В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз - страница 63

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 

В процесі аналітичного дослідження збалансованості формування різних видів грошових потоків розглядається динаміка коефіцієнта ліквідності грошового потоку підприємства в розрізі окремих інтервалів аналізованого періоду.

Розрахунок цього показника здійснюється за формулою [10]: Клік = ПГП : НГП,

де: Клік - коефіцієнт ліквідності грошового потоку підприємства в аналізованому періоді;

ВПГП - обсяг позитивного грошового потоку; ВНГП - обсяг негативного грошового потоку.

Для забезпечення необхідної ліквідності грошового потоку значення цього коефіцієнта повинно перевищувати одиницю. Це   означатиме рістзалишку грошових коштів на кінець аналізованого періоду, тобто сприятиме підвищеню коефіцієнта абсолютної ліквідності.

В процесі аналізу вивчається обсяг і динаміка показника чистого грошового потоку як важливого показника діяльності підприємства і індикатора рівня збалансованості його грошових потоків в цілому.

Чистий грошовий потік по підприємству в цілому - це сума чистий грошових потоків по операційній, інвестиційній і фінансовій діяльностях.

Методика аналізу грошових потоків передбачає вивчення динаміки залишків грошових коштів підприємства, які відображають рівень цієї синхронності і забезпечують його абсолютну платоспроможність. Ріст негативного грошового потоку веде до зниження обсягу залишків грошових коштів.

В процесі аналітичного дослідження вивчається система показників ефективності грошових потоків підприємства [11 ]:

         рентабельність грошового потоку (Ргп)

р   = ПГП

гп   ПК, ВК, ОР, А де:   ПГП - позитивний грошовий потік; ПК - позичений капітал; ВК - власний капітал; ОР - обсяг реалізації; А - величина активів підприємства. Цей    показник    дає    уявлення    про    можливість виконання підприємством своїх зобов'язань перед кредиторами, акціонерами, вказує на рівень грошових засобів,    що  припадає  на  одну  гривню реалізованої продукції, активів

(авансованого капіталу) підприємства.

         коефіцієнт достатності грошового потоку як відношення суми позитивного грошового потоку до планової потреби підприємства у витрачанні грошових засобів.

Цей коефіцієнт дозволяє оцінити грошовий потік за рівнем достатності обсягу, тобто зробити висновок про його надлишковість чи дефіцитність. Не завжди позитивна величина чистого грошового потоку є свідченням його надлишковості.

Недостатність надходжень грошових засобів для покриття планової потреби в них робить грошовий потік дефіцитним.

В процесі аналізу розробляються заходи по збалансуванню обсягів, синхронізації позитивного і негативного грошових потоків підприємства в часі, росту чистого грошового потоку.На діяльності підприємства негативно впливає як надлишковий, так і дефіцитний характер чистого грошового потоку.

Дефіцитний грошовий потік веде до зниження рівня платоспроможності підприємства, несвоєчасності погашення ним кредиторської заборгованості постачальникам за отримані матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги, бюджету і позабюджетним фондам за всіма видами податків і обов'язкових платежів, спричиняє затримки у виплаті заробітної плати з відповідним зниженням продуктивності праці, сплату штрафних санкцій за недотримання строків оплати і т.п.

Ріст грошових засобів при надлишковому грошовому потоці загрожує їх знеціненню через вплив інфляційних факторів, свідчить про небажання або невміння здійснювати короткострокові фінансові вкладення.

Дамо оцінку динаміки і структури грошового потоку господарюючого суб'єкта основі даних фінансової звітності ( таб. 2.91).

Таблиця 2.91


Оцінка динаміки і структури грошового потоку господарюючогодіяльності

Як свідчать дані таблиці 2.91 обсяг позитивного грошового потоку підприємства в 2010 році порівняно з 2009 роком зріс на 2200 тис.грн.. або на 2,14 % і склав 12501 тис.грн..

Найбільшу частку в складі позитивного грошового потоку по підприємству в цілому займають надходження від операційної діяльності. Їх частка склала в 2010 році 96%. Це на 1% більше рівня минулого року. Даний факт може свідчити про пріоритетність цього виду грошового потоку на підприємстві.

Досить не значними є надходження від інвестиційної діяльності. Їх частка в позитивному грошовому потоці складає всього 4%, тому даний вид грошового потоку має обслуговуючий характер.

На відміну від операційного грошового потоку грошовий потік від інвестиційної діяльності суб'єкта господарювання не розглядається як основне джерело формування його потреби у капіталі, оскільки має переважно обслуговуючий характер відносно передбаченої статутними документами основної діяльності. Абсолютна величина інвестиційного грошового потоку здебільшого має від'ємне значення, оскільки доходи від інвестиційної діяльності, як правило, не перекривають потреби підприємства в інвестиційному капіталі, насамперед, потреби на фінансування реальних інвестицій. Така ситуація спостерігається на аналізованому підприємстві.

Впродовж двох років у підприємства немає надходжень від фінансової діяльності. Формування фінансового грошового потоку, як правило, не характеризується стабільністю. Перманентність формування позитивного грошового потоку від фінансової діяльності свідчить про стійку залежність підприємства від зовнішнього фінансування. У випадку, коли таким зовнішнім джерелом є позичений капітал, постає питання щодо фінансової спроможності підприємства забезпечити формування у майбутньому необхідної абсолютної величини операційного грошового потоку для обслуговування зобов'язань - забезпечити джерело обслуговування виплати процентів та погашення основної суми боргу. Абсолютна величина грошового потоку від фінансової діяльності та його розподіл у часі визначають поточні та майбутні претензії власників і кредиторів підприємства щодо грошових потоків, які генеруються таким суб'єктом господарювання в результаті його фінансово-господарської діяльності.

Негативний грошовий потік за звітний рік склав 12775 тис.грн.. Це на 2598 грн. або на 30% більше рівня попереднього року. Темпи приросту негативного грошового потоку на аналізованому підприємстві перевищують темпи приросту позитивного, що є негативною тенденцією.Найбільшу частку в негативному грошовому потоці по підприємству займає негативний грошовий потік від операційної діяльності (близько 80%). Найменшу - від фінансової ( близько 7%).

Важливою кількісною характеристикою господарської діяльності суб'єкта господарювання є розрахунок та оцінювання абсолютної величини грошового потоку, який генерується в рамках операційної діяльності, -операційний грошовий потік. Величина операційного грошового потоку є основою для розрахунку як чистого грошового потоку суб'єкта господарювання, так і більшості фінансових показників та коефіцієнтів, що використовуються для потреб управління грошовими потоками.


Оцінимо складові формування позитивного і негативного грошового потоку на аналізованому підприємстві від операційної діяльності в таблиці 2.92.


6. Приріст витрат майбутніх періодів

 

 

 

 

 

 

117

0,1

7.Зменшення витрат майбутніх періодів

7

0,1

 

 

 

 

 

 

8.Зменшення

поточних

зобовязань

 

 

1200

15,2

 

 

1791

17,9

9.Сплачені відсотки

 

 

60

0,8

 

 

50

0,5

10.Сплачений податок на прибуток

 

 

2784

35,4

 

 

4063

40,7

11.Прибуток

неопераційної

діяльності

 

 

500

6,4

 

 

402

4,0

12.Прибуток від нереалізованих курсових різниць

 

 

17

0,2

 

 

12

0,1

13. Грошовий потік від операційної діяльності

9750

100,0

7872

100, 0

11999

100,0

9986

100,0

Здійснюючи оцінку позитивного грошового потоку від операційної діяльності можна відмітити, що значну роль у його формуванні відіграє прибуток, який складає 96%. Цей факт слід оцінювати позитивно, бо він свідчить про підвищення його якості.

Слід наголосити на тому, що грошовий потік від операційної діяльності суб'єкта господарювання розглядається як основне джерело фінансового забезпечення його господарської діяльності у наступні періоди. Тому однією із ключових характеристик ефективно функціонуючого підприємства є наявність протягом тривалого періоду позитивного операційного грошового потоку із відносно стабільною абсолютною величиною. При цьому високий рівень абсолютної величини операційного грошового потоку є позитивнимявищем. Здійснюючи оцінку негативного потоку від операційної діяльності, можна зробити висновок, що він пов'язаний з придбанням оборотних активів, виконанням поточних зобов'язань і сплатою податку на прибуток.


Оцінимо складові формування позитивного і негативного грошового потоку на аналізованому підприємстві від фінансової і інвестиційної діяльностей в таблиці 2.93.


Разом негативного

 

 

714

100,0

 

 

853

100,0

грошового потоку

 

 

 

 

 

 

 

 

Операції в межах інвестиційної діяльності суб'єкта господарювання ведуть до зміни, як правило, абсолютної величини або ж структури першого розділу активу балансу підприємства необоротних активів. Вивчаючи структуру позитивного грошового потоку від інвестиційної діяльності, можна зробити висновок, що на аналізованому підприємстві в звітному році, як і в попередньому близько 90% його складу займають надходження від продажу необоротних активів.

Аналізуючи склад негативного грошового потку від інвестиційної діяльності, необхідно відмітити, що значну частку видатків (64%) пов'язаних з придбанням необоротних активів.

Інвестиційний грошовий потік і, відповідно величина реальних інвестицій у сучасній науково-практичній економічній літературі розглядається як свідчення проведення довгострокової реструктуризації, що здійснюється підприємством, і може сприйматися як показник ефективності його фінансово-господарської діяльності (за умови, що такі інвестиції є цільовими та керованими).

Негативний грошовий потік від фінансової діяльності аналізованого підприємства пов'язаний зі сплатою дивідендів і погашенням боргових зобовязань, не повязаних з операційною діяльністю.

Ключовим елементом структурування грошових потоків суб'єкта господарювання є розрахунок чистого (сукупного) грошового потоку, що являє собою зміну абсолютної величини грошових коштів, які перебувають у розпорядженні підприємства, за певний період. Така зміна грошової позиції суб'єкта господарювання еквівалентна арифметичній сумі грошових потоків від його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, кількісна оцінка абсолютної величини яких і є основою для розрахунку чистого сукупного грошового потоку підприємства.


Дамо оцінку зміні чистих грошових потоків підприємства на основі даних фінансової звітності в таблиці 2.94 .


1. Залишок грошових коштів на початок періоду

642

 

1143

 

501

78,0

2.Чистий рух коштів від операційної діяльності

1877

 

2013

 

136

7,2

3. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

 

680

 

1433

-753

-110,7

4.Чистий рух коштів від фінансової діяльності

 

714

 

853

-139

-19,5

5. Чистий рух коштів за звітний період

273

-

-

483

-756

-276,9

6. Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

8,4

 

5,9

 

-2,5

-29,8

7. Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду

1143

 

883

 

260

22,9

Інформація наведена в таблиці дає можливість стверджувати: залишок грошових коштів підприємства за звітний період порівняно з попереднім зменшився на 260 тис.грн. або на 22,9% і становить 883 тис.грн. Слід відмітити, що чистий грошовий потік за звітний період є дефіцитним. Негативний грошовий потік перевищує позитивний на суму 274 тис.грн. Дефіцитним є також чистий рух грошових коштів від інвестиційної і фінансової діяльності в сумі 2286 тис.грн. Функціонування підприємства здійснюється за рахунок надходження коштів від операційної діяльності. Чистий грошовий потік від цього виду діяльності є надлишковим.

Збалансувати обсяги позитивного і негативного грошових потоків можна прискорюючи надходження грошових засобів і сповільняючи вибуття. Одні з цих заходів дозволяють отримати ефект зараз, інші вимагають певного часу і є більш масштабними. Однак при цьому треба мати на увазі, що зменшуючи дефіцитність чистого грошового потоку сьогодні, можна створити на підприємстві проблему її росту завтра. Тому в процесі управління потоком грошових засобів повинна бути розроблена система заходів , яка б дозволила збалансувати грошові потоки як в короткостроковому, так і на довгостроковому періоді ( див. рис 2.48. ).
Синхронізувати грошові потоки підприємства в часі можна на основі складання та оцінки виконання планів (платіжних календарів) формування і використання грошових коштів.

Складають платіжний календар на місяць, квартал з наростаючим підсумком з початку року, де зіставляють суми надходжень грошових засобів з сумами фінансових зобов'язань, і виявляють причини неплатежів.

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що Ви розумієте під грошовим потоком підприємства?

2. Перерахуйте види грошових потоків підприємства.

3. Назвіть основні етапи аналізу грошових потоків підприємства.

4. Дайте  характеристику  показникам  ефективності  грошових потоків
підприємства.

5. Охарактеризуйте систему заходів щодо збалансованості грошових потоків у короткостроковому і довгостроковому періодах.

Назвіть операції, що є прикладом руху коштів від операційної, фінансової та інвестиційної діяльностей підприємства.Розділ 12.

Аналіз інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання

12.1. Поняття і форми інвестиційної діяльності підприємства. Завдання економічного аналізу

Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об'єкти підприємницької й інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект. Такими цінностями можуть бути: грошові засоби, цільові банківські вклади, паї, акції й інші цінні папери; рухоме і нерухоме майно (будівлі, споруди, устаткування й інші матеріальні цінності); майнові права, що впливають із авторського права, досвід та інші інтелектуальні цінності; сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків і виробничого досвіду, необхідного для організації того чи іншого виробництва, але не запатентованих («ноу-хау»); права користування землею, водою, ресурсами, будівлями, устаткуванням, а також інші майнові права; інші цінності.

Інвестиції в об'єкти підприємницької діяльності здійснюються в різних формах. З метою обліку, аналізу і планування інвестиції класифікують за різними ознаками (рис. 12.49).

Класифікаційні ознакиЗа

об'єктами вкладення засобів

За

характером

участі в інвестуванні

За

періодом інвестування

За формами власності інвестиційних ресурсів

За

регіональною ознакою-        8               й        ш            S       &               .3        £ я

я       .3   —        я           §,      В       .3       'З       -о       —       :3

2        3     3               ^       8        я       .3        8        Й        Є я

 

 

Рис. 2.49. Класифікація форм інвестицій за основними класифікаційними

ознаками

 

За об 'єктами вкладення виділяють реальні і фінансові інвестиції.Під реальними інвестиціями розуміють вкладення засобів у реальні активи - як матеріальні, так і нематеріальні. Інколи вкладення в нематеріальні активи, пов'язані з науково-технічним прогресом, називають інноваційними інвестиціями.

Реальні інвестиції підприємства спрямовані на розширення масштабів і реконструкцію виробництва, освоєння нових товарів чи ринків збуту, здійснення наукових розробок і т.п.

Під фінансовими інвестиціями розуміють вкладення засобів у різні фінансові інструменти.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 


Похожие статьи

В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз