М І Гнатюк - Наукові записки в 14 - страница 12

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 

Відстань 1. Простір, який розділяє два пункти, предмети тощо; від­даль.. [2, т. 1].Простір 1. Одна з основних об'єктивних форм існування матерії, яка характеризується протяжністю і обсягом [2, т. 8].

Протяжність ... 2. Відстань, зайнята чим-небудь (перев. у довжину); певний простір; протяг. 30. філос. Одна з основних характеристик про­стору, що виражає його розміри.. [2, т. 8].

Після опрацювання лексикографічних джерел були відібрані лексе­ми з семантикою оціночно-кількісної характеристики близького розта­шування об'єктів, після чого проведене вивчення їх вживання в контек­сті іспаномовної художньої прози, внаслідок чого одержано наступні ре­зультати.

Загальний обсяг корпусу: 1700 тисяч слів

Кількість одиниць, що позначають концепт малої відстані: 59

Кількість слововживань: 716, що значно нижче, ніж лексики, що по­значає велику відстань (наприклад, тільки прислівник lejos у розгляну­тих джерелах вжитий 401 раз, а прикметник alejado - 585 разів)

Всі приклади можна умовно поділити на три групи: широковживані з частотністю вживання понад 15 випадків на мільйон слів (5 одиниць: al lado - 145; cerca - 89,5; cerca de; 55,9; unos/algunos/pocos pasos/metros -23,5; unpaso/un metro - 15,9); середньовживані з частотністю понад 2 вжи­вання на мільйон слів: (15 одиниць: de cerca - 11,8;pocospasos/metros - 10; pegado a - 9,4; al alcance de la mano/ /brazo - 8; proximo - 7; al alcance de algo - 5,4; en/bajo/delante las narices - 4,7; pocos kilometros - 4,1; en/por los alrededores - 4,1; un trecho - 3,5; proximidad- 2,9; poca distancia - 2,9; pocos centlmetros - 2,4; cerquita - 2,4; a poco - 2,4; al alcance de algo - 1,8; al alcance de alguien - 1,8; unos millmetros - 1,8) та маловживані (29 одиниць: a pocas cuadras - 1,2; en las barbas - 1,2; un kilometro - 1,2; unos centlmetros - 1,2; al alcance de la voz - 0,6; al alcance de las garras - 0,6; al alcance de su hocico - 0,6; al alcance del aliento - 0,6; al alcance del brazo - 0,6; al alcance del salto - 0,6; un pequeno trecho - 0,6 та інші).

Проаналізувавши співвідношення між частотністю вживання та рей­тингом цих одиниць, переконуємося, що в першому наближенні одержа­ні результати відповідають закону Ціпфа.

Не можна не погодитися з Ж. Вардзелашвілі в тому, що "повний лінг­вістичний опис лексичних одиниць мови неможливий без звернення до теорії номінації, яка насьогодні склалася в мовознавстві" [4, c. 62], отож для повнішого бачення ситуації розподілимо цю лексику з за типами но­мінації [6]. Найуживанішими виявились одиниці, які підпадають під ка­тегорію первинної лексичної номінації, тобто слова та словосполучен­ня, вжиті в прямому значенні (al lado - поруч, cerca de- поблизу, недале­ко від, cerca- біля) та словосполучення прикметників poco(s) мало чи unos/algunos - кілька з іменниками, що позначають одиниці вимірюван­ня довжини - kilometro/metro/paso/centlmetro/millmetroкілометр/метр/

В функції деномінантів малої кількості можуть також вживатися чис­лівники першого десятка:

Luego, bajando del talud en retroceso, manejaria apenas unos tres kilometros hasta un punto cercano a un cruce ferroviario, donde otro vehiculo iba a recogerlo [16, c. 52].

Casi grito al comprobar que apenas habia avanzado unos tres metros. [13]

A la mitad del cerro, separados por cuatro o cinco metros, se divisaban los blancos: unas redondelas perfectas [19, с. 206].

Avanzo un metro o dos [11, с. 28].

В проаналізованих джерелах спостерігається досить велика різнома­нітність засобів опосередкованої номінації, зокрема через назви дій лю­дини:

1.Не бачити далеко: "Es un gagne-petit que no ve mas allade sus narices [12].

2.Знаходитись близько позаду кого-небудь:

Cuando alguien asciende la escalera, el A Bao A Qu se coloca casi en los talones del visitante y sube prendiendose del borde de los escalones curvos y gastados por los pies de generaciones de peregrinos [12, с. 11].

Pero de pronto dijo: -Sesenta leguas. Y con la gente de Oribe pisandole los talones [18, с. 67].

Mi aliento casi rozaba su nuca [15, с. 27].

3.Бути поруч:

Despues los dos ibamos tan pegados que casi nos tocabamos los hombros [17].

Розмовляти на близькій відстані:El padre Renteria, sentado en la orilla de la cama, puestas las manos sobre los hombros de Susana San Juan, con su boca casi pegada a la oreja de ella para no hablar fuerte..." [17]

Le habia soltado las manos y rodeado el cuerpo con sus brazos, para acercarsele mas y hablarle casi en la cara.... [9]

Перебування об'єкта в межах досяжності суб'єкта дії або його орга­ну (стосовно людей, як правило, руки), або ж якоїсь дії чи знаряддя для її виконання передається словосполученням al alcance de:

На відстані руки:

Nada de que preocuparse, despues de todo, porque la culpa pudo haber sido del encendedor y su maldita llama; o de su propio nerviosismo al tener ese rostro tan bello y confiado al alcance de su mano [9, с. 46].

На відстані стрибка:

La vida, como un comentario de otra cosa que no alcanzamos, y que esta ahi al alcance del salto que no damos [14, с. 104].

4. На відстані дихання:

Eso me favorecia, pues su boca quedaba siempre al alcance de mi aliento, y estabamos casi todo el tiempo unidos [13].

5. В межах досяжності зброї:

Entretanto, mister Danger, por industria, no hacia sino cazar caimanes, cuyas pieles exportaba anualmente en grandes cantidades, y por aficion, tigres, leones y cuantas fieras le pasasen al alcance de su rifle [14, с. 23].

Відповідно, коли йдеться про близькість до тварин, другим компо­нентом цього словосполучення стають їх назви її органів (лапи, зуби і т. ін.) або ж дій, що можуть являти загрозу:

Fidel intenta un corto lametazo cada vez que tiene una de las manos de don Pedro al alcance de su hocico y Valentina sigue a dona Maria del jazminero a la cocina y viceversa, con el mismo andar de la buena mujer [10, с. 120 ].

Ella observaba en su presencia, ya no era osado a ponerle encima sus manazas; pero estrechaba cada vez mas el asedio de la presa que habia vuelto a ponerse al alcance de sus garras, mas codiciable ahora, y alternaba las habituales bromas de su perenne buen humor con altaneras actitudes de comprador que ya ha pagado [14, с. 379].

Todavia no habia pasado el peligro, pues ya los hombres estaban al alcance de la tarascada [14, с. 257].

Також при позначенні малої відстані спостерігається певна актив­ність соматичних компонентів, крім зазначених вище найменувань час­тин тіла, за допомогою яких досягається взаємодія з об'єктом (mano, brazo, garra), використовуються соматизми, що ототожнюються з безпо­середньою близькістю до людини:

Pues que ella toca el final de Norma en sus barbas, el no es sumarido...jSoberbio! [7]Nadie mejor que el para trasladar las muchachitas exanimes bajo las narices de los tongs... [9]

El doctor Umana corrio a su lado para sostenerlo y con todo cuidado lo ayudo a acomodarse en el suelo [16, с. 99].

Інтенсифікаторами семи малої кількості можуть виступати прислів­ники casi, apenas та частка ні з номінатором мінімально можливої від­стані:

El marino estaba casi pegado a Antonia, su rostro practicamente tocando el de ella y en la mano derecha blandia una billetera por donde se asomaban los dolares [9].

Alberto levanto la cabeza cuando ella estuvo apenas a unos metros [19,

с. 297].

Paulina del Valle paso de la zalameria al hostigamiento, del ruego al recurso desesperado del soborno y cuando todo le fallo, a la amenaza, sin que la otra abuela se moviera ni medio centimetro de su posicion, excepto para tomar suavemente a la pequena y devolverla a la cuna [9].

Таким чином, з усього вищесказаного можна зробити наступні ви­сновки:

Найуживанішим засобом позначення малої відстані в розглянутій іс­паномовній прозі є використання засобів первинної номінації, тобто ви­користання лексичних одиниць, для яких сема малої відстані є осно­вною, при цьому автори схильні до віддання переваги словам в прямому значенні у порівнянні зі сполученнями "прикметник з семою малої кіль­кості + одиниця вимірювання довжини (kilometro/metro/paso/centimetro/ milimetro)".

Незважаючи на меншу вживаність спостерігається велика різноманіт­ність засобів опосередкованої номінації малої відстані через дії людини (al alcance de, pisar los talones, no ver mas alla de, hablar el la cara/al oido та ін).

Синонімами близької відстані можуть також виступати звороти з со­матичними компонентами barbas, narices та cara, для позначення роз­ташування перед людиною, nuca і talones - позаду, lado та hombro - по­руч з нею.

Словники:

1.Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. - Издательство: Либроком, 2010. - 576 с.

2.Словник української мови. Том перший. Видавництво "Наукова Думка". - Київ, 1970 - 927 с. - Том восьмий. Видавництво "Наукова Думка". - Київ -1977. - 928 с.

1.Diccionario de la lengua espanola - Vigesima segunda edicion. Режим до­ступу: http://buscon.rae.es/drae.Вардзелашвили Ж. А. К вопросу о толковании термина "номинация" в лингвистических исследованиях // Славистика в Грузии. ТГУ. - Выпуск 1. -Тбилиси, 2000. - C. 62-68.

2.Демьянков В. З. Понятие и концепт в художественной литературе и в на­учном языке // Вопросы филологии. - М., 2001. - № 1. - С. 305-47.

3.Категория количества в современных европейских языках / В. В. Аку-ленко, С. А. Швачко, Е. И. Букреева и др. - Киев: Наукова думка, 1990. - 284 с.

4.Alarcon Pedro Antonio. El final de Norma. Edicion digital: Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1999. Режим доступу: http://www.cervantesvirtual. com/servlet/SirveObras/01593963435695954102257/index.htm.

5.Allende, Isabel. Retrato en Sepia. Rayo, HarperCollins Publishers, 2002 - 352 p.

6.Arroyo Justo - Heroes A Medio Tiempo. Panama, Universidad Tecnologica, 1998. - 121 p.

7.  Barletta, Leonidas. Historia de perros.©Centro Editor De America
Latina S. A.,
1972 - 166 p.

8.Bioy Casares, Adolfo - una muneca rusa. El lado de la sombra. Editorial Planeta Argentina S.A.I.C., 1995. - 206 p.

9.Borges, Jorge Luis. El libro de los seres imaginarios. Editorial Kier, 1967. -159 p.

 

10.Carreras, Julio. El Malamor. Режим доступу: http://elmalamor.galeon.com.

11.Cortazar, Julio. Rayuela. Barcelona: Planeta Agostini, D. L. 1985. - 155 p.

12.Inclan Ramon Del Valle. Sonata De Primavera. Alianza Editorial. Madrid. 1994 - 93 p.

13.Ramirez, Sergio - Catalina y Catalina. Mexico: Algaguara, 2001 - 229 p.

14.Rulfo, Juan. Pedro Paramo. Режим доступу: http://www.quedelibros.com/ libro/10024/Pedro-Paramo.html.

15.Sabato, Ernesto. Sobre heroes y tumbas. Editorial Sudamericana Buenos Aires. - 403 p.

Vargas Llosa, Mario. La ciudad y los perros. Punto de lectura, 2006. - 448 p.УДК 81'42=521:659.131.72

Петриченко І. А.,

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

часові відносини як засіб класифікації японських рекламних текстів (квалітативно-квантитативний підхід)

Японські рекламні тексти практично не потрапляють у поле лігвіс-тичних досліджень, хоча аналіз подібних текстів, особливо одночасно за допомогою квалітативних та квантитативних методик дає цікаві ре­зультати, що і продемонстровано у запропонованій статті.

Ключові слова: газетні рекламні тексти, темпоральність, дейксис, кластерний аналіз, древоподібна діаграма.

Japanese advertisement texts are rarely studied by linguists, therefore an approach to such specific material combined with a qualitative and quantitative methods of researching proves to secure interesting results, as it is shown in the paper below.

Key words: newspaper advertisement texts, temporality, deixis, Cluster analysis, Tree diagram.

Життя завжди породжувало та стимулювало наукові пошуки у всіх сферах, а тому недивним є той факт, що протягом історії людства багато питань ставали предметом дискусій та всебічних досліджень для пред­ставників різних галузей знань. Так, наприклад, ось уже протягом десят­ків років і лінгвісти, й інформатики досліджують феномень породжен­ня та функціонування людської мови, фіксації чи відтворення імпліцит-них значень на шляху створення адекватного штучного інтелекту. Широ­ке використання інтернету і соціальних мереж надало ще більшої акту­альності та можливостей для практичного застосування набутих знань: розпізнавання емоційного фону повідомлень для оптимізації смайлово-го супровіду, темпоральне співвідносення мультитекстів, пошукові ме­ханізми і т. п.

З іншого боку, у світі реальному значне використання суто профіль­ного матеріалу у дослідженнях попередників спонукає сучасних науков­ців до обробки незвичного матеріалу чи застосування міжгалузевих тео­ретичних засад. Так, скажімо, дослідження живої розмовної мови стають предметом методики викладання іноземних мов, а спеціальні юридичні чи економічні тексти - матеріалом для лінгвістичних досліджень. Але, мабуть, прецедентна наповненість для кожної країни чи регіону впливає певним чином і на популярність актуальних тем для досліджень.

Так, у сучасній Японії рекламні тексти і досі залишаються майже ви­ключно територією для маркетингових досліджень та практики. Лінгвіс-

© Петриченко І. А., 2010ти звертають на них увагу лише зрідка і неактивно, досліджуючи швид­ше не повні тексти, а лише їх певні функціональні частини, та і лише на рівні спорадичних наукових статей чи дотичного згадування у звітах за наукові ґранти і т.п.. Загалом, стан дослідження японських рекламних текстів лінгвістами можна коротко представити наступним чином:

-дескриптивні^дослідження - риторичні прийоми в рекламних слога­нах [19], роль емоційних вигуків та кольору [17], вплив образності оно-матопоетичних виразів [14], розпізнавання позитивних / застережуваль-них речень [13] та сприйняття рекламних текстів взагалі [4; 24], викорис­тання розділових знаків у слоганах газетної реклами [21], іміджеві ко­нотації внаслідок використання різних типів графічного запису слів [1], способи побудови міфічної реальності в рекламі [22], відмінності у ти­пах текстів певних рекламодавців чи певної категорії товарів [9; 23; 8].

-ком^аратив^ідослідження - аналіз відмінностей у способах введен­ня інформації: "враження" / "переконання" [7], подразнення рекламою візуального / візуально-аудіального коду сприйняття [7], порівняння сло-ганів із короткими поетичними формами [20], співвідношення реклам­них слоганів із актуальними на певний момент соціальними явищами [5].

-^експе_риме^тальні^дос^ідження - перевірка легкості у вимові та запам'ятовуванні назв і слоганів рекламованих товарів чи послуг [16], способи прочитання та рух очей під час ознайомлення з друкованою ре­кламою [15].

Таким чином, можемо говорити про майже повну відсутність спеціа­лізовано лінгвістичних праць, присвячених фронтальному дослідженню японських рекламних текстів. Окрім того, наявні роботи обирають, як правило, або кількісні, або якісні методи аналізу, тоді як перспективною видається спроба поєднати обидва підходи для досягнення максимально повних результатів.

Для потреб нашого дослідження було обрано цілошпальтну газет­ну рекламу як найбільш самостійні від впливів редакторської політики та оточуючих матеріалів тексти, причому серед цілошпальтної реклами обиралися лише тексти, які присвячені одному товару чи послузі задля підвищення рівня їхньої самості. Співвідносно до обсягів продажів за відповідний період часу [3, с. 38] була первинно обрана довільна 100 примірників 5 японських загальнонаціональних газет, причому відсотко­вий склад видань приблизно співпадав із масовою часткою накладів від­повідної газети у загальнояпонському масштабі. Другим етапом відбо­ру було обрання рекламних текстів відповідно до вказаних вище параме­трів із зазначеної 100 газет шляхом фронтальної виборки (загалом пара­метрам відповідали 294 тексти цілошпальтної реклами).

Обрані рекламні тексти було досліджено на предмет дейктичності, по-перше, і, базуючись на отриманих результатах, зроблено спробу кла­сифікації текстів статистичним способом. Темпоральний вектор дослі­дження був зумовлений апріорною включеністю рекламних текстів в ак­туальне економічне життя людини, при цьому увагу було зосереджено на обставинах часу як опційній темпоральній категорії японської мови [10, с. 177], а відповідно - характерному прояві інтенцій автора. Під дейктич-ністю нами розумілася локалізація та ідентифакція подій, предметів і т.п. відносно просторово-часового контексту [12, с. 637], причому до класу "абсолютно дейктичних виразів" нами були віднесені слова на зразок за­раз, у давнину, календарні дати, а до класу "відносних дейктичних вира­зів" - наступного дня, тоді, протягом... місяців і т.п. відповідно до за­пропонованих Ланґакером двох класів дейктичних виразів - (1) побудо­ваному об'єктивно та (2) побудованому суб'єктивно [11].

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16