В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз - страница 39

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 

На основі зіставлення фактичних витрат на заробітну плату (основну і додаткову) виробничих робітників з відрахуваннями на соціальні заходи в собівартості   продукції  з   плановими   виявлено   перевитрати   в сумі 20 тис. грн. Перевиконання плану по обсягу виробництва призвело до росту витрат на 19,01 тис. грн. Зміна структури виробленої продукції збільшиловеличину трудових витрат на 12,35 тис. грн. Зниження величини витрат на заробітну плату в собівартості одиниці продукції (питомих витрат) зумовило економію трудових витрат у сумі 11,36 тис. грн.

Для поглибленого аналізу трудові витрати можна деталізувати на окремі складові: основна, додаткова заробітна плата, відрахування на соціальні заходи.

На рівень і динаміку питомих змінних витрат на оплату праці впливає зміна норм праці і її оплати. Для виявлення і виміру впливу цих факторів використовуються наряди на відрядні роботи, маршрутні листи (вони виписуються на партію виробів і супроводжують її через весь технологічний процес), розшифровки основної і додаткової зарплати, які додаються до звітних калькуляцій, технологічні карти обробки деталей, вузлів, виробів у цілому і т.д.

Норми праці - це трудомісткість виготовлення продукції (в цілому по виробах чи в розрізі технологічних операцій), здійснення робіт, надання послуг, або виробіток продукції в одиницю часу.

Оплата праці - це сукупність відрядних розцінок і тарифних ставок.

У процесі аналізу перевіряють прогресивність і обґрунтованість норм праці та її оплати, виявляють динаміку і причини зміни.

Щомісяця по кожному робітнику розраховується рівень виконання норм праці на основі фактичних даних про кількість одиниць виробленої ним продукції, виготовлених деталей, здійснених технологічних операцій, затраченого часу на здійснення кожної операції. Для цього використовуються первинні документи, за допомогою яких у виробничих підрозділах проводиться облік виготовлення і приймання продукції та робіт, відпрацьованого часу (наряди, рапорти, табелі й ін.).

Відступ від нормальних умов праці, виконання робіт, не передбачених технологічним процесом, оплата простоїв з вини підприємства викликають відхилення від норм праці і її оплати, які оформляються в період їх виникнення листками на доплату, нарядами на відрядну зарплату з сигнальною відміткою, в яких вказуються причини і винуватці доплат і технологічних операцій, простоїв.

Відхилення від норм праці та її оплати узагальнюється по видах продукції, по технологічних операціях, по структурних підрозділах, виявляються резерви зниження собівартості продукції за рахунок скорочення і ліквідації невиправданих перевитрат.

Умовний приклад. Проаналізуємо питомі трудові витрати на заробітну плату в собівартості виробу на основі даних таблиці 2.46.

Таблиця 2.46.

Оцінка питомих трудових витрат у собівартості виробу «плужок просапний»


 

За планом

Фактично

витр атиСкориговані

Відхилення

 

норма часу, год.

грн.тарифна ставка,

 

норма часу, год.

грн.тарифна ставка,

 

 

 

в т.ч. за

рахунок

Види робіт

 

 

сума, грн.

 

 

сума, грн.

 

всього

трудомісткості

оплати праці

Підготовчі

7,5

1,0

7,5

8,0

1,0

8,0

8,0

0,5

0,5

-

Токарні і т.д.

8,0

2,0

16,0

8,5

2,0

17,0

17,0

1,0

1,0

-

За даними таблиці можна стверджувати, що основна заробітна плата виробничих робітників за окремими операціями вища від планової за рахунок зміни трудомісткості. Перевитрати складають 1,5 грн. На основі первинних документів, в яких фіксується фактична кількість виготовленої продукції, наданих послуг, відпрацьований час, оцінюють рівень дотримання норм і виявляють причини зміни норм і відхилення від норм. Причини можливих змін вказані на рис. 2.16.

 

5.6. Аналіз непрямих витрат

До непрямих витрат належать:

               загальновиробничі витрати;

               адміністративні витрати;

               витрати на збут.

До їх складу включаються витрати різного економічного характеру і призначення. В аналізі виконання кошторису (бюджету) витрат визначається не по статті загалом, а по окремих вхідних до неї позиціях. Потім, окремо підраховують суми перевищення кошторису (бюджету) по одних позиціях і економію по інших. Тому в аналізі не можна провести взаємне погашення відхилень шляхом їх сумування.

Методика аналізу непрямих витрат дуже подібна, якщо не брати до уваги відмінності в їх складі та економічному змісті.

Аналіз цих витрат проводять за місяць, наростаючим підсумком з початку року, за рік шляхом зіставлення планових витрат по кожній статті з фактичними за попередній рік. Внаслідок такого порівняння вивчають тенденції планування.

      Крім того, фактичні витрати за кожною статтею зіставляються з:фактичними показниками за ряд років з метою  оцінки динаміки, виявлення тенденцій і закономірностей зміни показників витрат;

      плановими - для оцінки виконання бюджету витрат;

      плановими, перерахованими на фактичний обсяг виробництва по змінній частині витрат з метою виявлення невиправданих перевитрат.

У результаті зіставлення визначаються темпи зміни витрат, які порівнюються між собою і з темпами зміни обсягу виробництва, показниками оборотності готової продукції. Це дозволяє оцінити динаміку і напрямки зміни витрат. Нераціональним є перевищення темпів зміни витрат над темпами зміни обсягу продукції, темпів зміни витрат на рекламу і дослідження ринку над темпами зміни оборотності готової продукції.

На зміну комплексних непрямих статей витрат впливають зміна обсягу виробництва продукції і бюджету витрат. Перший фактор - одноелементний, другий - складний, що деталізується на фактори другого і третього порядків, які різні за різними статтями (див. рис. 2.19).

Зміна комплексних статей

 

 

Зміна обсягу продукції              Недотримання кошторису витрат

Рис.2.19. Структурно-логічна модель факторного аналізу комплексних

статей витрат

 

Алгоритм розрахунку впливу факторів на зміну комплексних статей операційних витрат відображено в таблиці 2.47.


Таблиця2.47.

Кпл, Кф - сума комплексних витрат по плану і фактично;

Кс - сума комплексних статей по плану на фактичний обсяг продукції.

Сума комплексних статей по плану на фактичний обсяг продукції розраховується за формулою:

100 ± Кз)

с       пл         100 ,де: П - перевиконання (недовиконання) плану по обсягу продукції в %; К3 - коефіцієнт залежності обсягу витрат від обсягу продукції (частка змінних витрат).

Для визначення частки змінних витрат по кожній статті непрямих витрат використовують методи: вищої і нижчої точок виробництва, графічний, найменших квадратів, які грунтуються на вивченні статистичних даних [38, с. 220-225].

Розглянемо суть одного з методів, а саме методу найвищої і найнижчої точок виробництва.

Із сукупності даних, які включають обсяг товарної продукції і суму

витрат, вибирають найбільший обсяг і найбільші витрати, найменший обсяг і

найменші витрати і вважають, що зміна витрат обумовлена зміною обсягу

виробництва. Тоді розраховують змінні витрати на одиницю продукції (в):

витрати максимальнівитрати мінімальні

в =---------------------------------------------------------------------------------------------

максимальний обсяг товарної продукції мінімальний обсяг това

 

Якщо постійні витрати позначити а, а змінні питомі в, то при обсязі Х загальна сума витрат Y буде дорівнювати Y =а+вХ.

Розрахувавши величину змінних питомих витрат, можна визначити їх суму на весь обсяг виробництва, а отже, і частку в загальній сумі витрат.

Умовний приклад. На основі інформації про обсяг випуску продукції і загальновиробничі витрати за два роки (див. табл. 2.48) розрахуємо питомі умовно-змінні витрати та величину умовно-постійних витрат.

Таблиця 2.48


Вихідні дані умовного прикладу


11-й

1740

144

11-й

1950

159

12-й

1780

152

12-й

1980

156

Всього за

перший

рік

22600

1879

Всього

за другий рік

23360

1865

Так, найвищий обсяг випуску продукції протягом аналізованого періоду становив 2080 тис. грн., а найнижчий - 1740 тис. грн., а витрат - відповідно -169 і 144 тис. грн. Тоді умовно-змінні витрати на одиницю продукції становлять:

169-144

в =                     = 0,0735

2080-1740 .

Відповідно, загальна сума умовно-змінних витрат - 152,9 тис. грн. (0,0735x2080=152,9), а умовно-постійних - 16,1 тис. грн. (169-152,9=16,1).

Проведені розрахунки дають можливість визначити частку умовно-змінних та умовно-постійних витрат у загальній сумі загальновиробничих витрат. Частка умовно-змінних витрат складає 90% (152,9:169x100=90,0), умовно-постійних - 10% (16,1:169х100=10 або 100%-90%=10%).

На основі первинних документів по обліку витрат матеріалів, запасних частин, палива, енергії, зарплати, аналітичних розрахунків бюджетів, матеріалів спостережень за ходом виробничого процесу виявляються фактори і причини економії і перевитрат по кожному елементу статті.

Наприклад, сума заробітної плати, витрати на відрядження, що показані в складі загальновиробничих і адміністративних витрат змінюється під впливом зміни чисельності працівників і їх середньої зарплати (зміни окладів, виплати премій, доплат), кількості відряджень, середньої тривалості та вартості одного дня відрядження.

Сума витрат по внутрішньому переміщенню вантажів залежить від: виду транспортних засобів, повноти їх використання, рівня виконання виробничої програми, економного витрачання засобів на утримання і експлуатацію рухомого складу.

Втрати від псування і нестачі матеріалів і продукції визначаються їх кількістю і ціною.

Утримання основних засобів і нематеріальних активів, амортизація, освітлення, опалення, водопостачання і ін. залежить від зміни вартості внаслідок надходження, вибуття, переоцінки і норм амортизації, а також зміни норм споживання і вартості послуг.

Утримання легкового транспорту, витрати на ремонт залежать від зміни кількості машин і витрат на утримання однієї машини, обсягу робіт і їх вартості.Оскільки витрати на збут пов'язані з реалізацією продукції, то основними факторами їх формування є відстань перевезення, види транспортних засобів, транспортні тарифи на перевезення вантажів, вага відвантаженої продукції, розцінки за навантаження і розвантаження однієї тонни продукції, витрати на тару і пакувальні матеріали, що визначаються їх кількістю, вартістю та нормами витрачання на одиницю продукції.

Аналіз загальновиробничих витрат.

Згідно до П(С)БО 16 «Витрати», до складу загальновиробничих витрат включаються:

               витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);

               амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення;

               амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення;

               витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

               витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо);

               витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень;

               витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг);

               витрати на охорону праці, техніку безпеки та охорону навколишнього природного середовища;

інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукціїна склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв тощо).

З метою визначення виробничої собівартості продукції наказом про облікову політику підприємство встановлює перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат.

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного періоду.

До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Загальні сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину.

Умовний приклад. Дамо оцінку складу та динаміки загальновиробничих витрат підприємства на основі даних таблиці 2.49.

Таблиця 2.49.


Оцінка загальновиробничих витраті* т

еж дю

б

 

 

 

.д о р п

г я

б о

.т

к а

■е­


у г

б о


ві

ір о

т к а

-

х и

в

ні1

2

3

4

5

6

7

8

4. Витрати на

Зміна норм споживання

 

 

 

 

 

 

утримання

(опалення,

 

 

 

 

 

 

виробничих

водопостачання,

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 


Похожие статьи

В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз