М І Гнатюк - Наукові записки в 14 - страница 22

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 

2. Дієслова фізичної дії на позначення болю. У цій статті ми зосереди­лися на дієприкметниках shooting, pricking, stabbing та lancinating, що походять від дієслів фізичної дії to shoot, to prick, to stab та to lancinate.

© Сахнюк О. С., 2010Згідно характеристики полів-джерел дієслів болю, запропонованої у Бонч-Осмоловская А. А. та ін. [1, с. 9-11], дані лексеми належать до гру­пи дієслів, пов'язаних ідеєю знищення чи деформації об'єкта за допомо­гою інструмента. У своєму прямому значенні дані лексеми позначають певну фізичну дію, як от стріляти, колоти, ранити чи наносити удари го­стрим предметом. Похідні значення даних дієслів та дієприкметників ха­рактеризують біль; у межах семантичного поля болю названі слова всту­пають у синонімічні відношення.

Shooting - дієприкметник, походить від дієслова to shoot, що має зна­чення 'стріляти з пістолета чи іншої вогнепальної зброї; застрелити; по­шкодити щось вистрілом; швидко рухатися у конкретному напрямку'.

1)Don't shoot -1 surrender [9] 'Не стріляй - я здаюсь'

2)They shoot horses, don't they? (BNC) 'Вони відстрілюють коней, чи не так?'

3)The gun shot the hole in the door [9] 'Пістолет прострелив дірку в дверях'

4)The sports car shot past us [9] 'Спортивна машина пронеслася повз нас' Похідним значенням даного дієслова є 'стріляти, пронизувати', коли

мова йде про біль. Найчастіше воно реалізується у поєднанні з іменни­ком pain 'біль'.

As he straightened up and regained his balance a spasm of pain shot through his left thigh (BNC) 'Коли він випрямився і відновив рівновагу, гострий біль пронизав його ліве бедро'

У своєму прямому значенні дієслово to shoot передбачає участь лю­дини у ролі агенса. Проте у похідному значенні ситуація є іншою. Це ді­єслово стоїть найчастіше після іменника, вираженого словом pain 'біль', наділяючи саме біль здатністю "стріляти" чи, наче куля після пострілу, проноситися у певному напрямку. Типовою для вживання розглядувано­го дієслова є конструкція [Nom +V+through/toward+BP(Nom)/Pronoun], де Nom - це підмет, виражений іменником у називному відмінку, V - ді­єслово, BP(Nom)/Pronoun - частина тіла, виражена іменником чи займен­ником (див. докладніше [2]):

Pain shot through her, bleaching all colour from her face (BNC) 'Біль (кулею) пронісся її тілом, стираючи колір з її обличчя'

Whitlock pulled himself to his feet and winced as a sharp pain shot through his left leg (BNC) 'Вайтлок підвівся на ноги і здригнувся від гострого болю, що (кулею) пронісся його лівою ногою'

Цікавим є те, що в українській мові дієслово стріляти зустрічається найчастіше у безособових реченнях, при цьому частина тіла також за­ймає позицію обставини місця [3, с. 81]. Пор.: В ногу стріляло й стріля­ло вогнем, світ запалав жовтизною (О. Гончар). Двохкомпонентні кон­струкції в українській мові можливі лише коли вказується стимул больо­вого впливу на організм чи, як і в англійській мові, "стріляють" агенси на кшталт жар, біль та ін. Однак такі конструкції в українській мові, на від­міну від англійської, трапляються рідко.Оскільки дієслово shoot в прямому значенні використовується для по­значення стрільби з вогнепальної зброї, то для опису больових відчуттів воно запозичується саме з цього семантичного поля і відноситься до ді­єслів впливу інструментом (вогнепальною зброєю). Однак спірним зали­шається питання щодо семантичної сутності метафори: чи больові від­чуття, що описує це дієслово і похідний дієприкметник порівнюються з тими, якими вони могли б бути внаслідок (наскрізного) вогнепального поранення, тобто після отримання рани, чи це образ актуальної руйнації (відчуття входження чужорідного тіла), який швидкістю і рухом нагадує постріл. Хоча ми більше схиляємося до другого варіанту і вважаємо, що використання дієслова to shoot для опису болю чи дискомфорту (стріляє в нозі, спині та ін.) зумовлюється відчуттям різкості, швидкості, рапто­вості та гостроти болю, які виникають в організмі (чи його частинах) при входженні чужорідного тіла після пострілу.

Pricking - дієприкметник від дієслова to prick; може бути як перехід­ним, так і неперехідним. Перехідне дієслово to prick має значення 'коло­ти, вколоти; засмутити, мучити'.

1)     She pricked her finger with a needle [9] 'Вона вколола палець голкою'.
Також у переносному значенні - 'пронизувати' (коли йдеться про не-
матеріальні об'єкти):

2)A tall thin church spire pricked the skies [4] 'Довгий тонкий шпиль церкви пронизував небо'

І, зрештою у значенні болю, як фізичного, так і емоційного:

3)His conscience pricks him so much that he cannot rest [4] 'Його так му­чить сумління, що він не може розслабитися'

Відповідниками неперехідного дієслова to prick є дієслова 'проколю­вати, пронизувати щось' та каузативні описові конструкції 'спричиняти відчуття поколювання чи пощипування у різних частинах тіла'.

1)    Prick with a fork and bake for 15 minutes until golden (BNC) 'Проколіть
виделкою і випікайте протягом 15 хвилин, до появи золотистої шкірочки'

2)  My left arm, on which my head was pillowed, had long since ceased
to prick and had gone dead, but even so the singing of the men in the valley
reached me all too soon
(BNC) 'Моя ліва рука, яку я підклала собі під го-
лову,
вже давно перестала поколювати і заніміла, проте навіть за таких
умов спів чоловіка у долині швидко докотився до мене'

Отже, прямим значенням дієслова to prick є 'колоти', тобто здійсню­вати дію інструментом із загостренним кінцем, найчастіше голкою. Саме від цього значення і було здійсненно метафоричне перенесення до поко­лювання, пощипування як больових, неприємних відчуттів. Тут ми має­мо приклад інструментальної фізичної дії (вплив інструментом, напри­клад голкою). Дієслово to prick у прямому значенні вживається найчас­тіше у реченнях з іменником чи займенником у ролі підмета, тобто приньому людина виступає у ролі агенса. Натомість у "больових" значеннях суб'єктом дії виступає частина тіла.

Stabbing - дієприкметник, що походить від дієслова to stab, яке може бути як перехідним, так і неперехідним. Це дієслово словники тлумачать як 'завдавати удару гострим предметом (кинжалом, ножем та ін.); рани­ти гострими предметами; колоти, заколоти' [4].

1) He stabbed the knife into the man's chest (BNC) 'Він встромив ніж у груди чоловіка'

2) She stabbed a piece of chicken with her fork (BNC) 'Вона проколола шматок курятини своєю виделкою'

3)    He had been stabbed to death (BNC) 'Він був убитий (заколотий)'
Перекладними відповідниками неперехідного дієслова є 'нападати;

завдавати шкоди' [4].

1) She stabbed at an attacker (BNC) 'Вона накинулася на супротивника'

2) You don't have to stab at the keyboard so as to press both keys at exactly the same time (BNC) 'Не потрібно накидатися на клавіатуру так, наче ти збираєшся натиснути дві клавіші точнісінько у той самий час'

Коли ми говоримо про біль, використання дієприкметника stabbing описує стріляючий, гострий, пронизливий біль.

1)    As their eyes met she straightened suddenly, ignoring the stabbing pains
(BNC) 'Коли їх очі зустрілися, вона раптово випрямилася, ігноруючи
пронизливий біль'

2) She likes to make sure everyone knows exactly where the pain is,
how long it goes on for and whether it's burning, stabbing, singeing or a
combination of all three
(BNC) 'Їй подобається докладно розповідати про
те, де саме болить, як довго, і чи біль пекучий, стріляючий, обпікаючий
чи всі три види разом узяті'

Виконуючи функції прикметника у реченні, найчастіше поєднуючись з іменником pain і виступаючи при ньому означенням, дієприкметник stabbing позначає дуже гострий і раптовий біль.

She had guessed that the reason was something to do with Jennifer for she had known that her sister hadn't been well for some while and had been undergoing tests since experiencing stabbing pain in her right eye and numbness in her legs (BNC)

'Вона здогадалася, що причина була у Дженіфер, оскільки їй було відо­мо, що її сестра не дуже добре почувалася останнім часом і здавала аналізи з того часу, як почала відчувати гострий біль у правому оці і оніміння у ногах'

Використання дієслова to stab для опису фізичного болю зумовлене фізіологічним відчуттям поколювання, яке виникає у тій частині тіла, яка болить. Дане відчуття схоже на те, що виникає при справжньому поко­люванні гострим предметом. Отож дієслово to stab, а отже і дієприкмет­ник stabbing, описують інструментальну фізичну дію, а саме здійснення впливу за допомогою інструменту.Lancinating - дієприкметник від дієслова to lancinatе 'наносити уда­ри гострим предметом, колоти'. Етимологічно походить від латинсько­го lancinare, lancinat 'рвати, роздирати' та lance 'спис','пронизувати. проколювати списом' та має значення 'гострий, стріляючий (біль), наче спричинений гострим інструментом' [4].

Sensory symptoms include numbness, prickling, aching pain, burning pain, lancinatingpain orpain resultingfrom a non-noxious stimulus to normal skin (BNC)

'Чуттєві симптоми включають оніміння, поколюючий, тупий біль, пе­кучий біль, стріляючий біль чи біль, що є наслідком нешкідливого впли­ву на здорову шкіру'

Своє значення дієприкметник отримав в результаті метафоричного переносу від значення фізичної дії 'колоти' (to lancinate) до сфери фі­зичного відчуття - 'гострий, стріляючий (біль)' (lancinating). Ця лексема є дієсловом здійснення впливу за допомогою інструменту: фізіологічне відчуття болю, що описує дієприкметник lancinating (наприклад таке, яке ми відчуваємо при судомах) схоже на те, що відчуває людина при нане­сенні їй ударів гострим предметом. При цьому lancinating вживається як і безпосередньо як означення до іменника pain 'біль', так і в конструкці­ях: pain of a lancinating type, pain being lancinating in character.

Some pain of a lancinating type occurred in the breast at this time (BNC)

'У грудях в цей час виник гострий, ріжучий біль'(досл. біль гостро­го, ріжучого виду)

The pain being lancinating in character, he stands with the injured foot at rest or constantly moves it back and forth (BNC) 'Відчуваючи різкий, го­стрий біль, він стоїть, давши відпочинок пораненій нозі чи постійно ру­хаючи нею вперед і назад' (досл. біль, гострого, ріжучого характеру)

Синонімами lancinating є acute 'гострий',piercing 'гострий, пронизливий', sharp 'гострий', shooting 'раптовий, гострий', stabbing 'раптовий, гострий' [6]

3. Дієслова фізичної дії на позначення емоцій.

Однак, розглянуті дієслова фізичної дії в англійській мові можуть ха­рактеризувати не лише тілесний біль, а й використовуватися для переда­чі різноманітних емоцій: докорів сумління, страху, цікавості, розчулення та ін. При цьому лексеми prick та stab у таких конструкціях виступають у різних формах (іменник, дієслово, прикметник), а емоції та абстрак­тні поняття (fear 'страх', conscience 'свідомість', curiosity 'цікавість',pity 'жаль') набувають метафоричних характеристик людини і отримують здатність виконувати певні дії (сверлити, колоти та ін.). Тоді як лексе­ма lancinate здатна виступати лише у ролі прикметника, надаючи дещо негативної характеристики іменникам, які вона характеризує, а лексема shoot не вживається у таких конструкціях взагалі, проте входить до скла­ду багатьох сталих виразів, що носять неформальний характер.

Лексема shoot здатна поєднуватися з багатьма іменниками, утворю­ючи сталі ідіоматичні вирази, що вживаються у розмовній англійській мові. Цікавим є те, що shoot є складовою частиною багатьох конструк­цій, що так чи інакше описують процес говоріння, наприклад: shoot a line -хвалитися, shoot the breeze - теревенити та ін. Крім того, ідіоматичні ви­рази з лексемою shoot мають і інші значення (shootfire 'метати іскри (про очі)', shoot for the sky 'прагнути кращого', shoot Niagara 'наважитися на відчайдушний, ризикований крок').

Лексема prick у своєму прямому значенні позначає проколюючу дію, що здійснюється за допомогою гострого предмета, наприклад голки. Метафо­рично вона описує гострий, пронизливий, локалізований біль або неприєм­не пощипування. Однак відчуття поколювання, пощипування може бути як і доволі болючим (наприклад у занімілій кінцівці), так і просто неприємним, проте не болючим, як от, наприклад, коли сльози навертаються на очі.

When I opened one of them and saw English words I could feel the tears pricking my eyes (BNC) 'Коли я відкрив одну з них і побачив англійські слова, то відчув, що сльози навертаються мені на очі' (дослівно 'сльози поколюють мені очі').

В українській мові для опису схожої ситуації, коли сльози навертають­ся на очі як вияв емоційного розчулення, вживається дієслово квазіінстру-ментальної дії щипати (очі щипле) [3, с. 83]. Пор.: Несміло торкнув Марю за плече й вiдчув, що йому щипле очі... (В. Шевчук). Однак, на відміну від англійської мови, в українській в таких випадках трапляється переважно безособова конструкція. Хоча аналогічна до англійської особова конструк­ція, коли сльози метафорично виконують роль граматичного суб'єкта дії щипати, також, у принципі, можлива: сльози щиплють очі.

Також різні форми лексеми to prick часто вживаються для передачі емоцій: докорів сумління, страху, цікавості, при цьому емоції набува­ють характеристик людини і отримують здатність виконувати певні дії.

1) His conscience began to prick him (BNC) 'Його почало мучити сум­ління' (дослівно - його сумління почало колоти його)

В німецькій мові у схожій ситуації коли хтось відчуває докори сум­ління використовується дієслово впливу руками schlagen 'бити'. Пор.: Mir schlagt das Gewissen 'Мене мучить сумління' (досл. мені б'є сум­ління). Конструкція вживання виразу співпадає з конструкцією в англій­ській мові, проте є невеликі відмінності. Коли на перше місце в англій­ській мові виноситься саме свідомість, то у німецькій мові тут робиться наголос на об'єкті фізичного впливу, який і займає в реченні першу по­зицію: EXP <dat>+V+ST<nom>, де EXP - об'єкт фізичного впливу, вира­жений давальним відмінком, V - дієслово-присудок, ST - граматичний суб'єкт дії, виражений абстрактним іменником у називному відмінку.

And with the thought came a tiny prick offear (BNC)'I з цією думкою прийшло легке відчуття страху' (досл....легкий укол страху)3) But, as he rode, a terrible curiosity began to rise up in him andprick him like a gimlet (BNC) 'Проте, по мірі того як він їхав у ньому почала зроста­ти цікавість і сверлити його наче буравчиком'

Дієслово to prick входить до складу сталої ідіоматичної конструкції prick up one's ears 'нагострити вуха, насторожитися'

The children pricked up their ears when they heard the word 'ice-cream' [9] 'Діти насторожилися, коли почули слово 'морозиво'

Лексема stab у своєму прямому значені позначає 'завдавати удару го­стрим предметом'. Метафоричним її значенням є 'стріляючий, гострий, пронизливий біль'. Однак лексема може використовуватися і для пере­дачі душевного болю.

So how could she possibly tell her friend about the almost wild griefshe felt at the prolonged absence of her husband; the deep, stabbing pain in her heart when she remembered their wonderful night of passion? (BNC)

'Тож як вона могла розповісти подрузі про майже дике горе, яке вона відчувала по відношенню до тривалої відсутності її чоловіка; глибокий, гострий біль у серці, коли вона пригадувала їх прекрасну ніч пристрасті'

На позначення емоцій з абстрактними поняттями вживається не лише дієприкметник stabbing, а й іменник stab.

1) She felt a stab ofpity (BNC) 'Вона відчула жаль' (досл. укол жалю)

2) Then she felt a stab of coldness and terror, suddenly glimpsing the hopelessness of all struggle, of all life, of all love (BNC) 'Тоді вона відчула холод і жах, раптово усвідомивши безнадійність всієї боротьби, всього життя, всього кохання' (досл....укол холоду і жаху)

Дієслово to stab входить до складу ідіоми to stab somebody in the back 'зробити комусь підлість, зрадити когось'.

A lot of women in this business think they have to stab each other in the back to get ahead (BNC)'Багато жінок, що займаються цим бізнесом, думають, що вони мають робити підлості одна одній, щоб просунутися вперед'

Лексема lancinating, носячи доволі негативний характер, оскільки передає ріжучий, гострий, стріляючий біль, може поєднуватися з іменниками, що по­значають ментальні процеси, і таким чином виконують роль каузатора болю:

With the thrill came the lancinating thought: "All of France that lies beyond that line, land just like the land on which I am standing, inhabited by people just like the people who are talking to me, is under the insulting tyranny of the invader" (BNC)

'І з хвилюванням виникла болюча думка (букв. ріжуча думка): "Вся Франція, що лежить по той бік лінії, земля, така сама як і земля на якій я стою, населенна людьми, такими ж як і люди, що говорять до мене, знаходиться під образливою деспотією загарбника'

Для порівняння, в українській мові дієслово різати може теж опису­вати емоційні переживання. Пор.: Суперечні думки різали Денисову душу [3, с. 79]. Однак, на відміну від української, для англійської мови не ха­рактерне використання лексеми lancinate у ролі присудка, вона зустріча­ється у реченнях лише у ролі прикметника.

Крім того, характеризуючи емоційні стани, дієприкметник lancinating може втрачати негативну оцінність, притаманну йому при описі фізич­ного болю, і натомість виражати високий ступінь прояву відчуттів, тоб­то виступати у ролі інтенсифікатора. У цьому випадку характер оцін­ки залежатиме від семантики слова, що позначає емоції, і у випадку, коли йдеться про позитивні відчуття lancinating набуває позитивних ко-нотацій: - Perhaps never before, only once in any case, did I experience an excitement so lancinating as I experienced that day (BNC) 'Напевно ніколи до того, чи лише один раз принаймні, я не відчував такого гострого збу­дження яке я відчував у той день.'

4. Висновки. Підсумовуючи сказане, зазначимо, що всі наведені вище дієприкметники походять від дієслів, які є дієсловами фізичної дії: здій­снення впливу інструментом. Тобто перенесення значення здійснюється від безпосередньо фізичної дії, як от: колоти, стріляти, ранити гострим предметом до фізіологічного відчуття (гострий, пекучий, пощипуючий, різкий, ріжучий біль). Розглянуті дієприкметники вживаються найчасті­ше у поєднанні з іменником pain 'біль' і виступають означенням до ньо­го, описуючи лише дещо різний характер болі. Однак так само перечис-лені дієприкметники можуть поєднуватися і з іншими словами, найчас­тіше абстрактними іменниками, описуючи при цьому біль не фізичний, а душевний. У своєму похідному значенні, при описі болю, дієприкметни­ки shooting, stabbing, pricking та lancinating синонімізуються.

Література:

1.Бонч-Осмоловская А. А., Рахилина Е. В., Резникова Т. И. Глаголы боли: лексическая типология и механизмы семантической деривации // Брицын В. М., Рахилина Е. В., Резникова Т. И., Яворская Г. М. (ред.) Концепт БОЛЬ в типо­логическом освещении. - К.: Вид. Дім Дмитра Бураго. 2009. - С. 8 - 27.

2.Брицын В. М., Рахилина Е. В., Резникова Т. И., Яворская Г. М. (ред.) Концепт БОЛЬ в типологическом освещении. - К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2009. - 424 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16