В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз - страница 40

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 

 

 

 

 

 

 

приміщень -

освітлення), вартості

250

250

287

37

-

37

частка

послуг

 

 

 

 

 

 

постійних -

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на управління виробництвом згідно з бюджетом на фактичний

:9821.

( 980 • (100 +1,94 • 0,1)
обсяг продукції складають 982 тис. грн. ----- ю0-----------

Аналогічно розраховується цей умовний показник за іншими статтями витрат.

Дані таблиці свідчать, що порівняно з бюджетом відбулося збільшення загальновиробничих витрат на 80 тис. грн., або на 4,65%. Слід відмітити, що перевитрати отримано майже за всіма складовими, крім амортизації основних засобів загально виробничого призначення. Причини перевитрат можуть бути різні. Їх встановлюють на основі вивчення аналітичних розрахунків по кожній статті витрат та первинних документів, якими оформляються витрати за нормами, відхилення від норм і зміни норм.

Ріст загальновиробничих витрат часто пов'язаний із необхідністю вдосконалення  технології  й  організації  виробництва, диверсифікацієюгосподарської діяльності, переходом на нові технології, оновлення основних засобів загальновиробничого призначення у зв'язку з посиленням конкуренції, зміною кон'юнктури товарного ринку.

Аналіз адміністративних витрат.

Згідно П(С)БО 16 «Витрати», до адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, які спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

               загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

               витрати на службові відрядження і утримання апарату уп­равління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

               витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

               винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

               витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

               амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

               витрати на врегулювання спорів у судових органах;

               податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції і робіт, послуг);

               плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

•       інші витрати загальногосподарського призначення. Умовний   приклад.   Проведемо   аналіз   адміністративних витрат,


дотримання бюджету адміністративних витрат за окремими статтями на основі таблиці 2.50.


 

 

 

 

 

сума

сума

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Корпоративні витрати

60

55

81

80,5

26

47,27

25,5

46,36

0,5

-0,62

2. Утримання

апарату

управління

68, 7

68,7

133

140

64,3

93,6

71,3

103,7 8

7

5,26

3. Утримання

основних

засобів

95

90

110

118

20

22,2

28

31,1

8

7,27

4. Винагороди за професійні послуги

10

14

8

8

-6

42,86

-6

42,86

-

-

5. Амортизація

77

71

80

88

9

12,68

17

23,94

8

10

Продовження таблиці 2.51.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6. Плата за

розрахунко-

касове

обслуговуванн я

3,3

3,4

2,0

4,4

-1,4

41,18

1,0

29,41

2,4

120

7. Інші витрати

6,0

6,0

5,0

4

-1,0

16,67

-2,0

33,33

1,0

20

Разом

320

308,1

419

442, 9

11,0 9

35,99

134,8

43,75

23, 9

5,7

Особливість проведення аналізу адміністративних витрат полягає в оцінці дотримання бюджету. Як свідчать дані таблиці, адміністративні витрати в звітному періоді становили 442,9 тис. грн., що на 23,9 тис. грн., або на 5,7% більше бюджету. Планом передбачалося збільшення витрат порівняно з минулим періодом на 11,09 тис. грн., або на 35,99%, фактично вони зросли на 134,8 тис. грн., або на 43,75%.

Оцінюючи окремі складові адміністративних витрат, можна констатувати, що лише за однією статтею підприємство дотрималося бюджету, за іншими - спостерігаються перевитрати й економія.Для з'ясування причин такої ситуації необхідно вивчити обґрунтованість бюджету за кожним елементом витрат і первинні документи, якими оформляються витрати за нормами та відхилення від норм.

Аналіз витрат на збут.

Згідно П(С)БО 16 «Витрати», витрати на збут включають такі витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):

               витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції;

               витрати на ремонт тари;

               оплату праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

               витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

               витрати на передпродажну підготовку товарів;

               витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

               витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

               витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

               витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

               витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації готової продукції (товарів), що зберігається на складі підприємства;

               витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів (філій, представництв) підприємства;

               інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

Умовний приклад. Проаналізуємо витрати на збут, оцінимо їх динаміку та структуру за даними таблиці 2.51.

Таблиця 2.51.

Оцінка динаміки та структури витрат на збут
_______________________________________________  (тис. грн.)

Складові

Минули

Звітний

Динаміка

Відхиле

витрат

й

період

 

ння від

на збут

період

 

 

плану


 

план

факт

план

факт

Заплано вана

Фактичн а

сума

 

 

 

 

 

 

 

1. Витрати

пакувальних

матеріалів

40

48

45

45

-3

-6,25

-3

-6,25

-

 

2. Витрати на транспортуванн я продукції

52

50

58

56

8

16,0

6

12,0

-2

3,45

3. Витрати на оплату праці й комісійні продавцям

35

39,8

31

30

8,8

22,11

9,8

24,62

-1

3,23

4. Витрати на рекламу

18

15,0

21

20,4

6,0

40,0

5,4

36,0

-0,6

2,86

Всього

145

152,8

155

151,4

2,2

1,44

1,4

-0,92

-3,6

2,32

Витрати на збут продукції у звітному періоді становили 151,4 тис. грн. Згідно даних таблиці, відбулася економія бюджету в сумі 3,6 тис. грн., або 2,32%. У минулому ж періоді при бюджеті 145 тис. грн. фактичні витрати на збут становили 152,8 тис. грн.

Планом на звітний період передбачався ріст витрат на збут на 2,2 тис. грн., або на 1,44%. Це обумовлено збільшенням обсягу виробництва. Фактично  витрати  зменшилися  порівняно  з  минулим  періодом на 1,4 тис. грн., або на 0,92%.

Підприємство у звітному періоді за всіма складовими витрат на збут має економію бюджету. Так, витрати на транспортування продукції знизилися на 2 тис. грн., або на 3,45%. Це стало можливим у результаті росту обсягу продажу на регіональному ринку.

Досить значну частку в складі витрат на збут займають витрати на рекламу (13,5%). Тому виникає необхідність оцінити їх ефективність.

Ефективність витрат на рекламу можна вивчити на основі розрахунку та оцінки динаміки співвідношення витрат на рекламу та чистого доходу підприємства, частки нереалізованої продукції в складі майна підприємства. Темпи росту витрат повинні відставати від темпів росту обсягу продажу. Наявність такого співвідношення свідчитиме про ефективну рекламну діяльність підприємства. Слід зазначити, що цінність реклами, в цілому, визначається не тільки приростом збуту продукції, але і одержаннямприбутку та підвищенням кінцевих показників господарської діяльності підприємства. Аналізуючи ефективність витрат на рекламу, доцільно враховувати, що є такі види реклами, які розраховані на довгострокову дію і спрямовані на підтримку марки, престижу підприємства перед споживачами.

Аналіз інших операційних витрат.

Крім цих витрат, на підприємствах формуються інші операційні витрати, які не пов'язані безпосередньо з основною діяльністю.

Згідно П(С)БО 16 «Витрати», до складу інших операційних витрат включаються:

               витрати на дослідження та розробки;

               собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти плюс витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти;

               собівартість реалізованих виробничих запасів, яка складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією;

               сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

               втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства);

               втрати від знецінення запасів, нестачі й втрати від псування цінностей. Сума, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації, та вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, що не вистачає) запасів списуються на витрати. Після встановлення осіб, які мають відшкодувати втрати, належна до відшкодування сума зараховується до складу доходів;

               визнані штрафи, пені, неустойки;

               витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призна­чення;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 


Похожие статьи

В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз