М І Гнатюк - Наукові записки в 14 - страница 15

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 

"It's very kind of you to hold it here," she said [13, р. 83].

Прикладом анафоричного вживання дейктичного прислівнику there слугує речення наступного типу, у якому дейктик there позначає місце, яке згадувалося у попередньому фрагменті дискурсу, а саме - парковка:

I drove the car to the parking lot and left it there [17, р. 94].

Вказання на місце знаходяться у дейктичній системі мови завдяки слугуванню розташуванням одного, або іншого, або обидвох учасників мовленнєвого акту просторовою точкою відліку по відношенню до ба­гатьох інших просторових компонентів: (1) напрямку комунікативного руху, (2) його характеру та (3) його інтенсивності тощо, позначуваних дейктичними засобами.

Інформативне значення слів проксемного дейксису, розглянуте під таким ракурсом, відрізняється комплексністю свого семантичного ха­рактеру; здатністю утворення функціональної динамічної системи їх зна­чень, що реалізується у мовленні, при чому встановлюється така ієрархія компонентів значення дейктичних слів:

-   категоріальний (денотативний) "рух";

No bed for Tarzan and Jane - he put the thought from his mind, and went forward to where his wife lay, white faced, unconscious. The doctor by the bedside turned as he moved [13, р. 163].

-   дейктичний "напрямок руху";

"Anything that hurts," said Jessie. "That's what they use." Her agitation now was barely containable: Tom's grief, Arthur's concern no more than a background to the intensity of her feeling.

"Jack's not like that," she said. "He's not."

She turned away then, and moved towards the door, but her mother intercepted her [13, р. 85].- допоміжні компоненти значення, "цілеспрямованість", "стадія", "характер руху" [8, cc. 7-8].

Reluctantly Matt said, "I might have done. There was an awful lot to drink, Jack, and I'm not used to it any more."

Ford turned away impatiently. "You daft bloody fool," he said and as he did so the door opened, and Dolly came in (13, р. 88).

Досліджуючи номінації проксемних дій у дискурсі, ми спираємося на методики семного аналізу. Під семою в лінгвістиці розуміється "міні­мальний елементарний семантичний компонент, не членований далі, але такий, що характеризується певним рангом у даній системі значень і, за­вдяки йому, здатний або ускладнюватися семою більш низького рангу, або одне та інше разом" [2, c. 9]. Як і значення одиниці на позначення будь-якого явища реальної дійсності, кожне проксемне значення склада­ється із двох або більше сем обов'язково різних рангів. E.g. to dart = 1. move suddenly and quickly in a particular direction : Her eyes darted around the room, looking for Greg [14, c. 294].

Аналіз системи проксемних значень дейктичних одиниць був би не­повним без детального аналізу випадків синонімічності та варіативності локативних груп [2, c. 8]. Мовні значення лексичних одиниць позначен­ня проксеміки виводяться на основі розбиття множини форм, що аналізу­ється на її підмножини [6, c. 55, 100]. Ми розглядаємо номінації на позна­чення появи/зникнення учасника мовленнєвої взаємодії із меж комуніка­тивного простору, а також старту/фінішу проксемної дії, після чого, влас­не, перейдемо до опису усіх комунікативних рухів у фізичному просторі.

Під появою учасника мовленнєвої взаємодії в комунікативному про­сторі ми розуміємо власне його входження до нього. Останнє є або (1) спільною дією комунікантів, або (2) нею не є:

(1) to move in with sb

Поява учасника мовленнєвої взаємодії в комунікативному просторі може виражатися як простим (а), так і перфектним (b) минулими часами проксемного дієслова:

(a)After her mother's death, Leslie moved in with her aunt [16, р. 10].

(b)Leslie's father hadfallen in love with a widow who taught at the university and had moved in with her, in her house on Limerstone Street [16, р. 9].

(2) to come in

Laurence Hudson came in just after Kenton had left [9, р. 107].

Серед прикладів на позначення появи учасника мовленнєвої взаємо­дії в комунікативному просторі знаходимо такі, що то позначають або його появу в ньому за своєю власною ініціативою (1): to arrive, to turn up, або ж появу за чиєюсь вимогою (2): to come in.

(1)Clive said impatiently: "What do you mean, when he arrived?" [9, р. 118].

He pressed the bell and when his secretary came in, indicated the papers stacked high in his "In" tray [9, р. 16].В останньому прикладі поява одного комуніканта (секретарки) є при­родною реакцією на комунікативну дію іншого (Його) - to press the bell.

До мовних засобів на позначення появи комуніканта у фізичному просторі належить також і лексична одиниця to arrive at sth:

Lucy Freeman's mother, Alice Denby, arrived at the house at half past ten the same morning [9, р. 12].

У деяких випадках, відбувається передування появою учасником мов­леннєвої взаємодії в комунікативному просторі наближенню в ньому: "I told Inspector Kenton you were calling, " explained Clive <...> [9, р. 44].

Якщо передбачається знаходження суб'єкта/об'єкта, його скінче-ність або майбутність у будь-який момент часу в межах локуму, наяв­ною в лексичній семантиці його проксемного дієслова є сема співпросто-ровості: in the room. Якщо не відомо про знаходження суб'єкта/об'єкта, його скінченість або майбутність у межах локуму, або якщо - напри­клад, при вираженні комунікативного руху - невідомо, чи знаходження суб'єкта/об'єкта в межах локуму належить до минулого або майбутньо­го часу, або якщо це несуттєво впливає на процес комунікації: to go from the woods, то наявними в лексичній семантиці його проксемного дієсло­ва є відношення неспівпросторовості: near the woods (відносно) [2, c. 9].

У більшості випадків, форма, що виражає значення співпросторо-вості, ні в якому контексті не може бути інтерпретованою в розумін­ні неспівпросторовості та навпаки [2, c. 10]. Для подібного типу опози­цій прийнято застосування терміну "еквіполентна опозиція" [7, c. 52], він (тип) характерний для дейктичних форм, що виражають місцезнахо­дження (де?) та трасу комунікативного руху; проте в дейктичних форм, що називають кінцевий (куди?) та початковий (звідки?) пункти, член із значенням неспівпросторовості може бути інтерпретованим в розумін­ні [2, c. 10] співпросторовості, але не навпаки: to go from Moscow to Kyiv.

У дослідженнях проксемної лексики спостерігається віднесеність одних і тих самих явищ реальної дійсності до різноманітних фрагментів мовної ло-кативної системи [2, c. 16]; cf., наприклад, українські лексико-семантичні групи (ЛСГ) із дейктичним значенням неспівпросторовості: звернути за ріг/ за поворот, виїхати із-за рогу/із-за повороту, зникнути за горизонтом.

Наступною загальною для усієї системи дейктичних засобів позначен­ня проксеміки виявляється опозиція за критерієм відношення до ступе­ню наповненості комунікативного простору суб'єктом/об'єктом, дією, ознакою, в якій виявляються семи його незаповненості/заповненості [2, c. 11]. Сема заповненості комунікативного простору реалізується в межах співпросторовості, де для деяких конкретних дейктичних значень - напри­клад, при вираженні місця у комунікативному просторі по відношенню до одного із боків суб'єкта/об'єкта - не реалізується зовсім [2, c. 11].

Третьою пропорційною опозицією в аналізованій нами системі дейк­тичних значень проксемних мовних одиниць виявляється опозиція за принципом "характер відношень суб'єкта/об'єкта до локуму", за яким виокремлюються мовні засоби із семою статичності/динамічності [2, c. 13]. Сема статичності передбачає незмінне по відношенню до локу-му просторове розташування суб'єкта/об'єкта, що знаходить свого най­більш яскравого вираження у відношеннях місцезнаходження учасників мовленнєвої взаємодії в комунікативному просторі, а сема динамічнос­ті передбачає зміну співрозташування суб'єкта/об'єкта та локуму - на­ближення, віддалення комуніканта до локуму, проходження повз нього. Stand:: dart(l)=move suddenly and quickly in a particular direction:

His father was at once brought back to them by the prospect of discussing the price of things. His chair darted unerringly to Tom and he put out a hand to grasp Tom's sleeve, felt, tested the material [13, рр. 110-111].

При цьому, відношення місцезнаходження зовсім не позначають не­рухомості суб'єкта/об'єкта у просторі, а охоплюють також випадки його комунікативного руху та переміщення предмету в межах фізичного про­стору, названого іменною групою.

Дейктичне значення динамічності відношень реалізується через опо­зицію "траса комунікативного руху - один із пунктів руху". Останнє дейктичне значення реалізується в опозиції "кінцевий пункт комуніка­тивного руху ("фініш") - початковий пункт ("старт")". Повний набір груп із цими дейктичними значеннями можливий лише для співпросто-ровості [2, c. 13], проте виокремлені основні опозиції не вичерпують усіх дейктичних значень категорії місця. В межах дейктичних значень співп-росторовості та неспівпросторовості виокремлюються свої, специфічні значення. Так, для співпросторовості суттєвою виявляється опозиція за­гальної та конкретної співпросторовості, що визначається різноманітним характером власне просторових - continent, steppe, forest, the Crimea, the Alps - та предметних - house, table, tree - локумів.

Такі просторові об'єкти, як country, city, forest, lawn тощо, а також географічні абстракції - horizon, equator, pole тощо - допускають лише одну можливість співпросторовості. Локалізований предмет при цьому знаходиться в межах локуму, на його території: in the town, in the woods, in the lawn, a такі просторові об'єкти як, наприклад, house, wardrobe, wall, board, etc. допускають аж дві можливості розташування суб'єкта/об'єкта в комунікативному просторі:

- всередині локуму - in the house, in the room, in the wall;

-  на одній із його поверхонь - on the chair, on the wardrobe, on the wall [2, c. 13].

Можливість розташування суб'єкта/об'єкта всередині локуму в комуні­кативному просторі ми спробуємо пов'язати з ідеєю замкненого простору. Замкнений простір позначається наступними номінаціями: to roll home,to come in, to go into sth, to hurry into sth, to disappear into, to turn in, to shoot smoothly into sth, to come into sth, to go inside, to come in suddenly through sth, to climb back into sth, to get into the back of the car, to get into sth, to come hurrying into sth, to slide into sth, to race into sth, to hurry back into sth, to climb into sth, to herd sb up sth into sth, to hurry into sth, to push one's way into sth, to pull into sth, to slide unconcernedly into sth, to hurtle into sth:

He noticed without particular surprise that a police car was parked in his drive and hurried into the house [9, р. 105].

As Oliver was reading the story, Peter came hurrying into his office, carrying a copy of the newspaper [16, р. 102].

Замкнений простір завжди пов'язаний із четвертою групою відстані, за Холлом, коли залишання меж четвертої зони відстані являє своїм на­слідком вихід із замкненого простору поза його межі - у відкритий: to go out, to leave, to leave sth, to meet:

"She went out this afternoon and won't be back until late tonight" [9, р. 77]. "He led her to a private washroom and impressed her enough that she agreed to meet him at the Monroe Arms" [16, р. 280].

Доречі, вихід поза межі четвертої групи відстані за Холлом означає в результаті зникнення комуніканта із поля зору або зони видимості його співрозмовника to be out, to come back into sth:

He looked up as Lucy came back into the room [9, р. 121].

а спочатку - вихід комуніканта поза його межі to go away, to go out through sth:

Kenton walked across the room and went out through the French windows [9, р. 181].

У деяких випадках, рух комуніканта назад у просторі є одночасно, із іншої точки зору наближенням до істоти чи то предмету to go back to sth, to get back here, to walk back to sth, to take a few steps back toward sth, to head back toward sth:

He hadforgotten a jaket that he wanted to take with him, and he went back to the hotel [16, р. 351].

Крім цього, в сучасному англомовному дискурсі знаходимо номіна­ції, де замкнений простір передбачає умову "to send sb in": to come in, to send in, коли потрапляння комуніканта до замкненого простору відбува­ється не за його власним бажанням, а за чиєюсь вимогою або проханням: "All right, Anna," said Lucy, "Ask her to come in " [9, р. 40]. "Send them in " [16, р. 339].

Відповідно, дейктичні слова, що реалізують значення загальної співп-росторовості, виступають у будь-якій одній із їх форм: in the continent, in the steppe, in the Crimea, а слова, що реалізують значення конкретної співпросторовості - у двох формах [2, cc. 13-14]:

-   - in the house - on the house;in the table - on the table;

-   on the tree - in the tree.

У семі неспівпросторовості, ця опозиція не проявляється, а більш зна­чущою виявляється опозиція "розташування локалізованого cуб'єкта/ об'єкта по відношенню: (а) до локуму в цілому, (b) до одного з боків ло-куму або одного з його вимірів":

-   near the house, towards the house, from the house;

-   in front of the house, behind the house, to one side of the house - along the river, perpendicular to the road.

 

(1) об'єкт/предмет;

(2) людина.

У випадку неспівпросторовості деякі дейктичні значення та їх вира­ження є неначебто редукованими. Так, повний обсяг дейктичних значень динамічності реалізується лише за розташування суб'єкта/об'єкта по від­ношенню до локуму в цілому - to be out of town, to go to the city, to the side of the town, from the side of the town, past the town. За розташуван­ня суб'єкта/об'єкта по відношенню до одного з боків або одного з його вимірів, дейктичне значення траси практично не має специфічних імен­них груп та знаходить свого вираження лише на рівні синтаксичної кон­струкції, наприклад - дієсловом:

-   to stand in front of the house;

-   to move in front of the house.

Серед сем локативності дейктичних засобів позначення проксеміки дослідниками не виокремлюється сем контактності/неконтактності [4, c. 31], проте ми вважаємо за потрібне залучити їх до корпусу нашого до­слідження. Насправді, відношення співпросторовості цю сему передба­чають, неначебто містять її, зокрема при розташуванні суб'єкта/об'єкта на одній із поверхонь локуму - on the table, on the wall, on the floor.

У межах відношень неспівпросторовості, контактність передбачається при семі наповненості - від/до самого міста, поля, - проте, при семі неза-повненості контактність/неконтактність виражається на рівні контексту: cf.: наблизитися до стіни - притулитися до стіни. В першому випадку допускаються уточнювачі обох типів: наблизитися до стіни впритул (кон-тактність)/на два кроки (дистантність), що показує недиференційованість цієї синтаксичної конструкції у відношенні контактності/неконтактності. Таким чином, сема контактності неначебто "розчиняється" у семах про­сторовості та наповненості комунікативного простору [2, c. 15].

Слід зазначити, що дана система дейктичних значень, відбиває об'єк­тивний характер просторових відношень у комунікативній ситуації.

Висновки. Отже, до дослідження номінацій проксемних дій, які є складовою системи невербальної семіотики застосовуються різнорівне-ві підходи. Аналіз номінацій проксеміки в художньому дискурсі дозво­лив виявити особливості їхнього функціонування в сучасному англомов­ному дискурсі, а через них визначити критерії класифікації комунікатив­ного простору, що також уможливило опис типів проксемного дейксису та принципи їхнього використання.

Перспективи подальшого развитку обраної нами теми ми вбачаємо у комплексному дослідженні номінацій проксемних дій представників англо­мовного соціуму, які функціонують у дискурсі сучасної художньої прози.

Література:

1.Бертова Т. С. Концепты пространства в сознании носителей английского языка (на материале англо-шотландских народных баллад) / Т. С. Бертова // Жит-никовские чтения: Межкультурные коммуникации в когнитивном аспекте: Ма­териалы Всероссийской научной конференции, Челябинск, 28-29 мая 2001 г. / [Отв. ред. О. В. Демидов]; Челяб. гос. ун-т. - Челябинск, 2001. - С. 122 - 127.

2.Всеволодова М. В. Способы выражения пространственных отношений в современном русском языке / М. В. Всеволодова, Е. Ю. Владимирский. - М.: Русский язык, 1982. - 264 с.

3.Горелов И. Н. Безмолвный мысли знак: Рассказы о невербальной комму­никации / И. Н. Горелов, В. Ф. Енгалычев. - М.: Молодая гвардия, 1991. - 240 с.

4.Засорина Л. Н. Грамматика локативных словосочетаний русского языка (проблема синонимии предлогов и наречий): Авт. дис. ... д.ф.н. / Л. Н. Засо­рина. - М., 1977. - 43 с.

5.Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык / Крейдлин Г. Е. - М.: Новое литературное обозрение, 2002. - 581 с.

6.Ломтев Т. П. Предложение и его грамматические категории / Ломтев Т.П.

 

-  М.: МГУ, 1972. - 111 с.

7.Мурзин М. Н. Психолингвистический анализ организации простран­ственной лексики: Авт. дис. ... к.ф.н. / М. Н. Мурзин. - М., 1986. - 20 с.

8.Durbridge F. A. Time of Day. - L.: Hodder and Stoughton, 1961. - 190 p.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16