В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз - страница 65

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 

Для розрахунку вартості капіталу, залученого за допомогою звичайних акцій (ВКза ) , користуються формулою:

в   = жщ).+

N (1 - ВЗ )

Розрахунок вартості капіталу за рахунок випуску облігацій зведемо до таких етапів:

      на першому - визначається купонна ставка, тобто ставка процента, за яким виплачується купонний дохід власникові облігацій;

       на другому - визначається сума витрат, пов'язаних з емісією облігацій (друкування, проведення рекламної кампанії і т.п.);на третьому - визначається сума економії податкових платежів, яка буде отримана від виплати купонного доходу;

       на четвертому етапі, здійснивши попередні розрахунки, обчислення

вартості капіталу за рахунок випуску облігацій (ВКоб ) здійснюють за формулою:

ВКоб =            К            X (1 - СП )

об    N X (1 - ВЗоб)   V Л

де: К - купонна річна ставка облігації; N - номінальна вартість облігації;

ВЗоб - витрати на випуск та розміщення облігацій по відношенню до номіналу;

СП - ставка податку на прибуток.

Ціну облігації можна розрахувати за формулою:

Р =і^- +

об   £ (1 + R)n    (1 + R)) '

де: n - період часу, на який випущена облігація;

R - очікувана процентна ставка доходу на облігацію.

При розрахунку вартості кредитних ресурсів необхідно спрогнозувати ставку процента, за якою можливе залучення банківського кредиту (в окремих випадках вона може бути встановлена при попередніх переговорах з конкретним банком). Далі треба визначити суму економії податкових платежів, яка буде отримана за рахунок використання кредитних ресурсів. Ця економія виникає в зв'язку з тим, що на суму процентів, які виплачуються банку, зменшується величина валових доходів підприємства, що підлягає оподаткуванню. Вартість капіталу з цього джерела визначається на основі такої формули:

ПК

ВКкр =      X (1 - СП),

КР

де: ВКкр - вартість кредитних ресурсів;

ПК - витрати на оплату процентів за користування кредитом;

КР - сума коштів з даного джерела;

СП - ставка податку на прибуток.

Оцінка вартості капіталу, залученого за рахунок інших джерел, розраховується аналогічно і є витратами на залучення капіталу, вираженими в процентах до величини цього капіталу. Однак, при розробці інвестиційної стратегії підприємства із всієї різноманітності джерел формування інвестиційних ресурсів враховують лише основні.Методику розрахунку середньозваженої вартості капіталу підприємства покажемо на наступному прикладі. Підприємство випустило 2000 облігацій строком на п'ять років з номіналом 1000 грн. та купонною ставкою 500 грн. Привілейованих акцій - 6000 шт. номіналом 100 грн. та дивідендом у 50 грн. Звичайних акцій - 3000 шт. номіналом 500 грн. та дивідендом 220 грн. з очікуваним щорічним його збільшенням на 10%. Витрати, пов'язані з випуском і розміщенням облігацій, становлять 3%, привілейованих акцій -5%, звичайних - 7% їх номінальних вартостей. Крім того, для фінансування інвестицій підприємство використало свій нерозподілений прибуток за минулий рік у сумі 400 тис. грн. та позики банку в сумі 2 млн. грн., за які повинно сплатити 1,4 млн. грн. процентів. Очікуваний рівень доходу в майбутньому році складає 60%. Ставка податку з прибутку - 25%.

Перш за все визначаємо необхідні параметри джерел фінансування інвестицій:

1. Ціна облігацій на ринку:

ро6 =

500        500           500            500            500 1000

------ +--------- Т +-------- г +--------- 4 +--------- 5 +--------- г = 848 грн

1 + 0,6   (1 + 0,6)2    (1 + 0,6)3    (1 + 0,6)4    (1 + 0,6)5    (1 + 0,6)5

 

Вартість капіталу від залучення облігацій:

ВКоб=----- 500-------- х(1 - 0,25) = 0,39, або39%

ВК "1000 х(1 -0,03) •

2. Ціна привілейованих акцій:

50 -

" 0~6  =83'3 грн.

Вартість капіталу від залучення привілейованих акцій:

ВКпа = 100 х(1-0,05) = 0,526 аб° 52,6%

3. Ціна звичайних акцій:

220(1 + 0,10) = 242 =

Рза =------------- =----- = 484 грн.

(0,6 - 0,1)      0,5 Р

Вартість капіталу від залучення звичайних акцій:

В    = 220(1 + 0,1) +     = 0,52 + 0,1 = 0,62 або 62% 500(1 - 0,07)     '      '        '      '    , або 62%.

Вартість капіталу за рахунок позик банку:ВКкр = у- х(1 - 0,25) = 0,7 Х0,75 = 0,53 , або 53%.

5. Вартість капіталу за рахунок прибутку:


ВКгриб. =400:687,2=0,582, або 58,2%. Розрахунок середньозваженої вартості інвестиційного капіталу та його структури проведемо в аналітичній таблиці 2.95.


і акції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозп оділени й

прибуто к

х

х

х

400

400,0

2,0

2,06

58,2

1,17

1,20

Загальн ий

обсяг інвесто ваного капітал

у

х

х

х

20000

191158

100,0

100,0

х

58,45

58,69

Прийняття до реалізації менш прибуткових інвестиційних проектів знизить рівень прибутків акціонерів і створить проблеми керівництву підприємством під час проведення річних зборів акціонерів.

По ринковому методу в зв'язку з продажем цінних паперів по ціні нижче номіналу структура капіталу підприємства дещо змінилась. Так, частка власного капіталу виросла до 80,67% (2,61+76,0+2,06), а питома вага звичайних акцій у цьому капіталі - до 94,2% (76,0:80,67). Такі зміни в структурі капіталу привели до того, що середньозважена його вартість підвищилась і склала 58,69%, що ускладнить ще більше пошук прийнятних інвестиційних проектів.

Зміни відповідних часток різних джерел фінансування або зміни відповідних значень вартості капіталу, сформованих за рахунок цих джерел можуть підвищити або зменшити середньозважену вартість капіталу. Зрозуміло також, що надмірне фінансування інвестиційної діяльності за рахунок тільки одного джерела може негативно вплинути на фінансову стабільність підприємства. Це особливо відчутно, коли в структурі капіталу суб'єктів господарювання значна частка боргу. Коли це стається, зростаючі фіксовані фінансові зобов'язання можуть різко збільшити ризик виникнення неплатоспроможності, а це може привести до росту вартості капіталу, залученого за рахунок цих джерел, та загальної вартості капіталу підприємства.

Таким чином, середня вартість капіталу використовується для встановлення крайньої межі, з допомогою якої визначають доцільність реалізації конкретного інвестиційного проекту, виходячи з точки зору прибутковості в реальній фінансовій ситуації. Однак слід зрозуміти, що середня вартість капіталу - це вирішальний, однак не єдиний компонент підготовки управлінського рішення при визначенні доцільності проведенняконкретної інвестиції. Деякі інвестиційні проекти настільки ризиковані, що вимагають особливого підходу, що більш детально буде розглянуто в наступних параграфах.

Аналізуючи інвестиційну діяльність підприємств, слід мати на увазі, що останні завжди віддають перевагу фінансуванню свого розвитку за рахунок власних коштів. Проте розширення ринків збуту, або необхідність швидкого зміцнення конкурентних позицій підприємства, яке вимагає здійснення широкомасштабних інвестицій, може потребувати і залучення зовнішніх джерел. У цьому випадку перевага віддається менш ризикованим з них: позикам банківських установ або випуску облігацій.

І тільки за гострої необхідності в залученні значних фінансових ресурсів вдаються до випуску нових акцій як надзвичайного заходу, який може мати непередбачувальні наслідки для керівництва самого підприємства.


У ході аналізу необхідно оцінити масштаби, структуру і динаміку коштів, залучених в інвестиційну діяльність підприємства з різних джерел. Для оцінки скористаємось інформацією табл. 2.96.


Позики

2000,0

4500,0

2500,0

225,0

10,46

15,0

53,0

45,0

+4,54

-8,0

кредитн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

их

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

установ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облігації

1696,0

7500,0

5804,0

442,2

8,87

25,0

39,0

40,0

+16,13

+1,0

Разом

3696,0

12000,0

8304,0

224,7

19,33

40,0

9,0

16,75

+20,67

+7,75

боргу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привілей

о499,8

1200,0

700,2

240,4

2,61

4,0

52,6

52,6

+1,39

0,0

вані акці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звичай

14520,0

15900,0

1380,0

109,5

76,0

53,0

62,0

62,0

-23,0

0,0

ні акції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозпод

400,0

900,0

500,0

225,0

2,06

3,0

58,2

58,2

+0,94

0,0

ілений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

буток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

15419,8

18000,0

2580,2

116,7

80,67

60,0

49,68

36,72

-20,67

-12,98

власного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капіталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

19115,8

30000,0

10884,2

156,9

100,0

100,0

58,69

53,47

х

-5,22

Аналіз інформації, приведеної в таблиці показує, що підприємство для фінансування своєї інвестиційної діяльності найбільш інтенсивно використовувало облігації (збільшення коштів за рахунок цього джерела готівкою з базовим періодом складає 4,4 рази), привілейовані акції (збільшення в 2,4 рази) та позики кредитних установ (збільшення в 2,25 рази). В цілому, величина фінансування інвестицій за рахунок боргів збільшилася в 2,25 рази, а за рахунок власного капіталу - на 16,7%. Такі темпи росту фінансування інвестицій привели до збільшення загального капіталу підприємства на 10884,2 тис. грн., або на 56,9%.

Разом з тим, різні темпи росту залучення коштів з різних джерел привели до зміни їх ролі у фінансуванні інвестиційної діяльності. Так, суттєво зменшилась частка власного капіталу, використаного на ці цілі (­20,67%), що відбулося за рахунок зменшення надходжень від продажу звичайних акцій (їх частка в сукупному капіталі фірми зменшилась на 23,0%). Одночасно спостерігався ріст частки капіталу, залученого в борг (+20,67%), в основному через продаж облігацій. Питома вага коштів, одержаних з їх допомогою, зросла на 16,13% і досягла 7500 тис. грн. Якщо врахувати, що вартість капіталу, залученого в борг, дещо нижча, то таку зміну структури джерел фінансування можна вважати позитивною, бо вона приведе до зниження середньої вартості капіталу, а значить, і додатковихприбутків від інвестиційної діяльності. Так, у нашому випадку середня вартість капіталу складає 53,47% і знизилась по відношенню до базисного періоду на 5,22%.

Інформація, одержана в таблиці 2.96, дозволяє також оцінити ефективність роботи по формуванню коштів для забезпечення інвестиційної діяльності на підприємстві, а також оцінити вклад фінансових аналітиків у цей результат. З цією метою будується спеціальна система із трьох індексів:

      індексу вартості капіталу (Івк), який оцінює вплив зовнішніх факторів на динаміку вартості капіталу і розраховується за формулою:

Івк = £ВК ха1 + £ВК" ха],

і=1                  і=1

де: ВКі - рівень вартості залучення капіталу для проведення інвестицій з і-го джерела;

а{ - частка і-го джерела у формуванні капіталу для інвестицій;

1, 0 - значення показників відповідно в звітному та базовому періодах;

n - число джерел, які використовує фірма для фінансування інвестицій;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 


Похожие статьи

В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз