В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз - страница 67

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 

де: х - шукана IRR

Для розрахунку IRR використовується та ж методика, що і для розрахунку NPV. Можуть використовуватися ті ж типи таблиць, але замість дисконтування грошових потоків і капітальних витрат при раніше встановленій мінімально прийнятій ставці дисконту проводиться розрахунок NPV при різних ставках. Ставка, при якій МОпроекту дорівнює нулю, і є внутрішньою нормою окупності, що показує величину рентабельності даного інвестиційного проекту.

Внутрішню норму окупності можна знайти і графічним шляхом. Для цього додатні і від'ємні значення №Онаносять на вісь ординат, а ставки дисконту на вісь абсцис. Лінія, що з'єднує від'ємні і додатні значення NPV, перетинає абсцису (при NPV=0) на рівні ставки дисконтування, що відповідає IRR.Характеризуючи показник IRR, треба відмітити, що він з успіхом може бути використаний для порівняльної оцінки. Однак просте порівняння між собою абсолютних значень IRR не дає достатньо інформації для прийняття рішень щодо реалізації проекту. Порівняльний аналіз здійснюється шляхом зіставлення з мінімально прийнятною нормою інвестування для капіталу, що вкладається, а саме зі ставкою дисконту. Якщо IRR більше мінімально прийнятної норми інвестування, то інвестиційний проект вважається ефективним з фінансової точки зору і може бути прийнятий до реалізації. В тих випадках, коли є кілька інвестиційних проектів, перевагу слід віддати тому проекту, в якого IRR найбільша, при умові, що вона перевищує мінімально прийнятну норму інвестування.

Період окупності (РР) є одним з найбільш розповсюджених і зрозумілих показників ефективності інвестицій.

Період окупності - це строк, по закінченні якого суми, що надходять, стають прибутком. Упродовж цього періоду відбувається відшкодування капітальних витрат по проекту за рахунок чистого грошового потоку.

Якщо величина №Опроекту змінюється з року в рік, то для визначення строку окупності отриманий чистий грошовий потік сумують до тих пір, поки він не стане рівний величині капітальних витрат (початкових інвестицій) проекту, тобто:

n    D         f n If

у(1 + /)t     у(1 + /)t .

Основною позитивною рисою методу оцінки ефективності проектів по періоду окупності є простота. Цей показник корисний також для оцінки ризикованості проекту (чим вищий строк окупності, тим вищий ризик). Особливістю розглянутого показника є те, що він не враховує динаміку подій після того, як проект окупить себе, не вимірює прибутковості інвестиційного проекту, а виявляє його ліквідність.

Розрахунок показника строку окупності набуває особливої ваги у «швидкостаріючих» галузях промисловості, або коли є обставини, що спонукають підприємство до швидкого повернення інвестицій.

Покажемо розрахунок перерахованих показників на умовному прикладі.

Умовний приклад. Підприємство оцінює інвестиційний проект із такими щорічними чистими грошовими потоками: 1000 тис. грн.; 4000 тис. грн.; 5000 тис. грн. Капітальні витрати (початкові інвестиції) складають 7580 тис. грн. Розрахувати показники ефективності (IRR, NPV,PP, РІ) та визначити, чи можна схвалити цей проект, коли мінімально прийнятна ставка для інвестування складає 10%.

Розрахуємо №Опроекту з рівнем дисконтної ставки 10% в таблиці 2.99.
Наведені підрахунки показують, що сума значень теперішньої вартості грошового потоку за 3 роки дорівнює 7968 тис. грн., а це на 388 тис. грн. більше від інвестиційних витрат.

Щоб  розрахувати  індекс  прибутковості  проекту,  треба поділити теперішню вартість грошового потоку на інвестиційні витрати, а саме: 7968:7580=1,05.


Для розрахунку періоду окупності дані по проекту узагальнено в таблиці 2.100.

Дані таблиці свідчать, що за 2 роки підприємство окупить 5000 тис. грн. з 7580 тис. грн., вкладених у проект. Потім підрахуємо, яка частина 3-го року необхідна, щоб покрити решту 2580 тис. грн. Для цього слід розділити 2580 тис. грн. на грошовий потік за 3-й рік і помножити на кількість тижнів у році (2580:5000=0,52; 0,52х52 тижні=27 тижнів). Таким чином, проект окупить себе за два роки і 27 тижнів.

Для підрахунку IRR проекту розрахуємо його NPV при різних ставках дисконту (табл.2.101).

Таблиця 2.101 Розрахунок NPV проекту при і =12% і і =13%


Pi

к

Чисти й

грошо вий потік

Коефіцієнт дисконтування

Дисконтова на теперішня вартість грошового потоку

NPV при

 

 

і =12%

і =13%

і =12

%

і =13%

і =12

%

і =13

%

1

1000

0,893

0,885

893

885

х

х

2

4000

0,797

0,783

3188

3132

х

х

3

5000

0,712

0,693

3560

3465

х

х

 

Всього

х

х

7641

7482

61

-98

З таблиці видно, що при ставці дисконту і=12% чиста теперішня вартість має додатне значення (7641-7580=61), а при і=13% - стає від'ємною (7482-7580= -98). Значить, IRR повинна мати значення, більше 12% і менше 13%. Для розрахунку IRR використаємо наступну формулу:

ПЗ X (і 2 - і )

IRR = i +           —     -,

1       ПЗ + ВЗ

де: IRR- внутрішня норма окупності;

11   - ставка дисконтування, при якій NPV має додатний характер;

12   - ставка дисконтування, при якій №Оє від'ємною;
ПЗ - абсолютне значення позитивної NPV;

ВЗ - абсолютне значення негативної NPV.

У нашому випадку IRR = 2 + 61"(13 -12) = 12,3 8%.

61 + 98

Треба відмітити, що ?1, ?2 не повинні відрізнятися більш ніж на один-два відсотки. Дана формула не дасть правильного результату, якщо розходження буде надто великим, бо зв'язок ставки дисконтування і NPV має нелінійний характер.

Проведені розрахунки за даними умовного прикладу дозволяють зробити висновок про можливість схвалення інвестиційного проекту. Адже МОпроекту має позитивне значення, індекс прибутковості є більшим від 1, IRR - більше від мінімально прийнятної норми інвестування, крім того інвестиції відшкодовуються досить швидко.

Оцінка доцільності інвестицій - це завжди оцінка проектів з ризиком. Очікуваний грошовий потік може змінитися через втрату підприємством позицій на ринку, підвищення собівартості товарів і т.п. Ставки, під якідисконтують грошові потоки, також можуть змінюватися. Тому головне завдання аналітика - виділити інвестиційні проекти з підвищеним ризиком.

Під останнім розуміють вірогідність виникнення непередбачених фінансових втрат (зниження прибутку, втрат капіталу і т.п.).

Види інвестиційних ризиків достатньо різноманітні, їх можна класифікувати за різними ознаками. Основні класифікаційні ознаки, види ризиків і їх суть відображена в табл. 2.102.


Таблиця 2.102
Відносний розмір фінансових втрат - це відношення суми збитку до вибраного базового показника (наприклад, до суми очікуваного прибутку від здійснення інвестиційного проекту; до суми вкладеного капіталу і т.п.).

Інвестиційні ризики вимірюються різними методами.

Одним із методів аналізу ризикованості проекту є аналіз чутливості реагування. Мета методу - виявити, як чутливо реагує №Очи , IRR на зміну певних факторів. З двох проектів чутливіший до змін вважається ризикованішим. Наприклад, потрібно порівняти, який з двох проектів є ризикованішим при рості дисконтної ставки. Для цього порівнюють чисті теперішні вартості проектів, розраховані за старою і новою ставками. Той проект,у якого NPV у процентному відношенні зменшиться більше (при рості ставки дисконту), і є більш ризикованішим, бо він чутливіший до змін.

Методи імітації, статистичні та експертні методи також дозволяють виявити і виміряти ризик [10; 11;31;63]. Експерти, імітуючи різні обставини, в яких може здійснюватися проект, розраховують для них показники чистої теперішньої вартості, а також супроводжують свої оцінки даними про ймовірність їх виникнення. Після розрахунку різних NPV визначають середні NPV показники варіації NPVro проекту як міри його ризику. Чим вищими будуть показники варіації, тобто чим більшим буде відхилення очікуваногопоказника ефективності від його середньої очікуваної величини, тим ризикованішим буде проект ( див.1.5.5).

Однією зі складових аналізу ризикованості інвестиційних проектів є аналіз їх беззбитковості, в ході якого визначають точку беззбитковості, в якій виручка від реалізації дорівнює нулю. Точка беззбитковості може бути розрахована в натуральних одиницях чи у вигляді коефіцієнта використання виробничих потужностей. Чим вище точка беззбитковості, тим вищий ризик, бо більшу кількість продукції необхідно реалізувати для забезпечення рентабельності проекту.

Для того, щоб прийняти остаточне рішення про доцільність реалізації інвестиційного проекту, необхідно зіставити показники його ефективності і ризику. Більш ефективні проекти, як правило, і більш ризиковані. Тому на процес відбору інвестиційних проектів значно впливає позиція особи, що приймає рішення (ОПР), її здатність ризикувати.

ОПР, яка негативно відноситься до ризику, намагається уникнути вибору проектів, пов'язаних з високим ризиком, і знайти варіанти, які з певною надійністю забезпечують досягнення результатів, які є для неї прийнятими.

ОПР, що полюбляє ризикувати, навпаки, шукає варіанти, пов'язані з підвищеним ризиком, але які дають надію на отримання значних прибутків.

Коли ОПР займає нейтральну позицію щодо ризику, то бажання ризикувати або утримуватися від ризику знаходяться в положенні взаємної рівноваги.

При формуванні портфеля інвестицій важливо вибрати не тільки найбільш вигідні і найменш ризиковані проекти, але і проекти, що найкраще відповідають економічній стратегії підприємства.

12.4 Аналіз фінансових інвестицій 12.4.1 Основні ринкові характеристики об'єктів фінансового інвестування

 

Фінансові інвестиції є активною формою ефективного використан­ня вільного капіталу підприємства, бо:

         здійснюється на більш пізніх стадіях розвитку підприємства, коли задоволені його потреби в реальних інвестиціях;

         дає можливість здійснювати зовнішнє інвестування в країні та за її межами;

         є незалежним видом господарської діяльності для підприємств реального сектора економіки, оскільки стратегічні завдання їхнього розвитку можуть вирішуватися тільки вкладеннями капіталу в статутні фонди та придбанням контрольних пакетів акцій інших підприємств;дає змогу підприємству реалізувати окремі стратегічні цілі свого розвитку швидше та дешевше.

         підприємство має можливість вкладати кошти як у безризикові інструменти, так і в спекулятивні, і, отже, здійснювати свою інвестиційну політику як консервативний або агресивний інвестор;

         потребує мало часу для прийняття управлінських рішень порівняно з реальними інвестиціями (проектами);

         виникає необхідність активного моніторингу й оперативності в прийнятті рішень за здійснення фінансових інвестицій, оскільки фінансовий ринок має високі коливання кон'юнктури.

Фінансові інвестиції є вкладеням коштів у різні фінансові інструменти (активи), серед яких найвагомішу роль відіграють цінні папери, зокрема акції та облігації.

В Україні відповідно до Закону України «Про цінні папери і фондову біржу» можуть використовуватись різні види цінних паперів ( рис. 2.50).

 

Ознака класифікації

Вид фінансового інструмента

Економічна природа

Відносини власності (пайові цінні папери)

Акції

 

Кредитні відносини (боргові цінні папери)

Облігація, векселі

 

Проміжні      права на купівлю-продаж базового активу      (похідні фін. інструмента)

Ф'ючерс, опціон

Емітент

Державні та муніципальні

Облігація, казначейський вексель.

 

Недержавні (банки, підприємства, фізичні особи).

Акція, облігація, вексель, чек

Мета випуску

Фондові (інвестиційні)

Акція, облігація, банківський вексель.

 

Комерційні (розрахункові)

Деякі короткострокові векселі,

Термін обігу

Короткострокові (до 1року)

Вексель, облігація


 

Довгострокові (понад 1 рік)

Вексель, облігація

 

Безстрокові

Акція

За формою

виплати

доходу

З    фіксованою ставкою доходу

Привілейована акція, облігація, вексель

 

З плаваючою ставкою доходу

Облігація     з плаваючими відсотками

 

З доходом, що залежить від розміру прибутку

Акція, інвестиційний сертифікат

 

Рис.   2.50   Класифікація цінних паперів

Основними ринковими характеристиками кожного виду цінних паперів є : дохідність, ліквідність та ризикованість (надійність).

Інвестор перш, ніж отримати дохід від операції з тим чи іншим видом фінансового інструмента, повинен насамперед його придбати, тобто понести витрати (інвестувати кошти). Метою проведення операції є -максимізація різниці між доходами і витратами, яку називають абсолютний дохід.

Нехай вексель номінальною вартістю гч[-80тис.грн. розміщується з дисконтом - 10%, тобто його ринкова вартість Po - 72 тис.грн. Тоді покупець може отримати абсолютний дохід.

So = Nо = 80-72= 8тис.грн., де So- очікуваний абсолютний дохід покупця векселя, якщо він чекатиме настання строку його погашення.

Припустимо, що ринкова вартість фінансового інструмента зросла, тобто Р1 - 100тис.грн. Тоді, якщо його продати не дочекавшись строку погашення, то можна отримати абсолютний дохід S1, від зміни ринкової вартості векселя.

Si= Pi - P0 = 100-72 = 28 тис.грн

Коли відомий абсолютний дохід, то можна визначити і відносний показник - дохідність фінансового інструмента. Так, згідно умови наведеного прикладу (без врахування інфляції, ефекту дисконтування, тощо) дохідність операції з моменту придбання до моменту погашення становитиме V0

V0 =            = 8.100 = 11%

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 


Похожие статьи

В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз