В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз - страница 74

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 

Тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню - тимчасова різниця, що призводить до зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) у майбутніх періодах.Тимчасова різниця, що підлягає оподаткуванню - тимчасова різниця, що включається до податкового прибутку (збитку) у майбутніх періодах.

Товарний знак - емблема, малюнок чи символ, зареєстрований у вста­новленому порядку, який служить для того, щоб відрізнити даного виробника від іншого. Є одним із видів нематеріальних активів.

Товарний кредит по відкритому рахунку - форма фінансових зобов'язань, що використовується в господарських зв'язках підприємства з його постійними постачальниками. Його використання передбачає відкриття підприємством рахунка, на якому відображається вартість відвантажених постачальником товарів. Підприємство погашає свою заборгованість в обумовлені контрактом терміни.

Товарний кредит у формі консигнації - форма зовнішньоекономічної комісійної торгівлі, при якій постачальник (консигнант) відвантажує товари на склад торгового підприємства (консигната) з дорученням реалізації. Розрахунки здійснюються консигнатом лише після реалізації товару.

Торгова марка - право на виняткове використання фірмової назви юридичної особи. Є одним із видів нематеріальних активів.

Факторинг - фінансова операція, яка полягає в тому, що підприємство-продавець віддає банку право отримання грошових засобів за платіжними документами за поставлену продукцію. При проведенні цієї операції банк повертає підприємству частину боргу, беручи комісійні в процентах до суми платежу. Факторингова операція дозволяє підприємству в короткий термін рефінансувати дебіторську заборгованість.

Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Фінансова оренда - оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигод, пов'язаних з правом користування та володіння активом. Оренда вважається фінансовою за наявності хоча б однієї з наведених нижче ознак: 1) орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди; 2) орендар має можливість та намір придбати об'єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання; 3) строк оренди становить більшу частину строку корисного використання   (експлуатації)   об'єкта   оренди;   4)   теперішня вартістьмінімальних орендних платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об'єкта оренди.

Фінансовий цикл підприємства - характеризує період повного обороту грошових засобів, інвестованих в оборотні активи, починаючи з моменту погашення кредиторської заборгованості за одержані сировину, матеріали і напівфабрикати, і закінчуючи інкасацією дебіторської заборгованості за поставлену готову продукцію.

Фінансові інвестиції - активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Флоут - сума грошових засобів підприємства, пов'язана вже виписаними ним платіжними документами-дорученнями (чеками, акредитивами тощо), але ще не інкасована їх одержувачем. Флоут по конк­ретному платіжному документу можна розглядати як період часу між його випискою за конкретним платежем і його фактичною оплатою. Максимізуючи флоут (період проходження виписаних платіжних документів до їх оплати), підприємство може відповідно підвищувати суму середнього залишку своїх грошових активів без додаткового вкладення фінансових ресурсів. У зарубіжній практиці флоут є одним із ефективних інструментів управління залишком грошових активів компаній і фірм.

Форфейтинг - фінансова операція по рефінансуванню дебіторської за­боргованості по товарному кредиту шляхом передачі перевідного векселя по ньому на користь банку з виплатою відповідної винагороди. В результаті такої операції заборгованість покупця по кредиту трансформується в заборгованість банку по фінансовому кредиту.

Франчайзинг - продаж ліцензії на технологію чи товарний знак фірми, що має високий імідж на ринку, при умові дотримання покупцем франчайзіатом обумовлених продавцем ліцензії франчайзером стандартів якості продукції і послуг у процесі її реалізації. Для покупця придбання такої ліцензії є однією з форм інноваційних інвестицій.

Частка меншості - частина чистого прибутку (збитку) та чистих активів дочірнього підприємства, яка не належить материнському підпри­ємству (прямо або через інші дочірні підприємства).

Чиста вартість реалізації запасів - очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості - сума по­точної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги з ви­рахуванням резерву сумнівних боргів.

Чисті активи - активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань.

Якість дебіторської заборгованості - узагальнена характеристика структур портфеля дебіторської заборгованості на основі ряду показників, які характеризують його надійність і ліквідність.

Якість прибутку - узагальнена характеристика структури джерел фор­мування прибутку підприємства. Висока якість операційного прибутку характеризується стабільністю його структури і позитивної динаміки, ростом обсягу випуску продукції, зниженням рівня операційних витрат тощо, а низька якість - зростанням цін на продукцію без збільшення обсягу випуску і реалізації в натуральних показниках, зниженням цінності акцій, погіршенням ділового іміджу адміністрації суб'єкта господарювання тощо.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.      Абрютина М.С., Грачев А. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. - М.:ДИС, 1998. - 256 с.

2.      Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник / Н.А. Русак, В.И. Стражев, О.Ф. Мигун и др.; Под общ. ред. В.И. Стра-жева. - Мн.: Выш. шк., 1998. - 398 с.

3.      Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ: Учебное по­собие. - М.: ДИС, НТАЭиУ, 1997. - 128 с.

4.      Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учеб­ник. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 288 с.

5.      Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учеб­ник. - 4-е изд., доп. и перераб. - М.: Финансы и статистика, 2002. -416 с.

6.      Баркан Д.И., Валдайцев С.В. и др. Практический маркетинг. Как со­здаются коммерчески успешные товары и услуги. - М.: НПФ Акви­лон, 1991.

7.      Барнгольц С.Б. Экономический анализ хозяйственной деятельности на современном этапе развития. - М.: Финансы и статистика, 1984. -

406 с.

8.      Боди, Зви, Кейн, Алекс, Маркус, Алан. Принципы инвестиций. - 4-е издание: Пер. с анг. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. - 984 с.

9.      Бороненкова С.А., Бондарь Ю.Г. Экономический анализ - основа поиска резервов. - М.: Финансы и статистика, 1988. - 91 с.

10.  Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. - К.: Ника-Центр, 1999. - 528 с.

11.  Бланк И.А.Управление инвестициями предприятия. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. - 480с.

12.  Бланк И.А.Управление прибылью. - К.: Ника-Центр, 1998. - 544 с.

13.  Бухгалтерский облік в Україні. Від теорії до практики/ За ред. А.М.­Коваленко. - Дніпропетровськ: ВКК «Баланс -Клуб», 2006. - 1024. -Рос. мовою.Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посібник. За ред.Р.Л. Хом'яка, В.І.Лемішовського. - 6-те вид., доп. і перероб. - Львів: Національний Університет «Львівська політехніка» ( Інформаційно-видавничий центр «Інтелект Інституту післядипломної освіти), «

14.  Ванинский А.Я. Компьютерный анализ хозяйственной ситуации. -М.: Финансы и статистика, 1991.

15.  Вартанов А.С. Экономическая диагностика деятельности предприя­тий: организация и методология. - М.: Финансы и статистика, 1991.

16.  Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику.

- К.: Деміур, 1996.

18.  Виды экономического анализа и его организация: Учебное пособие / Под ред. Б.И. Майданчика, А.З. Тейфа. - М.: Изд-во МФИ, 1986.

19.  Внутрихозяйственный экономический анализ на микро-ЭВМ / А.Н. Кузьминский, Г.М. Мельничук и др. - М.: Финансы и статистика,

1991.

20.  Губачова О., Мельохіна О. Нові підходи до побудови балансу та розкриття його статей // Бухгалтерський облік і аудит. - 1999. - №10.

 

С. 13-30.

21.  Диагностика производственных систем /Под ред.Ф.Ф.Аунапу. -Иркутск : ИЦНТИ, 1975. - 39 с.

 

22.  Эдронова В.М., Мизиковский Е.А. Учет и анализ финансовых активов: Акции, облигации, векселя. - М.: Финансы и статистика,

1995.

23.  Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціаліьності 7.050106 «Облік і аудит». / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП «Рута», 2003. - 680 с.

24.  Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.

25.  Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навчальний посібник для ВНЗ / Н.В. Тарасенко - Львів: Новий світ, 2003. - 480 с.

Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : навчальний посібник / Т. Д. Костенко, Є. О. Підгора, В. С. Рижиковта ін. ; М-во освіти і науки України, ДДМА. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 398 с

27.  Економічний аналіз: Підручник/ С.З.Мошенський, О.В.Олійник.- 2-

ге вид., доп. і перероб.- Житомир: Рута, 2007.- 704с

28.  Ермолович Л.Л., Сивчик Л.Г., Толкач Г.В., Щитникова И.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие / Под общ. ред. Л.Л. Ермолович. - Мн.: Интерпрессервис; Экоперспектива, 2001.

- 576 с.

29.  Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч.пос. - К.: МАУП, 2000. -152 с.

30.  Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа. К.: Вища школа, 1989. - 255 с.

31.  Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1996. -

432 с.

32.  Количественные методы финансового анализа. / Под ред. С.Дж. Брауна и М.П. Крицмена; Пер. с анг. - М.: ИНФРА-М., 1996. - 336 с.

33.  Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. - М.: АО Дис, МВ-центр, 1994.

34.  Кизим М.О., Забродський В.А., Зінченко В.А, Копчак Ю.С. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: Монографія/ Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003.- 144c.-

35.  Контроллинг как инструмент управления предприятием / Под ред. Н.Г.Данилочкиной. - М.:Аудит, ЮНИТИ, 1998. - 279с.

36.  Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія. - К.: КНЕУ, 2001. - 387 с.

37.  Мороз О.В. Фінансова діагностика у системі антикризового управління на підприємствах: Монографія/ О.В.Мороз, О.А.Сметанюк.- Вінниця: УНИВЕРСУМ, 2006.- 163с

38.  Мельничук Г.М. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник. - К.: Вища школа, 1990. - 318 с.

39.  Математические методы анализа экономики: Краткий курс / А.В.

40.  Монахов - С-Пб: ИД Питер, 2001. - 176 с.Муравьев А.И. Теория экономического анализа: проблемы и решения. - М.: Финансы и статистика, 1988. - 144 с.

41.  Основы внешнеэкономических знаний: Учебник для экономического образования. / Под ред. И.П. Фаминского. - М.: Международные отношения, 1990. - 560 с.

42.  Пархоменко В.М., Баранцев П.П. Реформування бухгалтерського обліку в Україні: Положення (стандарти), плани рахунків, регістри бухгалтерського обліку, 400 типових кореспонденцій. Відповіді на запитання. Коментарі. - Ч. 4. - Луганськ, 2004. - 640 с.

43.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами» // Бухгалтерський облік. - 2005. - № 6. -

С.3-8.

44.  Релян Я.Р. Аналитическая основа принятия управленческих решений. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 206 с.

45.  Ричард Томас. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности; Пер. с анг. - М.: Дело и сервис, 1999. - 432 с.

46.  Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования: Справ. пособие. - Мн.: Выш. шк., 1997. - 309 с.

47.  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - 4-е изд., перераб. и доп. - Мн.: Новое знание, 1999. - 688 с.

48.  Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. - 7-е изд., испр. - Мн.: Новое знание, 2002. - 704 с.

49.  Сайфулин Р.С. Экономико-математические методы в анализе хозяйственной деятельности. - М.: Финансы, 1978. - 64 с.

50.  Салила С.Я., Дацій Н.В., Корецька С.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006. -210 с.

51.  Севрук М.А. АРМ экономиста-аналитика промышленного предприятия на базе персональных ЭВМ. - М.: Финансы и статистика, 1991.

52.  Сиськов Б.И. Корреляционный анализ в экономических исследованиях. - М.: Статистика, 1975.

53.  Справочник по функционально-стоимостному анализу. / А.П.Кова­лева, Н.К. Моисеева, В.В. Сысун и др.; Под ред. М.Г. Карпунина, Б.И. Майданчика. - М.: Финансы и статистика, 1988. - 431 с.Серединська В.М., Загородна О.М., Білоус О.С., Федорович Р.В. Економічний аналіз. - Тернопіль : Видавництво Астон, 2007. - 416 с.

54.  Стратегічний аналіз: Навч.-метод. посібник / За ред. Головка. - К.: КНЕУ, 2002. - 198 с.

55.  Стратегічний аналіз у бізнесі: Навч. посіб. / К.І. Редченко та ін. -Львів: Новий світ, 2003. - 296 с.

56.  Теория анализа хозяйственной деятельности: Учебник. / Под ред. В.В. Осмоловского. - Мн.: Высшая школа, 1989. - 351 с.

57.  Теория анализа хозяйственной деятельности: Учебник. / В.В. Осмо­ловский, Л.И. Кравченко, Н.А. Русак и др.; Под общ. ред. В.В. Осмолов­ского. - Мн.: Новое знание, 2001. - 318 с.

58.  Теорія економічного аналізу: Підручник. / В.М. Серединська, О.М. Загородна, Р.В. Федорович: За ред. Р.В. Федоровича. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - 320 с.

59.  Теорія економічного аналізу: Підручник. / В.М. Серединська, О.М. Загородна, Р.В. Федорович. - 2-е вид., перероб. і доп. - Тернопіль:

Астон, 2006. - 368 с.

61.  Теорія економічного аналізу: економіко-математичний аспект / За ред. Р.В. Федоровича і О.Т. Іващука. - Тернопіль: Поліграфіст, 1997.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 


Похожие статьи

В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз