П Є Житний, Г М Карамишева - Вплив економічного аналізу на систему економічної безпеки банківської діяльності - страница 1

Страницы:
1 

6. Prykin B.V. Principles of Management. Production and Construction Systems / B.V. Prykin. Moscow: Stroiizdat, 1991. — 131 p.

7. Finance / [Ed. by V.M. Rodionova]. Moscow: Finances and Statistics, 1996. — 82 p.

8. Economic security. Production. Finance. The banks / [ed. by V.K. Senchagova].Moscow: Finstatinform. — 1998. — 624 p.

9. Terekhov L.L. Computer Science for Economists / L.L. Terekhov. Moscow: Finances and Statistics, 1983. — 192 p.

© В. Л. Іванов, 2011

Рецензент Д.е.н., проф. Г. В. Козаченко

УДК 336.713 *

П.Є. Житний, Г.М. Карамишева

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ НА СИСТЕМУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В статі розглянуто напрями розвитку аналізу банківської діяльності виходячи з необхідності побу­дови ефективної системи економічної безпеки банку, визначено специфічні особливості банківської дія­льності та загрози зовнішнього та внутрішнього середовища банку, а також розроблено механізм взає­мозв'язку об'єктів економічного аналізу та завдань економічної безпеки комерційного банку.

Ключові слова: економічна безпека банку, економічний аналіз, загрози банківської діяльності.

П.Е. Житний, А.Н. Карамышева

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НА СИСТЕМУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассмотрены направления развития анализа банковской деятельности исходя из не­обходимости построения эффективной системы экономической безопасности банка, определены специфические особенности банковской деятельности и угрозы внешней и внутренней среды банка, а также разработан механизм взаимосвязи объектов анализа и задач экономической безопасности коммерческого банка.

Ключевые слова: экономическая безопасность банка, экономический анализ, угрозы банков­ской деятельности.

P. Zhytnyy, A. Karamysheva

MECHANISM OF INFLUENCE OF ECONOMIC ANALYSIS ON THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF BANK ACTIVITY

The article deals with the development of the ways of analysis of the bank activity when creation of effective security system of the bank activity is necessary; specific characteristics of the bank activity and external and internal threats for the bank have been determined; the mechanism of interrelation of objects of analysis and tasks of economic security of a commercial bank has been developed.

Keywords: economic security of the bank, economic analysis, threats for bank activity.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку банківської системи, в умовах необхідності банків адаптуватися до змін грошового ринку та загострення конкурентної боротьби виникла проблема забезпечення економічної безпеки бан­ківської діяльності. Для забезпечення економічної безпеки банківських операцій необхідно насамперед визначити основні чинники зовнішнього та внутрішнього

Житний П.Є. - доктор економічних наук, професор, завідуючий кафедрою банківської справи. Карамишева Г.М. - асистент кафедри банківської справи.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ.середовища, що впливають на стабільність діяльності банківських установ, що неможливо без використання інструментів економічного аналізу.

Економічний аналіз є функцією управління, що формує інструментарій до­сліджень конкретних економічних процесів та явищ. Специфіка банківської діяль­ності, залежність банківської системи від змін кон'юнктури фінансового ринку, складність вирішення завдань, які постають перед кожною банківською устано­вою, вимагають нових підходів до формування методології економічного аналізу банківської діяльності. Економічний аналіз тісно взаємопов'язаний з усіма іншими функціями управління, забезпечуючи їхню реалізацію в системі економічної без­пеки суб'єктів господарювання.

Аналіз останніх публікацій. Дослідженню ролі економічного аналізу як ва­жливої функції в управлінні та проблемам економічної безпеки банківської діяль­ності присвячено низку досліджень відомих учених-аналітиків - А.М. Герасимови­ча, М.І. Баканова, О.І. Барановського, Ю.М. Бринь, А.Д. Шеремета, Л.О. Примостки, І.В. Сало [1,2,3,4,5,6,7]. Але проблема узгодження напрямів еко­номічного аналізу та завдань економічної безпеки банківських установ потребує подальшого дослідження. В даній статті приділимо увагу не економічному аналізу в цілому, а саме питанню його взаємозв'язку з економічною безпекою банківської діяльності.

Метою статті є визначення найризикованіших напрямів банківської діяль­ності, що виступають об'єктами економічного аналізу, а також розробка механізму взаємозв'язку економічного аналізу та економічної безпеки у банках в процесі управління банківською діяльністю.

Виклад основного матеріалу. Під забезпеченням економічної безпеки ба­нку розуміють процес створення умов для підтримання фінансової стійкості бан­ківської установи, попередження й подолання загроз, які дестабілізують процеси розвитку національної банківської системи, усунення суперечностей між інтере­сами держави та окремих суб'єктів господарювання й індивідів. На рівні окремих банків економічна безпека полягає в забезпеченні якісного підбору кадрів банку з належним рівнем кваліфікації, забезпеченні економічної та інформаційної безпе­ки, організації ефективної роботи внутрішнього підрозділу економічної безпеки відповідно до покладених на нього завдань.

Фінансова стабільність комерційних банків та їхня економічна безпека, пе­редусім, залежить від надійності банківської системи та пов'язаної з цим довіри до банківської та грошової систем, яка проявляється у можливості задовольнити потреби громадян України та іноземних інвесторів.

Завдання, що постають перед системою економічної безпеки банків, тісно пов'язані та формуються на основі проведеного банком аналізу діяльності за окремий період.

Предметом аналізу банківської діяльності є причинно-наслідкові зв'язки фі­нансово-господарських процесів та економічних явищ, що відбуваються в банку і впливають на його діяльність [5].

Управління банківською установою повинно забезпечити умови для отри­мання бажаних фінансових результатів при підтриманні необхідного рівня фінан­сового стану. Фінансова стійкість банку, в свою чергу, характеризує ефективність управління та забезпечення необхідного рівня економічної безпеки.

Метою аналізу як функції управління банківської діяльності є визначення фінансового стану та результатів діяльності банку, доцільності та перспектив по­дальшої його діяльності. Завданнями аналізу є оцінювання фінансової стійкості банку; визначення джерел, якості і стабільності банківських доходів; дотримання нормативів ліквідності на належному рівні; забезпечення адекватності і достатно­сті капіталу; порівняння фінансового стану і результатів діяльності банку з ре­зультатами діяльності інших банків, тобто визначення конкурентної позиції окре­мого банку на ринку банківських послуг; аналіз та оцінка ступеня покриття ризиківіз розміщення власних коштів; аналіз та оцінювання ефективності використання наявних ресурсів; виявлення напрямів забезпечення економічної безпеки банків­ської установи.

У банківській практиці аналіз поділяється на аналіз активів і пасивів, бо для банківської установи важливим є забезпечення збігу термінів і сум за активними і пасивними операціями. Аналіз активних операцій є провідним напрямом аналіти­чної роботи банку. Аналіз пасивів скерований на оцінювання розміру та якості власного капіталу та ресурсної бази банку.

У процесі аналітичних досліджень виникає потреба в конкретизації об'єктів аналізу, рівень деталізації яких залежить від мети та завдань досліджен­ня, етапу аналітичного процесу, специфіки застосованих інструментів аналізу, обсягів доступної інформації. Зокрема, на різних етапах управлінського процесу об'єктами банківського аналізу можуть бути: капітал банку, зобов'язання, портфе­лі кредитів, цінних паперів, окремі банківські операції, продукти чи напрями діяль­ності, фінансові потоки клієнтів, ризики тощо. Для вивчення кожного із об'єктів вибираються відповідні аналітичні показники, які найповніше його описують, фор­мується методика їхнього аналізу та система оцінки ризиків.

Результати аналізу використовуються для розробки напрямів та конкрет­них контрольних функцій економічної безпеки банківської діяльності, яка сприй­мається як такий її стан, при якому внаслідок реалізації певних заходів гаранту­ється стабільність діяльності банку, захист фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також забезпечується здатність банківської установи попередити за­грози зовнішнього та внутрішнього середовища та адекватно реагувати на них.

Ефективний економічний аналіз банківської діяльності, зокрема її найризи­кованіших напрямів, являється основою для розробки заходів із забезпечення економічної безпеки окремих банківських операцій (табл. 1).

Таблиця 1

Заходи щодо забезпечення економічної безпеки банку залежно від напряму банківської діяльності

Напрями банківської діяльності як об'єкт економічного аналізу

Комплекс дій для забезпечення економічної безпеки банку

Кредитні операції

розробка показників оцінки кредитоспроможності позичальни­ка

формування резервів під можливі втрати від кредитних опера­цій

моніторинг кредитної заборгованості

розробка заходів з реструктуризації кредитної заборгованості

Операції з цінними паперами

перевірка достовірності договорів і відповідальності стану емі­тентів умовам договору

визначення прибутковості бізнесу емітентів та їх конкуренто­спроможності на фондовому ринку

Валютні операції

перевірка дотримання норм і правил проведення операцій з готівковою валютою

використання акредитивної форми розрахунків у зовнішньо­економічній діяльності для захисту інтересів клієнтів перевірка джерел походження валютних коштів і організація їх переміщення через митний кордон

Розрахунково-касові операції

забезпечення касових вузлів специфічним обладнанням забезпечення дотримання норм безпеки при перевезенні го­тівки інкасаторами

протидія шахрайству в процесі емісії платіжних карток і еквай-ринга

Технологія аналітичного процесу формується з урахуванням мети банківсь­кого аналізу, яка полягає у підвищенні ефективності управління та забезпеченні фінансової стійкості банку.

Взаємозв'язок об'єктів економічного аналізу та відповідних завдань еконо­мічної безпеки банків відображено на рис. 1.

Фактори, що впли­вають на економіч­ну безпеку банків

Об'єкти економічного аналізу банківської

діяльності

Завдання економічної безпеки банків

Загострення конкурентної боротьби на ринку банківсь­ких послуг

У

Фінансовий стан банку (прибутковість, ліквідність, платоспроможність, конкурентоспроможність)

Л У

Забезпечити підтримку фінан­сових показників

на належному рівні

Високий рівень ризику

У

Кредитний портфель Портфель цінних

паперів Валютна позиція

Л У

Забезпечити виконання

заходів щодо мінімізації ризику

Залежність банків від джерел фінансових ресурсів

У

Капітал Активи Пасиви

Зростання злочинності в фінансово-кредитній сфері

У

Фінансові потоки клієнтів

Створити високоефек­тивні технології управ­ління активами і паси­вами та забезпечити дотримання нормативів капіталу

Організувати роботу з питань протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

Рис. 1. Взаємозв'язок об'єктів економічного аналізу і завдань економічної безпеки банку

В процесі своєї діяльності банківські установи стикнулися з необхідністю оцінювати, прогнозувати та запобігати різноманітним загрозам зовнішнього сере­довища. Загрози, що з'являються, носять економічний характер [3]. Сьогодні, ос­новні загрози пов'язані із загальною неплатоспроможністю суб'єктів господарю­вання та фізичних осіб, зростанням злочинності у фінансовій сфері, низьким рів­нем відповідальності банківських працівників за некваліфіковані дії, недостатнім рівнем правового регулювання банківської діяльності тощо.

Висновки. Ефективне використання методів економічного аналізу дозво­ляє визначити темпи зростання прибутковості та посилення економічної стабіль­ності банківської діяльності, рівень матеріального та соціального забезпеченняпрацівників банку, розмір боргових зобов'язань банку, динаміку обсягів викорис­тання тіньового капіталу, що забезпечує можливість оперативно реагувати на зміни та розробляти заходи із запобігання різноманітним загрозам діяльності бан­ку, тобто підвищує рівень економічної безпеки банку.

Запровадження в практику роботи вітчизняних банківських установ злаго­дженої системи економічної безпеки має розпочинатися з розроблення концепту­альних засад та аналітичного інструментарію досліджень, які є однаковими для всіх банків. Результати дослідження впливу економічного аналізу на систему еко­номічної безпеки в процесі управління комерційним банком дають підстави для висновку, що теорія економічного аналізу є тією основою, на якій ґрунтується роз­роблення інструментарію прикладних аналітичних досліджень, а вирішення за­вдань економічної безпеки залежить від ефективного використання цього інстру­ментарію.

Література

1. Баканов М. И. Теория экономического анализа / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет. М.: Финансы и статистика, 2000. — 416 с.

2. Барановський О.І. Банківська безпека: проблема виміру банків [Електронний ре­сурс] / О.І. Барановський. — Режим доступу : http://www. ief.org.u a/Arj iv_E P/Bara novskyi106.pdf

3. Бринь Ю. М. Економічна безпека банків [Електронний ресурс] / Ю. М. Бринь. — Режим доступу : http://www.rusnauka.com

4. Герасимович А.М. Аналіз банківської діяльності : [підруч.] / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; за ред. А. М. Герасимовича. — К. : КНЕУ, 2004. — 599 с.

5. Примостка Л. О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та мо­делі: [монографія] / Л. О. Примостка. — К. : КНЕУ, 2002. — 311 с.

6. Сало І.В. Необхідність аналізу показників прибутку банку [Електронний ресурс] / І.В. Сало, О.О. Лисянська. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/2010_29/10_29_01

7. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих орга­низаций : практ. пособ. / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. М.: «Экономика», 2008. — 371 с.

Bibliography

1. Bakanov M.I. Theory of Economic Analysis / M. I. Bakanov, A.D. Sheremet. Mos­cow: Finances and Statistics, 2000. — 416 p.

2. Baranovsky О.І. Banking security: the measurement problem banks [Electronic resource] / О.І. Baranovsky. Access mode : http://www. ief.org.u a/Arj iv_E P/Bara novskyi106.pdf

3. Bryn Y. M. Banking economic security [Electronic resource] / Y. M. Bryn. Access mode : http://www.rusnauka.com

5. Gerasimovich A.M. Analysis of the banking activity : [tutorial] / A. M. Gerasimovich, M. D. Alekseenko, I. M. Parasіy-Vergunenko etc; ed. by A.M. Gerasimovich. Kiev: KNEU,

2004. — 599 p.

6. Primostka L.O. Analysis of the banking activity: modern concepts, methods and models : [мonograph] / L.O. Primostka. Kiev: KNEU, 2002. — 311 p.

7. Salo LV. Need to analysis the profitability of the bank [Electronic resource] / LV. Salo, O.O. Lisyanska. Access mode : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/2010_29/10_29_01

8. Sheremet A. D. Methods of financial analysis of commercial organizations : practical guide / A. D. Sheremet, E. V. Negashev. Moscow: "Economics", 2008. — 371 p.

© П. Є. Житний, Г. М. Карамишева, 2011 Рецензент д.е.н., проф. С. Ф. Смерічевський

Економіка Менеджмент Підприємництво, № 23 (ІІ) / 2011

Страницы:
1 


Похожие статьи

П Є Житний, Г М Карамишева - Вплив економічного аналізу на систему економічної безпеки банківської діяльності

П Є Житний, Г М Карамишева - Вплив економічного аналізу на систему економічної безпеки банківської діяльності