В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз - страница 75

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 

62.  Фінансова звітність - 2008 // Все про бухгалтерський облік. - 2009. -№7. - спец. випуск 230.

63.  Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол.авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. - К.: КНЕУ, 2005.- 536 с.

64.  Фінансовий аналіз Навчальний посібник/ І. Б. Хома, Н. І. Андрушко, К. М. Слюсарчик. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009.

65.  Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: Навчальний посібник/ І.В.Алєксєєв, А.С.Мороз, Є.М.Романів, І.Б.Хома.- Львів: Бескид-Біт, 2003.- 152с

66.  Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ,

67.  2002. - 656 с.Чучалов Е.А., Бессонов Н.Н. Приемы экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 1988. - 76 с.

68.  Чеченьев В.И. Бухгалтерский учет.- М.: Инфра-М,- 2001.-256 с.

69.  Чорна С. Еквіваленти грошових коштів як об'єкт бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. - 2001. - № 3. - С. 46-54.

70.  Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 176 с.

71.  Швиданенко Г. О., Олексюк О. І. Сучасна технологія діагностики

фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. К.: КНЕУ, 2002. — 192 с

72.  Шелудько В. Фінансовий менеджмент: Підручник. - К.: Знання ,

2006. - 439 с.

Штефанич Д.А., Вашків П.Г., Попіна С.Ю. Підприємницький ризик: суть, оцінка та шляхи попередження. - Тернопіль. - Астон, 1995.В.М. СЕРЕДИНСЬКА, О.М. ЗАГОРОДНА Р.В. ФЕДОРОВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

 

 

 

 

 

 

Редактор Ігор Миколів Комп'ютерна верстка Мар'яни Тераз Обкладинка Михайла Величко

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 02.06. 2010 р. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний. Умовно-друк. арк. 34,41. Облік.-видавн. арк. 40,49. Зам. № 24.

ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36Свідоцтво ТР №28 від 09.06.2005

Е-mail: zbut@utel.net.ua Віддруковано в ТзОВ «Гал-Друк», м. Тернопіль

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75 


Похожие статьи

В М Серединська, О М Загородна, Р В Федорович - Економічний аналіз