В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз - страница 47

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 

      стадія життєвого циклу підприємства - на ранніх стадіях життєвого циклу підприємства вимушені більше засобів інвестувати в свій розвиток. Це пов'язано з високим рівнем інвестиційних потреб таких підприємств. Для них, як правило, обмеженим є доступ до зовнішніх джерел фінансування, тому більшу частку отриманого прибутку такі підприємства капіталізують;

      рівень платоспроможності і ліквідності підприємства - в умовах невисокого рівня платоспроможності і ліквідності підприємство не може направляти великий розмір прибутку на споживання. Це призвело б до значного зниження рівня ліквідності активів, які підтримують поточну платоспроможність, а також до росту банкрутства.

Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що специфіка завдань, що стоять перед кожним конкретним підприємством у процесі його розвитку, відмінність внутрішніх і зовнішніх умов їх господарської діяльності не дозволяють створити єдину модель розподілу прибутку, яка б мала універсальний характер. Однак перераховані вище основні напрямки аналізу дозволять не тільки визначити суми капіталізованого і споживаного прибутку, але й сформувати внутрішні пропорції такого розподілу з врахуванням великого числа факторів, що їх визначають.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що слугує інформаційною базою для проведення аналізу фінансових результатів?

2. Від яких видів діяльності формується чистий прибуток підприємства.

3. Назвіть алгоритм розрахунку валового прибутку підприємства?

4. Які фактори впливають на зміну валового прибутку?

5. Назвіть алгоритм розрахунку фінансового результату від операційної діяльності.

6. В якій послідовності проводять аналітичне дослідження фінансових результатів діяльності підприємства?

7. На чому ґрунтується механізм дії операційного важеля?

8. Як розрахувати ефект дії операційного важеля, і в чому суть цього показника?

10.9.    Які можливості для підприємства надає застосування методики
маржинального аналізу?Назвіть основні
показники рентабельності і алгоритми їх розрахунку.

11.Назвіть основні напрямки розподілу прибутку підприємства.

Охарактеризуйте основні показники розподілу прибутку.Розділ 7. Аналіз активів підприємства

7.1. Економічна характеристика активів

Для здійснення своєї діяльності підприємство повинно володіти певним майном. Майно у всіх його видах називається активами. Вартість активів відображена у балансі підприємства. Зміст і форма балансу, а також загальні вимоги до визнання та розкриття його статей визначаються П(С)БО 2.

Згідно з П(С)БО 2 п.4 активи - це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до збільшення економічних вигод у майбутньому. Отже, активи - це не всі ресурси, що є у підприємства, а лише ті, які принесуть йому в майбутньому економічну вигоду. Якщо на дату складання балансу актив не є джерелом вигоди (не може бути використаний чи проданий), він не може бути відображений у балансі, а має бути списаний на витрати, що будуть відображені в «Звіті про фінансові результати» в складі інших операційних витрат.

Для кращого сприйняття і розуміння даних фінансової звітності, задоволення інформаційних потреб широкого кола споживачів активи класифікують за різними ознаками, основними серед них є ті, які наведені на рис.

2.24.

Поряд з поняттям «активи», в економічній літературі зустрічається поняття «капітал». У теоретичному аспекті капітал є специфічною економічною категорією, яка в економічній теорії трактується як вартість, що приносить додаткову вартість. Тому, з точки зору фінансового аналізу, капітал - це засоби, вкладені суб'єктом господарювання в свої активи для початку або продовження господарської діяльності з метою отримання прибутку. В такому розумінні поняття «активи» і «капітал» є тотожними.

Актив балансу відображає напрям розміщення капіталу, його предметно-речовий склад. Він визначає капітал як сукупність матеріальних, нематеріальних, грошових цінностей. З цих позицій капітал ділиться на основний і оборотний (рис. 2.25).

Основний капітал - це зв'язаний, немобільний, на довгий час виведений з обороту (іммобілізований) капітал. Він пов'язаний з вкладеннями підприємства з довготерміновою метою в нерухомість, акції, облігації, нематеріальні цінності. Тому в його складі виділяють такі активи: нематеріальні, матеріальні (основні засоби, незавершене будівництво), фінансові (довгострокові фінансові інвестиції та довгострокова дебіторська заборгованість) та інші необоротні активи.Матеріальні активи - що мають речову, матеріальну форму (основні
За формою засоби,  незавершене  будівництво,  виробничі  запаси, незавершене

функціонування        виробництво,   запаси  готової   продукції,  інші  види матеріальних

цінностей).

Нематеріальні активи - права на використання окремих природних ресурсів; патентні права на використання винаходів; права на товарний знак, товарну марку; права на використання комп'ютерних програмних продуктів; гудвіл і ін.

Фінансові активи - грошові активи в національній і іноземній валюті, дебіторська заборгованість у всіх її формах, фінансові інвестиції.За характером участі в господарському обороті

Оборотні (поточні) активи.

Необоротні активи.За характером          Операційні - виробничі основні засоби, нематеріальні активи, що

обслуговування    обслуговують   операційну  діяльність;  оборотні   активи  за мінусом

короткострокових фінансових вкладень.

Інвестиційні активи: реальні інвестиційні активи - незавершене капітальне будівництво; фінансові інвестиційні активи - коротко-, довгострокові фінансові вкладення.

За характером джерел      Чисті активи - активи, сформовані за рахунок власного капіталу. формування активів

Валові активи - вся сукупність майнових цінностей, сформованих за рахунок власного і позиченого капіталу.У залежності від рівня впливу інфляційних процесів


Монетарні активи, що будуть отримані (сплачені) у фіксованій сумі грошей і не потребують переоцінки (грошові кошти, депозити, короткострокові фінансові вкладення).Немонетарні активи, реальна вартість яких змінюється зі зміною цін, і вони потребують переоцінки (основні засоби, незавершене будівництво, запаси, готова продукція, товари).

 

За рівнем ліквідності Абсолютно ліквідні активи - засоби, які не вимагають реалізації і є готовими засобами платежу (грошові кошти в національній і іноземній валюті).

Високоліквідні активи - активи, які швидко (до 1 місяця) без відчутних втрат своєї ринкової вартості можуть бути перетворені в гроші (короткострокові фінансові вкладення, короткострокова дебіторська заборгованість).

Середньоліквідні активи - активи, які можуть бути перетворені в грошову наявність без відчутних втрат своєї ринкової вартості строком 6 місяців (всі форми дебіторської заборгованості, крім короткотермінової, запаси готової продукції).

Низьколіквідні активи - активи, які можуть бути перетворені в гроші без втрат своєї ринкової вартості лише після значного періоду (півроку і вище запаси матеріальних ресурсів, незавершене будівництво, незавершене виробництво, основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення).

Рис. 2.24 Класифікація активів підприємствач

В

 

=

S

pa о S


Необоротні активи

1.Нематеріальні активи

2.Матеріальні активи

3.Фінансові активи

4.Інші необоротні активи

Власний капітал і прирівняні до нього джерела засобів

 

 

 

 

Довгострокові зобов'язання


 

Ч

а ті

а

кч

а ті

в

а

к

«

и н т о р о б

о


Оборотні активи

1.Запаси

2.Дебіторська заборгованість

3.Поточні фінансові інвестиції

4.Грошові кошти та їх еквіваленти

5.Інші оборотні активи


х


«

« S X

S о


 

 

Поточні зобов'язанняБаланс (сукупний капітал)      Баланс (сукупний капітал)

Рис. 2.25. Загальна структура капіталу підприємства

Оборотний капітал - це капітал, який постійно знаходиться в обороті і споживається в процесі одного операційного циклу або протягом дванадцяти місяців з дня складання балансу. Оцінюючи майновий стан по оборотному капіталу, можна виділити наступні групи активів: матеріальні активи (запаси), фінансові активи (грошові кошти, дебіторська заборгованість та поточні фінансові інвестиції).

Загальна вартість майна (обсяг капіталу) підприємства, що перебуває в різних фізичних формах, дорівнює валюті балансу (форма №1, рядок 280 або 640).

Пасив балансу відображає склад капіталу з позицій власності - власний і позичений.Підсумок активу балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу (рис. 2.26).
АКТИВИ

те, чим володє підприємство на певну дату

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

те, шо підприємст­во повинно повернутиРис. 2.26. Основне балансове рівняння

 

 

7.2. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу активів підприємства

Фінансовий стан підприємства - це сукупність показників, які характеризують наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів підприємства. Для вивчення фінансового стану підприємства необхідна інформація про обсяг, структуру та якість активів. Забезпеченість підприємства активами і їх ріст характеризує масштаби його діяльності та рівень надійності, відображає здатність адаптуватися до змін зовнішнього середовища, створює широкі можливості для поліпшення ефективності господарювання, дає можливість визначити платоспроможність та ліквідність, спрогнозувати ймовірне банкрутство.

У процесі аналізу активів підприємства вирішуються наступні завдання:

1.   Загальна оцінка активів підприємства в цілому і в розрізі його видів; виявлення причин, що зумовили цю зміну, оцінка наслідків зміни.

2.   Оцінка стану, структури і тенденцій зміни основного капіталу.

3.   Вивчення складу, структури оборотного капіталу.

4.   Оптимізація складу капіталу в розрізі його видів.

5.   Оцінка ефективності використання активів підприємства і відшукання шляхів її підвищення.

Інформаційним джерелом для аналізу слугують: 1. Регістри бухгалтерського обліку:

      журнал 4 «Облік необоротних активів і фінансових інвестицій»;

      відомості   аналітичного   обліку   капітальних  інвестицій, фінансових інвестицій, нематеріальних активів (4.1; 4.2; 4.3);

       журнал 3 «Облік розрахунків, довгострокових і поточних зобов'язань», (розділи 1, 2);відомості аналітичного обліку розрахунків з покупцями і замовниками (3.1); з різними дебіторами (3.2); з постачальниками та підрядниками (3.3); з виданих і отриманих векселів (3.4); за іншими операціями (3.5); з бюджетом (3.6).

 

2. Дані фінансової звітності:

       форма №1 «Баланс»;

       форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності».

3. Дані статистичної звітності:

       форма №1-Б «Звіт про фінансові результати, дебіторську і кредиторську заборгованість».

4. Дані фінансового плану.

 

7.3. Загальна оцінка активів підприємства

Загальна оцінка активів підприємства проводиться в такій послідовності.

Вивчається загальний обсяг, склад, структура активів (капіталу), а також зміни, які відбулися в ньому, та оцінюються їх наслідки.

На цьому етапі застосовується горизонтальний та вертикальний аналіз.

Горизонтальний аналіз базується на вивченні динаміки окремих статей активу балансу в часі. Вертикальний - дає змогу оцінити активи з погляду їх структурної динаміки. Ці форми порівняльного аналізу доповнюють одна одну, тому в практиці аналітичної роботи використовуються макети таблиць, які дозволяють простежити не тільки динаміку окремих показників, але і їх структуру.

Співвідношення основного і оборотного капіталу визначається галузевими особливостями, рівнем автоматизації виробництва, політикою в галузі капітальних вкладень і конкретними умовами роботи підприємства. Якщо абстрагуватися від цих особливостей, то збільшення частки оборотних активів у складі активів підприємства веде до підвищення рівня мобільності капіталу, одного із найважливіших показників фінансового стану.

Однак ріст оборотного капіталу не повинен відбуватися за рахунок росту основного, а разом з ним, при цьому темп росту оборотного повинен перевищувати темп росту основного. Наявність такого співвідношення свідчить про приріст виробничого потенціалу і прискорення оборотності оборотних активів.

Тому при необгрунтованому збільшенні необоротних активів у складі капіталу підприємства структура балансу погіршується, знижуються показники ліквідності, оборотності капіталу, величина власного оборотного капіталу. В результаті погіршуються показники забезпеченості поточноїдіяльності власним оборотним капіталом, що веде до погіршення фінансової стійкості підприємства.

Ріст частки оборотних активів, у цілому, свідчить про позитивні зміни в складі активів підприємства, бо вказує на формування більш мобільної структури активів, що сприяє прискоренню оборотності капіталу; про розширення виробничої діяльності. Однак треба брати до уваги, що абсолютний і відносний ріст оборотних активів також може бути пов'язаний з уповільненням їх обороту, що викликає збільшення їх маси, або ж з дією факторів інфляції. Тому детальні дослідження змін у структурі оборотних активів дозволяють отримати важливу інформацію про позитивні і негативні зміни у складі майна підприємства.

У процесі вивчення динаміки оборотних і необоротних активів значна увага приділяється факторам, які спричинили зміну як оборотних, так і необоротних активів.


Умовний приклад. За даними балансу підприємства проаналізуємо склад та структуру його активів на основі даних таблиці 2.69


еквіваленти, тис. грн.

у % до вартості оборотних активів

571,4 9,8

440,6 5,6

-130,8 -4,2

77,1

2.4. Засоби в розрахунках, тис. грн. у % до вартості оборотних активів

2117,3

36,3

2831,2 36,1

713,9 -0,2

133,7 2

Витрати майбутніх періодів, тис. грн.

у % до вартості активів

-

5,7 0,02

5,7 0,02

-

Розглядаючи в динаміці показники, узагальнені в таблиці, можна відмітити, що загальна вартість майна підприємства і його боргових прав збільшилася за звітний період на 15295,2 тис. грн., або на 150,4%.

Необоротні активи протягом звітного періоду за абсолютною сумою збільшилися на 13275 тис. грн., або на 306,2%. Такий значний приріст обумовлений дооцінкою вартості основних засобів.

За звітний період оборотні активи зросли на 2013,8 тис. грн., або на 34,5%. Слід відмітити, що темп приросту оборотних активів нижчий ніж необоротних. Це негативна тенденція, що визначає сповільнення оборотності всієї сукупності активів підприємства. Про погіршення мобільності капіталу свідчить також зниження в його складі частки оборотних активів. На початку звітного періоду в оборотні активи підприємство вклало 57,4% свого капіталу, на кінець звітного періоду ця частка склала 30,81%.

Таким чином, висока частка необоротних активів свідчить про високу фондомісткість виробництва, а низька - оборотних активів - про слабку мобільність капіталу.

Структура оборотних активів за звітний період суттєво не змінилася. Матеріальні оборотні складають 54,5% вартості всіх оборотних активів. Високий рівень запасів робить необхідним детальний аналіз їх складу, виявлення зайвих і непотрібних.

36,1% оборотних активів підприємства відволікається на кредитування споживачів товарів, робіт, послуг, що свідчить про вилучення цієї частини оборотних активів з обороту. Значний обсяг і сума дебіторської заборгованості підвищує вимоги до її якості. Результатом росту дебіторської заборгованості є зниження обсягу грошових активів. На кінець звітного періоду вони знизилися на 130,8 тис. грн. і склали лише 5,4% вартості всіх оборотних активів підприємства.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 


Похожие статьи

В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз