В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз - страница 70

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 

4    0 = 0.0784 (7.84%)

106203

Як і слід було очікувати, поточна дохідність нижча за ставку купона К (8,33%), так як облігація продана з премією.

Показник поточна дохідність не враховує курсову різницю між ціною купівлі і погашення (як правило, номіналом). Так, для облігації з нульовим купоном поточна дохідність дорівнює нулю. Однак, вони можуть бути дохідними за рахунок дисконту від номінальної вартості.

Тому в аналізі широкого застосування набув показник - повної дохідності, дохідності до погашення (VTM).

Дохідность до погашення (VTM) - це таке значення ставки дис­контування, за якої встановлюється рівність між теперішньою вартістю потоку платежів за облігацією (PV) і ринковою ціною (Р).

Дохідність до погашення - це таке значення (х) для якого виконуєть­ся рівність :р+. N

(1 + x))    (1 + x)n

Визначимо дохідність до погашення трирічної облігації номіналом 1000 гр од , купонною ставкою 5%, що виплачується 1 раз на рік. Припу­стимо, що її придбано за 904 гр од. Тоді дохідність до погашення (VTM) можна знайти з рівняння:

904 = 50 +(1 + x) + 50 +(1 + x)2 +... +1050 +(1 + x)3

CF +(F - P)+ n

або за формолою VTM = —---- -1----- , де

(F + P) + 2

F - ціна погашення (номінал облігації)

= 50 + (1000 - 904)+ 3 =

(1000 + 904)+ 2 Дохідність до погашення становить 8,7 %.

Для визначення дохідності до погашення безкупонних облігацій, вра­ховуючи, що єдиним джерелом доходу є різниця між ціною купівлі і номі­налом (ціною погашення) використовують наступну формулу:

VTM = n----- 1

V P

Визначимо дохідність до погашення безкупонної облігації з номіналом у 1000 гр.од і погашенням через 2 роки, якщо вона придбана за ціною 878,00 гр од.

VTM =   1000 -1 =  , 1    -1 = 0,06673   або 6,67% V 878,8 /87,0

V 100

З даної формули випливає, що дохідність безкупонної облігації знаходиться в оберненій залежності стосовно ціни ( Р ) і терміну погашення ( n).

Показник дохідності до погашення дорівнює обіцяній інвестору дохідності (реальна дохідність (VTM) за таких умов:

                                       інвестор держатиме облігацію до строку погашення;

купонні виплати та погашення номіналу відбуватимуть­ся вчасно і в повному обсязі;•          купонний дохід реінвестується на строк до настання

строку погашення облігації під ставку відсотка, що була на момент придбан­ня облігації.

В сучасних умовах господарювання такі параметри облігації як ціна і дохідність взаємопов'язані і не можуть розглядатися відокремлено одна від одної. Так, зміна ринкових ставок дохідності відображається на ринковому курсі облігацій і навпаки, зміна ринкової ціни облігацій призводить до пере­рахунку поточних та повних ставок дохідностей.

Закономірності ринкових коливань дохідності та вартості облігацій знайшли своє відображення в наступних положеннях:

         якщо норма дохідності (ринкова ставка) вища за ставку купона, теперішня вартість облігації буде нижча номіналу (тобто облігація буде продаватися з премією);

         якщо норма дохідності (ринкова ставка) менша за ставку купона, теперішня вартість облігації буде більша номіналу (тобто облігація буде продаватися з премією );

         якщо ринкова ставки дорівнює ставці купона, то теперішня вартість облігацій дорівнює номіналу;

         якщо норма дохідності (ринкова ставка) вища за ставку купона, сума дисконту по облігації буде зменшуватися в міру наближення терміну погашення;

         якщо норма дохідності (ринкова ставка) нижча за ставку купона, величина премії по облігації буде зменшуватися в міру наближення терміну погашення.

Вексель - цінний грошовий папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю). Класифікація векселів відображена на рис. 2.53.

Досить часто векселі випускаються на строк, не більший від одного року, тому доцільно проаналізувати вартість та дохідність як короткостро­кових та і довгострокових векселів.

Дисконтування за простими процентами передбачає використання двох видів процентних ставок: ставки r і облікової ставки d.

Внутрішня вартість векселя - теперішня вартість потоку платежів даного виду боргових зобов'язань визначається за формолою:

 

(1 + r - n)На практиці тривалість короткострокової операції менша року, томуt

T

t - число днів проведення операції T - число днів у році Тоді формула має вигляд:


деPV


NКласифікація векселів

 

За емітентомКазначейські


Юридичних осібЗа характером угоди, яку обслуговуютьТоварні


ФінансовіЗа строком платежу

оструокодвіЗа величиною розміщенняДисконтний, розміщують знижкою до номіналу


із


Відсотковий, розміщують за номіналом,       а погашають

відсоткамиРис.2.53 Класифікація векселів

За даною формулою можна визначити і внутрішню вартість короткострокової безкупонної облігації.

Внутрішню (теперішню) вартість векселя за обліковою ставкою d визначають наступним чином:

PV = N-(1 - dn) = N - (1 - dT)

Згідно правила складних відсотків, формула теперішньої вартості векселя матиме вигляд:

N

PV

(1 + r )r

 

Таким чином, формула визначення теперішньої (внутрішньої) варто­сті довгострокового дисконтного векселя така ж як і в безкупонної облігації.

Вартість векселя залежить від номіналу, строку погашення, середньоринкової норми дохідності альтернативних варіантів вкладання капіталу (ставки дисконтування).

За середньоринкову норму дохідності пропонується обирати відповідну за строком середньозважену ставку міжбанківського кредитування KIBOR (Kyiv Interbank Offer Rate). Номінальна вартість і строк погашення визначаються умовами випуску.

Якщо до погашення векселя залишається незначний проміжок часу (n--0), то незалежно від обраної моделі оцінювання, ринкова вартість векселя наближається до номінальної вартості. Оскільки, дисконтні цінні папери погашаються за номіналом.

Коли, до погашення залишається значний проміжок часу, то варість векселя прямує до нуля.

Таким чином, короткострокові зобов'язання повинні оцінюватися ринком дорожче. Але у вітчизняній практиці перевагу надають довгостро­ковим інвестиціям через можливість неплатежу за короткостроковими вексе­лями, у разі настяння терміну погашення.

У випадку збільшення номінальної вартості векселя підвищується ризик непогашення заборгованості. Вважають, що чим більша сума боргу, тим важче її погасити. Таким чином, підвищення ризику неплатежу знижує ринкову вартість та підвищує дохідність даного виду боргових фінансових інструментів.

Дохід власника векселя утворюється як різниця між номінальною вартістю векселя і ціною його придбання, яку встановлюють на дисконтній основі.

S = N — P

Якщо вексель продається (купляється) до строку погашення, то дохід власника векселя (продавця) буде визначатись як : Snpod =SS покупця

Абсолютний дохід, який належить покупцю векселя можна визначи­ти за формулою:

S        = r - N -1

покупця    т '

де r - ринкова ставка (норма дохідності)

t - число днів з моменту придбання до строку погашення

T - кількість днів в році.

Таким чином, власник векселя (векселедержатель), продаючи вексель до настання строку погашення, ділить свій дохід (дисконт) з наступ­ним векселедержателем. Найбільший абсолютний дохід досягається, коли вексель утримується до настання часу платежу за ним.

Для векселів на відміну від облігацій існує тільки поняття - повна дохідність, тобто дохідність за весь час володіння даним видом боргового зобов'язання.

Для короткострокових векселів за простими процентами, дохідність до погашення визначається як:

V = N—P -B а       P t

Дохідність до погашення за складними процентами визначають за формулою:

 

 

 

Даний вираз повністю співпадає з формулою для оцінки довгостро­кових безкупонних облігацій. Річну дохідність до погашення за даною формулою ще називають ефективною дохідністю.Якщо вексель утримується до погашення, то альтернативним показ­ником ефективності такої операції є показник відносної знижки, який визначається як :

Jr    N—P D

V =------- = —,    де D - дисконт

NN

Враховуючи фактор часу, показник дохідності має назву дисконтна дохідність і визначається за формулою:

Vd = ^ ■ -

N t

Недоліком цього показника є недооцінка фактичної дохідності вексе­ля навіть порівняно з простою ставкою дохідності.

Нехай, вексель номіналом 100 гр од придбано з дисконтом 20% за пів­року до погашення. Розрахуємо показники дохідності цієї операції.

V. = -00--8- ■360 = 0.50 = 50% а        80 180

b

Ефективна дохідність згідно формули v =\n-\ * 1 складає:

а    Ip 0

360

v. =1------- [    —1 = 0.5625 = 56.25%

^800 j

Відносна знижка становитиме:

V = КЮ-80 = 20 =

100 100

Дисконтна дохідність становить:

100 180

 

100 — 80 360

Vd =-------------- = 0.4 = 40%

Найчастіше використовують показник ефективної дохідності до погашення .

Як бачимо, загального показника оцінювання дохідності до погашен­ня векселів немає. Вибір показника залежить від конкретної фінансової опе­рації.

Якщо вексель купують (продають) до строку погашення, то розрахо­вують дохідність векселедержателя за час його утримання, виходячи із варто­сті продажу та вартості купівлі.Дохідність купівлі - продажу, згідно із загальним виразом дохідності визначатиметься:

P2 P1 P2

V =—-----        = 1

PP

де Р1 - ціна придбання векселя; Р2 - ціна перепродажу.

Згідно правила простих процентів його річна спекулятивна дохід­ність визначається :

V = P-1------------

v P1      J  *1 * 2

де t1 - число днів до погашення в момент купівлі t2 - число днів до погашення в момент перепродажу B - кількість днів у році

Річну дохідність за складними процентами визначають за формулою:

v=( p Г1

12.4.3. Аналіз та оцінка акцій Згідно закону України "Про цінні папери і фондову біржу" акція -цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному капіталі акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна в разі ліквідації акціонерного товариства. Класифікацію акцій подано на рис. 2.54.

Ознаки класифікації акції
Рис. 2.54.Класифікація акцій господарюючих суб'єктів

Дивіденди за акціями виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року в порядку, передбаченому статутом акціонерного товари­ства, за рахунок прибутку, що залишився в його розпорядженні після сплати встановлених законодавством податків, інших платежів у бюджет та процен­тів за банківський кредит.

Акція має вартість (ціну) і дає дохід тому, хто нею володіє.

За акціями розрізняють такі види вартості:

                                       Номінальна вартість - це вказана на лицевій стороні бланка вартість акції.

                                       Емісійна вартість - ціна, за якою акції продаються на первинному ринку.

                                       Балансова вартість - вартість, яку визначають на основі фінансової звітності (балансу).

                                       Ліквідаційна вартість - це сума грошових коштів, яку можна буде отримати в розрахунку на одну акцію у випадку ліквідації підприємства, розпродажу його активів і погашення зобов'язань.

                                       Ринкова вартість - ціна, за якою акції купуються (продаються) на вторинному ринку цінних паперів.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 


Похожие статьи

В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз