В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз - страница 69

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 

Залежність середньої дохідності фінансових інвестицій від рівня ризику показана в таблиці 2.105.

визначаються конкретним його видом.

Так, в процесі ретроспективного аналізу необхідно:

         оцінити загальний обсяг фінансового інвестування та динаміку його зміни;

         розрахувати частку фінансових інвестицій в загальному обсязі інвестицій підприємства;

 

>       дослідити склад, структуру фінансових інвестицій в розрізі довго -, короткострокового інвестування;

>       оцінити дохідність фінансових інвестицій в цілому та в розрізі окремих фінансових інструментів

Метою   попереднього   аналізу   фінансових  інвестицій   є оцінка доцільності вкладання коштів в той чи інший фінансовий інструмент.Тому основні завдання попереднього фінансового аналізу полягають у визначенні майбутньої ціни фінансового інструмента; прогнозуванні дохідності окремих фінансових інструментів.

12.4.2. Оцінка вартості та дохідності боргових фінансових інструментів Важливим класом фінансових інструментів є є боргові цінні папери ( облігації, депозитні сертифікати, векселі).

Згідно Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" облігація - цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу у передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого проценту (якщо інше не передбачено умовами випуску). По суті облігація є контрактом, що засвідчує:

     факт надання її власником коштів емітенту;

     зобов'язання емітента повернути борг в обговорений термін;

•                 право інвестора на отримання регулярної чи разової винагороди за надані засоби у вигляді відсотка від номінальної вартості облігації чи різниці між ціною купівлі і ціною погашення.

Класифікацію облігацій за основними ознаками відображено на

рис.2.52Класифікація облігацій

 

 

За формою розпорядженняІменні


На пред'явникаВ залежності від емітентаДержавні


Муніципальні


Корпоративні

пред'явника

ІноземніЗа строком облікуКороткострокові


ДовгостроковіЗа формою виплати доходуКупонні


З нульовим купонном (безкупонні)

З фіксованою ставкою купонаРис. 2.52 Класифікація облігацій

Облігація   має   наступні   характеристики:   номінальна вартість,

купонна ставка дохідності, дата випуску, дата погашення, сума погашення. Всі ці параметри задаються умовами випуску.

Купонна ставка дохідності - це процентна ставка, за якою власнику облігації виплачується періодичний дохід. Відповідно, сума платежів CF за один купонний період дорівнює добутку купонної ставки К на номінал N.

CF = N • K

Знаючи ці величини, а також норму прибутку, яку інвестор хоче отримати від придбання того чи іншого фінансового інструмента можна розрахувати внутрішню вартість облігації.

Норма прибутку (ставка дисконту- r ), як правило, відображає дохідність доступних цьому інвестору альтернатиних варіантів інвестування коштів. Це може бути розмір процентної ставки за банківськими депозитами, рівень процента за урядовими облігаціями, середньозважена ціна інвестиційних ресурсів, бажана норма дохідності і тд.

Внутрішня варість облігації - теперішня вартість майбутнього потоку платежів (купонних виплат та номіналу) дисконтованих з урахуванням діючої ставки приведення.

Нехай майбутні купонні виплати дорівнюють відповідно CFi, CF2,

CF3...       CFn, вони, як правило, однакові між собою. Основна сума боргу

(номінал) виплачується в момент погашення облігації (наприкинці операції) -n, то теперішня вартість такого потоку визначається наступним чином.

CF N

(1 + r)t + (1 + r)

Слід вказати, що грошовий потік, який генерують подібні цінні папери  є ануїтетом,  до  якого  наприкінці терміну  операції додаєтьсядисконтована номінальна вартість облігації. Для розрахунку вартості облігації можна користуватися фінансовими таблицями.

Оцінимо вартість облігації з номіналом 1000 гр од, і строком обігу 10 років, за умови, що ставка купона виплачується раз в рік і складає 15%, а ставка дисконтування - 10%.

і» (1000 • 0.15) 1000

pv = ----------------- + 7------- ш = 1307.23 гр. од

ІҐ1 (1 + 0.10)     (1 + 0.10)10

Отже, облігація з такими характеристиками має оцінюватися ринком вище номіналу.

Якщо облігація випускається на певний строк з виплатою всієї суми процентів одночасно з поверненням їх номінальної вартості, то вартість такої купонної облігації становить :

pv = N (CF n) (1 + r)n

Згідно з умовами попереднього прикладу, внутрішня вартість такої облігації дорівнює:

pv    1000(150 10)    965 д

PV =------------ -г- = 965 гр. од.

(1 + 0.10)10

Якщо купонні виплати здійснюють декілька (m) разів на рік, то формула внутрішньої вартості набуває вигляду :

CF

 

 

m

Оцінимо вартість трирічної облігації номіналом 1000 гр од, купонною ставкою 6%, якщо купонні виплати здійснюють 2 рази на рік. Ринкова ставка (норма дисконту) - 8%.

Згідно з попередньою формулою,

30       30 1030

PV =----- +----- - +.... +----- -= 947,26 гр. од.

1.04    1.042 1.046

Якщо б виплати за цією облігацією проводились один раз на рік, то внутрішня вартість становила б,Птг     60      60        1060 пло

PV =----- +-------         +--- +          - = 948,62 гр. од.

1.08   1.082 1.083

Частіші виплати зменшують теперішню вартість облігації, тим самим збільшуючи її привабливість для інвестора.

Таким чином, внутрішня вартість облігації залежить від: ринкової ставки (норми дисконту), строку погашення облігації, ставки купона. А саме, якщо порівняти розраховану внутрішню вартість облігації з її номінальною вартістю, то можна виділити такі типи облігацій:

                    Паритетні - облігації, внутрішня вартість яких дорівнює номіналу, а ринкова ставка (норма дохідності) дорівнює ставці купона.

                    Преміальні - облігації, внутрішня вартість яких вища номіна­лу, а ринкова ставка (норма дохідності) менша за ставку купона. Такі обліга­ції будуть продаватися з премією.

                    Дисконтні - облігації, внутрішня вартість яких нижча номі­налу, а ринкова ставка (норма дохідності) вища за ставку купона. Такі обліга­ції продаватимуться з дисконтом.

Оцінимо вартість облігації номіналом 1000 гр од з річною ставкою купона - 5%, строк обліку облігації - 2 роки, якщо:

1)            Ринкова ставка (норма дисконту) - 5%

2)            Ринкова ставка (норма дисконту) - 2%

3)            Ринкова ставка (норма дисконту) - 10%

У випадку 1) - коли необхідна норма дохідності (ставка дисконту) становить 5%, внутрішня вартість облігації становитиме :

PV = — +1050- = 47.65 + 952.38 = 1000 гр. од. 1.05 1.052 На ринку таку облігацію розміщують за номіналом. У випадку 2) - внутрішня вартість облігації становить:

PV = -50- +1050, = 1058.2 гр.од. 1.02 1.022 Облігацію розміщують з премією. У випадку 3) - внутрішня вартість облігації дорівнює: 50 1050

PV =----- +------- = 47.65 + 952.38 = 912.8 гр. од.

1.10 1.102

В даній ситуації облігація розміщуться на ринку з дисконтом ( із знижкою).

В умовах активної ринкової торгівлі облігації можуть змінювати свої ринкову вартість і відповідно переходити із розряду преміальних в дисконтні

і т.д.Важливим видом облігацій є безкупонні, або їх ще називають обліга­ції з нульовим купоном. Даний вид облігацій не передбачає періодичних виплат відсотків, а з настанням строку погашення за цим фінансовим ін­струментом виплачується номінальна його вартість. Даний вид облігацій розміщується з дисконтом, щоб забезпечити позичальнику відповідну дохід­ність.

Оцінка вартості безкупонних облігацій полягає у визначенні теперішньої величини елементарного потоку платежів за відомим значенням N, ринкової ставки (r), і терміну погашення - n.

Формула теперішньої вартості даного виду фінансових інструментів має вигляд :

 

(1 + r У

Визначимо, яку ціну заплатить інвестор за безкупонну облігацію з номіналом у 1000 гр од і погашенням через 2 роки, якщо необхідна норма дохідності становить 8%.

 

---------- 2~ = 857,34 гр. од

(1 + 0,08)2 Р

З наведених співвідношень випливає, що ціна безкупонної облігації пов'язана оберненою залежністю з ринковою ставкою ( r ) і терміном погашення (n). При цьому чим більший термін погашення облігації, тим чутливішою є її ціна до змін процентних ставок на ринку.

Оцінюючи вартість будь - якого виду облігацій слід вказати, що внутрішня вартість облігації PV показує лише скільки об'єктивно мають коштувати на ринку такі фінансові інструменти. Даний показник є лише тео­ретичною ціною, яка може відрізнятися від реальної ринкової ціни Р.

Згідно критерію чистої приведеної вартості (NPV)

NPV = PV - P

Якщо сума інвестиційних витрат (реальна ринкова ціна Р) вища за внутрішню вартість (від'ємне значення NPV), то інвестору не слід купляти даний вид фінансового інструмента, оскільки він отримає дохід менший від очікуваного. Навпаки, держателю цього фінансового активу слід продати його. В цьому випадку говорять про переоцінку облігації. Якщо реальна рин­кова ціна Р нижча за внутрішню вартість облігації, то доцільно таку обліга­цію придбати. В цьому випадку говорять про недоцінку облігації.

Для зручності зіставлення ринкових цін облігацій з різними номіна­лами у фінансовій практиці використовують показник - курсова вартість або курс облігації К .N

У випадку, коли облігація номіналом 1000 гр од продається за ринко­вою ціною:а) 900 гр од. б) 1100 гр од,, тоді курс облігації у випадку а) становить 90, а у випадку б) - 110.

Як бачимо, курс облігації б) вищий на 20 одиниць, ніж у випадку а), тому і облігація є відносно дорожчою.

Дохід за облігацією має дві складові:

                                       Відсотки, що виплачуються з певною періодичністю (купонні виплати)

                                       Різницю між ціною придбання (купівлі) та ціною погашення (номіналом) облігації.

Купонна дохідність при фіксованій ставці купона відома заздалегідь і залишається незмінною протягом усього терміну обігу, то її роль в аналізі операцій з даним видом фінансових активів незначна.

Однак, якщо облігація купується (продається) у момент часу між двома купонними виплатами, важливе значення при аналізі угоди як для продавця так і для покупця має похідний від купонної ставки показник -накопичений купонний дохід (НКД).

Формування доходів продавця і покупця для угоди, що укладається в момент часу між двома купонними виплатами покажемо на прикладі.

Нехай, облігація номіналом 100 000 гр од випущена 10. 04. 2009 року з купонною ставкою 28% річних і числом виплат 4 рази в рік була продана 21. 03. 2010 року. Дата попередньої виплати купона 10.01.2010 року, дата наступної 10.04.2010 р.

Оскільки облігація продається 21.03. 2010 р. , тобто за 20 днів до наступної виплати, купонний дохід - 28% річних від номіналу буде отриманий новим власником - покупцем. Визначимо абсолютний купонний дохід (CF).
Для того, щоб операція була вигідна для продавця, купонний дохід необхідно поділити між учасниками угоди пропорційно строку збереження облігації між двома виплатами.

Нагромаджений купонний дохід визначають за формулою:НКД


CF t    N • к • t

T Tде :

CF - купонний платіж;

t - число днів від початку періоду купона до дати продажу (придбання);

N - номінал;

k - ставка купона;

m - число виплат в рік;

Т - 360, 365 днів - часова база.

В нашому прикладі з моменту попередньої виплати 10.01.2010 р. до укладання угоди 21.03.2010 р. пройшло 70 днів. Визначимо величину НКД по облігації на дату угоди.НКД


(               (0,28 ^ ^

100000 • -— • 70 4

і--------- V---- 1---- 0 = 5444 44гр од

360 4Саме на цю частину купонного доходу і буде претендувати продавець, шляхом включення її в ціну облігації. Якщо облігація була придбана продавцем по номіналу, то тоді курс її продажу з врахуванням частини купонного доходу пропорційного строку збереження облігації дорівнюватиме:

к = N + НКД       = 100000 + 5444,44       = 105,44 N 100000

 

Таким чином курс облігацій для продавця повинен становити 105,44 у випадку, коли він буде нижчий, продавець понесе збитки. Відповідно частина купонного доходу, що належить покупцю облігації за 20 днів, що залишилися може бути визначена так:

CF NKD = 7000 —5444.44 =1555.6гр.од

або

N +CF P =100000 +7000 —105444.44 =1555.6гр.одСуттєвий інтерес для аналізу мають показники : поточна дохідність (V) і дохідність облігації до погашення (VTM) (повна дохідність).

Поточна дохідність облігації визначається як відношення річного періодичного купонного платежу до ціни придбання (ринкової ціни).

 

N ■ k CF P P

де:

CF - купонний платіж; N - номінал; k - річна ставка купона; Р - ринкова ціна

Поточна дохідність облігацій, що продаються, змінюються відповідно до змін їх цін на ринку. Цей показник відображає поточну ринкову ситуацію. Слід зазначити, що поточна дохідність облігації, придбаної з дисконтом буде вища купонної, а придбаної з премією - нижча.

Нехай, облігація номіналом 100 000 гр од. була придбана за ціною 106203 гр од. поточна купонна ставка встановлена в розмірі 33,33% річних. Число виплат - 4 рази на рік. Визначимо поточну дохідність операції.

 

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 


Похожие статьи

В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз