В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз - страница 68

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 

0      P0 72

Дохідність операції за умови перепродажу векселя до строку погашення становитиме:P P 28

V = —----        =  100 = 38.8%

1       P0 72 Слід вказати, що ці показники є незіставними, оскільки належать до різних періодів часу.

Для оцінки ефективності операції з фінансовим інструментом дохідність за час володіння ним приводять до річного еквіваленту.

Дохідність за час володіння можна перетворити в еквівалентну ставку дохідності за одиничний період, використавши таке співвідношенням:

Vq =(1 +V )n 1

де Vh- дохідність за час зберігання;

Vq- еквівалентна дохідність за одиничний період,

n - кількість періодів нарахування відсотків.

За одиничний період, як правило беруть рік, то мова йде про річну дохідність.

Згідно з попередніми даними, дохідність до настання строку погашення фінансового інструмента становить 11%. Нехай період часу до погашення - півроку (тобто частота нарахування відсотків - 2). Тоді дохідність у річних відсотках становитиме:

Vq = (1+0,11)2 - 1 = 0,2321 (23,21%)

Зазначимо, що дохідність у річних відсотках враховує процес реінвестування коштів (без реінвестування ставка дохідності 11% за півроку дає лише 22 % річних).

Таким чином, дохідність - це відносний дохід власника цінних паперів за період володіння ними, виражений річною відсотковою ставкою.

Дохідність за весь період дії фінансової угоди називають повною дохідністю, або дохідністю до погашення.

Коли за фінансовою угодою існують певні поточні надходження (дивіденди за акціями, відсотки за облігаціями), то оцінюють поточну дохідність. Показником ефективності фінансової операції є її повна дохідність, а поточна дохідність - допоміжною оцінкою, що деталізує структуру доходів за конкретний період часу.

Повна дохідність для боргових фінансових інструментів не лише характеризує ефективність операцій для інвестора (кредитора), але й показує ціну кредиту для емітента (позичальника).

Ліквідність - характеризує можливу швидкість реалізації інструментів інвестування по їх реальній ринкові вартості. Ліквідність залежить від двох основних факторів:

    Часу, оскільки пов'язана з припустимим періодом продажу об'єкта

фінансового інвестування. Ризику, оскільки властива ринковому середовищу невизначеність, спричиняє можливі втрати вартості активу у випадку його швидкого продажу.

Коефіцієнт ліквідності розраховують за формулою [11]:

Т

K    = т

лік rji

м

Тт - технічний період конверсії інвестицій з абсолютною ліквідністю (7 днів). Прикладом таких інвестицій є депозитні вклади до запитання, які розміщенні в найбільш надійних банках; державні короткострокові облігації з високою ставкою дохідності, які котируються на фондовому ринку.

Тм - можливий період конверсії конкретного інструмента інвестування в грошові кошти, в днях (встановлюється експертним шляхом).

Якщо об'єкт фінансового інвестування не є абсолютно ліквідним, тим довший час потрібен для його продажу на ринку цінних паперів, оскільки попит на даний вид фінансового інструмента знижується і виникає суттєва різниця між високою ціною продажу та низькою ціною купівлі (придбання).

Чим нижчий рівень ліквідності інструмента інвестування, тим вищий повинен бути розмір інвестиційного доходу чи премії за ліквідність. Премію за недостатню ліквідність можна розрахувати так:

Т -V

П __ _ м a

л~ 360

Пл - необхідний рівень премії за недостатню ліквідність (%);

Тм - можливий період конверсії конкретного інструмента інвестування в грошові кошти, в днях (встановлюється експертним шляхом);

Va - середня ставка дохідності за абсолютно ліквідними інструментами (%).

Тоді необхідний рівень дохідності з врахуванням фактори недостатньої ліквідності (Vh) можна розрахувати так:

Vh = Va + Пл

Таким чином - менш ліквідні фінансові інструменти повинні мати більш високу дохідність порівняно з ліквідними за решти рівних умов.

Ліквідність конкретного фінансового інструмента залежать від строку його погашення (періоду обігу), загального стану фінансового ринку та активності операцій на ньому, а саме:

         кількості професійних учасників ринку (маркет-мейкерів), що укладають угоди з певним фінансовим інструментом;

         цінового спреду (різниці між ціною продажу і ціною придбання на ринку). Чим менший спред, тим активніше торгують і тим швидше можна продати фінансовий інструмент за ринковою ціною;обсягу угод щодо відповідних фінансових інструментів порівняно із загальним обсягом ринку;

         періоду часу, необхідного для продажу великого пакета (наприклад, пакета акцій підприємства, що становить значну частку ринку).

Операції з різними видами фінансових інструментів ризиковані, оскільки рівень очікування інвестиційного доходу по них не може бути гарантованим з повною визначеністю.

Ризик фінансових операцій можна трактувати як рівень певної фінансової втрати, що знаходить своє відображення:

         у неможливості досягнути поставленої мети;

         невизначеності очікуваного результату;

         суб'єктивності оцінки прогнозного результату.

На рис. 2.51.     відображено класифікацію ризиків інвестування у фінансові інструменти

Під ризиком конкретного фінансового інструмента також розуміють рівень варіабельного доходу, який можна отримати внаслідок володіння тим чи іншим його видом.

 

класифікації

Ознака

Вид ризику

Суть

 

Ціновий

Характеризує зміну реальної ринкової вартості (курсу) окремого фінансового інструмента внаслідок коливання кон'юнктури фінансового ринку. Впливає на всі види фінансових інструментів.

 

Відсоткови й

Характеризує зміну ставки відсотка стосовно співвідношення попиту та пропозиції на готівку. Особливо впливає на боргові фінансові інструменти (облігації, депозитні сертифікати)

 

Інфляційн ий

Характеризується зміною рівня цін (купівельною спроможністю грошей) в масштабах країни. Особливо впливає на фінансові інструменти з фіксованим доходом (облігації, привілейовані акції)


 

Валютний

Характеризує зміну курсу двох валют. Належить до фінансових інструментів, виплати за якими здійснюються в іноземній валюті.

 

Ліквідност і

Неможливість швидко продати фінансові інструменти без фінансових втрат

За

видами

Комерційн ий

Характеризується зниженням результатів операційної діяльності, внаслідок зниження попиту на продукцію, зниження рівня цін, зменшення виробничого потенціалу підприємства, та інших факторів. Впливає на цінні папери, які випускає підприємство (акції, облігації).

 

Податков ий

Виникає в наслідок можливого введення нових податків на операції фінансового інвестування (зміна ставок оподаткування та ін податкових умов)

 

Інші види

Пов'язані з появою недостовірної інформації щодо діяльності емітента; раптовим банкрутством підприємства та іншими причинами

За

Системат ичний

Не залежить від діяльності емітента, а виникає внаслідок зміни зовнішнього середовища. Впливає на всі види фінансових інструментів

джерелом никнення

Несистем атичний

Залежить від діяльності емітента і його фінансового стану. Впливає в основному на цінні папери емітовані підприємством.

За

фінансов ими

наслідкам и

Ризик, пов'язани й з фінансов ими

втратами

Характеризується отриманням негативних наслідків, що зменшують інвестиційний дохід. Наприклад, інфляційний ризик для облігацій, привілейованих акцій.


Наприклад, державні цінні папери характеризуються мінімальним ризиком, оскільки дохід за даним видом фінансових інструментів не змінюється. Навпаки, звичайна акція будь-якого підприємства більш ризикована, оскільки дохід за такими акціями може суттєво змінюватися.

Ризик і дохідність змінюються в одному напрямку: чим вища дохідність, тим як правило вищий ризик операції.

Прийняття рішень щодо проведення тієї чи іншої операції зобов'язує фінансового аналітика враховувати всі можливі при цьому ризики і їх наслідки. Залежно від об'єктивних умов, чи суб'єктивних суджень, ґрунтуючись на інтуїції чи детальному аналізові інформації, він повинен вибрати адекватну стратегію управління ризиком, що забезпечує досягнення поставлених цілей, а саме:

         мінімізацію ризиків при проведенні операції;

         оптимізацію співвідношення між ризикованістю і дохідністю фінансової операції;

         компенсацію рівня ризику операції вимогою більш вищої норми дохідності.

Для того, щоб вибрати найменш ризиковану операцію, або найбільш привабливу стосовно співвідношення ризикованість - дохідність, необхідно насамперед ідентифікувати види ризику за фінансовим інструментом та оцінити загальний рівень, тобто дати йому кількісну оцінку.

Методи кількісного оцінювання ризику ґрунтуються на використанні апарату теорії ймовірностей та математичної статистики. Широке застосування отримали дві основні методики оцінки ризику: аналіз чутливості кон'юнктури та аналіз ймовірного розподілу дохідності.

Суть першої методики полягає у визначенні розмаху варіації дохідності фінансового інструмента (V), виходячи із песимістичної (П), найбільш ймовірної (Пі) і оптимістичної (Щ) оцінок, який і розглядається як рівень ризику даного активу.

V= П2 - П

Розглянемо можливість придбання одного з двох альтернативних фінансових інструментів з врахуванням наступної інформації ( таб.2.103).

Таблиця 2.103

Вихідні дані для оцінки ризику фінансового інструмента

 

Показники

Фірма А

Фірма Б

Вартість фінансового інструмента, грн.

1000

1500

Дохідність (експертна оцінка) %

 

 

песимістична

13

14


найбільш ймовірна

15

16

оптимістична

18

20

Розмах варіації дохідності

5

6

Як бачимо, фінансові інструменти різних емітентів мають приблизно однакову найбільш ймовірну дохідність, однак інструменти фірми Б є більш ризикованими.

Суть другої методики полягає в побудові ймовірного розподілу дохідності і розрахунку стандартного відхилення від середньої дохідності та коефіцієнта варіації, який і розглядається як рівень ризику, що притаманний даному фінансовому активу. Чим вищий коефіцієнт варіації, тим більш ризикованим є даний вид активу. Згідно даної методики:

         встановлюють прогнозні оцінки дохідності Vi і ймовірності їх отримання Pi ;

         розраховують найбільш ймовірні (очікувані) Vo дохідності за формулою:

V0

i =1

розраховують стандартне (середньоквадратичне) відхилення Bc за

формулою:

 

 

 

i=1

розраховують коефіцієнт варіації Кв за формулою:K =


V0Розглянемо можливість придбання акцій двох фірм. Отримані експертні оцінки очікуваних значень дохідності за акціями і їх ймовірностей представленні в таблиці ( таб.2.104)

Таблиця 2.104.

Експертні оцінки очікуваних значень дохідності акцій

 

Прогноз

Имовір ність

Дохідність

 

 

Фірма А

Фірма Б

Песимістичний

0,3

-50

10

Найбільш ймовірний

0,4

14

15

Оптимістичний

0,3

100

20

Для акцій фірми А середня дохідність становить: V„ = -50 x 0,3 + 14 x 0,4 + 100 x 0,3 = 20,6%

 

Bc =д/(-50 -20.6)2 - 0.3 +(14 -20.6)2 - 0.4 +(100 -20.6)2 - 0.3 =

= J340404 = 58.34

58.34    „ 00

K. =------ = 2.832

" 20.6

Для акцій фірми Б:

V„ = 10 x 0,3 + 15 x 0,4 + 20 x 0,3 = 15% Bc =7(10-15)2 -0.3 +(15-15)2 -0.4 +(20-15)2 -0.3 = = VT5 = 3.87

K, = 3877 = 0.258 " 15

Акції фірми Б є менш ризикованими в порівнянні з акціями фірми А. Реальна дохідність за акціями фірми А може коливатись від - 37,44% до 78,9% (20,6 zt 58,34), тоді як для фірми Б цей діапазон значно вужчий: від 11,13% до 18,87% (15 ± 3,87).

До математико - статистичних методів оцінки ризику належить показник - бета-коефіцієнт, який дозволяє оцінити систематичний ризик окремого фінансового інструмента стосовно рівня ризику фінансового ринку в цілому. Цей показник розраховують за формулою:

b = ^

Де b- бета - коефіцієнт

К - ступінь кореляції між рівнем дохідності конкретного фінансового інструмента і середнім рівнем дохідності даної групи фондових інструментів на ринку в цілому;

<УІ - середньоквадратичне відхилення дохідності конкретного фінансового інструмента;

sp - середньоквадратичне відхилення дохідності на фондовому ринку в цілому.

Рівень ризику окремих видів фінансових інструментів визначається на основі наступних значень бета-коефіцієнтів.: b=1 - середній рівень;b> 1 високий рівень; b < 1 низький рівень.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 


Похожие статьи

В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз