В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз - страница 43

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 

       перевірка виконання плану з чистого прибутку в цілому та в розрізі його складових;

       оцінка зміни прибутку в динаміці за кілька років з метою виявлення її закономірностей і тенденцій;

       визначення впливу факторів на зміну валового прибутку як основної складової операційного прибутку;

       оцінка реальності плану з валового прибутку з урахуванням плану щодо випуску продукції та зміни залишків нереалізованої продукції;

       виявлення причин збитків у діяльності підприємства;

       оцінка рентабельності роботи підприємства в цілому та в розрізі окремих видів діяльності, окремих видів продукції підприємства, факторний аналіз її змін;

       виявлення резервів дальшого зростання прибутку і на цій основі підвищення рівня рентабельності підприємства, розробка заходів щодо мобілізації виявлених резервів та контроль за їх виконанням.

      Інформаційним забезпеченням для проведення аналізу слугують: 1.   Дані  оперативного,  бухгалтерського  і  статистичного  обліку і звітності, зокрема:товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, розрахунки, довідки бухгалтерії тощо;

      дані рахунків: 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», витратних рахунків 8 класу «Витрати за елементами» і 9 класу «Витрати діяльності»; рахунки 7 класу «Доходи і результати діяльності»;

      облікові регістри: журнал 5, 6 і 7.

 

2. Фінансова звітність: ф. №1 «Баланс», ф. №2 «Звіт про фінансові результати», ф. №4 «Звіт про власний капітал», ф. №5 «Примітки до річної фінансової звітності», ф. №6 «Інформація за сегментами».

3. Статистична звітність: ф. №1-Б «Звіт про фінансові результати і дебіторську і кредиторську заборгованість», ф. №1-підприємництво «Звіт про основні показники діяльності підприємства».

4. Бізнес-план, фінансовий план.

5. Матеріали ринкових досліджень тощо.

 

6.3. Модель формування фінансових результатів діяльності

Для визначення фінансових результатів у бухгалтерському обліку передбачається послідовне зіставлення доходів і витрат, здійснених для отримання цих доходів від усіх видів діяльності.

Згідно з класифікацією доходів і витрат за видами діяльності та функціями, побудований розділ 1 звіту про фінансові результати, що забезпечує послідовне зіставлення доходів і витрат для визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду (табл. 2.58.). Слід зазначити, що у «Звіті про фінансові результати» відсутні статті, які б відображали результативність інвестиційної і фінансової діяльності на основі зіставлення доходів та витрат на ці види діяльності.


Таблиця 2.58.


Статті доходів

Статті витрат

Реалізація інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)

Собівартість реалізованої іноземної валюти

 

Собівартість реалізованих виробничих запасів

Операційна оренда активів

Операційна оренда активів

Операційна курсова різниця (позитивна)

Витрати від операційної курсової різниці

Одержані пені, штрафи, неустойки

Визнані пені, штрафи, неустойки

Відшкодування раніше списаних активів

Втрати від знецінення запасів

Продовження таблиці 2.58

1

2

Списання кредиторської заборгованості

Нестачі і втрати від псування цінностей

Одержані гранти та субсидії

Сумнівні та безнадійні борги

Інші операції

Інші витрати операційної діяльності

Фінансові результати від операційної діяльності

Дохід від участі в капіталі

Втрати від участі в капіталі:

Інвестиції в асоційовані підприємства

від інвестицій в асоційовані підприємства

Спільна діяльність

від спільної діяльності

Інвестиції в дочірні підприємства

від інвестицій у дочірні підприємства

Інші фінансові доходи

Фінансові витрати

Дивіденди одержані

Відсотки за кредит

Відсотки одержані

Інші фінансові витрати

Інші доходи від фінансових операцій

 

Інші доходи

Інші витрати

Реалізація фінансових інвестицій

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

Реалізація майнових комплексів

Собівартість реалізованих майнових комплексів

Неопераційна курсова різниця

Втрати від неопераційних курсових різниць

Безкоштовно отримання активу

Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій

Інші доходи від звичайної діяльності

Списання необоротних активів

      чистого доходу (виручки) від реалізації продукції;

      валового прибутку (збитку);

      фінансових результатів від операційної діяльності;

      прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування;

      чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

На рис. 2.20 відображена модель формування цих показників.

Чистий дохід (виручку) від реалізації продукції визначають вирахуванням з доходу (виручки) від реалізації продукції (рядок 010) відповідних податків, зборів, і вирахувань (рядок 015, 020, 025, 030).

У статті (ряд. 010) «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо). Організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінні папери, та суму винагороди за виконання інших операцій, пов'язаних з розміщенням, купівлею і продажем цінних паперів.

У статті (ряд. 015) «Податок на додану вартість» відображається сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).У статті (ряд. 020) «Акцизний збір» підприємства - платники акцизного збору відображають суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Підприємства, які сплачують інші збори або податки з обороту, показують їх суму у вільному рядку звіту про фінансові результати. Підприємства, які відповідно до законодавства є страховиками, у цьому рядку наводять виплати страхових сум та страхових відшкодувань.

У статті (ряд. 030) «Інші вирахування з доходу» відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без непрямих податків. Зокрема, у цій статті відображають одержані підприємством від інших осіб суми доходів, що за договорами належать комітентам, принципалам тощо.

Валовий прибуток (збиток) розраховують як різницю між чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції (рядок 035) і собівартістю реалізованої продукції (рядок 040).Дохід (виручка) від реалізації р.010


ПДВ р. 015

Акцизний збір р. 020

Інші збори р. 025

Інші вирахування з доходу р. 030Чистий дохід (виручка) від реалізації р. 035


Собівартість реалізованої продукції р. 040Валовий прибуток р. 050


Валовий збиток р. 055Інші операційні доходи р. 060

Адміністративні витрати р. 070 Витрати на збут р. 080 Інші операційні витрати р.090Фінансові результати від операційної діяльності : Прибуток р. 100 Збиток р. 105

Дохід від участі в капіталі р 110 Інші фінансові доходи р 120 Інші доходи р. 130

Фінансові витрати р. 140 Втрати від участі в капіталі р. 150 Інші витрати р. 160Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування : Прибуток р. 170 Збиток р. 175

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності р. 180

 

Фінансові результати від звичайної діяльності Прибуток р. 190 Збиток р. 195Надзвичайні доходи р. 200


Надзвичайні витрати р. 205 Податки з надзвичайного прибутку р. 210Чистий прибуток (р. 220) або збиток (р. 225)

Рис.2.20. Модель формування чистого прибутку підприємства за П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»У статті (ряд. 040) «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», 16 «Витрати». У цій статті організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, відображають балансову вартість реалізованих цінних паперів.

Собівартість реалізованої продукції містить прямі матеріальні витрати та витрати на оплату праці, інші прямі витрати та виробничі накладні витрати.

Фінансовий результат від операційної діяльності визначають як алгебраїчну суму валового прибутку (рядки 050, 055), іншого операційного доходу (рядок 060), адміністративних витрат (рядок 070), витрат на збут (рядок 080) та інших операційних витрат (рядок 090).

У статті (ряд. 060) «Інші операційні доходи» відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операцій них курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

У статті (ряд. 070) «Адміністративні витрати» відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

У статті (ряд. 080) «Витрати на збут» відображаються витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів), - витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.

У статті (ряд. 090) «Інші операційні витрати» відображаються собівартість реалізованих виробничих запасів; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості відповідно до пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року №237 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 року за №725/4018; втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг).

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування визначають як алгебраїчну суму прибутку від операційної діяльності,фінансових та інших доходів, фінансових та інших витрат.

У статті (ряд. 110) «Дохід від участі в капіталі» відображається дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

У статті (ряд. 120) «Інші фінансові доходи» показуються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

У статті (ряд. 130) «Інші доходи» показується доход від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць та інші дохіди, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

У статті (ряд. 140) «Фінансові витрати» показуються витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу.

У статті (ряд. 150) «Втрати від участі в капіталі» відображається збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться методом участі в капіталі.

У статті (ряд. 160) «Інші витрати» відображаються собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

Прибуток від звичайної діяльності визначають як різницю між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку.

У статті (ряд. 180) «Податок на прибуток від звичайної діяльності» показується сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток».

Чистий прибуток (збиток) розраховують як алгебраїчну суму прибутку від звичайної діяльності та надзвичайного доходу, надзвичайних витрат і податків з надзвичайного прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток.

У статтях (ряд. 200) «Надзвичайні доходи» і (ряд. 205) «Надзвичайні витрати» відображаються відповідно: невідшкодовані втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних  аварій,  які  визначені  за  вирахуванням  суми страховоговідшкодування та покриття втрат і надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; доходи і втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій, наведеному у цьому Положенні (стандарті). Втрати від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих втрат. Зміст і вартісну оцінку доходів або витрат від кожної надзвичайної події слід окремо розкривати в примітках до фінансових звітів.

У статті (ряд. 210) «Податки з надзвичайного прибутку» відображається сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій.

 

6.4. Загальна схема аналізу фінансових результатів

Аналітичне дослідження фінансових результатів діяльності підприємства проводиться в такій послідовності.

Оцінка рівня, динаміки і виконання плану з прибутку в цілому по підприємству (чистий прибуток); у розрізі окремих сфер діяльності, по певних структурних підрозділах; за окремими операціями; окремими інвестиційними проектами, в розрізі окремих видів продукції.

Оцінка динаміки показників прибутку здійснюється на основі проведення горизонтального (трендового) аналізу. В процесі аналізу розраховуються темпи росту (приросту), зниження (спаду), % виконання плану з прибутку і тим самим визначаються загальні тенденції його зміни, роблять оцінку виконання плану.

За даними фінансової звітності форми №2 підприємства дамо загальну оцінку фінансових результатів, проаналізуємо їх динаміку. Дані проведених розрахунків відобразимо в аналітичній таблиці 2.59 наступної форми:

Таблиця 2.59


Загальна оцінка складу та динаміки фінансових результатів діяльності підприємства


 

 

 

Динаміка

Витрати Ндканниквичайної

діяльності

Базовий пір

Звітний

період

20,2

36,7

Продовження таблиці 2.59

1

2

3

4

5

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

4640,5

5686,0

1045,5

22,5

Податок на прибуток від звичайної діяльності

1392,1

1994,7

602,6

43,3

Фінансовий результат від звичайної діяльності

3248,4

3691,3

442,9

13,6

Фінансовий результат від надзвичайної діяльності

-

-

-

-

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду

3248,4

3691,3

442,9

13,6

Як видно з таблиці, підприємство в звітному році досягло позитивного фінансового результату. Чистий прибуток склав 3691,3 тис. грн., що на 442,9 тис. грн., або на 13,6% більше від рівня попереднього року. Слід зазначити, що ця сума становить 64,9% прибутку від звичайної діяльності до оподаткування (3691,3:5686=0,649). Значить, 35,1% (100-64,9=35,1%) одержаного прибутку від звичайної діяльності було сплачено до бюджету.

У минулому році в бюджет було сплачено тільки 30% прибутку від звичайної діяльності до оподаткування (1392,4:4640,5=0,3). Відповідно частка чистого прибутку у фінансовому результаті від звичайної діяльності до оподаткування склала 70%.

Прибутковою була операційна діяльність підприємства, в тому числі і основна. Валовий прибуток був утричі більший за весь чистий фінансовий результат підприємства.

Оцінюючи співвідношення між операційним прибутком і прибутком від звичайної діяльності до оподаткування, валовим і операційним прибутком, а також тенденції їх зміни, можна стверджувати, що якість отриманого прибутку досить висока. І залишається такою впродовж останніх двох років.

Негативним моментом у роботі підприємства є перевищення інших операційних витрат над іншими операційними доходами, а також зменшення доходів від іншої звичайної діяльності поряд з ростом витрат. Це робитьнеобхідним детальний аналіз з метою виявлення причин росту витрат і зменшення доходів.

Здійснюється вертикальний (структурний) аналіз прибутку за сферами діяльності, за структурними підрозділами, за окремими операціями, окремими видами продукції.

За допомогою такої системи аналізу розраховуються частки окремих структурних складових агрегованого показника прибутку.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 


Похожие статьи

В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз