різними надбавками, які передбачені чинним законодавством (персональні надбавки за суміщення професій, за шкідливі умови праці і т.п.), оплата щорічних відпусток і додаткових, передбачених законодавством, і робочого часу працівників, які залучаються для виконання державних або громадських обов'язків.

Методика аналізу прямих трудових витрат у собівартості продукції аналогічна до методики аналізу прямих матеріальних витрат. Загальний обсяг трудових витрат залежить від обсягу продукції, її структури і рівня витрат на оплату праці в собівартості одиниці продукції (питомих трудових витрат). Фактори зміни прямих трудових витрат відображені в наступній структурно-логічній моделі (рис. 2.18).Зміна трудових витратЗміна обсягу продукції

Зміна структури продукції

Зміна рівня питомих витрат на оплату праціЗміна норм праці


Зміна оплати праціЗміна норм

 

 

» Підвищення

технічного рівня

виробництва » Зміна конструкції

і технічних

характеристик

виробів » Вдосконалення

нормування

праці

 

Відхилення від норм

 

» Невідповідність розряду робітника розряду робіт Відступ від нормальних умов праці

» Технічна несправність устаткування Виконання робіт не передбачених технологічним процесом

Підвищення кваліфікації Зміна

інтенсивності праці » Індексування Понадурочні Надбавки і доплатиРРис. 2.18. Структурно-логічна модель факторного аналізу прямих трудових витрат

Факторна модель формування трудових витрат (ТВ) у виробничій собівартості має вигляд:

ТВ = Х q ПВі Нпріі ОПі s

де: q - обсяг продукції;

де. q \J\J\

ПВ,

- питома вага продукції і-го виду; Нпрі - норма праці на виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг) і-го виду;ОП,


оплата праці.Алгоритм розрахунку цих факторів відобразимо в таблиці 2.44
Вихідні дані та розрахунок факторів зміни прямих трудових витрат наведено в таблиці 2.45.
Примітка: Коефіцієнт виконання плану по обсягу виробництва становить 1,0194.

Коефіцієнт зміни виробничої собівартості продукції порівняно з планом - 1,0320.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 


Похожие статьи

В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз